Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 11 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

Lý thuyết về Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

Trong mạch điện kín, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn tạo ra dòng điện chạy qua bóng đèn đó

Đối với một bóng đèn nhất định, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn.

Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết hiệu điện thế định mức để dụng cụ đó hoạt động bình thường.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Phát biểu nào dưới đây cho biết ý nghĩa số vôn ghi trên một bóng đèn?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ý nghĩa số vôn ghi trên một bóng đèn là nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có giá trị bằng số vôn đó thì đèn sáng bình thường.

Câu 2: Trong trường hợp nào dưới đây không có hiệu điện thế (hay hiệu điện thế bằng 0)?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Trường hợp không có hiệu điện thế là giữa hai đầu bóng đèn có ghi 3V đang để trong quầy bán đồ điện vì bóng điện không được mắc với nguồn điện nên hiệu điện thế của nó bằng 0.

Câu 3: Các công tắc K trong các mạch điện được giữ ở chế độ như trên các sơ đồ hình. Vôn kế trong sơ đồ nào đang đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Để vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn ta cần:

+ Vôn kế phải mắc song song với bóng đèn.

+ Khóa K phải đóng ta mới có thể đo được.

 

Câu 4: Cho sơ đồ mạch điện như hình dưới đây. Biết I, I1, I2 lần lượt là cường độ dòng điện chạy qua mạch điện chính, đèn Đ1, đèn Đ2. Giữa các cường độ dòng điện này có mối liên hệ nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hai đèn mắc nối tiếp với nhau nên cường độ dòng điện qua mạch chính bằng cường độ dòng điện qua mỗi đèn.

Câu 5: Trên một bóng đèn có ghi 6V. Khi đặt vào hai đầu bóng đèn này hiệu điện thế giữa $ {{U}_{1}}=4V $ thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ $ {{I}_{1}} $ , khi đặt hiệu điện thế $ {{U}_{2}}=5V $ thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ $ {{I}_{2}} $ . Hãy so sánh $ {{I}_{1}} $với $ {{I}_{2}} $.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

$ {{I}_{1}} < {{I}_{2}} $ . Vì với cùng một bóng đèn thì hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện qua bóng đèn có cường độ càng lớn.

Câu 6: Vôn kế trong sơ đồ nào trong hình có số chỉ khác không?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Khi mắc đúng vôn kế vào giữa hai cực của nguồn điện (hay pin) thì số chỉ của nó sẽ khác 0 (không).

(vì chốt + và chốt B của vôn kế lần lượt được nối đúng với cực (+) và cực (-) của nguồn điện bằng dây dẫn không bị ngắt mạch.)

Câu 7: Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn của đèn pin đang sáng có trị số như thế nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn của đèn pin đang sáng có trị số luôn bằng hiệu điện thế định mức ghi trên bóng đèn pin đó.

Câu 8: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ. Cường độ dòng điện chạy qua ba bóng đèn có mối quan hệ nào dưới đây?  

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ba đèn mắc nối tiếp với nhau nên cường độ dòng điện qua ba đèn là như nhau.

Câu 9: Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch phải mắc vôn kế theo các nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch phải mắc vôn kế song song với đoạn mạch sao cho chốt dương của nó được mắc về phía cực dương của nguồn điện.

Câu 10: Ghép một đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đáp án đúng là: 1) d; 2) e; 3) a; 4) b.

Câu 11: Trong trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế khác không? 1. Giữa hai cực của một pin còn mới khi chưa mắc vào mạch. 2. Giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch. 3. Giữa hai cực của một pin là nguồn điện trong mạch kín. 4. Giữa hai đầu bóng đèn phát sáng.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Trường hợp có hiệu điện thế khác không là 1, 3, 4.

Câu 12: Ghép một đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đáp án đúng: 1) b; 2) d; 3) e; 4) c.

Câu 13: Một bóng đèn có ghi 2,5 V. Hỏi phải mắc đèn này vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó sáng không bị hỏng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Để đèn (có ghi 2,5 V) sáng bình thường thì điện thế nguồn điện bằng điện thế định mức của đèn.

Vậy $ {{U}_{ng}}=2,5V $ .

Câu 14: Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song, thì giữa cường độ dòng điện chạy qua mạch chính và các mạch rẽ có mối quan hệ nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song, thì cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ.

Câu 15: Vôn kế trong sơ đồ nào dưới đây có số chỉ bằng 0?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vì công tắc K mở không có dòng điện chạy qua và vôn kế mắc nối tiếp nên không thể hiệu điện thế giữa hai cực để hở của nguồn điện.

Câu 16: Cho mạch điện có sơ đồ như hình. Hỏi nếu đóng công tắc K thì số chỉ của vôn kế sẽ như thế nào so với trước đó ( biết rằng khi đóng công tắc K thì bóng đèn sáng bình thường?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nếu đóng công tắc K thì số chỉ của vôn kế sẽ giảm đi so với trước đó.

Câu 17: Đối với một bóng đèn nhất định, nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn này mà giảm dần thì xảy ra điều nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đối với một bóng đèn nhất định, nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn này mà giảm dần thì cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn giảm dần.

Câu 18: Vôn kế trong sơ đồ nào ở hình dưới đây đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch điện để hở?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vôn kế trong sơ đồ ở hình trên đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch để hở. Vôn kế cần mắc song song với nguồn và song song với khóa K.

Câu 19: Cho mạch điện có sơ đồ như hình. Biết rằng khi công tắc đóng thì đèn sáng. Hỏi khi công tắc ngắt thì giữa hai điểm nào có hiệu điện thế (khác không)?