Bài tập tiếng anh 6 global success unit 6 our tet holiday có file nghe và đáp án chi tiết

Bài tập tiếng anh 6 global success unit 6 our tet holiday có file nghe và đáp án chi tiết

4.9/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Bài tập tiếng anh 6 global success unit 6 our tet holiday có file nghe và đáp án chi tiết

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

6

OUR TET HOLIDAY

UNIT

+*

PRONOUNCIATION

/s/

/ʃ//

spring /spriŋ/

kitchen /kɪtʃɪn/

1. Âm /ʃ/

1.1. “c” được phát âm là /ʃ/ khi đứng trước “ia, ie, io, iu, ea”.

Examples

Transcription

Meaning

special

/speʃəl/

đặc biệt

social

/ˈsəʊʃəl/

thuộc xã hội

1.2. “s” được phát âm là /ʃ/

Examples

Transcription

Meaning

ensure

/ɪnˈʃɔː(r)/

đảm bảo

insure

/ɪnˈʃɔː(r)/

bảo hiểm

1.3. “t” được phát âm là /ʃ/ khi nó ở bên trong một chữ và đứng trước ia, io

Examples

Transcription

Meaning

nation

/neɪˈʃən/

quốc gia

intention

/ɪnˈtenʃl/

ý định

1.4. Lưu ý: “x” có thể được phát âm là /kʃ/

Examples

Transcription

Meaning

anxious

/ˈæŋkʃəs/

sự lo âu

luxury

/ˈlʌkʃəri/

sự xa xỉ, sự xa hoa

1.5. “ch” được phát âm là /ʃ/

Examples

Transcription

Meaning

machine

/məˈʃiːn/

máy móc

chemise

/ʃəˈmiːz/

áo lót

1.6. “sh” luôn được phát âm là /ʃ/

Examples

Transcription

Meaning

shake

/ʃeɪk/

lắc, rũ

shall

/ʃæl/

sẽ, phải

2. Âm /s/

2.1. “c” được phát âm là /s/ khi nó đứng trước e, i hoặc y

Examples

Transcription

Meaning

city

/ˈsɪti/

thành phố

bicycle

/ˈbaɪsɪkl/

xe đạp

2.2. “s” được phát âm là /s/ khi:

  • “s” đứng đầu một từ

Examples

Transcription

Meaning

see

/siː/

nhìn thấy

sad

/sæd/

buồn

  • “s” ở bên trong một từ và không ở giữa hai nguyên âm

Examples

Transcription

Meaning

most

/məʊst/

hầu hết

haste

/heɪst/

vội vàng, hấp tấp

  • “s” ở cuối một từ đi sau f, k, p, t và gh

Examples

Transcription

Meaning

roofs

/ruːfs/

mái nhà

stuffs

/stʌfs/

vật liệu

Task 1. Put the words into the correct columns.

1. celebrate 6. wish 11. nice 16. English

2.should 7.special 12.summer 17. wash

3.exciting 8.shopping 13.sure 18. sugar

4.blossom 9.spring 14.class 19. decide

5. show 10.shine 15.second 20. shirt

/∫/

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………….

/s/

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………….

