Công dân với sự phát triển kinh tế

Công dân với sự phát triển kinh tế

4.5/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Công dân với sự phát triển kinh tế

Lý thuyết về Công dân với sự phát triển kinh tế

a. Thế nào là sản xuất của cải vật chất?

Sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.

b. Vai trò của sản xuất của cải vật chất

- Sản xuất của cải vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội

Con người cần phải sản xuất của cải vật chất để có cái ăn, đồ mặc, nhà ở, phương tiện đi lại từ đó đảm bảo sự tồn tại của mình.

- Sản xuất của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của xã hội.

Sản xuất của cải vật chất là tiền đề, cơ sở để thúc đẩy việc mở rộng các hoạt động khác của xã hội.

⇒ Như vậy sản xuất của cải vật chất là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của con người và xã hội loài người.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Phương án nào sau đây là vai trò của sản xuất của cải vật chất?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD 11 trang 6 thì sản xuất của cải vật chất giữ vai trò là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của xã hội. Vậy đáp án đúng là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của xã hội.

Câu 2: Sự tăng lên về số lượng, chất lượng sản phẩm và các yếu tố của quá trình sản xuất ra nó được gọi là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD 11 trang 9 thì sự tăng lên về số lượng, chất lượng sản phẩm và các yếu tố của quá trình sản xuất ra nó được gọi là tăng trưởng kinh tế. Vậy đáp án đúng là tăng trưởng kinh tế.

Câu 3: Xét đến cùng, hoạt động sản xuất của cải vật chất quyết định

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD 11 trang 6: sản xuất của cải vật chất giữ vai trò là cơ sở của sự tồn tại và phát triển của xã hội, xét đến cùng quyết định toàn bộ sự vận động của đời sống xã hội.

Câu 4: Hoạt động sản xuất của cải vật chất giữ vai trò

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK môn GDCD trang 5,6: Sản xuất của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của xã hội. Sự phát triển của hoạt động sản xuất của cải vật chất là tiền đề, là cơ sở thúc đẩy việc mở rộng các hoạt động khác của xã hội, sáng tạo ra toàn bộ đời sống vật chất và tinh thần của xã hội. Đồng thời, thông qua hoạt động sản xuất của cải vật chất, con người ngày càng được hoàn thiện và phát triển toàn diện.

Câu 5:

Xét đến cùng, sự vận động và phát triển của toàn bộ mọi mặt đời sống xã hội là do  

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD 11 trang 6 thì sản xuất của cải vật chất giữ vai trò là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của xã hội, xét đến cùng quyết định toàn bộ sự vận động của đời sống xã hội. Vậy đáp án đúng là sản xuất vật chất quyết định.

Câu 6: Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD 11 trang 6 thì sản xuất của cải vật chất giữ vai trò là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của xã hội. Vậy đáp án đúng là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của xã hội.

Câu 7: Yếu tố nào sau đây không được coi là tư liệu lao động?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD trang 7. Tư liệu lao động được chia làm ba loại: Công cụ lao động hay công cụ sản xuất; Hệ thống bình chứa của sản xuất; Kết cấu hạ tầng của sản xuất. Nguyên liệu sản xuất không được coi là tư liệu lao động.

Câu 8:

Sự tăng lên về số lượng, chất lượng sản phẩm và các yếu tố của quá trình sản xuất ra nó được gọi là  

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD 11 trang 9 thì sự tăng lên về số lượng, chất lượng sản phẩm và các yếu tố của quá trình sản xuất ra nó được gọi là tăng trưởng kinh tế. Vậy đáp án đúng là tăng trưởng kinh tế.

Câu 9: Sản xuất của cải vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội là  

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo sgk GDCD 11 trang 5 thì sản xuất của cải vật chất có vai trò:

- Quyết định mọi hoạt động của xã hội.

- Là cơ sở tồn tại xã hội.

Cho nên đáp án đúng là A- vai trò của sản xuất của cải vật ch

Câu 10: Sản xuất của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của xã hội là  

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo sgk GDCD 11 trang 5 thì sản xuất của cải vật chất có vai trò:

- Quyết định mọi hoạt động của xã hội.

- Là cơ sở tồn tại xã hội.

Cho nên đáp án đúng là A- vai trò của sản xuất của cải vật chất.

Câu 11: Sự tác động của con người vào tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình gọi là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 4 thì sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.

Vậy đáp án đúng là B – sản xuất của cải vật chất

Câu 12: Hoạt động giữ vai trò quyết định đối với mọi hoạt động của đời sống xã hội là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD 11 trang 6: Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò là cơ sở của sự tồn tại và phát triển của xã hội, xét đến cùng quyết định toàn bộ sự vận động của đời sống xã hội.