Ma trận đề kiểm tra môn gdcd lớp 7 giữa học kỳ 2 sở gd&đt quảng nam 2020-2021

Ma trận đề kiểm tra môn gdcd lớp 7 giữa học kỳ 2 sở gd&đt quảng nam 2020-2021

4.3/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Ma trận đề kiểm tra môn gdcd lớp 7 giữa học kỳ 2 sở gd&đt quảng nam 2020-2021

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021

Môn GDCD - lớp 7

(Kèm theo Công văn số 1749/SGDĐT-GDTrH ngày 13/10/2020 của Sở GDĐT Quảng Nam)

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1.Về kiến thức: Kiểm tra nội dung kiến thức của học sinh đã học trong chương trình GDCD 7 giữa học kỳ II

2.Về kỹ năng: HS vận dụng được kiến thức đã học để làm bài kiểm tra.

3.Về thái độ: Làm tốt bài kiểm tra trong thời gian quy định.

4. Định hướng phát triển năng lực học sinh:

- Năng lực xử lý các tình huống gặp phải trong cuộc sống.

- Năng lực xác định các giá trị sống đúng đắn và vận dụng vào thực tiễn.

Cấp độ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Cộng

Nội dung

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TN

TL

Bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch

-Biết chọn đúng từ còn thiếu điền vào nội dung những yêu cầu cơ bản khi xây dựng bản kế hoạch.

-Việc làm thể sống và làm việc có kế hoạch.

-Cung cấp nội dung sẵn HS hiểu nội dung đó là khái niệm sống và làm việc có kế hoạch.

- Chọn đúng nội dung còn thiếu của ý nghĩa sống và làm việc có kế hoạch.

-Hiểu được câu thành ngữ khuyên ta phải biết sống và làm việc có kế hoạch.

Cho tình huống, HS hiểu việc làm của nhân vật trong tình huống là chưa biết sống và làm việc có kế hoạch dẫn đến hậu quả.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

2 TN

0,66

6,66%

2 TN

0,66

6,66%

1 TN

0,33

0,33%

1 TN

0,33

0,33%

6 TN

2,0

20%

Bài 13: Quyền bảo vệ, chăm sóc và GD của trẻ em Việt Nam.

- Biết được việc làm trên vi phạm quyền bảo vệ.

-Nhận biết 1 việc làm trẻ em thực hiện đúng bổn phận, trách nhiệm của mình.

-Hiểu và chọn đúng từ còn thiếu phù hợp trách nhiệm của gia đình nhà nước và xã hội với quyền trẻ em.

- Thông qua tình huống HS hiểu được lỗi vi phạm của nhân vật trong tình huống thuộc về ai?

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

2 TN

0,66

6,66%

1 TN

0,33

3,33%

1 TN

0,33

3,33%

4 TN

1,33

13,3%

Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?

- Biết được tài không thể tái sinh, phục hồi.( TN)

-Cho đúng 2 ví dụ việc làm của học sinh bảo vệ môi trường.(TL)

-Chọn đúng từ còn thiếu điền vào dấu 3 chấm hoàn thiện khái niệm môi trường là gì?

-Nội dung nào thể hiện vai trò của môi trường và tài nguyên thiên nhiên

- Tìm được một câu thành ngữ, tục ngữ nói về giá trị tài nguyên.(TL)

-Giải thích nội dung câu thành ngữ, tục ngữ đó.(TL)

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1 TN

0,33

3,33%

½ TL

0,67

6,67%

2 TN

0,66

6,66%

1/2TL

1

10%

3TN, 1 TL

26,7

26,7%

Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa.

-Biết được di sản văn hóa thuộc danh lam thắng cảnh.

-Biết được các di sản văn hóa được UNESCO công nhận ở Quảng Nam

-Nêu được 2 ý thể hiện ý nghĩa của bảo vệ di sản văn hóa?(TL)

-Kể tên được một di sản văn hóa ở địa phương.(TL)

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

2 TN

0,67

6,67%

1/2TL

1,33

13,3%

1/2TL

0,33

3,3

2TN, 1TL

2,33

23,3%

Bài 16:

Nêu được khái niệm tín ngưỡng và và tôn giáo? (TL)

-Theo em người có đạo có phải là nguời có tín ngưỡng không? (TL)

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

½ TL

1,33

13,3%

½ TL

0.33

3,3%

1 TL

1,67

16,7%

Tổng số câu

7

1

5

1/2

2

1/2

1

1

15TN, 3TL

Tổng điểm

2,31 + 2 = 4,3

1,65 + 1 = 2,65

0,66 + 1 = 1,66

0,33 + 1 = 1,33

10,0

Tỉ lệ

43,3%

26,5%%

16,7

13,3%

100%