Bài tập tiếng anh 6 global success unit 7 television có file nghe và đáp án chi tiết

Bài tập tiếng anh 6 global success unit 7 television có file nghe và đáp án chi tiết

4.1/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Bài tập tiếng anh 6 global success unit 7 television có file nghe và đáp án chi tiết

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

UNIT 7

TELEVISION

VOCABULARY

New words

Transcription

Meaning

adventure

/ədˈventʃər/

sự phiêu lưu

cartoon

/kɑːˈtuːn/

hoạt hình

channel

/ˈtʃænəl/

kênh

character

/ˈkærəktə(r)

nhân vật

clever

/ˈklevər/

khéo léo

comedian

/kəˈmiːdiən/

nghệ sĩ hài kịch

comedy

/ˈkɒmədi

hài kịch

cool

/kuːl/

mát mẻ

cute

/kjuːt/

đáng yêu

discover

/dɪˈskʌvə(r)/

khám phá

documentary

/dɒkjuˈmentri/

phim tài liệu

educate

/ˈedjukeɪt/

giáo dục

educational

/edjuˈkeɪʃənl/

thuộc về giáo dục

event

/ɪˈvent/

sự kiện

fair

/feə(r)/

công bằng

human

/ˈhjuːmən/

con người

instructor

/ɪnˈstrʌktər/

người hướng dẫn

live

/laɪv/

sống động

MC

/em ˈsiː/

người dẫn chương trình

national

/ˈnæʃnəl/

thuộc về quốc gia

national television

/ˈnæʃnəl ˈtelɪvɪʒəln/

đài truyền hình quốc gia

news programme

/njuːz ˈprəʊɡræm/

chương trình thời sự

popular

/ˈpɒpjʊlər/

phổ biến

programme

/ˈprəʊɡræm/

chương trình

schedule

/ˈʃedjuːl/

lịch trình

sport programme

/spɔːt ˈprəʊɡræm/

chương trình thể thao

viewer

/ˈvjuːər/

người xem

volume button

/ˈvɒljuːm ˈbʌtən /

nút âm lượng

TV programs:

Cartoon /kɑːˈtuːn/

Comedy /ˈkɒmədi/

News programme

/njuːzˈprəʊɡræm/

Write the word below each picture

Task 1.

game show

cartoon

sports

film

news

weather forecast

music

animals

1. cartoon

2. game show

3. news

4. weather forecast

5. animals

6. sports

7. music

8. film

Choose a word/phrase from the box for each description below

Task 2.

TV schedule, remote control, comedy, newsreader, game show

 1. Newsreader : a person who reads out reports on a television programme
 2. remote control: thing you use to change the TV channel from a distance
 3. game show : a programme where player gets points by answering questions
 4. TV schedule : thing which gives viewers time of TV programmes
 5. Comedy : a program where viewers laugh a lot.

Task 3.

Put the words in the correct column

though, brother, further, weather, another, thousand, they, truth, these, think, with, earth, throw, father, teeth, booth, north

/ θ/

/ ð/

think, with, earth, throw,

though, brother, further, these,

thousand, truth, teeth, booth

another,they,throw,father

GRAMMAR

. WHO hoặc WHAT: câu hỏi chủ ngữ

- Đây là câu hỏi khi muốn biết chủ ngữ hay chủ thể của hành động.

Who

verb + ...

What

Vídụ: Who is the favourite VTV newsreader this year?

(Ai là phát thanh viên đài VTV được yêu thích năm nay?)

Who is making television programmes? (Ai tạo ra chương trình truyền hình?)

2. WHOM hoặc WHAT: câu hỏi tân ngữ

Đây là câu hỏi khi muốn biết tân ngữ hay đối tượng tác động của hành động.

Whom

Trợ động từ: do/ does/ did/ ...

S + V + ...

What

Ví dụ: What kind of TV programme do you like most?

(Chương trình tivi nào mà bạn thích nhất?)

