Pháp luật và đời sống

Pháp luật và đời sống

4.2/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 20 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Pháp luật và đời sống

Lý thuyết về Pháp luật và đời sống

a. Pháp luật là gì?

- Là hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành.

- Được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

b. Các đặc trưng của pháp luật

Gồm 3 đặc trưng:

* Tính quy phạm phổ biến

Được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với mọi tổ chức cá nhân, và trong mọi mối quan hệ xã hội.

* Tính quyền lực bắt buộc chung

- Quyền lực: Do nhà nước ban hành, được đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh của quyền lực nhà nước.

- Bắt buộc chung: 

+ Quy định bắt buộc đối với mọi cá nhân, tổ chức, ai cũng phải xử sự theo pháp luật.

+ Những người xử sự không đúng với quy định của pháp luật sẽ bị cơ quan nhà nước có  thẩm quyền áp dụng các biện pháp cần thiết, kể cả cưỡng chế, để họ tuân thủ Pháp luật.

* Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức

Hình thức thể hiện của pháp luật là các văn bản quy phạm pháp luật.

- Được quy định rõ ràng, chặt chẽ trong từng điều khoản.

- Thẩm quyền ban hành văn bản của các cơ quan nhà nước được quy định trong Hiến pháp và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Nội dung của văn bản có tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; không trái với Hiến pháp.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Pháp luật không quy định về những việc nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp được cho phép làm (được làm), có nghĩa vụ làm những việc mà pháp luật quy định phải làm, và không làm những việc mà pháp luật không cho làm.

Câu 2: Hệ thống quy tắc xử sự chung do nhà nước xây dựng, ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước là nội dung của khái niệm nào dưới đây ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Theo SGK Giáo dục công dân 12 (trang 5) Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự chung do nhà nước xây dựng, ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước

Câu 3: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do tổ chức nào dưới đây ban hành?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Theo SGK Giáo dục công dân lớp 12, Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước. Ở Việt Nam pháp luật do Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Câu 4: Pháp luật được bảo đảm thực hiện bằng

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Theo SGK Giáo dục công dân 12, Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

Câu 5: Pháp luật không quy định về những việc nào dưới đây ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Pháp luật là hệ thống những quy tắc xử sự chung, là khuôn mẫu chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người. Pháp luật chỉ quy định những việc được làm, không được làm, phải làm. Những việc nên làm thường thuộc phạm trù phong tục tập quán, đạo đức nên pháp luật không quy định những việc nên làm.

Câu 6: Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước là đại diện.

Câu 7: Nhận định nào sau đây đúng khi bàn về pháp luật?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Theo SGK Giáo dục công dân lớp 12, Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước

Câu 8: Nhằm tạo sự thống nhất của hệ thống pháp luật, nội dung của tất cả các văn bản đều phải phù hợp, không được trái với

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Vì Hiến pháp là luật cơ bản của Việt Nam, có hiệu lực pháp lí cao nhất nên mọi văn bản khác phải có nội dung phù hợp, không được trái với Hiến pháp.

Câu 9: Những quy tắc xử sự chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội là nội dung đặc trưng nào dưới đây của pháp luật ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Pháp luật có tính quy phạm phổ biến, bởi lẽ pháp luật là những quy tắc xử sự chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội

Câu 10: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do cơ quan nào dưới đây ban hành?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Theo SGK Giáo dục công dân lớp 12, Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

Câu 11: Pháp luật ra đời từ thời điểm nào sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Pháp luật do Nhà nước xây dựng và bảo đảm thực hiện bằng quyền lực của Nhà nước. Như vậy, chỉ khi Nhà nước ra đời thì pháp luật mới ra đời.

Câu 12: Phương án nào sau đây thể hiện tính phổ biến của pháp luật?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Pháp luật có tính quy phạm phổ biến, bởi lẽ pháp luật là những quy tắc xử sự chung, là khuôn mẫu, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Câu 13: Pháp luật do tổ chức nào xây dựng, ban hành và đảm bảo thực hiện ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Theo SGK Giáo dục công dân 12, Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước. Vậy đáp án là : Nhà nước

Câu 14: Hình thức thể hiện của pháp luật là các văn bản có chứa

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Pháp luật có tính chặt chẽ về mặt hình thức, bởi vì hình thức thể hiện của pháp luật là các văn bản có chứa quy phạm pháp luật.

Câu 15: Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Theo SGK Giáo dục công dân 12 : Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước là đại diện.

Câu 16: Pháp luật được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh của

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Theo SGK Giáo dục công dân 12, Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước. Vậy đáp án là : Nhà nước

Câu 17: Hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước quy định thuộc nội dung của khái niệm nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Pháp luật là quy tắc xử sự chung, là khuôn mẫu chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi

Câu 18: Một trong những đặc trưng của pháp luật thể hiện ở

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Trước hết, pháp luật có tính quy phạm phổ biến, bên cạnh đó một trong những đặc trưng quan trọng của pháp luật là mang tính quyền lực, bắt buộc chung. Ngoài ra, pháp luật còn có tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

Câu 19: Tính quy phạm phổ biến của Pháp luật là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Pháp luật có tính quy phạm phổ biến, bởi lẽ pháp luật là những quy tắc xử sự chung, là khuôn mẫu chung được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Câu 20: Nội dung của pháp luật chính là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Theo SGK Giáo dục công dân lớp 12, Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

Câu 21: Phương án nào dưới đây không phải là đặc trưng của pháp luật ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đặc trưng của pháp luật thể hiện ở tính quy phạm phổ biến, tính quyền lực, bắt buộc chung và tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. Vậy pháp luật có tính tương đối chung không phải đặc trưng của pháp luật

Câu 22: Pháp luật là phương tiện để công dân

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Một trong những vai trò của pháp luật là : Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Câu 23: Mỗi quy tắc xử sự thường được thể hiện thành

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Theo SGK Giáo dục công dân lớp 12 : Mỗi quy tắc xử sự thường được thể hiện thành một quy phạm pháp luật.

Câu 24: Pháp luật được biểu hiện là hệ thống các

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Theo SGK Giáo dục công dân 12 (trang 5) Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự chung do nhà nước xây dựng, ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước