Unit 10: Ecotourism: Pronunciation: Trọng âm từ có nhiều hơn ba âm tiết

Unit 10: Ecotourism: Pronunciation: Trọng âm từ có nhiều hơn ba âm tiết

4.1/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Unit 10: Ecotourism: Pronunciation: Trọng âm từ có nhiều hơn ba âm tiết

Lý thuyết về Unit 10: Ecotourism: Pronunciation: Trọng âm từ có nhiều hơn ba âm tiết

Unit 10: Ecotourism: Pronunciation: Trọng âm từ có nhiều hơn ba âm tiết

 • Các từ có ba âm tiết trở lên, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ ba từ cuối lên

Ví dụ: entertainment /ˌentəˈteɪnmənt/, intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/, ...

 • Các từ có ba âm tiết trở lên có kết thúc là -ic, -ish, -ical, - sion, -tion, -ance, -ence, -idle, -ious, -iar, -ience, -id, -eous, -ian, -ity thì trọng âm rơi vào âm tiết trước nó,

Ví dụ: communication /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn/, celebration /ˌselɪˈbreɪʃn/, community /kəˈmjuːnəti/, opportunity /ˌɒpəˈtjuːnəti, ...

 • Các từ có ba âm tiết trở lên có kết thúc là các hậu tố -ment, -ship, -ness, -er / -or, -hood, -ing, -en, -ful, -able, -ous, -less thì trọng âm của từ không đổi.

Ví dụ: interesting /ˈɪntrəstɪŋ/, ubiquitous /juːˈbɪkwɪtəs/, philosopher /fəˈlɒsəfə(r)/, …

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Find the word which has a different sound in the part underlined.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

‘u’ trong trong từ ‘natural’ đọc là / ə /; các trường hợp còn lại là / ʌ /.

Câu 2: Find the word which has a different sound in the part underlined.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

‘o’ trong từ ‘constant’ đọc là / ɔ /; các trường hợp khác còn lại đọc là / ə /

Câu 3: Find the word which has a different sound in the part underlined.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

‘a’ trong từ ‘Atlantic’ đọc là / æ /, các trường hợp còn lại đọc là / ə /

Câu 4: Find the word which has a different sound in the part underlined.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

‘i’ trong từ ‘biosphere’ đọc là /ai/, các trường hợp còn lại đọc là / i/