Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 tin học 11 có đáp án (đề 1)

Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 tin học 11 có đáp án (đề 1)

4.6/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 tin học 11 có đáp án (đề 1)

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II

NĂM HỌC 2020 - 2021

MÔN TIN HỌC 11

Thời gian làm bài : 45 Phút;

Phần I. Trắc nghiệm: 28 câu (mỗi câu đúng 0.25 điểm)

Câu 1: Trong câu lệnh While – do, điều kiện là: (Chọn phương án đúng nhất)

A. Biểu thức số học B. Biểu thức quan hệ

C. Hằng đẳng thức D. Biểu thức logic

Câu 2: Hãy chọn phương án ĐÚNG khi thực hiện thủ tục chuẩn Insert(S1,S2,vt) ?

A. Chèn xâu S1 vào vị trí vt trong xâu S2.

B. Sao chép vào cuối S1 một phần của S2 từ vị trí vt

C. Nối xâu S2 vào S1

D. Chèn xâu S2 vào vị trí vt trong xâu S1.

Câu 3: Cách viết nào sau đây in ra màn hình giá trị của phần tử thứ I của mảng A?

A. Write(A{i}); B. Write(A[i]); C. Write(A[‘i’]); D. Write(A(i));

Câu 4: Đoạn chương trình dưới đây thực hiện công việc?

d:= 0;

for i:= 1 to length(S) do

if S[i] = ‘ ’ then d:= d + 1;

A. Xóa đi các dấu cách trong xâu B. Đếm các kí tự có trong xâu

C. Xóa các kí tự số D. Đếm số dấu cách có trong xâu

Câu 5: Cú pháp lệnh lặp For – do dạng tiến:

A. for < biến đếm> := < Giá trị đầu > downto < Giá trị cuối > do < câu lệnh>;

B. for < biến đếm> := < Giá trị đầu >to < Giá trị cuối> do < câu lệnh >;

C. for < biến đếm> = < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > do < câu lệnh >;

D. for < biến đếm> = < Giá trị đầu > to < Giá trị cuối > do < câu lệnh >;

Câu 6: Đoạn chương trình sau giải bài toán nào?

  1. While not (1/(a+N) < 0.0001) do
  2. Begin
  3. N:=N+1;
  4. S:=S+ 1.0/(a+N);
  5. End;

A. Tính tổng B. Tính tổng

C. Tính tổng các số nhỏ hơn 0,0001 D. Tính tổng các số lớn hơn 0,0001

Câu 7: Cho khai báo mảng:

Var a: array[0..50] of real ;

và đoạn chương trình như sau:

k:= 0 ;

for i:= 1 to 50 do

if a[i] > a[k] then k:= I ;

Đoạn chương trình trên thực hiện công việc?

A. Tìm phần tử lớn nhất trong mảng

B. Tìm phần tử nhỏ nhất trong mảng

C. Tìm chỉ số của phần tử nhỏ nhất trong mảng

D. Tìm chỉ số của phần tử lớn nhất trong mảng

Câu 8: Hãy chọn phương án ĐÚNG về mảng một chiều?

A. Chỉ là dãy các số nguyên

B. Mảng không chứa các kí tự là chữ cái

C. Là dãy hữu hạn các phần tử có cùng kiểu dữ liệu

D. không cần khai báo trước số lượng phần tử

Câu 9: Kiểu dữ liệu của biến đếm trong lệnh lặp For – do:

A. Không cần phải xác định kiểu dữ liệu

B. Cùng kiểu với giá trị đầu và giá trị cuối

C. Cùng kiểu với các biến trong câu lệnh

D. Chỉ cần khác kiểu với giá trị đầu

Câu 10: Kết quả của hàm Pos(‘Canh’, ‘nguyen thi canh’)

A. 0 B. 12 C. 3 D. 10

Câu 11: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, khai báo nào dưới đây SAI về biến kiểu xâu?

A. Var St: String[0]; B. Var St: String;

C. Var St: String[10]; D. Var St: String[300];

Câu 12: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hàm Length(‘Tin hoc 10’) cho kết quả là:

A. 2 {2 kí tự chữ số} B. 3 {3 từ}

C. 6 {6 kí tự chữ cái} D. 10 {10 kí tự}

Câu 13: Hãy chọn phương án ĐÚNG về biểu thức điều kiện kiểm tra một phần tử thứ I của mảng A có nằm trong khoảng (-5; 10) (trong ngôn ngữ lập trình Pascal)?

