1. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và

1. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và

4.2/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 11 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa 1. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và

Lý thuyết về 1. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và

1. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

Định lí 1: Trong các đường vuông góc và đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó, đường vuông góc ngắn hơn mọi đường xiên.

Ví dụ: $AH\bot a\Rightarrow AH<AC,AH<AD$ (hình vẽ)

2. Quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu

Định lý 2: Trong hai đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó:

+ Đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn

$AH\bot a,HD>HC\Rightarrow AD>AC$

+ Đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn hơn

$AH\bot a,AD>AC\Rightarrow HD>HC$

+ Nếu hai đường xiên bằng nhau thì hai hình chiếu bằng nhau; nếu hai hình chiếu bằng nhau thì hai đường xiên bằng nhau.

$AB=AC\Leftrightarrow HB=HC$

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Cho tam giác \[ MNP \]\[ \widehat{M} < \widehat{P} \] . Vẽ \[ NK\bot MP \] tại \[ K \] . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: $ ~NP\text{ } > \text{ }NM (I)$ $ KP\text{ } < \text{ }KM (II)$

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Xét tam giác MNP có $ \widehat{M} < \widehat{P}\Rightarrow NP < MN $

Ta có $ NK\bot MP $ gt

Mà PK là hình chiếu của PN; KM là hình chiếu của NM nên $ KP\text{ } < \text{ }KM $ .

Câu 2: Cho tam giác $ DMN $ vẽ $ DI\bot MN $ tại $ I $ , biết rằng $ IM\text{ } < \text{ }IN $ . So sánh $ \widehat{M} $ và $ \widehat{N} $ , ta được kết quả

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Xét tam giác $ DMN $

Theo đề bài $ DI\bot MN $ nên I là hình chiếu của điểm D lên MN

$ \Rightarrow IM;IN $ là hình chiếu của $ DM;DN $

Mà $ IM < IN\Rightarrow DM < DN $ ( quan hệ giữa hình chiếu và đường xiên).

Câu 3: Cho hai đường thẳng d và d’ cắt nhau tại O, A là điểm không nằm trên hai đường thẳng d và d’. Gọi OH và OH’ lần lượt là hình chiếu của OA trên đường thẳng d và đường thẳng d’. Khi đó nếu $ OH=OH' $ thì ta có:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vì OH và OH’ tương ứng là hình chiếu của OA trên đường thẳng d và đường thẳng d’ nên

$ AH\bot d\, $ tại H, $ AH'\bot d' $ tại $ H' $ .

Xét tam giác $ AOH $ và tam giác $ AOH' $ có:

$ \widehat{AHO}=\widehat{AH'O}={{90}^{o}} $ ; $ OH=OH' $ ; cạnh $ OA $ chung

$ \Rightarrow \,\Delta AOH=\Delta AOH' $ (cạnh huyền, cạnh góc vuông)

$ \Rightarrow \,AH=AH' $ .

Câu 4: Cho tam giác ABC, có $ AB < AC. $ Gọi H là hình chiếu của điểm A trên đường thẳng BC. M là điểm bất kì trên đoạn AH. Tia BM cắt cạnh AC tại D.

Chọn khẳng định đúng.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

- So sánh $ MB $ và $ MC $ .

Ta có: $ AB < AC $ nên $ HB < HC $ $ \Rightarrow \,\,MB < MC $ (quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu).

- So sánh $ MD $ và $ HD $ .

Vì $ \Delta MHB $ vuông tại H $ \Rightarrow \widehat{HMB} $ là góc nhọn.

$ \Rightarrow \widehat{DMH} $ là góc tù (hai góc kề bù).

Xét $ \Delta MHD $ có: $ \widehat{DMH} $ là góc tù

$ \Rightarrow HD $ là cạnh lớn nhất (quan hệ góc-cạnh đối diện) hay $ MD < HD. $

Vậy khẳng định đúng là: $ MD < HD. $

Câu 5: Chọn câu trả lời đúng .

Cho $ \Delta ABC $ có đường cao $ AH $ $ \left( HB < HC \right) $ , trung tuyến $ AM $ . Trên tia đối của tia $ MA $ lấy điểm $ D $ sao cho $ MD=MA $ .

Xét các khẳng định sau:

(I) $ \Delta ABM=\Delta DCM $ .

(II) $ AC > DC $ .

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Xét tam giác \[ \Delta ABM=\Delta DCM \]

\[ \left. \begin{array}{l} AM=MD \\ BM=MC \\ \widehat{AMB}=\widehat{CMD\left( dd \right)} \end{array} \right\}\Rightarrow \Delta ABM=\Delta DCM\,\,\left( c-g-c \right) \]

\[ \Rightarrow AB=DC \] ( 2 cạnh tương ứng )

Tam giác \[ \Delta ABC \]\[ AH \] là đường cao nên \[ H \] là hình chiều của \[ A \] lên \[ BC \]

\[ \Rightarrow HB;HC \] là hình chiếu của \[ AB;AC \] .

\[ HB < HC \] nên \[ AB < AC \] ( quan hệ giữa hình chiếu và đường xiên ).

