Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

4.4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 11 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Lý thuyết về Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật

Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương

Các tia sáng từ điểm sáng S tới gương phẳng cho tia phản xạ có đường kéo dài đi qua ảnh ảo S’

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Chọn phát biểu đúng. Ảnh của một vật qua một gương phẳng luôn là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ảnh qua gương phẳng có tính chất:

- Là ảnh ảo.

- Lớn bằng vật.

- Khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương hay ảnh, vật đối xưng nhau qua gương phẳng.

Câu 2: Một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng khoảng d cho một ảnh S’ cách gương một khoảng d’. So sánh d và d’?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng. Chiếu một tia sáng tới bề mặt một gương phẳng dưới góc tới i ta thu được

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Định luật phản xạ ánh sáng: tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đối xứng nhau qua pháp tuyến của mặt gương tại điểm tới, góc phản xạ r bằng góc tới i.

Câu 4: Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống.

Ảnh của một điểm sáng S đặt trước gương phẳng được tạo ra bởi….

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Các tia sáng từ điểm sáng S tới gương phẳng cho tia phản xạ có đường kéo dài đi qua ảnh ảo S’.

$\Rightarrow$ Ảnh của một điểm sáng S đặt trước gương phẳng được tạo ra bởi giao nhau của đường kéo dài các tia phản xạ.

Câu 5: Ảnh ảo là gì?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ảnh ảo là ảnh không hứng được trên màn chắn.

Câu 6: Một vật sáng có dạng một đoạn thẳng đặt vuông góc với gương phẳng, ảnh của vật sáng đó qua gương phẳng có đặc điểm nào sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

- Ảnh của vật là tập hợp ảnh của tất cả các điểm trên vật.

- Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.

$\Rightarrow$ Ảnh, vật đối xứng nhau qua gương phẳng.

$\Rightarrow$ Vật vuông góc với gương phẳng thì ảnh của vật cùng phương, ngược chiều với vật.

Câu 7: Khi nhìn xuống vũng nước, một học sinh thấy ảnh của một cột điện ở xa. Câu giải thích nào sau đây là đúng?

1. Vì mặt nước có thể hấp thụ ánh sáng.

2. Vì mặt nước đóng vai trò là một gương phẳng.

3. Vì mặt nước có thể truyền được hình

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Mặt nước coi là một gương phẳng.

Câu 8: Một vật sáng AB đặt trước gương phẳng. Góc tạo bởi vật và mặt gương là 450. Điểm A, B lần lượt cách gương một khoảng là 5 cm, 2 cm. Hỏi chiều dài của ảnh AB tạo bởi gương là bao nhiêu?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo đề bài: IB = 5 cm, HA = 2 cm.

\[ \widehat{HOA}\,={{45}^{0}} \] nên tam giác AHO vuông cân tại H và tam giác OIB vuông cân tại I.

Do đó: HO = AH = 2 cm, OI = IB = 5cm.

\[\Rightarrow\] IH = IO – HO = 5 – 2 = 3 (cm)

Ta có: \[ A{{O}^{2}}=A{{H}^{2}}+H{{O}^{2}}={{2}^{2}}+{{2}^{2}}={{2.2}^{2}}\Rightarrow AO=2\sqrt{2}\,(cm) \]

Tương tự: \[ OB=5\sqrt{2}\,(cm) \]

Mà: \[ AB=OB-OA=5\sqrt{2}\,-2\sqrt{2}\,=3\sqrt{2}\,(cm) \]

Câu 9: Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, tính chất nào dưới đây là đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật.

Câu 10: Một vật sáng có dạng một đoạn thẳng đặt song song với gương phẳng, ảnh của vật sáng đó qua gương phẳng có đặc điểm nào sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

- Ảnh của vật là tập hợp ảnh của tất cả các điểm trên vật.

- Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.

$\Rightarrow$ Ảnh, vật đối xứng nhau qua gương phẳng.

$\Rightarrow$ Vật song song với gương phẳng thì ảnh của vật cùng phương, cùng chiều với vật.

Câu 11: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không có tính chất nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có tính chất:

- Là ảnh ảo.

- Không hứng được trên màn và lớn bằng vật.

- Cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.