Bài tập tiếng anh 6 global success unit 2 my home có file nghe và đáp án chi tiết

Bài tập tiếng anh 6 global success unit 2 my home có file nghe và đáp án chi tiết

4.7/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Bài tập tiếng anh 6 global success unit 2 my home có file nghe và đáp án chi tiết

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

2

MY HOME

UNIT

PRONOUNCIATION

/z/

/s/

/iz/

pens

books

watches

Cách phát âm âm đuôi “s” và “es”

/z/

dreams

drowns

sounds

sands

/s/

picks

proofs

laughs

maps

/iz/

pushes

dishes

buzzes

catches

- Đuôi /s/ hoặc /es/ được phát âm là /z/ khi từ có tận cùng bằng các phụ âm hữu thanh /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /r/ và các nguyên âm.

-Đuôi /s/ hoặc /es/ được phát âm là /s/ khi từ có tận cùng bằng các phụ âm vô thanh: /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/.

-Đuôi /s/ hoặc /es/ được phát âm là /iz/ khi từ có tận cùng bằng các phụ âm gió /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/

Task 1. Put the words into the correct columns.

rooms houses dogs lamps toilets beds tables

apartments books chairs televisions boxes pictures baths

dishes fridges cookers chopsticks lights vases windows

photos parents clothes wishes sandwiches attics villas

plants walls tablecloths shelves classes tourists

/iz/

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………….

/s/

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………….

/z/

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………….