Task 2. Circle the word that has the underlined part pronounced differently

1. A. tension B. sound C. nation D. potential

2. A. seek B. sand C. sleep D. special

3. A. soon B. ambitious C. machine D. shake

4. A. center B. social C.soap D. suck

5. A. price B. shampoo C. sharp D. push

6. A. soccer B. sorry C.see D. ancient

7. A. mushroom B. sugar C. recycle D. shrimp

8. A. speak B. ensure C. miss D. support

9. A. social B.saw C. shop D. city

10. A. pressure B. precise C. space D. sound

+*

OUR TET HOLIDAY

6

UNIT

VOCABULARY

New words

Transcription

Meaning

peach blossom

/piːtʃ ˈblɒsəm/

hoa đào

apricot blossom

/ˈeɪprɪkɒt ˈblɒsəm/

hoa mai

kumquat tree

/ˈkʌmkwɒt triː/

cây quất

the new year tree

/ðə njuː jɪə(r) triː/

cây nêu

sticky rice

/ˈstɪki raɪs/

gạo nếp

jellied meat

/ˈdʒelid miːt/

thịt đông

lean pork paste

/liːn pɔːk peɪst/

giò lụa

pickled onion

/ˈpɪkld ˈʌnjən/

dưa hành

dried candied fruits

/draɪd ˈkændid fruːts/

mứt hoa quả

spring festival

/sprɪŋ ˈfestɪvl/

hội xuân

parallel couplet

/ˈpærəlel ˈkʌplət/

câu đối

dragon dance

/ˈdræɡən dɑːns/

múa lân

Kitchen God

/ˈkɪtʃɪn gɒd/

táo quân

fireworks

/ˈfaɪəwɜːks/

pháo hoa

first caller

/fɜːst ˈkɔːlə(r)/

người xông đất

first foot

/fɜːst fʊt/

xông đất

go to pagoda to pray for

/gəʊ tuː pəˈɡəʊdə tuː preɪ fə (r)/

đi chùa để cầu nguyện

exchange new year’s wishes

/ɪksˈtʃeɪndʒ njuː jɪə(r)s wɪʃɪz/

chúc tết nhau

dress up

/dres ʌp/

ăn diện

sweep the floor

/swiːp ðə flɔː(r)/

quét nhà

celebrate

/ˈselɪbreɪt/

kỷ niệm

family gathering

/ˈfæməli ˈɡæðərɪŋ/

sự sum họp gia đình

decoration

/dekəˈreɪʃn/

sự trang trí

lucky money

/ˈlʌki ˈmʌni/

tiền lì xì

calendar

/ˈkælɪndər/

lịch

lunar

/ˈluːnər/

thuộc mặt trăng (thuộc âm lịch)

special

/ˈspeʃəl/

đặc biệt

firework

/ˈfaɪəwɜːk/

pháo hoa

relative

/ˈrelətɪv/

người thân, họ hàng

present

/ˈprezənt/

quà tặng

furniture

/ˈfɜːrnɪtʃər/

đồ nội thất

decorate

/ˈdekəreɪt/

trang trí

rubbish

/ˈrʌbɪʃ/

rác thải

behave

/bɪˈheɪv/

cư xử

make a wish

/meɪkə wɪʃ/

ước một điều ước

midnight

/ˈmɪdnaɪt/

nửa đêm

rooster

/ˈruːstər/

con gà trống

welcome

/ˈwelkəm/

chào đón, tiếp dón

colourful

/ˈkʌləfəl/

đa sắc màu

envelope

/ˈenvələʊp/

bao thư, phong bì

belief

/bɪˈliːf/

niềm tin

backward

/ˈbækwəd/

sự thụt lùi

poverty

/ˈpɒvəti/

sự nghèo đói

Task 1. Look at the pictures and complete the blanks with the words given.

fireworks

lucky money

apricot blossoms

peach blossoms

pagoda

calendar

family gathering

furniture

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

Task 2. Put the following words about Tet into these columns.

fireworks egg rolls kumquat tree brother

candy flower market blossoms pagoda

grandparents Chung cake relatives lucky money fruits

balloon Red envelope envelope hometown cousin

friends

Things

Places

Food

People

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

Task 3. Complete each sentences with an appropriate word.

1. The Vietnamese _______________Tet in late January or early February.

2. Children _______________their grand parents health and longevity.

3. Tet is a time for family _______________.

4. Thousands of people gathered to _______________ fireworks.

5. Children receive _______________ money in red envelopes.

6. They believe that the first____________ on New Year’s Day decides the family luck.

7. New Year’s _______________ is on December 31.

8. We _______________our house with flowers and plants.

9. One tradition in Thai New Year is to throw_______________ over people.

10. Children _______________eat lots of sweets - it’s not good for their teeth.

Task 4. Put the given verb phrases into the right column.

welcome guests dress beautifully

visit relatives break things

fight sweep the floor every day

behave well hang a calendar

play cards all night decorate the house

Things you should do at Tet

Things you shouldn’t do at Tet

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

OUR TET HOLIDAY

6

UNIT

GRAMMAR

1. Should and shouldn’t

a. Form

(+)

S + should + V-bare inf

(-)

S + shouldn’t + V-bare inf

(?)

