Bài tập tiếng anh 6 global success unit 4 my neighbourhood có file nghe và đáp án chi tiết

Bài tập tiếng anh 6 global success unit 4 my neighbourhood có file nghe và đáp án chi tiết

4.2/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Bài tập tiếng anh 6 global success unit 4 my neighbourhood có file nghe và đáp án chi tiết

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

MY NEIGHBOURHOOD

4

UNIT

PRONOUNCIATION

/i/

/i:/

village/ˈvɪlɪdʒ/

meal /miːl/

1. Âm /ɪ/

1.1. “a” được phát âm là /ɪ/với những danh từ có hai âm tiết và có tận cùng bằng “age”

Examples

Transcription

Meaning

village

/ˈvɪlɪdʒ/

làng, xã

cottage

/ ˈkɔtɪdʒ/

nhà tranh, lều tranh

1.2. “e” được phát âm là /ɪ/ trong tiếp đầu ngữ “be”, “de” và “re”

Examples

Transcription

Meaning

begin

/bɪˈgɪn/

bắt đầu

become

/bɪˈkʌm/

trở nên

1.3. “i” được phát âm là /ɪ/ trong từ có một âm tiết và tận cùng bằng một hoặc hai phụ âm i + phụ âm.

Examples

Transcription

Meaning

win

/wɪn/

chiến thắng

miss

/mɪs/

nhớ

1.4. “ui” được phát âm là /ɪ/

Examples

Transcription

Meaning

build

/bɪld/

xây cất

guilt

/gɪlt/

tội lỗi

2. Âm /iː/

2.1. Âm “e” được phát âm là /iː/ khi đứng liền trước hình thức tận cùng bằng phụ âm + e và trong những chữ be, he, she, me ...

Examples

Transcription

Meaning

scene

/siːn/

phong cảnh

complete

/kəmˈpliːt/

hoàn toàn

2.2. Âm “ea” được phát âm là /iː/ với những từ có tận cùng là“ea” hoặc “ea” + một phụ âm.

Examples

Transcription

Meaning

tea

/tiː/

trà

meal

/miːl/

bữa ăn

2.3. “ee” thường được phát âm là /iː/

Examples

Transcription

Meaning

three

/θriː/

số 3

see

/siː/

nhìn, trông, thấy

2.4. “ei” được phát âm là /iː/ trong một số trường hợp:

Examples

Transcription

Meaning

receive

/rɪˈsiːv/

nhận được

ceiling

/ˈsiːlɪŋ/

trần nhà

2.5. “ie” được phát âm là /iː/ khi nó là những nguyên âm ở giữa một chữ.

Examples

Transcription

Meaning

grief

/griːf/

nỗi lo buồn

chief

/tiːf/

người đứng đầu

Task 1. Put the words into the correct columns.

him ship ceiling begin meal

cottage shortage benzene tea cheese

scene miss become free village

win complete three relieve chief

cheap chick deceive behave remind

receive dream build guitar equivalent

/iː/

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………….

/ɪ/

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………….

Task 2. Circle the word that has the underlined part pronounced differently

1. A. renew B. pea C. three D. key

2. A. wig B. grin C. heat D. fish

3. A fleece B. return C. machine D. scene

4. A. neat B. village C. cottage D. shortage

5. A complete B. cede C. remind D. secede

6. A baggage B. breathe C courage D. damage

7. A. reorganize B. benzene C. kerosene D. Vietnamese

8. A. luggage B. message C. creature D. voyage

9. A. easy B. tea C meal D. represent

10. A. passage B. easy C. begin D. become

.

.

