Công thức tính nhiệt lượng

Công thức tính nhiệt lượng

4.4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Công thức tính nhiệt lượng

Lý thuyết về Công thức tính nhiệt lượng

Nhiệt lượng của một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào ? Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc khối lượng độ tăng nhiệt độ của vật và nhiệt dung riêng của chất làm vật.

Công thức tính nhiệt lượng:

Công thức tính nhiệt lượng thu vào $Q=m.c.\Delta t$  

trong đó:

Q là nhiệt lượng (J), m là khối lượng của vật (kg),

$\Delta t$ là độ tăng nhiệt của vật (${}^{o}C$ hoặc K),

c là nhiệt dung riêng của chất làm vật (J/kg.K).

Nhiệt dung riêng của một chất: Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 kg chất đó tăng thêm $1{}^{o}C$

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Công thức nào sau đây được dùng để tính độ lớn của nhiệt lượng thu vào của một vật có khối lượng m? Biết c là nhiệt dung riêng và q là năng suất tỏa nhiệt của chất làm vật.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nhiệt lượng thu vào của vật có khối lượng m : $ Q=mc\left( {{t}_{2}}-{{t}_{1}} \right). $

Câu 2: Nhiệt lượng một vật cần thu vào để làm vật nóng lên không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nhiệt lượng một vật cần thu vào để làm vật nóng lên không phụ thuộc vào thể tích của vật.

Câu 3: Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

…….là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.

Câu 4: Công thức tính nhiệt lượng do một lượng nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nhiệt lượng tỏa ra: $ Q=mc\Delta t $

Vì đây là nhiệt lượng của nhiên liệu khi bị đốt cháy tỏa ra nên nhiệt $ \Delta t $ là độ giảm nhiệt độ.

Câu 5: Nhiệt dung riêng của một chất cho biết

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 kg chất đó tăng thêm 10C.

Câu 6: Nhiệt dung riêng của một chất có đơn vị là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Công thức tính nhiệt lượng : $ Q=mc\left( {{t}_{2}}{{t}_{1}} \right). $

Trong đó c là nhiệtdung riêng của một chất và có đơn vị là J/kg.K