Ma trận đề kiểm tra môn sinh học 9 giữa học kỳ 2 sở gd&đt quảng nam 2020-2021

Ma trận đề kiểm tra môn sinh học 9 giữa học kỳ 2 sở gd&đt quảng nam 2020-2021

4.5/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Ma trận đề kiểm tra môn sinh học 9 giữa học kỳ 2 sở gd&đt quảng nam 2020-2021

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021

Môn: SINH HỌC - LỚP 9

(Kèm theo Công văn số 1749/SGDĐT-GDTrH ngày 13/10/2020 của Sở GDĐT Quảng Nam)

Chủ đề

Chuẩn KTKN

Cấp độ tư duy

Cộng

(Số câu

Tỉ lệ)

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Trắc nghiệm

Tự luận

Ứng dụng di truyền học

Hiện tượng thoái hóa do tự thụ phấn ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật.

1

1

20%

Chương I

Sinh vật và môi trường

Vẽ và phân tích sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của một loài sinh vật

1

1

20%

Môi trường và các nhân tố sinh thái

3

3

10%

Xác định mối quan hệ khác loài qua các ví dụ cụ thể

3

3

10%

Chương II

Hệ sinh thái

Quần thể sinh vật

4

4

13,3%

Quần thể người

2

2

6,7%

Quần xã sinh vật

1

1

10%

Hệ sinh thái

3

3

10%

Cộng

15

2

1

18 câu

100%