4

MY NEIGHBOURHOOD

UNIT

VOCABULARY

New words

Transcription

Meaning

antique shop

/ænˈtiːk ʃɒp/

cửa hàng đồ cổ

art gallery

/ɑːt ˈɡæləri/

phòng triễn lãm

backyard

/bækˈjɑːd/

sân sau

bakery

/ˈbeɪkəri/

tiệm bánh

barber

/ˈbɑːbər/

thợ cạo đầu

beauty salon

/ˈbjuːti ˈsælɒn/

tiệm làm đẹp

boring

/ˈbɔːrɪŋ/

tẻ nhạt

bus stop

/bʌsstɒp/

trạm xe bus

cathedral

/kəˈθiːdrəl/

nhà thờ

cemetery

/ˈsemətri/

nghĩa trang

charity shop

/tʃærɪti ʃɒp/

cửa hàng từ thiện

comfortable

/ˈkʌmpfətəbl/

thoải mái

convenient

/kənˈviːniənt/

thuận tiện

countryside

/ˈkʌntrisaɪd/

vùng quê, nông thôn

crowded

/ˈkraʊdɪd/

đông đúc

department store

/dɪˈpaːtmənt stɔːr/

cửa hàng tạp hóa

dress shop

/dres ʃɒp/

cửa hàng váy

exciting

/ɪkˈsaɪtɪŋ/

thú vị, sôi động

expensive

/ɪkˈspentsɪv/

đất đỏ

fantastic

/fænˈtæstɪk/

thú vị

fire station

/faɪərˈsteɪʃən/

trạm cứu hỏa

front yard

/frʌnt jɑːd/

sân trước

grocery

/ˈgrəʊsəri/

cửa hàng rau củ quả

hairdresser’s

/ˈheədresər/

hiệu cắt tóc

health centre

/helθˈsentər/

trung tâm y tế

historic

/hɪˈstɒrɪk/

có tính lịch sử

inconvenient

/ɪnkənˈviːniənt/

không thuận tiện

incredibly

/ɪnˈkredɪbli/

không thể tin nổi

memorial

/məˈmɔːriəl/

tượng đài

modern

/ˈmɒdən/

hiện đại

narrow

/ˈnærəʊ/

hẹp

noisy

/ˈnɔɪzi/

ầm ĩ

pagoda

/pəˈgəʊdə/

ngôi chùa

palace

/ˈpælɪs/

lâu đài

peaceful

/ˈpiːsfəl/

thanh bình

petrol station

/ˈpetrəl ˈsteɪʃən/

trạm xăng dầu

pharmacy

/fɑːməsi/

hiệu thuốc

polluted

/pəˈluːtɪd/

ô nhiễm

railway station

/ˈreɪlweɪˈsteɪʃən/

nhà ga xe lửa

sandy

/ˈsændi/

như cát, phủ đầy cát

secondary school

/ˈsekəndri skuːl/

trường Trung học cơ sở

square

/skweər/

quảng trường

statue

/ˈstætʃuː/

bức tượng

suburb

/ˈsʌbɜːb/

vùng ngoại ô

temple

/ˈtempl/

ngôi đền

terrible

/ˈterəbl/

kinh khủng

traffic light

/ˈtræfɪk laɪt/

đèn giao thông

workshop

/ˈwɜːkʃɒp/

xưởng

Task 1. Look at the pictures and complete the blanks with the words given.

museum

cathedral

palace

memorial

square

art gallery

temple

railway station

1………………

4…………………

3…………………

2…………………

5…………………

8…………………

7…………………

6…………………

Task 2. Look at the pictures and name the places.

restaurant bakery cinema grocery post office bookstore bank art gallery

1. It is a place where we send letters and buy stamps.

2. It is a place where we can buy books.

3. It is a place where we pay money to watch a movie.

4. It is a place where we can buy and eat a meal.

5. It is a place where we can save money.

6. It is a place where we can buy food and other goods.

7. It is a place where we can see paintings and other works of art.

8. It is a place where we can buy bread and cakes.

Task 3. Complete the blanks with given words.

hairdresser’s petrol station health centre department store pagoda

museum pharmacy suburb cemetery fire station

No.

Definitions

Word

1.

A shop/store, or part of one, that sells medicines and drugs.

...........................

2.

A large shop/store that is divided into several parts, each part selling a different type of goods

...........................

3.

A place where you can get your hair cut, washed and shaped

...........................

4.

A building for a fire brigade or fire department and its equipment

...........................

5.

A building where a group of doctors see their patients and where some local medical services have their offices

..........................

6.

A place at the side of a road where you take your car to buy petrol/gas, oil, etc.

...........................

7.

An area of land used for burying dead people, especially one that is not beside a church

...........................

8.

A building in which objects of artistic, cultural, historical or scientific interest are kept and shown to the public

..........................

9.

A religious building in South or East Asia in the form of a tall tower with several levels, each of which has its own roof that extends beyond the walls

...........................