Should + S + V-bare inf?

- Students should wear uniform. (Học sinh nên mặc đồng phục.)

- We should wear warm coats in this weather. (Chúng ta nên mặc áo khoác ấm trong thời tiết này.)

b. Use

Dùng để khuyên ai đó nên hay không nên làm điều gì.

- She should go to the doctor.(Chị ấy nên đến gặp bác sĩ.)

- He shouldn’t smoke here. (Anh ấy không nên hút thuốc ở đây.)

- They should study hard. (Họ nên học hành chăm chỉ.)

Task 1. Complete the sentences with the suitable verbs given.

buy

visit

celebrate

go

hang

make

clean

cook

decorate

give

1.The Vietnamese_______________ Tet in the middle of February.

2. My father ________________ our house with flowers and plants.

3. My grandma and my aunts ________________ Chung cakes.

4. My mother ________________ a lot of special food.

5. We ________________ apricot blossoms and kumquat trees.

6. My brother ________________ new calendars, lanterns and scrolls.

7. My sister and I ________________ the house and furniture.

8. On the first days of Tet, my family ________________ our relatives.

9. My parents ________________ us lucky money in the morning of the first day.

10. On the first day of Tet, we ________________ to the pagoda to pray for a good year.

Task 2: Do the exercises bellow.

I. Underline the correct answers.

1. Children (should/ shouldn’t) listen to their parents.

2. You look tired. You (should/ shouldn’t) work so hard.

3. We (should/ shouldn’t) be rude to our elders.

4. Students (should/ shouldn’t) pay attention in class.

5. The students (should/ shouldn’t) use their mobile phone in the exam.

6. Tom (should/ shouldn’t) eat so many sweets. It’s bad for his teeth.

7. The kids (should/ shouldn’t) spend so much time in front of the TV.

8. You are overweight. You (should/ shouldn’t) go on a diet.

II. Choose the correct modal to complete each sentence.

1. ‘______________ (Shall, Will, Must) we go to the beach?’‘Good idea.’

2. All students _____________(shall, can, must) study hard in order to get good results.

3. ______________ (Could, Should, Would) you like some tea?

4. ______________ (Can, Should, Must) you help me lift this box?

5. You ______________ (should, must, will) wear a helmet on motorcycles - it’s the law.

6. You ______________ (can’t, won’t, shouldn’t) eat so many sweets - they aren’t goodfor you.

7. ‘My tooth really hurt!’‘I think you ________(mustn’t, will, should) go tothe dentist’s.’

8. You ______________ (can’t, should, mustn’t) stand on the desk. You’ll break it.

9. You _____________ (should, mustn’t, shouldn’t) never speak to your mother like this.

10. You ______________ (will, must, shouldn’t) do your homework more carefully

Task 3. Decide if each underlined part is true (T) or false (F)?

No.

Sentences

T/F

Correct mistake

a.

Tom (1) should not eat many lollipops. It’s bad for his teeth.

....

b.

He has a cut so he (2) should not wash and put on a band aid.

....

c.

They have a test tomorrow. Therefore they (3) should not go to the cinema. They (4) should stay at home and study.

....

d.

He has a temperature. He (5) should not stay in bed without doing anything.

....

e.

- I have a party tonight. What (6) should I wear?

- I think you (7) should not wear a dress.

- I don’t have any dresses. (8) Should I wear jeans and T-shirt?

- No, you (9) should not. I will lend you my dress.

....

f.

Yon have a runny nose so you (10) should not drink tea with honey and take some aspirin.

....

g.

The doctor said: “You (11) should eat healthy food. You (12) should not eat fast food. You (13) should watch TV so much. You (14) should walk one hour a day You also (15) should not drink fruit juice and water. Wine and beer are bad for your health so you (16) should not drink them.

....

h.

He has a headache so he (17) should take some aspirin.

....

i.

She has a stomachache so she (18) should not eat cold things.

....

j.

It is rainy so you (19) should take an umbrella when you go out.

....

Task 4. Choose the best option to fill in the blank.

