Ma trận đề kiểm tra môn sinh học 6 giữa học kỳ 2 sở gd&đt quảng nam 2020-2021

Ma trận đề kiểm tra môn sinh học 6 giữa học kỳ 2 sở gd&đt quảng nam 2020-2021

4.9/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Ma trận đề kiểm tra môn sinh học 6 giữa học kỳ 2 sở gd&đt quảng nam 2020-2021

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021

MÔN SINH HỌC 6

(Kèm theo Công văn số 1749/SGDĐT-GDTrH ngày 13/10/2020 của Sở GDĐT Quảng Nam)

Cấp độ

Tên

Chủ đề

Nhận biết

40%

Thông hiểu

30%

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

(20 %)

Cấp độ cao (10%)

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

Hoa và sinh sản hữu tinh

( 2 tiết)

Khái niệm thụ phấn

Đặc điểm hoa thụ phấn nhờ gió, nhờ sâu bọ

Kết hạt và tạo quả

Phân biệt giao phấn với tự tụ phấn

2.33 đ

Câu (-ý)

Số điểm

3 câu

1

1 câu

0.33đ

1 câu

Quả và hạt

(6 tiết)

Các bộ phận của hạt

Các điều kiện cho hạt nảy mầm

Quả và hạt phát tán nhờ gió, nhờ dộng vật

Đặc điểm quả khô, quả thịt

Phân biệt các loại quả

Thí nghiệm về những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Phân biệt củ và quả

Câu (-ý)

Số điểm

4 câu

1,33đ

1 câu

1câu

0,33đ

1 câu

2 điểm

1 câu

5.66đ

Các nhóm thực vật

(4 tiết)

Cơ quan sinh sản của các nhóm thực vật.

Sắp xếp thực vật theo các ngành

Điểm tiến hóa của cáy hạt kín

Câu (-ý)

Số điểm

2 câu

0.66đ

2 câu

1.33đ

TổngCâu (-ý)

Số điểm

9 câu

1 câu

1 điểm

4câu

1 câu

1 câu

2 đ

1 câu

1 đ

Tổng số điểm

10 câu

4 điểm

5 câu

1 câu

2 điểm

1 câu

1 đ

17 câu

10đ