Pháp luật với sự phát triển của công dân

Pháp luật với sự phát triển của công dân

4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Pháp luật với sự phát triển của công dân

Lý thuyết về Pháp luật với sự phát triển của công dân

- Mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học.

- Tự tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lý hóa sản xuất.

- Quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về đời sống.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Quyền sáng tạo của công dân không bao gồm nội dung nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Quyền sáng tạo của công dân bao gồm: tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất, quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kiến nghị với các cơ quan, trường học không nằm trong quyền sáng tạo của công dân.

Câu 2: Nhà văn trẻ T đưa ra sáng kiến gộp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán làm một để tiết kiệm và hợp xu thế của thế giới là thể hiện quyền nào của công dân ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Quyền sáng tạo của công dân là quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất; quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học và các lĩnh vực đời sống xã hội. Như vậy, việc nhà văn T đưa ra sáng kiến trên là thể hiện quyền sáng tạo.

Câu 3: Mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập là thể hiện quyền nào sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK Giáo dục công dân 12, quyền học tập của công dân có nghĩa là mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.

Câu 4: Chủ thể nào đảm bảo quyền sáng tạo của công dân ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Nhà nước chính là chủ thể đảm bảo các quyền học tập, sáng tạo, phát triển của công dân.

Câu 5: Nội dung nào dưới đây không đúng với quyền sáng tạo của công dân?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Quyền tác giả của công dân được quy định trong pháp luật, bao gồm quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền hoạt động khoa học, công nghệ. Như vậy, quyền được chăm sóc sức khỏe không phải nội dung của quyền sáng tạo.

Câu 6: Chủ thể nào có quyền sáng tạo?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Quyền sáng tạo của công dân là quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất; quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học và các lĩnh vực đời sống xã hội. Như vậy, mọi công dân đều có quyền sáng tạo.

Câu 7: Việc làm nào dưới đây thể hiện quyền sáng tạo của công dân?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Quyền sáng tạo của công dân là quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất; quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học và các lĩnh vực đời sống xã hội. Như vậy, thiết kế máy thu hoạch rau màu thể hiện quyền sáng tạo của công dân.

Câu 8: Công dân có quyền sáng tác văn học nghệ thuật. Đây là nội dung nào thuộc quyền

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Quyền sáng tạo của công dân là quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất; quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học và các lĩnh vực đời sống xã hội.

Câu 9: Công dân có quyền khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực của đời sống xã hội là nội dung của quyền nào đưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD 12 trang 85: Quyền sáng tạo của công dân là quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất, quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học, để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Câu 10: Nghệ nhân ở Hải Phòng đã chế tác ra mô hình chú gà trống khổng lồ để chào mừng xuân Đinh Dậu 2017. Điều này thể hiện quyền

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Quyền sáng tạo của công dân là quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất; quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học và các lĩnh vực đời sống xã hội. Như vậy, việc nghệ nhân chế tác ra mô hình chú gà trống khổng lồ là thể hiện quyền sáng tạo.

Câu 11: Mọi người đều có quyền tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất. Đây là nội dung quyền

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Quyền sáng tạo của công dân là quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất; quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học và các lĩnh vực đời sống xã hội.

Câu 12: Tự do nghiên cứu khoa học thể hiện quyền nào dưới đây của công dân ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Quyền sáng tạo của công dân là quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất; quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học và các lĩnh vực đời sống xã hội.

Câu 13: Công dân có quyền tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất. Đây là nội dung của quyền nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Quyền sáng tạo của công dân quy định: Công dân có quyền được tự do nghiên cứu khoa học, tự to tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất; quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học, để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Câu 14: Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền sáng tạo của công dân?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Cũng như đa số các nước trên thế giới, ở Việt Nam, hoạt động sáng tạo trí tuệ của con người được pháp luật thừa nhận, mọi công dân đều có quyền sáng tạo.

Câu 15: Quyền sáng tạo của công dân được quy định trong pháp luật, bao gồm quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD 12 trang 85: Quyền sáng tạo của công dân được quy định trong pháp luật, bao gồm quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền hoạt động khoa học, công nghệ.

Câu 16: Giải pháp kĩ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên được gọi là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Theo SGK Giáo dục công dân 12, sáng chế là giải pháp kĩ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Câu 17: Sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kì phương tiện hay hình thức nào được gọi là :

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Theo SGK Giáo dục công dân lớp 12, tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kì phương tiện hay hình thức nào.

Câu 18: Quyền tác giả, sở hữu công nghệ, hoạt động khoa học công nghệ là nội dung quyền

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Quyền sáng tạo của công dân được quy định trong pháp luật, bao gồm quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền hoạt động khoa học, công nghệ.

Câu 19: Công dân được tự do nghiên cứu khoa học, sáng tác văn học nghệ thuật, đưa ra các phát minh sáng chế. Điều này thể hiện quyền

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Quyền sáng tạo của công dân là quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất; quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học và các lĩnh vực đời sống xã hội.

Câu 20: Quyền nào dưới đây không phải một trong những nội dung thuộc quyền sáng tạo của công dân ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Quyền sáng tạo của công dân được quy định trong pháp luật bao gồm quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền hoạt động khoa học công nghệ. Như vậy không có quyền sáng tác.

Câu 21: Quyền sáng tạo của công dân bao gồm các quyền

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Quyền sáng tạo của công dân được quy định trong pháp luật, bao gồm quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền hoạt động khoa học, công nghệ.

Câu 22: Công dân có quyền được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh là nội dung của quyền nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Quyền sáng tạo của công dân quy định: công dân có quyền tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất...