Ma trận đề kiểm tra môn gdcd lớp 6 giữa học kỳ 2 sở gd&đt quảng nam 2020-2021

Ma trận đề kiểm tra môn gdcd lớp 6 giữa học kỳ 2 sở gd&đt quảng nam 2020-2021

4.5/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Ma trận đề kiểm tra môn gdcd lớp 6 giữa học kỳ 2 sở gd&đt quảng nam 2020-2021

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021

Môn GDCD - lớp 6

(Kèm theo Công văn số 1749/SGDĐT-GDTrH ngày 13/10/2020 của Sở GDĐT Quảng Nam)

- Trắc nghiệm: 15 câu x 1/3 điểm/1 câu = 5,0 điểm

- Tự luận: 2 câu = 5,0 điểm

Cấp độ

Bài học/

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Cộng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TL

1. Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em.

3

/

2

/

1

/

/

6

2,0

20%

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

3

1,0

10%

/

2

0,66

6,66%

/

1

0,33

3,33%

/

/

2. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

2

/

3

/

1

/

/

6

2,0

20%

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

2

0,66

6,66%

/

3

1,0

10%

/

1

0,33

3,33%

/

/

3. Thực hiện trật tự an toàn giao thông.

1

1/2

1

/

1

/

1/2

4

2,0

20%

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

0,33

3,33%

1/2

1,0

10%

1

0,33

3,33%

/

1

0,33

3,33%

1/2

1,0

10%

4. Quyền và nghĩa vụ học tập.

/

1/3

/

1/3

/

1/3

/

1

3,0

30%

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

/

1/3

1,0

10%

/

1/3

1,0

10%

/

1/3

1,0

10%

/

Tổng số câu

6

5/6

6

1/3

3

1/3

1/2

17

Tổng điểm

4,0

3,0

2,0

1,0

10

Tỉ lệ

40,0

30,0

20,0

10,0

100

* Lưu ý: Không ra các nội dung phần đọc thêm; khuyến khích tự đọc; không dạy; giảm tải theo Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/08/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT.