Giá trị của một biểu thức đại số

Giá trị của một biểu thức đại số

4.4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Giá trị của một biểu thức đại số

Lý thuyết về Giá trị của một biểu thức đại số

Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến, ta thay giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện phép tính.

Ví dụ:

Cho biểu thức $A=2x+3y$. Tính giá trị của $A$ với $x=3,y=2$.

Giải:

Thay $x=3,y=2$ vào biểu thức $A$ ta có: $A=2.3+3.2=6+6=12$.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Giá trị của biểu thức $ S={{x}^{2}}+{{x}^{4}}+{{x}^{6}}+...+{{x}^{100}} $ tại $ x=-1 $ là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Thay $ x=-1 $ vào ta được:

$ S={{(-1)}^{2}}+{{(-1)}^{4}}+{{(-1)}^{6}}+...+{{(-1)}^{100}} $

$ =1+1+1+...+1 $ (có 50 số hạng)

$ =50. $

Câu 2: Số giờ ngủ trong một ngày của một người từ 1 tuổi đến 18 tuổi có thể tính theo công thức: \[ h=8+\dfrac{18-t}{2} \] (trong đó \[ t \] là số tuổi). Dùng công thức này tính được thời gian ngủ của một người 14 tuổi là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Với $ t=14\Rightarrow h=8+\dfrac{18-14}{2}=10 $ (giờ).

Câu 3: Cho biết $ \dfrac{x}{14}=\dfrac{y}{10} $ , giá trị của biểu thức $ C=5x-7y $ là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Do $ \dfrac{x}{14}=\dfrac{y}{10} $ nên $ \dfrac{x}{7}=\dfrac{y}{5}\Rightarrow 5x=7y\Rightarrow 5x-7y=0. $

Vậy $ C=0. $

Câu 4: Với \[ x=-1 \] thì giá trị của biểu thức $ 5{{x}^{2}}+3x-1 $ bằng

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Thay \[ x=-1 \] vào biểu thức $ 5{{x}^{2}}+3x-1 $ ta được \[ 5.{{\left( -1 \right)}^{2}}+3.\left( -1 \right)-1=1 \] .

Câu 5: Với $ a=\dfrac{1}{2} $ thì biểu thức $ A={{a}^{3}}+2{{a}^{2}}+3a+4 $ có giá trị là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Với $ a=\dfrac{1}{2} $ , ta có: $ A={{\left( \dfrac{1}{2} \right)}^{3}}+2.{{\left( \dfrac{1}{2} \right)}^{2}}+3.\dfrac{1}{2}+4=6\dfrac{1}{8}=\dfrac{49}{8}. $

Câu 6: Biểu thức $ \dfrac{5{{x}^{2}}+3{{y}^{2}}}{10{{x}^{2}}-3{{y}^{2}}} $ khi $ \dfrac{x}{3}=\dfrac{y}{5} $ thì có giá trị bằng

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta có $ \dfrac{x}{3}=\dfrac{y}{5}=k\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x=3k \\ y=5k \end{array} \right. $ thay vào biểu thức ta có $ \dfrac{5.{{\left( 3k \right)}^{2}}+3.{{\left( 5k \right)}^{2}}}{10.{{\left( 3k \right)}^{2}}-3.{{\left( 5k \right)}^{2}}}=\dfrac{120{{k}^{2}}}{15{{k}^{2}}}=8 $ .

Câu 7: Giá trị của biểu thức $ xy-{{x}^{2}}-x{{y}^{3}} $ khi $ 2x-3=-1,\text{ }y=1 $

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta có $ \left\{ \begin{array}{l} 2x-3=-1 \\ y=1 \end{array} \right.\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x=1 \\ y=1 \end{array} \right. $ thay vào biểu thức ta được $ 1.1-{{1}^{2}}-{{1.1}^{3}}=-1 $ .

Câu 8: Giá trị của biểu thức $ \dfrac{{{x}^{2}}-3x+1}{x-2} $ tại $ x=-1 $ là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Thay $ x=-1 $ vào biểu thức ta được $ \dfrac{{{\left( -1 \right)}^{2}}-3\left( -1 \right)+1}{\left( -1 \right)-2}=-\dfrac{5}{3} $ .

Câu 9: Cho $ A={{x}^{2}}y-x{{y}^{2}}+xy $ , tính A tại $ x=2;y=-1. $

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Với $ x=2;y=-1 $ thì $ A={{2}^{2}}.\left( -1 \right)-2.{{\left( -1 \right)}^{2}}+2.\left( -1 \right)=-8. $

Câu 10: Giá trị của biểu thức $ 3x-5y\,\,+1 $ tại \[ x=\dfrac{1}{3};\,\,y=-\dfrac{1}{5} \]

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Thay \[ x=\dfrac{1}{3};\,\,y=-\dfrac{1}{5} \] vào biểu thức ta được $ 3.\dfrac{1}{3}-5.\left( -\dfrac{1}{5} \right)\,\,+1=3 $ .