Task 2: Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

1. A. schools B. shops C. pets D. carts

2. A. pens B. closets C. sweets D. lamps

3. A. rulers B. pencils C. bags D. books

4. A. matches B. makes C. brushes D. peaches

5. A. bees B. cupboards C. watches D. bedrooms

6. A. feast B. seat C. bread D. heat

7. A. peanut B. cut C. shut D. put

8. A. what B. flat C. sand D. Saturday

9. A. hike B. beside C. hide D. picnic

10. A. washed B. sacred C. booked D. hoped

11. A. forms B. chairs C. seats D. keys

12. A. papers B. bosses C. brushes D. foxes

13. A. cats B. dogs C. phones D. drawers

14. A. pigs B. plants C. tables D. computers

15. A. beaches B. watches C. sinks D. lunches

MY HOME

2

UNIT

VOCABULARY

New words

Transcription

Meaning

air conditioner

/e(r) kənˈdɪʃənə(r)/

máy điều hòa nhiệt độ

alarm clock

/əˈlɑːm klɒk/

đồng hồ báo thức

apartment

/əˈpɑːtmənt/

căn hộ

attic

/ˈætɪk/

gác xép

bathroom

/ˈbɑːθruːm/

phòng tắm

bathroom scales

/ˈbɑːθruːm skeɪlz/

cân sức khỏe

bedroom

/ˈbedruːm/

phòng ngủ

blanket

/ˈblæŋkɪt/

cái chăn

ceiling fan

/ˈsiːlɪŋ fæn/

quạt trần

cellar

/ˈselə(r)/

tầng hầm

chair

/tʃeər/

cái ghế

chest of drawers

/tʃest əv drɔːz/

tủ có nhiều ngăn kéo

chimney

/ˈtʃɪmni/

ống khói

chopsticks

/ˈtʃɒpstɪks/

đôi đũa

cooker

/ˈkʊkər/

nồi cơm điện

country house

/ˈkʌntri haʊs/

biệt thự đồng quê

cupboard

/ˈkʌbəd/

tủ đựng chén đĩa

curtain

/ˈkɜːtn/

rèm cửa

cushion

/ˈkʊʃn/

đệm

department store

/dɪˈpɑːtmənt stɔː(r)/

cửa hàng bách hóa

dining room

/ˈdaɪnɪŋ ruːm/

phòng ăn

dishwasher

/ˈdɪʃwɒʃər/

máy rửa bát đĩa

fireplace

/ˈfaɪəpleɪs/

lòsưởi

fridge

/frɪdʒ/

tủlạnh

furniture

/ˈfɜːrnɪtʃər/

đồnội thất

garage

/ˈɡærɑːʒ/

nhàđể xe

hall

/hɔːl/

sảnh

kitchen

/ˈkɪtʃɪn/

nhà bếp

lamp

/læmp/

cái đèn

living room

/ˈlɪvɪŋ ruːm/

phòng khách

microwave

/ˈmaɪkrəweɪv/

lò vi sóng

move

/muːv/

di chuyển

pillow

/ˈpɪləʊ/

cái gối

poster

/ˈpəʊstər/

tấm áp phích

roof

/ruːf/

mái nhà

sheet

/ʃiːt/

ga trải giường

sink

/sɪŋk/

bồn rửa

sofa

/ˈsəʊfə/

ghế sô-pha

stilt house

/stɪlt haʊs/

nhà sàn

stool

/stuːl/

ghếđẩu

television

/ˈtelɪvɪʒən/

tivi

Task 1. Look at the pictures and complete the blanks.

bedroom

cupboard

lamp

living room

chair

bathroom

kitchen

garage

sofa

wardrobe

8……………………………………………

7……………………………………………

6……………………………………………

4……………………………………………

3……………………………………………

2……………………………………………

1……………………………………………

5……………………………………………

Sofa

sinks

light

vase

bathroom scales

blanket

toilet

cooker

poster

ceiling fan

Task 2. Use the given words to complete the sentences.

 1. 1. It’s cold here. Are there any ……………………….?
 2. I’m a bit stomachache. Where is the ………………………?
 3. How hot the weather is ! Turn on the ……………………….. , please.
 4. Are there any …………………… on the wall? – No, So the wall looks boring.
 5. I need to wash my face. Are there any ………………… in the bathroom?
 6. Take a seat on the …………………over there. I will make you a cup of coffee.
 7. How do we cook boiled sticky rice ? – We can use the ……………….. to cook it.
 8. It’s so dark there. Turn on the ……………………, please.
 9. Look! The flowers are so beautiful! – Yes, bring me a …… I am going to arrange them.
 10. Stand on the ………..please. Look ! 53 kilograms!

.

Task 3. Put the words into the correct groups.

bathroom lamp town house sofa wardrobe shelf villa kitchen

dishwasher dining room stilt house bed microwave chest of drawers

apartment bedroom air-conditioner country house living room fridge

Types of building

Rooms

Furniture

Equipment

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

Task 4. Parts of the house. Unscramble the letters, then complete the passage

1. ergnad 5.nviligomor

2. amrhoobt 6.gnidinrmoo

3. moordeb 7. citta

4. hcnekit 8.ragega

I like my big house. It has got two ______________ upstairs, my parents’ one and mine. Upstairs also there is a ______________ where I wash and brush my teeth. Downstairs there is a ______________ big where my mother cooks and prepares meals, a ______________ to eat altogether and a ______________ where we watch TV or sit and relax. Outdoors my parents park their cars in the ______________, and we have a beautiful ______________ with a lot of flowers and trees. My house also has an ______________ where we store lots of old things.

.

2

MY HOME

UNIT

GRAMMAR

 1. Diễn tả “có” điều gì đó với There is và There are.

There is

There are

(+)

There is + a/an + Ns

There are + Np

(-)

There isn’t + a/an + Ns

There aren’t any + Npl

(?)

Is there + a/an + Ns?

Are there any + Npl?

Chú ý: Ns = Danh từ số ít.

Npl = Danh từ số nhiều.

Ví dụ:

- There is a dog in the room.

(Có một chú chỏ trong phòng.)

- There aren’t any notebooks in the school bag.

(Trong cặp không có quyển vở nào.)

- Is there a cat in the house?

(Trong nhà có mèo không?)

- Are there any pupils in the classroom?

(Có học sinh nào trong lớp học không?)

