Ma trận đề kiểm tra môn gdcd lớp 9 giữa học kỳ 2 sở gd&đt quảng nam 2020-2021

Ma trận đề kiểm tra môn gdcd lớp 9 giữa học kỳ 2 sở gd&đt quảng nam 2020-2021

4.9/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Ma trận đề kiểm tra môn gdcd lớp 9 giữa học kỳ 2 sở gd&đt quảng nam 2020-2021

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021

Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN - Lớp: 9 Thời gian: 45 phút

( Kèm theo Công văn số 1749/SGDĐT-GDTrH ngày 13/10/2020 của Sở GDĐT Quảng Nam)

- Trắc nghiệm: 15 câu x 1/3 điểm/1 câu = 5,0 điểm

- Tự luận: 3 câu = 5,0 điểm

Cấp độ

Bài học/

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Cộng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1.Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.

3

/

/

1

/

///

//

//

4

30%

2.Bài 13. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.

2

/

2

/

/2

/

/

/

6

20%

3.Bài 14. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.

3

1

/

/

//

//

/

/

4

20%

4.Bài 15. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân.

1

/

1

/

/1

/1/2

/

1/2

4

30%

Tổng số câu

9

1

3

1

3

1/2

/

1/2

18

Tổng điểm

4,0

3,0

2,0

1,0

10,0

Tỉ lệ

40%

30%

20%

10%

100%