- Whom did she meet yesterday?(Hôm qua, cô ấy đã gặp ai?)

3. WHEN, WHERE, HOW và WHY: câu hỏi bổ ngữ

Đây là câu hỏi khi muốn biết nơi chốn, thời gian, lý do, cách thức của hành động.

When

Trợ động từ: do/ does/ did/ ...

S + V + ...

Where

How

Why

Ví dụ: How long does this film last?(Bộ phim kéo dài bao lâu?)

 • Why do children like cartoons programme?

(Tại sao trẻ con lại thích chương trình hoạt hình?)

 • Where is the studio of Viet Nam television?

(Trường quay của Đài truyền hình Việt Nam ở đâu?)

II. CONJUNCTIONS

- Các liên từ cơ bản

Liên từ

Nghĩa

Ví dụ

and

I like watching news and game show.

or

hoặc

Hurry up, or you will be late.

but

nhưng

My father likes horror films but my mother doesn't like them

because

bởi vì

My sister likes sitcom because it is very interesting.

although

mặc dù

Although he likes football, he doesn't often watch football programmes.

so

nên

I'm listening to music, so I can't hear what you are saying.

Choose the best item among A, B, C or D to complete the sentences:

Task 1.

Choose the best item among A, B, C or D to complete the sentences:

1. _________ is the most expensive city in the world? – I think it’s Tokyo.

A. What B. where C. when D. how

2. _________ is your favorite tennis player? – I don’t like tennis.

A. Where B. Who C. How often D. How long

3. My brother can’t swim _________ he’s afraid (sợ) of water.

A. because B. and C. but D. so

4. My sister likes going to the cinema _________ I like watching TV at home.

A. and B. but C. because D. or

5. ___________ pen is this? Can I borrow it?

A. Whose B. Whom C. Who D. Which

6. ___________ are you going to invite to your party next week?

A. What B. Who C. Whose D. Where

7. We use a __________ to change the channels from a distance.

A. remote control B. TV schedule C. newspaper D. volume button

8. I want to watch the cartoon _________ I turn on the TV.

A. but B. so C. although D. because

9. _________ Mai and Lan are interested in listening to music.

A. because B. both C. neither D. so

10. Where are the children? They __________ in the yard.

A. play B. are playing C. is playing D. plays

Task 2.

Complete the following sentences with the words in the box.

and but so because although

1. Children love cartoons ___ because ____ they make them feel happy.

2. ___ although_____ the newsreader speaks really fast, my father can hear everything.

3. The animal programme is so late ___ so _______ I can’t wait for it.

4. Some game shows are popular, ____ but ____ I never watch them.

5. My sister is a weatherwoman, ____ and __ my father is a newsreader.

Give the correct form of the verb in bracket:

Task 3.

1. Look! The teacher (come)___is coming _____. She (have)___has_____ long black hair.

2. My father (drive)____drives_____ me to school everyday,

3. Children shouldn’t (buy)____buy_______ firework at Tet Holiday.

4. Students must (go)___go_________ to school on time.

5. Where John (be)____is John______ ? He (read)__is reading____ books in the library. He (go)__goes_______ to the library twice a week.

Rewrite the sentences:

Task 4.

1. There are a lot of interesting programs on VTV 3

→ VTV 3 has a lot of interesting programs

2. My class has 34 students.

→ There are 34 students in my class.

3. My favorite cartoon on TV is ‘Tom and Jerry’

→ I like Tom and Jerry cartoon on TV

4. I enjoy watching TV. (interested)

→ I am interested in watching TV

5. Duong is better than anyone in the class.

→ Duong is the best student in the class.

6. Minh is taller than Huong. (as)

→ Huong is not as tall as Minh

READING

WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE?

One of the most popular quiz programmes on television in the world is called Who Wants To Be A Millionaire?In Britain, the quiz master is Chris Tarrant. He asks the contestants fifteen questions. The first questions are easy but later they are more difficult. If you can answer the fourteenth question, you can win £500,000. You can win a million pounds if you can answer the last question. Of course, the last question is very difficult.