 1. Giới từ chỉ địa điểm- Prepositions of place.
 2. at: ở, tại (at home,at the station,at seaside,at the airport)
 3. In: trong, ở trong

(In the room/ building/ kitchen/ garden/ restaurant/ office/ park/ pool/ mountains/ sea/ river/ forest/ field/ desert/ village/ town/ country/ city…

Eg: There are 400 seats in the theater/ cinema

(Có 400 chỗ ngồi trong rạp xiếc/ rạp chiếu bóng)

 1. On: trên, ở trên

(on the table/ carpet/ wall/ ceiling/ blackbroard/ screem/ pavement/ door/ shirt/ map/ page)

4. Obove (ở trên)
The picture is above the bed. (Bức tranh ở phía trên đầu giường.)

5. Under (ở dưới)
The dog is under the table. (Con chó ở dưới cái bàn.)

6. Below (ở dưới)
He lives below my flat. (Anh ấy sống ở dưới căn hộ của tôi.)
*Chú ý:
under dùng khi 1 vật ở dưới trực tiếp 1 vật khác
below dùng khi 1 vật ở dưới vật khác nhưng có thể xa và lệch

7. Between (ở giữa)
I am standing between my brother and sister. (Mình đang đứng giữa anh trai và chị gái mình.)

8. Among (ở giữa)
I couldn't find him among a sea of people. (Tôi không thể tìm thấy anh ấy giữa một biển người.)
*Chú ý:
between dùng khi chỉ có 2 đối tượng
among dùng khi có nhiều hơn 2 đối tượng

9. In front of (ở trước)
The tree in front of the house is dying. (Cây trước nhà đang lụi tàn dần.)

10. Behind (ở đằng sau)
Do you know the girl behind the door? (Bạn có biết cô gái đằng sau cánh cửa không?)

11. Next to (bên cạnh)
The bakery is next to the bookstore. (Tiệm bánh ở bên cạnh hiệu sách.)

12. Beside (bên cạnh)
Who is the man standing beside you? (Người đàn ông đứng cạnh bạn là ai thế?)

13. Near (gần)
My school is near a park. (Trường mình gần 1 công viên.)

14. Opposite (đối diện)
They sat opposite each other. (Họ ngồi đối diện nhau.)

Task 1. Complete the sentences with There is/ There are.

1. 25 students in the class.

2. a big wardrobe in my sister’s room.

3 a computer and a TV in my room.

4 good programs on television.

5. some furniture in my bedroom.

6 four eggs in the fridge.

7_ a lot of water in the bottle.

8. no paper in the printer.

Task 2. Use the words to write positive (+) and negative (-) sentences and questions (?) with there is / there are.

1. a bath in the bathroom (?) Is there a bath in the bathroom?

2. some shops near our new house (+)

3. a school in the neighbourhood (?)

4. a television in my bedroom (-)

5. any cupboards in the dining room (?)

6. a swimming pool behind the house (+)

7. any flowers in the garden (-)

8. a lot of posters on the wall (+)

Task 3. Read and complete with there is, there are + preposition

1. _______________ a TV _______________ the shelf.

2. _______________ two sofas _______________ the room.

3. _______________ two cushions _______________ the bed.

4. _______________ a lamp _______________ the bedside cabinet

5. _______________ nothing _______________ the bed.

6. _______________ two windows _______________ the room.

7. _______________ a table _______________ the TV.

8. _______________ a picture _______________ the wall.

9. _______________ a door _______________ the picture.

10. _______________ a clock _______________ two windows.

Task 4. Complete the questions with Is there or Are there. Then write short answers

1. many shops in your town? Yes, ______________.

2. a post office near here? No, ______________.

3. a table and chairs in the kitchen? Yes, ______________.

4. any trees in your garden? No, ______________.

5. a book under the table? Yes, ______________.

6. any girls in the class? Yes, ______________.

7. any coffee in the cup? No, ______________.

8. __________________ a lot of children in the yard? No, ______________.

Task 5. Complete the sentences with the correct prepositions from the box.

near above under in (3) on (3) next to (2) between behind

1. The trees are ____________ the house.

2. The dining room is ____________ the living room and the kitchen.

3. The kitchen sink is ____________ the window.

4. The bath is ____________ the bathroom.

5. The flower vase is ____________ the chest of drawers.

6. The fridge is ____________ the cooker.

7. The mirror is ____________ the bathroom sink.

8. The television is ____________ the cupboard ____________ the sofa.

9. The microwave is ____________ the counter ____________ the kitchen.

10. The washing machine is ____________ the dryer ____________ the basement.

MY HOME

2

UNIT

SPEAKING

Task 1. Match the questions and answer. Then practice.

