Unit 8: Our World Heritage Sites: Pronunciation: Ngữ điệu trong câu hỏi lựa chọn

Unit 8: Our World Heritage Sites: Pronunciation: Ngữ điệu trong câu hỏi lựa chọn

4.3/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Unit 8: Our World Heritage Sites: Pronunciation: Ngữ điệu trong câu hỏi lựa chọn

Lý thuyết về Unit 8: Our World Heritage Sites: Pronunciation: Ngữ điệu trong câu hỏi lựa chọn

Unit 8: Our World Heritage Sites: Pronunciation: Ngữ điệu trong câu hỏi lựa chọn

1. Quy tắc

 • Câu hỏi lựa chọn hay câu hỏi đáp án bao gồm từ nối “or” và các lựa chọn được đưa ra gồm hai hoặc nhiều hơn các câu trả lời trong câu hỏi. Mỗi phương án đưa ra trong câu hỏi thường được nhấn mạnh.

 • Trong câu hỏi lựa chọn, lên giọng trong mỗi lựa chọn và sau đó hạ giọng ở lựa chọn cuối. Các câu hỏi này thường được trả lời bằng một trong các phương án đó, hoặc không phương án nào, nhưng không trả lời với yes hoặc no.

2. Ví dụ

Would you like to visit Da Nang (lên giọng) or Ho Chi Minh city (xuống giọng)?

When is the best time to visit Ha Long Bay? In spring, summer, autumn (lên giọng), or winter (xuống giọng)?

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Quy tắc phát âm đuôi –es

‘es’ ở từ places phát âm là /iz/; ở các từ còn lại là /z/

Câu 2: Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Quy tắc phát âm đuôi –ed

‘ed’ ở từ ranked phát âm là /t/; ở các từ còn lại là /d/.

Câu 3: Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

‘i’ ở từ site phát âm là /ai/

‘i’ ở các từ còn lại phát âm là /i/

Câu 4: Mark the letter A, B, C or D on you answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta chọn imperial vì có phần gạch chân được đọc là âm /ɪ/. Các phương án còn lại phần gạch chân được đọc là âm /aɪ/.
islet /ˈaɪlət/ (n): đảo nhỏ
itinerary /aɪˈtɪnərəri/ (n): lịch trình đi
imperial /ɪmˈpɪəriəl/ (a): thuộc về hoàng gia
limestone /ˈlaɪmstəʊn/ (n): đá vôi

Câu 5: Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

‘ow’ ở từ ‘how’ phát âm là /aʊ/

‘ow’ ở các từ còn lại phát âm là /ou/

Câu 6: Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Quy tắc phát âm đuôi –ed

‘ed’ ở từ recognized phát âm là /d/; ở các từ còn lại phát âm là /id/

Câu 7: Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Quy tắc phát âm đuôi –s và –es

‘es’ ở từ landscapes phát âm là /s/; ở các từ còn lại là /z/

Câu 8: Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

‘citadel’ chữ c phát âm là /s/; các từ còn lại chữ ‘c’ phát âm là /k/

Câu 9: Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Từ gạch chân ở height đọc là /aɪ/, các từ còn lại là /eɪ/

Câu 10: Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

‘e’ ở ‘heritage’ phát âm là /e/

‘e’ ở các từ còn lại phát âm là /i/