Lại có \[ AB=DC \] nên \[ AC > DC \]

Vậy cả (I) và (II) đúng.

Câu 6: Cho M là điểm nằm trong tam giác ABC. Biết rằng $ AM=AC. $

So sánh nào sau đây là đúng ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Xét tam giác $ AMC $ có $ AM+AC > MC $ (theo bất đẳng thức tam giác)

$ \Rightarrow \,\,2AM > MC $ (Vì $ AM=AC $ ).

Gọi N là giao điểm của CM và AB $ \Rightarrow N $ nằm giữa A và B $ \Rightarrow AN < AB $ (1)

Gọi H là hình chiếu của A trên MC.

Vì $ AM=AC $ nên $ HM=HC, $ mà $ HM < HN $ nên $ HC < HN\Rightarrow AC < AN. $ (2)

Từ (1) và (2) $ \Rightarrow AC < AB. $

Câu 7: Cho hình vẽ, trong đó $ DC > DB. $

Chọn khẳng định đúng.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đường xiên $ DC > DB $ nên hình chiếu $ HC > HB. $

Hình chiếu $ HC > HB $ nên đường xiên $ AC > AB. $

Câu 8: Cho tam giác ABC cân tại A, kẻ $ AH\bot BC\left( H\in BC \right). $ Trên các đoạn thẳng HB và HC, lấy các điểm D và E sao cho $ BD=CE. $

Chọn khẳng định đúng.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đường xiên $ AB=AC $ nên hình chiếu $ HB=HC. $

Ta lại có: $ DB=CE\Rightarrow HD=HE. $

Hình chiếu $ HD=HE $ nên đường xiên $ AD=AE. $

Câu 9: Tam giác ABC có $ \widehat{C} > \widehat{B}. $ Kẻ $ AH\bot BC\left( H\in BC \right). $

So sánh nào sau đây là đúng ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

$ \Delta AHC $ có $ AC $ là cạnh huyền nên $ AC > AH. $

$ \Delta ABC $ có $ \widehat{C} > \widehat{B}\Rightarrow AB > AC. $

Đường xiên $ AB > AC $ nên hình chiếu $ HB > HC. $

Câu 10: Cho tam giác $ ABC $ có đường cao $ AH $ $ (H\in BC) $ . Cho biết $ AB < AC $ , khi đó:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Xét tam giác $ AHC $ có $ AC $ là cạnh huyền nên $ AH < AC. $

Ta có: $ AB < AC\Rightarrow HB < HC $ (quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu).

Câu 11: Chọn câu trả lời đúng.

Cho tam giác $ ABC $ có $ AB=8cm,\text{ }AC=6cm,\text{ }BC=10cm $ . $ D,\text{ }E,\text{ }F $ là các điểm trên đường thẳng $ AB $ sao cho $ AD=4cm,\text{ }AE=2cm,\text{ }AF=5cm $ . So sánh các đoạn thẳng $ CD,\text{ }CE,\text{ }CF $ ta được kết quả

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Xét tam giác $ \Delta ABC $ có

$ A{{C}^{2}}+A{{B}^{2}}=B{{C}^{2}} $ ( do $ {{6}^{2}}+{{8}^{2}}={{10}^{2}} $ )

$ \Rightarrow \Delta ABC $ vuông tại $ A $

Nên $ A $ là hình chiếu của $ C $ lên $ AB $

$ \Rightarrow AE;AD;AF $ là hình chiếu của nên $ CE;CD;CF $ .

Mà $ AD=4cm,\text{ }AE=2cm,\text{ }AF=5cm $ nên $ AE < AD < AF $

Vậy $ CE < CD < CF $ ( quan hệ giữa hình chiếu và đường xiên ).

Câu 12: Cho tam giác $ DEF $ có $ \widehat{D}={{80}^{o}},\widehat{E}={{50}^{o}} $ , $ DM\bot EF $ . So sánh $ ME $ và $ MF $ , ta được kết quả

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Xét tam giác $ DEF $

Ta có $ \widehat{F}={{180}^{0}}-\widehat{D}-\widehat{E}={{180}^{0}}-{{80}^{0}}-{{50}^{0}}={{50}^{0}} $

Vì $ \widehat{D} > \widehat{E}=\widehat{F}\,\,\Rightarrow EF > DF=DE $

Theo đề bài $ DM\bot EF $ nên M là hình chiếu của điểm D lên EF

$ \Rightarrow ME;MF $ là hình chiếu của $ DE;DF $

Mà $ DE=DF $ nên $ DE=DF $ ( quan hệ giữa hình chiếu và đường xiên) .

