Phát âm ed

Phát âm ed

4.7/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Phát âm ed

Lý thuyết về Phát âm ed

Cách phát âm ed

 • Đuôi ed được đọc là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/

Ví dụ: wanted, needed

 • Đuôi ed được đọc là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là: /ch/, /p/, /f/, /s/, /k/, /th/, /ʃ/, /t ʃ/

Ví dụ: Hoped, Coughed

 • Đuôi ed được đọc là /d/: Trong các trường hợp còn lại.

Ví dụ: smiled, cried

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Phần gạch chân trong ‘complicated’ được đọc là /ɪd/; phần gạch chân trong các từ còn lại được đọc là /d/.

Câu 2: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Followed /ˈfɒl.əʊ d/ (v) : theo dõi
Jumped /ˌdʒʌmpt/ (v) : nhảy
Rained /reɪnd/ (v) : mưa
Arrived /əˈraɪvd/ (v) : đến nơi