All the questions on Who Wants To Be A Millionaire? are multiple-choice questions. After you hear the question, you see four answers. Only one answer is correct. You have to choose the correct answer. If you don’t know the answer to a question, there are three ways you can get help: you can ask the quizmaster to take away two wrong answers: you can ask the studio audience which answer is right; or you can telephone a friend and ask for help. You can only do these things once. Very few people win the million pounds. The first person won a millon pounds one year after the programme started.

Today, Who Wants To Be A Millionaire?can be seen in more than 100 countries and is now the world’s most popular quiz programme.

a. Find the words in the text with these meanings.

1. A TV programme where people answer questions: quiz programmes

2. The person who ask the questions: quiz master

3. The people who try to answer the questions : contestants

4. The people who watch the programme in the studio: audience

b. Answer the questions.

1. Who is the quizmaster in Britain?- Chris Tarrant

2. How many questions do you have to answer?- fifteen questions

3. How much do you win for the fourteenth question?- £500,000

4. How many ways can you get help?- three ways

5. In how many countries can you watch the quiz show?- more than 100 countries

Fill in each blank with one suitable word:

There (1) __are_______ a lot of cable television channel today. People also produce numerous interesting program to entertain people. The (2)__ _____news____________ program tells us what is happening around the world. The (3)____comedy_______ makes us laugh and relax after long working hours. The (4)_____cartoon _____________ has cute character. Some program can (5)______ both___________ educate and entertain young children such as ‘Let’s Learn (6)____ with_____________ VTV2. My (7)___ favorite _____________ program is the game show ‘Who’s a millionaire?’. My favorite (8)_____ comedian___________ is Xuan Bac. He is very (9)__funny _______________.

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

UNIT 7 TELEVISION

+*

PRONOUNCIATION

Task 1. Put the words into the correct columns.

/θ/

/ð/

thief teeth

author thing

mouth three

thirsty thigh

health through

month cloth

breath width

strength

they father

this other

smooth than

those there

another either

together leather

breathe with

Task 2. Circle the word that has the underlined part pronounced differently

1. C

6. C

2. D

7. A

3. B

8. C

4. B

9. B

5. A

10. A

UNIT 7 TELEVISION

+*

VOCABULARY

Task 1. Look at the pictures and complete the blanks the television programmes.

1. cartoon

5. comedy

9. sports

2. documentary

6. animals

10. music

3. game show

7. film

11. science

4. weather forecast

8. news

12. education

Task 2. Look at the picture and fill in who/ what they are

1. newspaper

2. MC

3. viewer

4. weatherman

5. remote control

6. newsreader

7. sport program

8. cartoon

Task 3. Read the definitions and complete the blanks with given words.

1. channel

2. cartoon 3. newspaper

4. schedule

5. Comedian

6. broadcast

7. entertain 8. viewer

9. weatherman

10. Remote

Task 4. Complete the sentences with suitable adjectives from the box.

1. popular

2. funny

3. cute

4. national

5. educational

6. clumsy

7. boring

8. entertaining

UNIT 7 TELEVISION

+*

GRAMMAR

Task 1. WH- questions

I. Fill in the blank with What, Where, When, Why, Who, How, How far.

1. What 2. How

3.Where

4.Who

5. How far _ 6. How

7.When

8.Why

II. Complete the sentences with the correct question words.

1. How often

2. How many

3. When

4. What kind

5. What

6. Why

7. Who

8. Where

9. How long

10. How much

Task 2. Conjuntions.

I. Use but, and, so, because, although to complete sentences.

1. Children love cartoons because, they make them feel happy.

2. although the newsreader speaks really fast, my father can hear everything.