1. I’ve bought a new ________ for this New Year. It’s very easy to see dates on it.

A. celebration B. calendar

C. decoration D. special food

2. We usually ________ our house several days before Tet comes.

A. celebrate B. celebration

C. decorate D. decoration

3. People in the world ________ the New Year in different ways.

A. celebrate B. celebration

C. special food D. furniture

4. Look!Those ________ are so beautiful this Tet.

A. peach blossoms B. family gatherings

C. first footers D. lucky money

5. I wish you a new year full of fun, ________, and happiness.

A. furniture B. fireworks C. laughter D. apricot blossoms

11. January 1st is a day when people in Europe and America_____ New Year.

A. see B. remember C. celebrate D. spend

12. On New Year's Day, children __________ lucky money ______red envelope.

A. get - in B. ask - on

C. take - at D. have - with

13. In London people cheer and sing when the clock____ midnight on New Year's Eve.

A. gets B. strikes C. see D. goes

14. People believe that ____water over people will _______ a lot of rain in the New Year.

A. throw - bring B. throwing - bring

C. to throw - bringing D. throwing - bringing

15.On New Year's Day, many people put on their best clothes and go to____ or visit their________.

A. houses - friends B. pagodas - relatives

C. pagoda - relative D. the main room – friend

+*

OUR TET HOLIDAY

6

UNIT

SPEAKING

Task 1. Match the questions to the suitable answers.

1. What should we do on New Year’s Eve?

a. My family will travel to Thailand

2. Will we buy peach blossoms this New Year, Mom?

b. Thanks a lot. May all your wishes come true!

3. I wish you a healthy new year!

c. On the first day of Tet.

4. Do you go home at Tet?

d. We should go out to watch fireworks.

5. Shall we have a dinner party on New Year’s Eve?

e. For three days.

6.What will you do during Tet holiday?

f. OK. Yes, let’s. I’ll make a cake.

7. When will we visit grandparents, Dad?

g. No. We’ll buy apricot blossoms.

8. How long will we stay at grandparents’ house?

h. Yes. Tet is a time for family reunion

Task 2. Write the questions for the underlined words.

1.

The Vietnamese celebrate Tetbetween late January and early February

2.

Tet lasts ten days.

3.

Before Tet, people should clean and decorate their houses.

4.

My family usually go to pagodas on the first day of Tet.

5.

We will visit our relatives on the second day of Tet.

6.

People shouldn’t eat duck meat at Tetbecause it brings unluckiness.

7.

My mother buys three apricot blossoms for Tet.

8.

They go home every New Year.

.

+*

OUR TET HOLIDAY

6

UNIT

LISTENING

Task 1. You are going to hear Nam talking about what he and his brother will do to prepare for Tet holiday. Listen and decide what Nam will do, what her brother will do, and what both of them will do

Nam

Nam’s brother

Sweep the floor

Clean the floor

Clean the sofa

Wash clothes

Hang up clothes

Plant some flowers and trees

Task 2. Listen again and decide if the statements are true (T) or false (F).

1. Nam’s brother likes to clean the floor. .........

2. Nam’s brother will wash clothes by hands. .........

3. Their house has a big garden.

+*

OUR TET HOLIDAY

6

UNIT

READING

Task 1: Read and answer the questions.

Lunar New Year, or Tet, is the biggest and most important festival in Vietnam. Tet often falls between late January and early February.

A great deal of excitement still builds up well before Tet. Streets are decorated with colouredlights and red banners. Shops are full of goods. People are busy buying gifts, cleaning and decorating their houses and cooking traditional foods.

Homes are often decorated with plants and flowers at this time. Peach blossom is traditional at Tet in the North while apricot blossom is traditional in the South. One of Tet’s most special foods is Banh Chung, which is made of sticky rice, green beans and fatty pork.

On the days of Tet, people visit other family members or friends and they exchange New Year’s wishes. Children receive their “lucky money” inside red envelopes. Many people go to pagodas to pray for a happy new year for themselves and their families. Both children and adults take part in games and various forms of entertainment. Tet is really a time of fun and festivals throughout the country.

1. When does Tet occur?

2. What do people do to prepare for Tet?

3. Where is apricot blossom the symbol of Tet?

4. What is Banh Chung made of?

5. What do children receive during Tet?

Task 2: Read the passage and choose the best answer to fill in the blank.