10.

An area where people live that is outside the centre of a city

...........................

MY NEIGHBOURHOOD

4

UNIT

GRAMMAR

1. Comparative of adjective

Short adjectives and Long adjectives

Short adjectives (tính từ ngắn)

Long adjectives (tính từ dài)

Tính từ ngắn là những tính từ gồm 1 hoặc 2 âm tiết.

- nice

- long

- happy

Tính từ dài là những tính từ gồm từ 3 âm tiết trở lên

- intelligent

- beautiful

- expensive

Để chuyển sang dạng so sánh ta thêm “r/er” vào cuối tính từ ấy.

- nice 🡒nicer

- long 🡒longer

Nếu tận cùng của tính từ là “y”, ta đổi “y” 🡒 “ier”

- dry drier

- happy 🡒happier

Để chuyển sang dạng so sánh ta thêm “more” lên trước tính từ dài.

- intelligent🡒more intelligent

- expensive 🡒 more expensive

Với các tính từ kết thúc bằng -ed, -ing, -fill, -less, khi chuyển sang dạng so sánh hơn, ta đều coi nó là tính từ dài

bored🡒more bored interesting 🡒more interesting

careful🡒morecareful helpless 🡒more helpless

Với các tính từ kết thúc bằng một nguyên âm đơn + phụ âm đơn, ta gấp đôi phụ âm

hot🡒hotter big 🡒bigger

Các tính từ đặc biệt khác

old🡒older/elder good 🡒better

far🡒farther/ further bad 🡒worse

 1. Comparative of short adjectives

S + be + adj-er + than ...

Ví dụ: Phong is taller than Trang. (Phongcao hơn Trang.)

Long is bigger than Quan. (Long to hơn Quân.)

 1. Comparative of long adjectives

S + be + more + adj + than ...

Ví dụ:

Thang is more intelligent than Hung.(Thắng thông minh hơn Hùng.)

Your house is more modern than my house. (Ngôi nhà của bạn hiện đại hơn ngôi nhà của tớ

Task 1.Fill in the blank with the correct comparative forms.

1. fast 11. attractive

2. thin 12. noisy

3. large 13. old

4. tired 14. interesting

5. good 15. wide

6. clever 16. independent

7. short 17. dry

8. early 18. polluted

9. happy 19. long

10. carefully 20. cheap

Task 2. Fill the spaces with the correct comparative adjectives.

1. I am (tall) than my sister.

2. My mum thinks that cats are (good) pets than dogs.

3. He is (intelligent) _________ than his brother.

4. A swordfish is (fast) than a jellyfish.

5. A blue whale is (heavy) than twenty-five elephants.

6. You look (thin) than last month. Have you lost weight?

7. A new house is (expensive) than an old one.

8. Irene is (clever) than Silvia.

9. Max is (old) than John.

10. Computers are (cheap) than mobile phones.

Task 3. Complete the sentences with the comparative form of the adjectives in brackets.

1. I think she is still ill. She looks even ___________________ last week. (bad)

2. Her job is a lot ___________________ mine. (stressful)

3. He thinks Charlie Chaplin is ___________________ Mr Bean. (funny)

4. I can’t study in this room. It’s too noisy. I’m going to find a _________________ place. (quiet)

5. Smart phones make our lives______________ and ______________. (easy - convenient)

6. Life in a city is a lot ___________________ life in the countryside. (good)

7. My Math class is ___________________ my English class. (boring)

8. I like this school because it is ___________________ the other one. (big)

9. A car is much ___________________ a bike. (expensive)

10. We need ___________________ actors for this film. (young)

Task 4. Write comparative sentences about the pictures using than and the words in brackets.

1. 2. 3. 4.

Tim Sam Sapa NhaTrang Snow White the witch NewYork SanFrancisco

5. 6. 7. 8.

Steve John the red car the yellow car I my brother Jane Max Lisa

9. 10.

The mouse the elephanht The red bottle the blue bottle

1. (be/ young) Sam is younger than Tim.

2. (be/ hot)

3. (be/beautiful)

4. (be/small)

5. (be/ happy)

6. (be/modern)

7. (be/tall)

8. (be/good)

9. (be/big)

10. (be/expensive)

4

MY NEIGHBOURHOOD

UNIT

SPEAKING

Task 1. Match the questions and answer. Then practice.