A. (A[i] > -5) and (A[i] < 10) B. (-5 < A[i] < 10)

C. (A[i] > -5) or (A[i] < 10) D. (A[i] < -5) and (A[i] >10)

Câu 14: Trong vòng lặp For – do dạng tiến. Giá trị của biến đếm

A. Tự động điều chỉnh

B. Chỉ tăng khi có câu lệnh thay đổi giá trị

C. Được giữ nguyên

D. Tự động giảm đi 1

Câu 15: Cách viết nào sau đây tham chiếu đúng phần tử thứ I của mảng A?

A. A[i] B. AI C. Ai D. A[‘I’]

Câu 16: Phát biểu nào ĐÚNG về kiểu dữ liệu xâu?

A. Là dãy các ký tự số

B. Là dãy các ký tự dấu

C. Là dãy các ký tự chữ

D. Là dãy các ký tự trong bảng mã ASCII

Câu 17: Hãy cho biết đoạn chương trình sau thực hiện công việc?

i: = 1; t:= 1;

while I < 20 do

Begin

t:= t * I;

i:= I + 1;

end;

A. Tính tích các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn hoặc bằng 20

B. Tính tích các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 20

C. Tính tích các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 20

D. Tính tích các số tự nhiên nhỏ hơn 20

Câu 18: Câu lệnh nào thực hiện việc in các ký tự trong xâu S theo thứ tự đảo ngược (ví dụ: xâu ‘dcba’ là xâu đảo ngược của xâu ‘abcd’)?

A. For i:= 1 to length(S) do write(S[i]);

B. For i:= 1 to length(S) do writeln(S);

C. For i:= length(S) downto 1 do write(S);

D. For i:= length(S) downto 1 do write(S[i]);

Câu 19: Kết quả của thủ tục delete(‘Viet Nam 2021!’,5,6) là

A. ‘Nam2021’ B. ‘Viet021’ C. ‘Viet2021’ D. ‘Viet Nam’

Câu 20: Khai báo nào dưới đây ĐÚNG về biến kiểu mảng một chiều gồm 100 phần tử số nguyên?

A. Var A : array(1..100) of integer;

B. Var A : array[1..100] of integer;

C. Var A : array[1..100] of integer

D. Var A : array[1...100] of integer;

Câu 21: Cho khai báo sau:

Var a: array[0..50] of real ; và đoạn chương trình như sau:

s:= 0;

for i:= 0 to 50 do

s:= s + a[i];

Đoạn chương trình trên thực hiện công việc?

A. Tính tích các phần tử trong mảng;

B. Tính hiệu các phần tử trong mảng;

C. Tính tổng các phần tử trong mảng;

D. Tính thương các phần tử trong mảng;

Câu 22: Đoạn chương trình sau thực hiện công việc?

X:= length(S);

For i:= X downto 1 do

If S[i] = ‘ ‘ then Delete(S,I,1);

A. Xóa dấu cách thừa trong xâu S

B. Xóa dấu cách cuối cùng trong xâu S

C. Xóa dấu cách đầu tiên trong xâu S

D. Xóa hết dấu cách trong xâu S

Câu 23: Đoạn chương trình sau giải bài toán nào?

  1. For I:=1 to n do
  2. If (I mod 2 = 0) then X := X + I;

A. Tổng các số chia hết cho 2 trong phạm vi từ 1 đến N

B. Tổng các số chia hết cho 2 hoặc 5 trong phạm vi từ 1 đến N

C. Tổng các số chia hết cho 5 trong phạm vi từ 1 đến N

D. Tổng các số không chia hết cho 2 trong phạm vi từ 1 đến N

Câu 24: Kết quả của câu hàm copy(‘Viet Nam 2021!’, 5, 10);

A. ‘Viet 2021!’ B. ‘Viet Nam!’ C. ‘ Nam 2021!’ D. ‘Nam 2021!’

Câu 25: Cho xâu S := ‘Thu do Ha Noi’, khi thực hiện thủ tục Delete(S,1,6) thì kết quả là:

A. ‘Tha Noi’ B. ‘Thu do’ C. ‘Ha Noi’ D. ‘ Ha Noi’

Câu 26: Đâu là đúng cú pháp Câu lệnh while – do trong ngôn ngữ lập trình pascal trong các đáp án sau đây?