Câu 11: Với $ \left| x \right|=\dfrac{1}{3} $ thì giá trị của biểu thức $ -3{{x}^{3}}+\text{ }x\text{ }-5 $ bằng

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Với $ \left| x \right|=\dfrac{1}{3}\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x=-\dfrac{1}{3} \\ x=\dfrac{1}{3} \end{array} \right. $

TH1: $ x=-\dfrac{1}{3} $ , ta có $ -3{{\left( -\dfrac{1}{3} \right)}^{3}}+\text{ }\left( -\dfrac{1}{3} \right)\text{ }-5=-\dfrac{47}{9} $

TH2: $ x=\dfrac{1}{3} $ , ta có $ -3{{\left( \dfrac{1}{3} \right)}^{3}}+\text{ }\left( \dfrac{1}{3} \right)\text{ }-5=-\dfrac{43}{9} $ .

Câu 12: Giá trị \[ x \] thỏa mãn biểu thức $ 3x-\text{ }\text{ }2=-11 $

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta có $ 3x-\text{ }\text{ }2=-11\Leftrightarrow 3x=-9\Leftrightarrow x=-3 $ .

Câu 13: Giá trị của biểu thức $ 5{{x}^{3}}+6{{x}^{2}}-7 $ tại $ x=-2 $

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Giá trị của biểu thức $ 5{{x}^{3}}+6{{x}^{2}}-7 $ tại $ x=-2 $ là:

$ 5.{{\left( -2 \right)}^{3}}+6.{{\left( -2 \right)}^{2}}-7=5.\left( -8 \right)+6.4-7=-40+24-7=-23. $

Câu 14: Nối cột A với cột B để được kết quả đúng.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Giá trị của biểu thức: $ A=4{{x}^{2}}-2x+5 $ tại $ x=-2 $ là: $ A=4.{{\left( -2 \right)}^{2}}-2\left( -2 \right)+5=25. $

Giá trị của biểu thức: $ A=2{{x}^{2}}-x+5 $ tại $ x=-3 $ là: $ A=2{{\left( -3 \right)}^{2}}-\left( -3 \right)+5=26. $

Giá trị của biểu thức: $ A={{x}^{2}}-4x+5 $ tại $ x=-4 $ là: $ A={{\left( -4 \right)}^{2}}-4\left( -4 \right)+5=37. $

Câu 15: Giá trị của biểu thức $ x-2{{y}^{2}}+\text{ }{{z}^{3}} $ tại \[ x=4,\text{ }y=-1,\text{ }z=-1 \]

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Thay \[ x=4,\text{ }y=-1,\text{ }z=-1 \] vào biểu thức ta được $ 4-2.{{\left( -1 \right)}^{2}}+\text{ }{{\left( -1 \right)}^{3}}=1 $ .

Câu 16: Giá trị của biểu thức $ 2{{x}^{2}}-\left| y-2 \right|+2018 $ tại $ x=2;y=4 $ là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tại $ x=2;y=4 $ thì biểu thức có giá trị là: $ {{2.2}^{2}}-\left| 4-2 \right|+2018=2024. $

Câu 17: Cho hai biểu thức: $ A={{x}^{2}}y-x{{y}^{2}}+xy $ và $ B=xy\left( x-y+1 \right). $ Hãy tính giá trị của biểu thức A và B tại $ x=2;y=-1. $

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tại $ x=2;y=-1 $ thì:

$ A={{x}^{2}}y-x{{y}^{2}}+xy=xy\left( x-y+1 \right)=2.\left( -1 \right)\left( 2+1+1 \right)=-8. $

$ B=xy\left( x-y+1 \right)=A={{x}^{2}}y-x{{y}^{2}}+xy=2.\left( -1 \right)\left( 2+1+1 \right)=-8. $

Câu 18: Giá trị của \[ \dfrac{4x-9}{3x+y}-\dfrac{4y+9}{3y+x} \] khi $ x-y=9 $

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta có $ x-y=9\Rightarrow x=9+y $ thay vào biểu thức ta được \[ \dfrac{4\left( 9+y \right)-9}{3\left( 9+y \right)+y}-\dfrac{4y+9}{3y+9+y}=\dfrac{4y+27}{4y+27}-\dfrac{4y+9}{4y+9}=1-1=0 \] .

Câu 19: Cho:

(1) Giá trị của biểu thức $ \left( 2x-y \right)\left( y+5 \right) $ tại $ x=1;y=-1 $ là 12.

(2) Giá trị của biểu thức $ {{x}^{2}}-{{y}^{2}}+3xy $ tại $ x=\dfrac{1}{2};y=0 $ là $ \dfrac{1}{4}. $

(3) Giá trị của biểu thức $ {{x}^{3}}+2{{x}^{2}}+3x+4 $ tại $ x=1 $ là 9.

Khẳng định nào sau đây là đúng ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Giá trị của biểu thức $ \left( 2x-y \right)\left( y+5 \right) $ tại $ x=1;y=-1 $ là $ \left( 2.1-\left( -1 \right) \right)\left( -1+5 \right)=3.4=12. $

Giá trị của biểu thức $ {{x}^{2}}-{{y}^{2}}+3xy $ tại $ x=\dfrac{1}{2};y=0 $ là $ {{\left( \dfrac{1}{2} \right)}^{2}}-{{0}^{2}}+3.\dfrac{1}{2}.0=\dfrac{1}{4}. $

Giá trị của biểu thức $ {{x}^{3}}+2{{x}^{2}}+3x+4 $ tại $ x=1 $ là $ {{1}^{3}}+{{2.1}^{2}}+3.1+4=10. $