Câu 13: Cho tam giác $ ABC $ có $ \widehat{A}={{70}^{o}},\widehat{B}={{50}^{o}} $ , $ AH\bot BC $ . So sánh $ BH $ và $ HC $ , ta được kết quả

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Xét tam giác $ ABC $

Ta có $ \widehat{C}={{180}^{0}}-\widehat{A}-\widehat{B}={{180}^{0}}-{{70}^{0}}-{{50}^{0}}={{60}^{0}} $

Vì $ \widehat{A} > \widehat{C} > \widehat{B}\,\,\Rightarrow BC > AB > AC $

Theo đề bài $ AH\bot BC $ nên H là hình chiếu của điểm A lên BC

$ \Rightarrow BH;HC $ là hình chiếu của $ BA;AC $

Mà $ AB > AC $ nên $ BH > HC $ ( quan hệ giữa hình chiếu và đường xiên) .

Câu 14: Chọn câu trả lời đúng. Cho hình vẽ bên có $ AB\text{ } < \text{ }AC $ , $ AD\bot BC $ Xét các khẳng định sau: (I) $ \widehat{ABC} > \widehat{ACB} $ (II) $ DB\text{ } < \text{ }DC $

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Xét tam giác ABC có $ AD\bot BC $

Mà $ AB\text{ } < \text{ }AC\,\,\Rightarrow \widehat{ACB}\,\, < \,\,\widehat{ABC} $ và $ DB\text{ } < \text{ }DC $ .

Câu 15: Cho đoạn thẳng AB và I là trung điểm của AB. Qua I kẻ đường thẳng d. Gọi IH và IK lần lượt là hình chiếu của IA và IB trên đường thẳng d. Chọn khẳng định đúng.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Xét $ \Delta AIH $$ \Delta BIK $ có:

$ \widehat{AHI}=\widehat{BKI}={{90}^{o}} $ ;

$ IA=IB $ (Vì I là trung điểm của AB);

$ \widehat{AIH}=\widehat{BIK} $ (đối đỉnh)

$ \Rightarrow $ $ \Delta AHI=\Delta BKI $ (cạnh huyền-góc nhọn).

$ \Rightarrow IH=IK $ (hai cạnh tương ứng).

Câu 16: Cho tam giác $ ABC $ vuông tại $ A $ có $ AB=\text{ }8cm $ . Trên đường thẳng $ AB $ lấy các điểm $ D,\text{ }E $ sao cho $ AD=\text{ }3cm,\text{ }AE=\text{ }5cm $ . So sánh các đoạn thẳng $ CB,\text{ }CD,\,\,CE $ .

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Xét tam giác ABC vuông tại A có

$ AD < AE < AB $ $ \left( 3 < 5 < 8 \right) $ ( giả thiết)

Mà $ AD;AE;AB $ lần lượt là hình chiếu của $ CD;CE;CB $

Nên $ CB > CE > CD $ ( quan hệ giữa hình chiếu và đường xiên).

Câu 17: Cho các khẳng định sau:

(1) Từ một điểm ở ngoài một đường thẳng ta chỉ kẻ được duy nhất một đường vuông góc với đường thẳng đó.

(2) Trong các đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm ở ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó, đường vuông góc ngắn hơn mọi đường xiên.

(3) Nếu hai điểm có cùng một hình chiếu trên một đường thẳng thì hai điểm ấy trùng nhau.

Khẳng định nào đúng ? Khẳng định nào sai?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

- Khẳng định 1 là đúng:

Từ một điểm ở ngoài một đường thẳng ta chỉ kẻ được duy nhất một đường vuông góc với đường thẳng đó.

- Khẳng định 2 là đúng (theo định lí 2 về quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu).

- Khẳng định 3 là sai. Chẳng hạn hình vẽ sau:

Hình chiếu của điểm A trên d là H, hình chiếu của B trên d là H nhưng A và B không trùng nhau.

Câu 18: Cho tam giác ABC cân tại A, điểm D thuộc tia đối của tia CB.

Khẳng định nào sau đây là đúng ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Kẻ $ AH\bot BC. $

Đường xiên $ AB=AC $ suy ra hình chiếu $ HB=HC. $

Ta lại có: $ HD > HC\Rightarrow HD > HB. $

Hình chiếu $ HD > HB $ nên đường xiên $ AD > AB. $

Câu 19: Cho tam giác $ ABC $ vuông tại $ A $ . Trên đường thẳng $ AC $ lấy các điểm $ D,\text{ }E,\text{ }F $ sao cho $ AD=13cm,\text{ }\,AE=10cm,\,\text{ }AF=18cm $ . So sánh các đoạn thẳng $ BD,\text{ }BE,\text{ }BF $ .

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Xét tam giác $ ABC $ vuông ở $ A $ nên $ AB\bot AC $

Nên $ A $ là hình chiếu của $ B $ lên $ AC $

$ \Rightarrow AE;AD;AF $ là hình chiếu của nên $ BE;BD;BF $ .

Mà $ AD=13cm,\text{ }AE=10cm,\,\text{ }AF=18cm $ nên $ AE < AD < AF $

Vậy $ BF > BD > BE $ ( quan hệ giữa hình chiếu và đường xiên ).