Môi trường truyền âm

Môi trường truyền âm

4.9/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 20 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Môi trường truyền âm

Lý thuyết về Môi trường truyền âm

Chất rắn, lỏng, khí là những môi trường có thể truyền được âm.

Chân không không thể truyền được âm.

Ở các vị trí càng gần nguồn âm thì âm nghe càng rõ.

Nói chung vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Chọn phát biểu không đúng.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Môi trường không khí truyền được âm.

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng. Âm truyền đi được là do môi trường vậy những môi trường nào sau đây không truyền được âm?  

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Môi trường không truyền được âm là chân không.

Câu 3: Âm không thể truyền trong môi trường nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Âm không thể truyền qua được chân không.

Câu 4: Trong các môi trường sau môi trường nào truyền âm tốt nhất?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Âm truyền trong chất rắn tốt nhất.

Câu 5: Ở 200C, vận tốc truyền âm trong nước là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ở 200C, vận tốc truyền âm trong nước là 1500 m/s.

Câu 6: Ở 200C, vận tốc truyền âm trong thép là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ở 200C, vận tốc truyền âm trong thép là 6100 m/s.

Câu 7: Chọn câu trả lời đúng.  

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Âm thanh không thể truyền được trong chân không.

Câu 8: Kết luận nào sau đây là sai?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vận tốc âm thanh trong không khí vào khoảng 340 m/s.

Câu 9: Kết luận nào sau đây là đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vận tốc truyền âm trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí và nhỏ hơn trong chất rắn.

Câu 10: Ở 200C, vận tốc truyền âm trong không khí là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ở 200C, vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s.