So sánh nhất

So sánh nhất

4.7/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa So sánh nhất

Lý thuyết về So sánh nhất

So sánh nhất

- Thường được dùng khi so sánh 3 người hoặc 3 vật trở lên với những cấu  trúc như sau:

* Cấu trúc

- Tính từ ngắn (Short adj): 

S + V + the + adj/adv + est + N/pronoun

+ Thêm đuôi “est” ở sau tính từ và phó từ trong câu.

- Tính từ dài (Long adj): 

S + V + the most + adj/adv + N/pronoun

+ Thêm most hoặc least trước tính từ so sánh.

Lưu ý:

+ Dùng giới từ “in” với danh từ số ít.

+ Sử dụng giới từ “of” với danh từ số nhiều.

+ Thành ngữ: One of the + so sánh nhất + noun => noun là số nhiều, động từ chia ở số ít.

+ Một số tính từ tuyệt đối không được dùng so sánh hơn nhất: Unique, extreme, perfect, top, prime, primary, absolute, supreme.

VD: She is the most beautiful girl I have ever seen.

This is the longest river in the world.

* Một số nguyên tắc so sánh hơn nhất

- Câu so sánh với tính từ ngắn theo nguyên tắc

+ Tính từ kết thúc bởi 1 phụ âm hoặc e

VD: tall → taller → the tallest; large → larger → largest 

+ Tính từ kết thúc với 1 nguyên âm + 1 phụ âm

VD: big → bigger → the biggest 

+ Tính từ kết thúc bởi y

VD: happy → happier → the happiest 

- Câu so sánh với tính từ và trạng từ ngắn không theo nguyên tắc

+ Với một số tính từ, trạng từ đặc biệt sau, chúng không tuân theo quy tắc chung của các tính từ, trạng từ khác bạn cần ghi nhớ. 

VD: good/well → better → the best; bad/badly → worse → the worst; Far → Farther/ further → The farthest/ the furthest; Much/ many → More → The most; Little → Less → The least; Old → Older/ elder → The oldest/ the eldest

* So sánh nhất có thể được bổ nghĩa bằng “by far”.

VD: He is the greatest by far.

(Anh ấy tuyệt vời nhất, hơn mọi người nhiều.) 

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in the following question.
"Do you know the lady wearing red velvet dress over there?" " Yes, that’s Wanida. She’s the more beautiful girl in her group."

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 2:
Rewrite the following sentence without changing its meaning.
I have never seen such a bad film as that one in the cinema.
That is the  in the cinema.

 • A
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 3: Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to the following question.
As can be seen from the graph, the ______ trend is the improvement in people’s living standard between 1990 and 2000.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 4: Choose one sentence that best rewrites the sentence given.
It took more time on the last question than I did on the first four.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 5:
Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence.
Nobody in the team plays as skillfully as she does.
She is .

 • A
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 6:
Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence.
Nowhere is more expensive than this restaurant.
This restaurant  restaurant. 

 • A
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 7: Choose one sentence that best rewrites the sentence given.
Agatha Mary Clarissa Christie is known as one of the most famous detective story writers in the world.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 8: Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in the following question.
Ludwig van Beethoven, one of most popular classical composers of all time is sometimes known as the Shakespeare of music.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 9:
Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence.
Linda is taller than every girl in her class.
Linda is the .

 • A
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 10: Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to the following question.
Since my mother died, my ______ relative is my cousin.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 11: Choose one sentence that best rewrites the sentence given.
No crime is more serious than murder.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 12: Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to the following question.
The United States’ Library of Congress is one of the ______ libraries in the world.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 13:
Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence.
There is no better teacher in this school than Mr John.
Mr John is .

 • A
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 14: Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in the following question.
Many people believe that New York is the most great city in America.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 15: Choose one sentence that best rewrites the sentence given.
No one in this class is as tall as Peter.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 16: Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in the following question.
That was more delicious meal I have had for a long time.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 17: Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to the following question.
Let’s take this road. It is ______ way to the city.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
© 2022 Hoc357.edu.vn. All Rights Reserved.
 • Liên hệ
 • Privacy Policy
 • Địa chỉ: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Gmail: tranthanhhung@hoc357.edu.vn | Phone: 0365798532