A. while <điều kiện> then <câu lệnh>;

B. while <điều kiện> begin <câu lệnh>;end;

C. while <điều kiện> do <câu lệnh>;

D. while <điều kiện> to <câu lệnh>;

Câu 27: Hãy chọn phương án ĐÚNG về các thao tác với xâu ?

A. Nối và so sánh các xâu B. Tính toán và so sánh

C. Cộng, trừ, nhân, chia D. Cắt, dán, sao chép.

Câu 28: Câu lệnh lặp For – do dạng lùi:

A. for < biến đếm> = < Giá trị cuối >down < Giá trị đầu > do < câu lệnh >;

B. for < biến đếm> = < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > do < câu lệnh >;

C. for < biến đếm> := < Giá trị đầu >downto < Giá trị cuối > do < câu lệnh>;

D. for < biến đếm> := < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > do < câu lệnh >;

Phần II. Tự luận:

Câu 29 (2điểm).

Viết chương trình:

  1. Nhập vào từ bàn phím 2 xâu a, b (chứa các chữ thường) và thông báo ra màn hình tổng độ dài của 2 xâu.
  2. Tạo xâu c gồm các chữ cái từ xâu a và các chữ số từ xâu b. Đưa xâu c lên màn hình.

Ví dụ: a:=’abcd345ef’

b : = ’ngay 26/03’

Kết quả xâu: c:=’abcdef2603’

Câu 30(1điểm). Viết chương trình đếm các số chia hết cho 2 hoặc chia hết cho 5 trong dãy A gồm n số nguyên dương (n < 1000)

------ HẾT ------

ĐÁP ÁN

Phần đáp án câu trắc nghiệm:

1

D

6

A

11

D

16

D

21

C

26

C

2

A

7

D

12

D

17

D

22

D

27

A

3

B

8

C

13

A

18

D

23

A

28

D

4

D

9

B

14

A

19

B

24

C

5

B

10

A

15

A

20

B

25

D

Phần tự luận

Câu hỏi

Nội dung

Điểm

Câu 29

(2.0đ)

Program cau29;

Var a,b,c: string;

I,k,n :byte;

Begin

Writeln('Nhap xau a = '); readln(a);

Writeln('Nhap xau b = '); readln(b);

k:=length(a); n: = length(b);

Write('Do dai của 2 xau = ', k+n);

c:='';

For i:= 1 to k do If (a[i]>= 'a') and (a[i]<='z')then c:=c+a[i];

For i:= 1 to n do If (b[i]>= '0')and (b[i]<='9)then c:=c+b[i];

Writeln('xau ket qua: ', c);

Readln;

End.

- Khai báo được xâu, nhập giá trị cho 2 xâu.

- Đưa ra màn hình tổng độ dài của 2 xâu

- Khởi tạo xâu rỗng c

- Lặp để lọc ra các chữ cái của xâu a đưa vào xâu c

- Lặp để lọc ra các chữ số của xâu b đưa vào xâu c

- Hiển thị xâu c

0.5

0.5

0.25

0.25

0.25

0.25

Câu 30

(1.0đ)

program cau30;

uses crt;

const namx=1000;

type myarray = array[1..namx] of integer;

var a:myarray;

s,n,i,k:integer;

Begin

clrscr;

randomize;

write(‘nhap n=’); readln(n);

for i:=1 to n do a[i]:= random(3000);

for i:=1 to n do write(a[i], ‘ ’)

dem: =0;

for i:=1 to n do

If (a[i] mod 3 = 0) or (a[i] mod 5 = 0) then

Begin

Write(A[i], ‘ ’);

Dem:=dem+1;

End;

write (‘ so phan tu thoa man: ’, dem);

Readln

End.

- Khai báo mảng 1 chiều để lưu dãy số A gồm 103 phần tử.

- Dùng cấu trúc lặp để gán/nhập và hiển thị các giá trị cảu các phần tử của mảng

- Dùng cấu trúc rẽ nhánh để xét từng phần tử trong dãy có phải là phần tử chia hết cho 3 hoặc 5

- Lệnh hiển thị giá trị đếm

0.25

0.25

0.25

0.25