Tet is a national and (1) ……… festival in Viet Nam. It is occasion forevery Vietnamese to be reunited to think (2) …………… their past activities and hope for good luck in the year to come. Before Tet all houses are white washed and (3) ………… with yellow apricot flowers and colorful lanterns. Everybody is looking forward to a more favorable life. On the New Year’s Eve, children are smartly dressed. They are hoping to (4) ………… money put in small red envelopes as they are wishing longevity (5) ……….. their grandparents and parents.

1. A. traditional B. modern C. music D. summer

2. A. to B. after C. about D. for

3. A. decorate B. decorates C. decorating D. decorated

4. A. buy B. receive C. sell D. make

5.A. for B. to C. with D. from

Task 3: Read the passage and decide whether the statements are true (T) or false (F).

New Year’s Eve, 31st December, is a time for the British to eat, drink and party when they celebrate the beginning of a New Year. Many people go to Trafalgar Square in London or a street party in their city. Others visit friends or go to pubs and restaurants, which are very crowded on that night.

There is a great atmosphere when everyone waits for Big Ben to strike midnight. Then people kiss and hold hands to sing the traditional Scottish song Auld Lang Syne. Many people also light fireworks at midnight.

The main tradition is ‘First Footing’. This means the first person to come into your house after midnight should be a tall dark-haired man. He should bring a piece of coal, some bread, salt or a bottle of whisky to bring good luck to the family.

A lot of people also make New Year’s Resolution; they promise to do things like stop smoking or ‘do more exercise’ in the New Year. January 1st (and 2nd in Scotland) is a public holiday so their people can recover from their celebrations.

1. On New Year’s Eve everyone stays at home. _____

2. People sing a traditional song at midnight. _____

3. There are no fireworks on New Year’s Eve. _____

4. It is good luck for a blonde woman to be your first visitor after midnight. _____

5. Lots of people promise to change in the New Year. _____

6. New Year’s Day is a public holiday in Britain. _____

.

+*

OUR TET HOLIDAY

6

UNIT

WRITING

Task 1. Write sentences using the given words about what people should or should not do at Tet.

-Redecorate the house

-Break porcelain bowls and dishes

-Sweep the floor on the first, second, and third day

-Wear colorful clothes

- Wish parents and grandparents

- Eat shrimps and squids

-Spend time with friends and relatives

-Ask for lucky money

-Fight each other

-Cook special dishes

1. At Tet, people

2. At Tet, people

3. At Tet, people

4. At Tet, people

5. At Tet, people

6. At Tet, people

7. At Tet, people

8. At Tet, people

9. At Tet, people

10. At Tet, people

Task 2. Write about your best Tet.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

+*

OUR TET HOLIDAY

6

UNIT

PRONOUNCIATION

Task 1. Put the words into the correct columns.

1. celebrate /s/ 6. wish /∫/ 11. nice /s/ 16. English /∫/

2.should /∫/ 7.special /∫/ 12.summer /s/ 17. wash /∫/

3.exciting /s/ 8.shopping /∫/ 13.sure /∫/ 18. sugar /∫/

4.blossom /s/ 9.spring /s/ 14.class /s/ 19. decide /s/

5. show /∫/ 10.shine /∫/ 15.second /s/ 20. shirt /∫/

Task 2. Circle the word that has the underlined part pronounced differently

1. B 2. D 3.A 4.B 5.A

6. D 7. C 8.B 9.D 10.A

+*

OUR TET HOLIDAY

6

UNIT

VOCABULARY

Task 1. Look at the pictures and complete the blanks with the words given.

1. pagoda2. apricot blossoms 3. furniture 4. lucky money

5. peach blossoms6. calendar 7. fireworks 8. family gathering

Task 2. Put the following words about Tet into these columns.

Things

Places

Food

People

fireworks

kumquat tree

blossoms

lucky money

balloon

red envelope

flower

market

pagoda

hometown

egg roll

candy

chungcake

fruits

brother

parents

relatives

cousin

friends

Task 3. Complete each sentences with an appropriate word.

1.celebrate 2. wish 3. gatherings 4. watch 5. lucky

6. footer 7.Eve 8.decorate 9. water 10. shouldn’t

Task 4. Put the given verb phrases into the right column.