3. The animal programme is late so I can’t wait for it.

4. Some game shows are popular, but I never watch them?

5. My sister is a weatherwoman, _ and my father is a newsreader

6. I stayed at home because I was ill.

7. My brother loves mountain-climbing very much but I am not.

8. My dose friend and I have the same hobby.

9. I went to school on time although it rained very hard this morning.

10. I lost my money , so I couldn't buy anything.

II. Join each pair of sentences, using the word in brackets.

1. Nathan was late for school because he missed the bus.

2. Keep the food covered, or the flies will contaminate it.

3. Julie has a guitar and she plays it very well.

4. I need to study hard, so I can get a good score on the test.

5. Although he seemed a friendly person, I didn’t like him.

6. The food looks delicious, but it tastes horrible.

7. Mason fell because the floor was wet.

8. Anna needed some money, so she took a part-time job.

Task 3. Verb form.

I. Write the correct form or tense of the verbs in brackets.

1. do - watching

2. to listen

3. Did you watch

4.are you doing

5. does Linda like

6. is

7. watches

8. watch

II. Give the correct form of the verbs.

1.does .. speak?

2. borrows

3. starts

4. is climbing

5. Do you like?

6. get up

7. is not doing

8. be

9. do you take?

10. are

Task 4. Give the correct form of the word given to complete the sentences.

1. adventurous

6. nationalize

2. education

7. musician

3. entertaining

8. instructor

4. funny

9. exciting

5. locally

10. educated

UNIT 7 TELEVISION

+*

SPEAKING

Task 1. Match the questions and answer. Then practice.

1. d 2. f 3. a 4. g 5. h 6. b 7. e 8. c

UNIT

7

TELEVISION

LISTENING

Task 2. Reorder the sentences to make a conversation.

6 →

11 →

1 →

12 →

9 →

5 →

2 →

4 →

8 →

10 →

3 →

7 →

Task 1. Match the pictures with the names of the programmes.

1. cartoon

2. documentary

3.game show

4.weather forecast

5. comedy

6. sports _

7. . film _

8. news

Task 2. Listen and complete the statements. (Track 13)

1. cartoons

2. school work

3. situational comedies

4. shows

5. paper houses

6. knowledge

Task 3. Listen again and decide if the statements below are true (T) or false (F).

1. T 2. F 3. F 4. T 5. F 6. T

My favourite TV program is "Singing with the idols". It is an entertaining program. It is on at 20:00 on VTV3. The first time it was on was at August 27, 2009. This program is produced by Vietnam Television. Participants will show their voice, based on the vote from audience and guests to choose two winners. The winners will have a chance to sing with an idol and get the cash prize.

Task 1. Read and answer the questions.

UNIT

7

TELEVISION

READING

1. It is considered to be one of the most wonderful things that man has ever invented.

2. We learn about people and events thousands of miles away.

3. They are based on popular stories.

4. They prefer watching.

5. They are taught all their lessons at home through television.

6. Listening requires knowledge of many things, but what we see with our eyes explains that itself.

Task 2. Choose a suitable word in the box to complete the passage below.

1. television 2. programmes

3. comedy 4. world

5. interesting 6. competitions

Task 3. Choose the correct answer .

UNIT

7

TELEVISION

WRITING

1.C

2.B

3.D

4.B

5.D

Task 1. Arrange the words to make sentences.

1. What is on television tonight?

2. Who is your favourite television MC?

3. How much time does Tina spend watching television?

4. Why do they like to watch cartoons?

5. What television programme do you like best?

6. What time does the game show start?

7. How often does Liz go to the cinema?

8. When do you usually watch television?

Task 2. Write 6 sentences about your favourite TV program.

- What is the TV program? .....................................................................................

..................................................................................................................................

- Which channel is it on? ........................................................................................

..................................................................................................................................

- What time is it on? ...............................................................................................

..................................................................................................................................

- What is it about? ...................................................................................................

..................................................................................................................................

- Why do you like it? ..............................................................................................

..................................................................................................................................

© 2022 Hoc357.edu.vn. All Rights Reserved.
 • Liên hệ
 • Privacy Policy
 • Địa chỉ: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Gmail: tranthanhhung@hoc357.edu.vn | Phone: 0365798532