Hiệu điện thế

Hiệu điện thế

4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 11 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Hiệu điện thế

Lý thuyết về Hiệu điện thế

Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế.

Đơn vị đo hiệu điện thế là vôn (V). Hiệu điện thế được đo bằng vôn kế.

Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện là giá trị của hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Hãy ghép mỗi ý ở cột bên trái với một dụng cụ đo ở bên phải để được một câu đúng:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đáp án đúng: 1.d; 2.e; 3.a; 4.g; 5.c.

Câu 2: Hình vẽ mặt số của một vôn kế. Hãy cho biết Số chỉ của vôn kế khi kim ở vị trí (1).

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Số chỉ của vôn kế khi ở vị trí (1) là 2V.

Câu 3: Đổi đơn vị đo cho các giá trị sau đây: $ a. 2,5V=...mV;\\b. 6kV=...V;\\c. 110V=...kV;\\d. 1200mV=...V. $

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đổi đơn vị:

$ \begin{array}{*{35}{l}} a. 2,5V=2500mV; \\ b. 6kV=6000V; \\ \begin{array}{l} c. 110V=0,110kV; \\ d. 1200mV=1,2V. \end{array} \end{array} $

Câu 4: Số vôn ghi trên nguồn điện có ý nghĩa nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Số vôn ghi trên nguồn điện là giá trị hiệu điện thế định mức mà nguồn điện đó có thể cung cấp cho các dụng cụ điện.

Câu 5: Hình vẽ mặt số của một vôn kế. Hãy cho biết số chỉ của vôn kế khi kim ở vị trí (2).

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Số chỉ của vôn kiế khi kim ở vị trí (2) là 9V.

Câu 6: Câu phát biểu nào dưới đây về nguồn điện là không đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vì nguồn điện không phải là nguồn tạo ra các điện tích.

Câu 7: Hình vẽ mặt số của một vôn kế. Hãy cho biết độ chia nhỏ nhất.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Độ chia nhỏ nhất của vôn kế là 0,5V.

Câu 8: Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây: $ \begin{array}{*{35}{l}} a)\,500kV=...V;\,\,\,b)\,220V=...kV; \\ c)\,0,5V=...mV;\,\,\,\,d)\,6kV=...V. \end{array} $

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đổi đơn vị:

$ \begin{array}{l} a)\,500kV=500.000V;\,\,\,\,\,b)\,220V=0,220kV; \\ c)\,0,5V=500mV;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,d)\,6kV=6000V. \end{array} $

Câu 9: Trong trường hợp nào dưới đây có một hiệu điện thế khác 0?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vì giữa hai cực Bắc, Nam của một thanh nam châm, giữa hai đầu một cuộn dây dẫn để riêng trên bàn, giữa hai đầu bóng đèn pin chưa mắc vào mạch đều không có hiệu điện thế nên hiệu điện thế của chúng bằng 0.

Câu 10: Kí hiệu nào sau đây là kí hiệu của vôn kế khi vẽ vào sơ đồ mạch điện?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Kí hiệu của vôn kế khi vẽ vào sơ đồ mạch điện là

Câu 11: Trong các hình dưới đây, vôn kế trong sơ đồ nào đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch hở?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vì để vôn kế đo được hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch hở ta cần:

+ Mắc vôn kế song song với nguồn điện.

+ Mắc cực (+) của nguồn điện với cực dương của vôn kế và cực (-) của nguồn điện với cực (-) của vôn kế.

Câu 12: Hãy ghép mỗi ý ở cột bên trái với một đơn vị ở cột bên phải để được một câu đúng.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đáp án đúng: 1.e; 2.d; 3.g; 4.a; 5.b.

Câu 13: Dùng vôn kế có độ chia nhỏ nhất là 0,2V để đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện chưa mắc vào mạch. Cách viết kết quả đo nào dưới đây là đúng.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vì ĐCNN của vôn kế là 0,2 V nên kết quả phải là số chia hết cho 0,2 và chỉ có 1 số thập phân sau dấu phẩy.

Câu 14: Trong các mặt số của dụng cụ dưới đây, mặt số nào là của vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện một chiều?

 • A
 • B