Things you should do at Tet

Things you shouldn’t do at Tet

welcome guests

visit relatives

behave well

dress beautifully

hang a calendar

decorate the house

fight

play cards all night

break things

sweep the floor every day

OUR TET HOLIDAY

6

UNIT

GRAMMAR

Task 1. Complete the sentences with the suitable verbs given.

1. celebrates 2. decorates 3. make 4. cooks

5. buy 6. hangs 7. clean 8. visits

9. give 10. go

Task 2: Do the exercises bellow.

I. Underline the correct answers.

1. should 2. shouldn’t 3.shouldn’t 4. should

5. shouldn’t 6. shouldn’t 7.shouldn’t 8. should

II. Choose the correct modal to complete each sentence.

1. Shall 2. must 3.Would 4. Can 5. must

6. shouldn’t 7. should 8. mustn’t 9. should 10. must

more carefully

Task 3. Decide if each underlined part is true (T) or false (F)?

1. T 2. T 3.T 4.T 5. F

6. T 7. F 8.T 9.T 10. F

11. T 12. T 13.F 14.T 15. F

16. T 17. T 18.T 19. T

Task 4. Choose the best option to fill in the blank.

1. B 2. C 3.A 4.A 5. C

6.C 7.A 8.B 9.B 10.B

+*

OUR TET HOLIDAY

6

UNIT

SPEAKING

Task 1. Match the questions to the suitable answers.

1. d 2. g 3. b 4. h 5. f 6. a 7. c 8. e

Task 2. Write the questions for the underlined words.

1. When do the Vietnamese celebrate Tet?

2.How long does Tet last?

3.What should people do before Tet?

4.Where do your family usually go on the first day of Tet?

5. When will you visit your relatives?

6.Why shouldn’t people eat duck meat at Tet?

7.How many apricot blossoms does your mother buy for Tet?

8. How often do they go home?

+*

OUR TET HOLIDAY

6

UNIT

LISTENING

Task 1. You are going to hear Nam talking about what he and his brother will do to prepare for Tet holiday. Listen and decide what Nam will do, what her brother will do, and what both of them will do

1.

Nam

Nam’s brother

Sweep the floor

Clean the floor

Clean the sofa

Wash clothes

Hang up clothes

Plant some flowers and trees

Task 2. Listen again and decide if the statements are true (T) or false (F).

1. T 2. F 3. F

Listening transcript:

My brother and I are now very excited to prepare for Tet. First, I will sweep the floor, and my brother will clean it. He likes to clean the floor. I will then clean the sofa. After that, he will wash the clothes. It is not hard because we have the washing machine. He will hang up the clothes because he is taller than me. Then, we will plant some trees and flowers. We have a small garden in front of our house, and we always plant something new when Tet comes.

+*

OUR TET HOLIDAY

6

UNIT

READING

Task 1: Read and answer the questions.

1. Tet occurs between late January and early February.

2. People buy gifts, clean and decorate their houses and cook traditional foods.

3. Apricot blossoms is the symbol of Tet in the South.

4. Banh Chung is made of sticky rice, green beans and fatty pork.

5. During Tet, children receive their lucky money inside red envelopes.

Task 2: Read the passage and choose the best answer to fill in the blank.

1. C 2. D 3. C 4. B 5. A

Task 3: Read the passage and decide whether the statements are true (T) or false (F).

1. F

2.T

3.F

4. F

5.T

6.T

+*

OUR TET HOLIDAY

6

UNIT

WRITING

Task 1. Write in full sentences using the given words about what people should or should not do at Tet.

1. At Tet, people should redecorate the house.

2. At Tet, people should not break porcelain bowls and dishes.

3. At Tet, people should not sweep the floor on the first, second, and third day.

4. At Tet, people should wear colorful clothes.

5. At Tet, people should wish parents and grandparents.

6. At Tet, people should not eat shrimps and squids.

7. At Tet, people should spend time with friends and relatives.

8. At Tet, people should not ask for lucky money.

9. At Tet, people should not fight each other.

10. At Tet, people should cook special dishes.

Task 2. Write about the things you do at Tet.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………