 1. Where do you live?
 1. There are five.
 1. Who do you live with?
 1. Between the study and the stairs.
 1. How many rooms are there?
 1. I live in a town
 1. What’s in the living room?
 1. Yes. There’s one next to the window
 1. Where is your room?
 1. My bedroom.
 1. Is there a television in your room?
 1. Yes. There’s a big one on the wall opposite my bed.
 1. What is your favourite room?
 1. I live with my parents and sister.
 1. Are there any pictures in the kitchen?
 1. A sofa set, a television and a lamp.

Task 2. Answer the questions.

 1. Do you live in a house or an apartment?

………………………………………

………………………………………

 1. Where is your house/ apartment?

………………………………………

 1. Is it big or small?

………………………………………

 1. How many rooms are there in your house/ apartment?

………………………………………

………………………………………

 1. What colour is your bedroom?

………………………………………

 1. What is there in your bedroom?

………………………………………

 1. Where is your house?

………………………………………

 1. Are there any super market near your house?

………………………………………

………………………………………

.

MY HOME

2

UNIT

LISTENING

Task 1. Look at the pictures below and match the pictures with the house types

Apartment /flat

Terraced house

Castle

Boathouse

Detached house

Oak tree house

Caravan house

Hut

Cottage

A_____________

B______________

C___________________

D________________

E_________________

F____________________

G__________________

H___________________

I__________________

Task 2. Now listen. Which types of houses are described by the four speakers?

Put a tick in the correct column.

House types

Speaker 1

Speaker 2

Speaker 3

Speaker 4

Apartment flat

Hut

Castle

Oak tree house

Terraced house

Boathouse

Cottage

Detached house

Caravan house

2

MY HOME

UNIT

READING

Task 1. Read and answer the questions.

I live in a house in Melaka. It isn’t old or modern. It’s normal Malaysian house. We can say it’s near the sea. It takes about 10 minutes to go to the seaside on foot. We have two bedrooms, one living room and a dining room. Naturally, we also have a kitchen and a bathroom.

We don’t have a garage. I live with my parents.

In addition, our house has a small garden;

my parents spend their time there to

grow vegetables and fruits.

 1. Where is the house?

……………………………………………………..

 1. What’s the type of the house?

……………………………………………………..

 1. What’s the house next to?

……………………………………………………..

 1. Does the house have the dinining room?

…………………………………………………….

 1. How many people are there in the house?

…………………………………………………….

Task 2. Read the text and decide whether the statements are True (T) or False (F)

My dream house is a cottage not far from the sea. On the ground-floor, there are four rooms. The first room is my living room, which has a white sofa, a black armchair and a coffee table. There are lots of paintings and trinkets as well. There is also a lamp, French

windows with a view of the garden, television set and a phone in the living room. My dream house has a fully-equipped kitchen, including a fridge and a door to the garden. There is a bathroom with a shower and toilet. There is also a study room where I keep my desk and computer. On the first floor, There are three bedrooms and a bathroom.

1. ________ There are 4 rooms in author’s house.

2. ________ There are grey armchair and a coffee table in the living room.

3. ________ There are French windows with a view of the sea.

4. ________ The kitchen in the house is fully equipped.

5. ________ There are three bedrooms and a bathroom on the first floor.

Task 3. Read the following text and use the words given in the box to fill in the blanks.

stand music curtain bookshelf next rug favourite there

My (1) ______________ room is our living room. It is rather big and warm. There is a big window with lots of pot plants and green and yellow (2) ______________. In our living room, (3)______________ is a green sofa and two green armchairs. There is a big yellow (4) ______________ on the floor. A modern floor light (5) ______________ in the right corner of the room. (6 ) ______________ to the sofa there is a small coffee table with a vase of flowers. By the wall there is a big table with six brown chairs. We have a television and a (7) ______________ with a lot of books and pictures. We also have a CD player on the shelf.

