Kế hoạch giáo dục tin học 6 sách kết nối tri thức

Kế hoạch giáo dục tin học 6 sách kết nối tri thức

4.1/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Kế hoạch giáo dục tin học 6 sách kết nối tri thức

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

Phụ lục III

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG THCS …..

TỔ: TỰ NHIÊN

Họ và tên giáo viên: ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN TIN HỌC - LỚP 6

(Năm học 2021-2022)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình Tin học 6

STT/Tiết

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

Chủ đề 1

Máy tính và cộng đồng

1; 2

Bài 1. Thông tin và dữ liệu

2

Tuần 1; 2

Máy tính, máy chiếu, các thiết bị nhớ thông dụng như đĩa cứng, USB, CD, thẻ nhớ,…

Phòng tin học/phòng học ở lớp

3; 4

Bài 2. Xử lí thông tin

2

Tuần 3; 4

Máy tính, máy chiếu, các thiết bị nhớ thông dụng như đĩa cứng, USB, CD, thẻ nhớ,…

Phòng tin học/phòng học ở lớp

5; 6

Bài 3. Thông tin trong máy tính

2

Tuần 5; 6

Máy tính, máy chiếu, các thiết bị nhớ thông dụng như đĩa cứng, USB, CD, thẻ nhớ,…

Phòng tin học/phòng học ở lớp

Chủ đề 2

Mạng máy tính và Internet

7; 8

Bài 4. Mạng máy tính

2

Tuần 7; 8

Máy tính, máy chiếu, cáp nối, Switch, Access Point,...

Phòng tin học/phòng học ở lớp

9; 10

Bài 5. Internet

2

Tuần 9; 10

Máy tính, máy chiếu, ứng dụng web, các trình duyệt, ứng dụng tra từ điển trên trang web

Phòng tin học/phòng học ở lớp

11

Kiểm tra giữa kỳ I

1

Tuần 11

Đề - đáp án

Phòng học ở lớp

Chủ đề 3

Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

12; 13

Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu

2

Tuần 12; 13

Máy tính, máy chiếu, ứng dụng web, các trình duyệt, ứng dụng tra từ điển trên trang web

Phòng tin học/phòng

học ở lớp (1 tiết thực hành)

14;15

Bài 7. Tìm kiếm thông tin trên Internet

2

Tuần 14; 15

Máy tính, máy chiếu, ứng dụng web, các trình duyệt, ứng dụng tra từ điển trên trang web

Phòng tin học/phòng

học ở lớp

16; 17

Bài 8. Thư điện tử

2

Tuần 16; 17

Máy tính, máy chiếu, ứng dụng web, các trình duyệt, ứng dụng tra từ điển trên trang web

Phòng tin học/phòng

học ở lớp ( 1 hoặc 2 tiết thực hành)

18

Kiểm tra cuối kỳ I

1

Tuần 18

Đề - đáp án

Phòng học ở lớp

Chủ đề 4

Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

19

Bài 9. An toàn thông tin trên Internet

1

Tuần 19

Máy tính, máy chiếu, cáp nối,

Switch, AccessPoint,...

Phòng tin học/phòng

học ở lớp

Chủ đề 5

Ứng dụng Tin học

20; 21

Bài 10. Sơ đồ tư duy

2

Tuần 20; 21

Máy tính, máy chiếu, phần mềm ứng dụng được cài đặt sơ đồ tư duy

Phòng tin học/phòng học ở lớp(1 hoặc 2 tiết thực hành)

22; 23

Bài 11. Định dạng văn bản

2

Tuần 22; 23

Phòng thực hành máy tính đã được cài đặt phần mềm soạn thảo

Phòng tin học/phòng học ở lớp (1 hoặc 2 tiết thực hành).

24; 25

Bài 12. Trình bày thông tin ở dạng bảng

2

Tuần 24; 25

Phòng thực hành máy tính đã được cài đặt phần mềm soạn thảo

Phòng tin học/phòng học ở lớp (1 hoặc 2 tiết thực hành)

26

Bài 13. Thực hành: Tìm kiếm và thay thế

1

Tuần 26

Phòng thực hành máy tính đã được cài đặt phần mềm soạn thảo

Phòng tin học

27

Bài 14. Hoàn thành sổ lưu niệm

1

Tuần 27

Phòng thực hành máy tính đã được cài đặt phần mềm soạn thảo, tiêu chí đánh giá hoàn thành sổ lưu niệm.

Phòng tin học

28

Kiểm tra giữa kỳ II

1

Tuần 28

Đề - đáp án

Phòng học ở lớp

Chủ đề 6

Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

29; 30

Bài 15.Thuật toán

2

Tuần 29; 30

Máy tính, máy chiếu, giấy khổ rộng, tờ giấy hình vuông để gấp trò chơi

Phòng tin học (1 hoặc 2 tiết thực hành)

31; 32

Bài 16. Các cấu trúc điều khiển

2

Tuần 31; 32

Máy tính, máy chiếu, phiếu trả lời câu hỏi

Phòng học ở lớp

33; 34

Bài 17. Chương trình máy tính

2

Tuần 33; 34

Máy tính, máy chiếu, một số bức tranh đơn giản về đồ họa, phần mềm lập trình trực quan Scratch

Phòng tin học (1 hoặc 2 tiết thực hành)

35

Kiểm tra cuối kỳ II

1

Tuần 35

Đề - đáp án

Phòng học ở lớp

2. Chuyên đề lựa chọn (Không)

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)

- Tham gia đầy đủ, tích cực các bổi sinh hoạt chuyên môn; các hoạt động, phong trào do nhà trường và đoàn thể

tổ chức.

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

……, ngày 20 tháng 7 năm 2021

GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)