 1. Excuse me! Is there a grocery store near here?

A. Turn at the next corner. Go straight on to the traffic lights. Turn left. It’s on your right

 1. Shall we go by bus?

B. Da Nang is much smaller than Saigon

 1. Where is the restaurant?

C. Let’s visit some historic houses in the town.

 1. What shall we do this morning?

D. Yes, there is one on the corner, just a ten minute walk.

 1. How can I get to the railway station?

E. Because there are many shopping malls around the neighborhood

 1. Let’s go to Tan Ky House first.

F. It’s opposite the amusement park.

 1. Which city is bigger - Danang or Saigon
 1. That’s a good idea.
 1. Why is the road too crowed on weekends?
 1. I think it’s more convenient to go by taxi.

Task 2. Put the conversation in the correct order.

___ How long does it take to get there?

___ Thank you so much.

1 Excuse me! Could you tell me the way to the nearest supermarket, please?

___ Yes. There is a bank opposite the post office.

___ Not at all.

___ Go straight on and turn left at the bookstore. The supermarket will be across the street, next to the post office.

___ It’s just a fifteen-minute walk.

___ Thanks a lot. Is there a bank near the supermarket?

MY NEIGHBOURHOOD

4

UNIT

LISTENING

Task 1. Look at the pictures below and match them with the phrases given in the box

1.Turn left

3.Turn right

6. Go past

7. Roundabout

9. Next to

2.Take the second left

4.Take the second right

5.Go straight on

8. Traffic lights

10. Opposite

A­­­­­­­­______________

B______________

C______________

D______________

E______________

F______________

G______________

H______________

I______________

J______________

Task 2. Now look at the map below. Listen the place that the speaker gives direction to.

1. Speaker A gives directions to the

2. Speaker B gives directions to the

3. Speaker C gives directions to the

4. Speaker D gives directions to the……………

………………..

4

MY NEIGHTBOURHOOD

UNIT

READING

A new shopping mall is opening in Nam’s neighborhood today. It is very different from the present shopping area. All the shops are under one roof. That will be very convenient, especially during the hot and humid summer months. Customers will shop in comfort and won’t notice the weather.

Some people in the neighborhood, however, are not happy about the changes. The owners of the small stores on Tran Phu Street think the mall will take their business. Some of the goods in the new stores will be the same as the ones in the small shops, but the stores in the mall will offer a wider selection of products, some at cheaper prices.

The residents and store owners have been concerned about the new mall for a few months. They have organized a community meeting in order to discuss the situation.

Task 1. Read and decide if the statements are True ( T) or False (F)

1) The mall is open six days a week. ___________

2) There are more than 50 stores in the mall. ___________

3) Everyone in the neighborhood is pleased with the new mall. ___________

4) It will be more comfortable to shop in the mall than in the present ___________

shopping area.

5) Some of the stores on Tran Phu Street may have to close. ___________

Task 2. Read again and answer the questions.

1) What is special about the new shopping mall?

2) What facilities are available in the shopping mall?

3) What do the small store owners think about the new shopping mall?

4) What kinds of goods will the stores in the mall offer?

Task 3. Read and complete the text with available words.

jobs

historical

center

education

universities

modern

capital

landscapes

I live in a large city in the (1) ___________ of Columbia. It is called Santa Fe de Bogota and is the (2) ___________ of Columbia. It is a large and populous city. The city is surrounded by high mountains, rivers, and amazing (3) ___________.

The city centre is expensive and noisy. It is also dangerous at night People are always running and rushing for their (4) ___________, schools and other work. Traffic is awful too. Therefore I do not like this area too much. My city also has many great (5) ___________, as well as some important libraries. Many people travel to this city for its growing (6) ___________.

In addition, there are about 160 shopping malls. Some most famous malls are: Centro Andino, Santafé and Centro Mayor. If you like quiet space, you can visit the (7) ___________ area. There are interesting places that are full of history and culture such as La Casa de la Moneda, the elegant and big Colon Theater. If you prefer (8) ___________ places, you can go and drink a cup of coffee at the modern Hard Rock Café in Atlantis Plaza mall.

MY NEIGHBOURHOOD

4

UNIT

WRITING

Task 1. Write the comparative sentences using the cues.