I often watch TV, listen to (8) ______________ or read books there. I really like my living room.

.

MY HOME

2

UNIT

WRITING

Task 1. Add “is, are, a, an, some, any” to make a correct sentence.

Ex: There/pencil/ in/ the/ box. 🖎 There is a pencil in the box.

1. There/ book/ on/ the table.

🖎 …….

2. There/ shoes/ under/ the chair.

🖎 …….

3. There/ not/ TV/ in/ his room.

🖎 ……

4. There/ not/ pens/ on/ my desk.

🖎 ……

5. There/ boy/ behind/ that tree.

🖎 ……

6. There/ girls/ in front of/ the house.

🖎 ……

7. There/ not/ telephone/ in her office.

🖎 ……

8. There/ not/ chairs/ downstairs.

🖎 ……

Task 2. Use the given words to make complete sentences.

1. house/ a/ Minh/ lake/ a/ lives/ in/ near.

🖎 ……

2. yard/ front/ school/There/ big/ of/ is/ our/ in/ a.

🖎 ……

3. many/ right/ the/ museum/ Are/ flowers/ the/ there/ to/ of/?

🖎 ……

4. next/ photocopy/ What/ store/ there/ the/ is/ to /?

🖎 ……

5. hospital/ father/ in/ the/ city/ 2yiy/ a/ works/ in.

🖎 ……

6. there/ family/ many/ in/ are/ How/ Linh’s/ people/ ?

🖎 ……

7. his/ friend/ in/ family/ My/ Hanoi/ doesn’t/ with/ live.

🖎 ……

8. brushes/ six/gets/ her/o’clock/ Hoa/at/up/teeth/and.

🖎 ……

9. on/ floor/ classroom/ the/ is/ Our/ first.

🖎 ……

10. Minh’s/ six/ There/ in/ rooms/ house/ are.

🖎 ……

Task 3. Write 5 sentences describing the pictures.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

MY HOME

2

UNIT

VOCABULARY

Task 1. Look at the pictures and complete the blanks.

2.bedroom

6.lamp

1.living room

8.chair

3.bathroom

4.kitchen

5.garage

7.wardrobe

Task 2

1. blankets 2. toilet 3.ceiling fan 4. posters 5. sinks

6. sofa 7.cooker 8. light 9. vase 10.bathroom seals

Task 3.

-Types of building: town house, villa, stilt house, apartment, country house

-Rooms: bathroom, kitchen, dining room, bedroom, living room

-Furniture: sofa, wardrobe, shelf, bed, chest of drawers

-Equipment: lamp, dishwasher, microwave, air-conditioner, fridge

Task 4. Parts of the house. Unscramble the letters, then complete the passage

1. garden 2. bathroom 3. bedroom 4. kitchen

5. living room 6. dining room 7. attic 8. garage

bedrooms - bathroom - kitchen - dining room - living room - garage - garden - attic

2

MY HOME

UNIT

GRAMMAR

Task 1. Complete the sentences with There is/ There are.

1. There are 2. There is 3. There is 4. There are

5. There is 6. There are 7. There is 8. There is

Task 2. Use the words to write positive (+) and negative (-) sentences and questions (?) with there is / there are.

2. There are some shops near our new house.

3.Is there a school in the neighbourhood?

4.There isn’t a television in my bedroom.

5.Are there any cupboards in the dining room?

6.There is a swimming pool behind the house.

7.Are there any flowers in the garden?

8.There are a lot of posters on the wall

Task 3. Read and complete with there is, there are + preposition

1. There is; on 6. There are; in

2. There are; in 7. There is; in front of

3. There are; on 8. There is; on

4. There is; on 9. There is; opposite

5. There is; below 10. There is; between

Task 4. Complete the sentences with There is or There are.

1. Are there - there are 2.Is there - there isn’t

3.Is there - there is 4.Are there - there aren’t

5.Is there - there is 6.Are there - there are

7.Is there - there isn’t 8. Are there - there aren’t

Task 5. Complete the sentences with the correct prepositions from the box.

