Ma trận đề kiểm tra môn gdcd 12 giữa học kỳ 2 có bảng đặc tả chi tiết

Ma trận đề kiểm tra môn gdcd 12 giữa học kỳ 2 có bảng đặc tả chi tiết

4.9/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Ma trận đề kiểm tra môn gdcd 12 giữa học kỳ 2 có bảng đặc tả chi tiết

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II

MÔN: GDCD LỚP 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

TT

Nội dung kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ nhận thức

Tổng

% tổng

điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

TN

TL

1

Công dân với các quyền tự do cơ bản

1. Công dân với các quyền tự do cơ bản

6

4.5

6

7.5

1

10

1

8

11

2

14.75

40

2

Công dân với các quyền dân chủ

2. Công dân với các quyền dân chủ

10

7.5

6

7.5

17

30,25

60

Tổng

16

12

12

15

1

10

1

8

28

2

45

100

Tỉ lệ (%)

40

30

20

10

70

30

100

Tỉ lệ chung (%)

70

30

100

BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

TT

Nội dung kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ kiến thức, kĩ năng

cần kiểm tra, đánh giá

Số câu hỏi theo

mức độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1

Công dân với các quyền tự do cơ bản

Công dân với các quyền tự do cơ bản

Nhận biết:

- Nêu được khái niệm của một số quyền tự do cơ bản của công dân: quyền bất khả xâm phạm về thân thể; quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; quyền được pháp luật bảo đảm an toàn về thư tín, điện thoại, điện tín; quyền tự do ngôn luận.

- Nêu được nội dung của một số quyền tự do cơ bản của công dân: quyền bất khả xâm phạm về thân thể; quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; quyền được pháp luật bảo đảm an toàn về thư tín, điện thoại, điện tín; quyền tự do ngôn luận.

Thông hiểu:

- Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng
và hành vi xâm phạm các quyền tự do cơ bản của
công dân

Vận dụng:

Thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân

6

6

1*

1**

2

Công dân với các quyền dân chủ

Công dân với các quyền dân chủ

Nhận biết:

- Nêu được khái niệm các quyền dân chủ của công dân: quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của dân; quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội; quyền khiếu nại, tố cáo.

- Nêu được nội dung các quyền dân chủ của công dân: quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của dân; quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội; quyền khiếu nại, tố cáo

Thông hiểu:

- Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và không đúng các quyền dân chủ của công dân.

Vận dụng cao:

- Phê phán những hành vi vi phạm quyền dân chủ của công dân

10

6

Tổng

16

12

1

1