Ex: My house/ small/ her house

My house is smaller than her house.

1. Lan/tall/Hoa

🖎 ……..

2. This book/ thick/ that book

🖎 …….

3. The chair/ short/ the table

🖎 …….

4. These boxes/ big/ those boxes

🖎 ……..

5. Miss Trang/ young/ her sister

🖎 …….

6. These buildings/ high/ those buildings

🖎 …….

7. The boys/ strong/ the girls

🖎 ……..

8. I/ old/ my brother.

🖎 ……..

Task 2. Write 6 sentences about your neighbourhood.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

+*

MY NEIGHBOURHOOD

4

UNIT

PRONOUNCIATION

/i/

/i:/

village/ˈvɪlɪdʒ/

meal /miːl/

Task 1. Put the words into the correct columns.

/ɪ/

/iː/

him build

cottage begin

win behave

ship guitar

shortage village

miss remind

chick equivalent

become

scene deceive

cheap tea

receive free

complete relieve

dream meal

ceiling cheese

benzene chief

three

Task 2. Circle the word that has the underlined part pronounced differently

1. A. renew B. pea C. three D. key

2. A. wig B. grin C. heat D. fish

3. A fleece B. return C. machine D. scene

4. A. neat B. village C. cottage D. shortage

5. A complete B. cede C. remind D. secede

6. A baggage B. breathe C courage D. damage

7. A. reorganize B. benzene C. kerosene D. Vietnamese

8. A. luggage B. message C. creature D. voyage

9. A. easy B. tea C meal D. represent

10. A. passage B. easy C. begin D. become

MY NEIGHBOURHOOD

4

UNIT

VOCABULARY

Task 1. Look at the pictures and complete the blanks with the words given.

1. temple 2. cathedral 3. palace 4.memorial

5.square 6. art gallery 7. railway station 8. museum

Task 2. Look at the pictures and name the places.

1. post office 2. bookstore 3. cinema 4. restaurant

5. bank 6. grocery 7. art gallery 8. baker

Task 3

1. pharmacy 2. department store 3. hairdresser’s 4. fire station

5. health centre 6. petrol station 7. cemetery 8. museum

9. pagoda 10. suburb

MY NEIGHBOURHOOD

4

UNIT

GRAMMAR

Task 1.Fill in the blank with the correct comparative forms.

1. fast faster 11. attractive more attractive

2. thin thinner 12. noisy noisier

3. large larger 13. old older

4. tired more tired 14. interesting more interesting

5. good better 15. wide wider

6. clever cleverer 16. Independent more independent

7. short shorter 17. dry drier

8. early earlier 18. polluted more polluted

9. happy happier 19. long longer

10. carefully more carefully 20. cheap cheaper

Task 2. Fill the spaces with the correct comparative adjectives.

1. I am taller (tall) than my sister.

2. My mum thinks that cats are better (good) pets than dogs.

3. He is (intelligent) more intelligebt _________ than his brother.

4. A swordfish is faster (fast) than a jellyfish.

5. A blue whale is heavier (heavy) than twenty-five elephants.

6. You look thinner (thin) than last month. Have you lost weight?

7. A new house is (expensive) more expensive than an old one.

8. Irene is cleverer ________(clever) than Silvia.

9. Max is older (old) than John.

10. Computers are cheaper_______(cheap) than mobile phones

Task 3. Complete the sentences with the comparative form of the adjectives in brackets.

1. I think she is still ill. She looks even _____worse______________ last week. (bad)

2. Her job is a lot ___more stressful________________ mine. (stressful)

3. He thinks Charlie Chaplin is __funnier_________________ Mr Bean. (funny)

4. I can’t study in this room. It’s too noisy. I’m going to find a _____quieter ____________ place. (quiet)

5. Smart phones make our lives______easier________ and _more convinient_____________. (easy - convenient)

6. Life in a city is a lot _____better______________ life in the countryside. (good)

7. My Math class is ______more boring_____________ my English class. (boring)

8. I like this school because it is ______bigger_____________ the other one. (big)

9. A car is much __more expensive_________________ a bike. (expensive)

10. We need ____younger_______________ actors for this film. (young)

Task 4. Write comparative sentences about the pictures using than and the words in brackets.

1. 2. 3. 4.

