Làm tròn số

Làm tròn số

4.6/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Làm tròn số

Lý thuyết về Làm tròn số

Qui ước làm tròn số

Trường hợp 1: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì thay các chữ số bỏ đi bớt số 0.

Ví dụ: Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất \[56,416\approx 56,4\].

                       Làm tròn đến chữ số hàng trăm \[45623\approx 45600\].

Trường hợp 2: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì thay các chữ số bỏ đi bớt số 0.

Ví dụ: Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất : \[234,5507\approx 234,6\].

                      Làm tròn đến chữ số hàng trăm : \[1234567\approx 1234600\].

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Thực hiện phép tính  13 : 27 rồi làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai được kết quả là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 2: Kết quả của phép tính $ 20,57-5,6:4 $ khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

$ 20,57-5,6:4=20,57-1,4=19,17\approx 19,2 $

Câu 3: Cho biểu thức:  $ \left( 125,5+120,5 \right):2 $ . Kết quả của biểu thức được làm tròn đến hàng trục là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

$ (125,5+120,5):2=246:2=123\approx 120 $

Câu 4: $ lb $ là kí hiệu của một đơn vị đo khối lượng "pound" của Anh

$ 1\,lb\,\approx 0,45kg $ .

$ 2\,kg\,\approx ...\,\,lb $

Số làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai để điền vào chỗ trống là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

$ 1\,lb\,\approx 0,45kg $

$ 2\,kg\,\approx 2:0,45=4,(44)\,\,lb\approx 4,44\,lb $ .

Câu 5: Một tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là: $ \dfrac{32}{5}\,m\,;\,\,6,75\,m\,\,;\,\,10m. $ Chu vi tam giác đó khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chu vi tam giác là: $ \dfrac{32}{5}\,+6,75\,\,+\,10=6,4+6,75+10=23,15\approx 23,2\,\left( m \right). $

Câu 6: Cho biết 1 inh sơ = 2,54 cm .Vậy Ti vi loại 17 inh sơ , thì đường chéo màn hình khoảng 

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 7: Làm tròn kết quả của phép tính $ 732\,\,500+121\,\,200 $ đến hàng nghìn ta được tổng là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

$ 732\,\,500+121\,\,200=853\,\,700\approx 854\,\,000 $ .

Câu 8: Cho biểu thức $ A=12,24-7,2+5,73 $ . Làm tròn các số đến hàng đơn vị trước rồi mới thực hiện phép tính ta được kết quả là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Làm tròn các số đến hàng đơn vị ta được:

$ 12,24\approx 12\,\,;\,\,7,2\approx 7\,\,;\,\,\,5,73\approx 6 $

Khi đó: $ A\approx 12-7+6=11 $ .

Câu 9: Thực hiện phép tính $ \dfrac{7,25.3,2}{3} $ rồi làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba ta được kết quả là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

$ \dfrac{7,25.3,2}{3}=\dfrac{23,2}{3}=7,73333...\approx 7,733. $

Câu 10: Kết quả làm tròn  số 0, 7125 đến chữ số thập phân thứ ba là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 11: Biết rằng $ 1\,\,in\,\approx 2,54\,cm $

$ 27\,in\,\approx \,\,...\,\,cm $

Số làm tròn đến hàng đơn vị để điền vào chỗ trống là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta có: $ 1\,\,in\,\approx 2,54\,cm $

$ \Rightarrow \,27\,in\approx 27.2,54\,cm=68,58\,cm\approx 69\,cm. $

Câu 12: Thực hiện phép tính $ 12,5+13,5-22,4 $ rồi làm tròn đến hàng đơn vị ta được:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

$ 12,5+13,5-22,4=26-22,4=3,6\approx 4 $

Câu 13: Trung bình cộng của các số $ 7\,;\,5\,;\,11 $  làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba ta được kết quả là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Trung bình cộng của ba số 7 ; 5 ; 11 là: $ \dfrac{7+5+11}{3}=7,66666...\approx 7,667 $ .