Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

4.6/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

Lý thuyết về Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

a. Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo

- Nâng cao dân trí;

- Đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài nhằm phát triển tài năng trí tuệ;

- Cung cấp cho đất nước nguồn lao động có chất lượng cao.

b. Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo;

- Mở rộng quy mô giáo dục;

- Ưu tiên đầu tư giáo dục;

- Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục;

- Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục;

- Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Nội dung nào dưới đây thuộc phương hướng của chính sách giáo dục và đào tạo của nước ta?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 103 thì phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo là:

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.

- Mở rộng quy mô giáo dục.

- Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.

- Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.

- Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.

- Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục.

Vậy đáp án đúng là tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo.

Câu 2: Đa dạng hóa các loại hình trường lớp và các hình thức giáo dục là nội dung cơ bản của phương hướng nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 104 thì việc đa dạng hóa các loại hình trường lớp và các hình thức giáo dục là nội dung cơ bản của phương hướng xã hội hóa sự nghiệp giáo dục. Vậy đáp án là xã hội hóa sự nghiệp giáo dục. 

Câu 3: Phát triển giáo dục là sự nghiệp của

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 104 thì phát triển giáo dục là sự nghiệp của Nhà nước và của toàn dân. Vậy đáp án đúng là Nhà nước và của toàn dân.

Câu 4: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và đào tạo ở nước ta là nâng cao

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 103 thì phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo là:

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.

- Mở rộng quy mô giáo dục.

- Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.

- Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.

- Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.

- Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục.

Vậy đáp án đúng là chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.

Câu 5: Phương hướng cơ bản nào sau đây của chính sách giáo dục và đào tạo mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD 11 trang 103: Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục. Đây là vấn đề mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của sự nghiệp giáo dục nước ta, bảo đảm học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân, tạo mọi điều kiện để người nghèo có cơ hội học tập, người giỏi được phát huy tài năng.

Câu 6: Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 102 thì giáo dục đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu, có nhiệm vụ: nâng cao dân trí,đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài nhằm phát triển trí tuệ, cung cấp cho đất nước nguồn lao động có chất lượng cao. Vậy đáp án đúng là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Câu 7: Muốn nâng cao chất lượng, hiệu quả của giáo dục và đào tạo, chúng ta phải thực hiện giáo dục toàn diện

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 103 thì nâng cao chất lượng, hiệu quả của giáo dục và đào tạo. Đây là đòi hỏi khách quan của đất nước. Muốn vậy, chúng ta phải thực hiện giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học; cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lí, có chính sách đúng đắn trong việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài. Vậy đáp án đúng là đổi mới nội dung, phương pháp dạy hoc.

Câu 8: Nhà nước tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế về giáo dục là nhằm

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 104 thì tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo. Tiếp cận chuẩn mực giáo dục tiên tiến trên thế giới phù hợp với yêu cầu phát triển của nước ta. Vậy đáp án đúng là tiếp cận chuẩn mực giáo dục tiên tiến của thế giới.

Câu 9: Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục nhằm

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 103 thì thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục đây là vấn đề mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của sự nghiệp giáo dục nước ta, bảo đảm học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân, tạo mọi điều kiện để người nghèo có cơ hội được học tập, người giỏi được phát huy tài năng. Vậy đáp án đúng là tạo mọi điều kiện để người nghèo có cơ hội học tập.

Câu 10: Đa dạng hóa các loại hình trường lớp và các hình thức giáo dục là nội dung của phương hướng nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 104 thì xã hội hóa sự nghiệp giáo dục. Phát triển giáo dục là sự nghiệp của Nhà nước và của toàn dân, vì vậy cần đa dạng hóa các loại hình trường và các hình thức giáo dục, xây dựng xã hội học tập đáp ứng nhu cầu học thường xuyên, học suốt đời của nhân dân. Vậy đáp án đúng là xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.

Câu 11: Đảng và Nhà nước ta coi giáo dục và đào tạo là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 102 thì giáo dục đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu, có nhiệm vụ: nâng cao dân trí,đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Vậy đáp án đúng là quốc sách hàng đầu.

Câu 12: Nhà nước huy động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục và đào tạo là thực hiện nội dung của phương hướng

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nhà nước huy động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học, thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa nhà trường. (SGK GDCD 11 tr103)