Grammar: Ôn tập câu hỏi 'H/Wh-'; Các cụm trạng ngữ

Grammar: Ôn tập câu hỏi 'H/Wh-'; Các cụm trạng ngữ

4.6/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Grammar: Ôn tập câu hỏi 'H/Wh-'; Các cụm trạng ngữ

Lý thuyết về Grammar: Ôn tập câu hỏi 'H/Wh-'; Các cụm trạng ngữ

Grammar: Ôn tập câu hỏi 'H/Wh-'; Các cụm trạng ngữ

1. Câu hỏi có từ để hỏi

 • Chú ý: mỗi câu hỏi với từ để hỏi được sử dụng cho một thông tin cụ thể

  • When: hỏi về thời gian
  • How: hỏi về cách thức
  • How many/ How often: hỏi về số lượng/ tần suất
  • What: hỏi về sự vật
  • Where: hỏi về địa điểm
  • Who: hỏi về người
  • Why: hỏi về nguyên nhân
  • Whose: hỏi về sự sở hữu
 • Công thức: Từ để hỏi + trợ động từ + chủ ngữ + động từ + (tân ngữ)?
 • Chú ý: Nhớ rằng câu hỏi có từ để hỏi và trợ động từ trong câu thường được rút gọn trong văn nói (ví dụ: Who is -> Who’s, What will -> What’ll
 • Ví dụ:
  • What is your name?
  • Where do you live?
  • How often do you take the buses?

2. Các cụm trạng ngữ

 • Khái niệm: là cụm từ gồm hai hay nhiều từ đóng vai trò như một trạng từ trong câu, nhằm cung cấp thông tin về thời gian, địa điểm, nơi chốn, … của hành động được diễn tả trong câu.

 • Cấu tạo của cụm trạng ngữ:

  • Cụm trạng ngữ được tạo thành bởi các danh từ (ví dụ: every month, last year, …)
  • Cụm trạng ngữ được tạo thành với các giới từ (ví dụ: in 2018, in September, at the hotel, in the following day, …)
  • Cụm trạng ngữ được tạo thành với to-infinitive (ví dụ:to meet new friend, to enjoy the party, …)

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question. - ______ did your friend save money? - He saved money to fly to America.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Why (adv.): vì sao

Dịch câu: Tại sao bạn của bạn lại tiết kiệm tiền?

Anh ấy muốn bay sang Mỹ.

Câu 2: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question. - ______ do Vietnamese decorate their houses during Tet? - They usually decorate their houses with apricot or peach blossoms.  

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

How (adv.): như thế nào

Dịch câu: Người Việt trang trí nhà cửa vào dịp Tết như nào?

Họ thường trang trí bằng cây đào hoặc cây mai.

Câu 3: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question. - ______ is lotus a special flower in your country? - It represents our national identity.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Why (adv.): vì sao

Dịch câu: Tại sao hoa sen là một loài hoa đặc biệt ở nước của bạn?

Vì nó tượng trưng cho bản sắc dân tộc của chúng tôi.