Tim Sam Sapa NhaTrang Snow White the witch NewYork SanFrancisco

5. 6. 7. 8.

Steve John the red car the yellow car I my brother Jane Max Lisa

9. 10.

The mouse the elephanht The red bottle the blue bottle

1. (be/ young) Sam is younger than Tim.

2. (be/ hot) Nha Trang is hotter than SaPa

3. (be/beautiful) Snow White is more beautiful than the Witch

4. (be/small) New York is smaller than San Fransco

5. (be/ happy) John is happier than Steve

6. (be/modern) The yellow car is moderner than the red car

7. (be/tall) I am taller than my brother Jane

8. (be/good) Lisa is better at studying than Max

9. (be/big) The elephant is bigger than a mouse

10. (be/expensive) The blue bottle is more expensive than the red bottle.

MY NEIGHBOURHOOD

4

UNIT

SPEAKING

Task 1. Match the questions and answer. Then practice.

 1. Excuse me! Is there a grocery store near here?

1-D

A. Turn at the next corner. Go straight on to the traffic lights. Turn left. It’s on your right

 1. Shall we go by bus?

2-A

B. Da Nang is much smaller than Saigon

 1. Where is the restaurant?

3-F

C. Let’s visit some historic houses in the town.

 1. What shall we do this morning?

4-C

D.Yes, there is one on the corner, just a ten minute walk.

 1. How can I get to the railway station?

5-A

E. Because there are many shopping malls around the neighborhood

 1. Let’s go to Tan Ky House first.

6-G

F. It’s opposite the amusement park.

 1. Which city is bigger - Danang or Saigon

7-B

G.That’s a good idea.

 1. Why is the road too crowed on weekends?

8-E

H.I think it’s more convenient to go by taxi.

Task 2. Complete the conversation.

1. how 2. way 3. Turn 4. at 5.next 6. pleasure

MY NEIGHBOURHOOD

4

UNIT

LISTENING

Task 1. Look at the pictures below and match them with the phrases given in the box

1. J 2. F 3. D 4. B 5. H

6. E 7. A 8. G 9. C 10. I

Task 2. Now look at the map below. Listen the place that the speaker gives direction to.

1. post office 2. underground station

3. cinema 4. bus station

Listening transcript:

A: Go straight on, then take the first left onto Green Street. Walk past the library, and it is the building next to the library on the left.

B: Go straight on, go past the traffic lights. You will see a shop on the right. Go past that, and it’s on the right, next to the shop.

C: Go straight on, go past the traffic lights, and go straight on, until you get to the roundabout. At the roundabout, turn left. Go past the theatre. It is the building next to the theatre, opposite the hospital.

D: Go straight on, go past the traffic lights, and take the second right onto King’s Road. Go past the bookshop. It’s the building next to the bookshop, opposite the cafe.

MY NEIGHTBOURHOOD

UNIT

4

READING

Task 1. Read and decide if the statements are True( T) or False (F)

T

F

1. The mall is open six days a week.

-» The mall is open seven days a week

(🗸)

2. There are more than 50 stores in the mall.

-» There are 50 stores in the mall.

(🗸)

3. Everyone in the neighborhood is pleased with the new mall.

-» Not everyone is pleased with the mall.

(🗸)

4. It will be more comfortable to shop in the mall than in the present shopping area.

(🗸)

5. Some of the stores on Tran Phu Street may have to close.

(🗸)

Task 2. Read again and answer the questions.

1) It is very different from the present shopping area.

2) All the shops are under one roof.

3) The owners of the small stores on Tran Phu Street think the mall will take their business.

4) The stores in the mall will offer a wider selection of products.

Task 3. Read and complete the text with available words.

1. center

2. capital

3. landscapes

4. jobs

5. universities

6. education

7.historical

8.modern

MY NEIGHTBOURHOOD

UNIT

4

WRITING

Task 1.

Write the comparative sentences using the cues.

1. Lan is taller than Hoa.

2. This book is thicker than that book.

3. The chair is shorter than the table.

4. These boxes are bigger than those boxes.

5. Miss Trang is younger than her sister.

6. These buildings are higher than those buildings.

7. The boys are stronger than the girls.

8. I am older than my brother.

Task 2. Write 6 sentences about your neighbourhood.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………