1. behind 2. between 3. under 4. in

5. on 6. next to 7. above 8. on - near

9. on - in 10. next to - in

MY HOME

2

UNIT

SPEAKING

Task 1. Match the questions and answer. Then practice.

 1. Where do you live?

1-C

 1. There are five.
 1. Who do you live with?

2-G

 1. Between the study and the stairs.
 1. How many rooms are there?

3-A

 1. I live in a town
 1. What’s in the living room?

4-H

 1. Yes. There’s one next to the window
 1. Where is your room?

5-B

 1. My bedroom.
 1. Is there a television in your room?

6-D

 1. Yes. There’s a big one on the wall opposite my bed.
 1. What is your favourite room?

7-E

 1. I live with my parents and sister.
 1. Are there any pictures in the kitchen?

8-F

 1. A sofa set, a television and a lamp.

Task 2. Answer the questions.

 1. Do you live in a house or an apartment?

………………………………………

………………………………………

 1. Where is your house/ apartment?

………………………………………

………………………………………

 1. Is it big or small?

………………………………………

 1. How many rooms are there in your house/ apartment?

………………………………………

………………………………………

 1. What colour is your bedroom?

………………………………………

 1. What is there in your bedroom?

………………………………………

 1. Where is your house?

………………………………………

 1. Are there any super market near your house?

………………………………………

………………………………………

MY HOME

2

UNIT

LISTENING

Task 1. Look at the pictures below and match the pictures with the house types

1. D 2. A 3. I 4. G

5. E 6. C 7. F 8. B 9. H

Task 2. Now listen. Which types of houses are described by the four speakers?

Put a tick in the correct column.

House types

Speaker 1

Speaker 2

Speaker 3

Speaker 4

Apartment flat

Hut

Castle

Oak tree house

Terraced house

Boathouse

Cottage

Detached house

Caravan house

Listening transcript:

Speaker 1: I have a motor house. It is mobile and I can drive my house everywhere.

Speaker 2: I have a floating house. It is on the water. I can go fishing everyday. My friends visit me very often because they like my house.

Speaker 3: My house is built on a big oak tree. It is great to live in this house during the hot and sunny summer. It’s also a quiet place for me to do my favorite things.

Speaker 4: I wish to live in a house built for Kings and Queens. It would be fantastic.

MY HOME

2

UNIT

READING

Task 1. Read and answer the questions.

 1. Where is the house?

………………… It’s in Melaka …………………………………..

 1. What’s the type of the house?

……………… It’s normal Malaysian house ……………………………………..

 1. What’s the house next to?

……………………… It’s next to the seaside ……………………………..

 1. Does the house have the dinining room?

…………………… Yes, it does……………………………….

 1. How many people are there in the house?

There are 3 people in the house………………………….

Task 2. Read the text and decide whether the statements are True (T) or False (F)

1. F

2. F

3.F

4. T

5. T

Task 3. Read the following text and use the words given in the box to fill in the blanks

1. favourite 2. curtains 3. there 4. rug

5. stands 6. Next 7. bookshelf 8. music

MY HOME

2

UNIT

WRITING

Task 1.

I. Add “is, are, a, an, some, any” to make a correct sentence

1. There is a book on the table.

2. There are some shoes under the chair.

3. There isn’t a TV in his room.

4. There aren’t any pens on my desk.

5. There is a boy behind that tree.

6. There are some girls in front of the house.

7. There isn’t a telephone in her office.

8. There aren’t any chairs downstairs.

II. Use the given words to make complete sentences.

1. Minh lives in a house near a lake.

2. There is a big yard in front of our school.

3. Are there many flowers to the right of the museum?

4. What is there next to the photocopy store?

5. My father works in a hospital in the city.

6. How many people are there in Linh’s family?

7. My friend doesn’t live with his family in Ha Noi.

8. Hoa gets up at six o’clock and brushes her teeth.

9. Our classroom is on the first floor.

10. There are six rooms in Minh’s house.

Task 2. Write 5 sentences describing the pictures.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………