Bài tập tiếng anh 6 global success unit 9 cities of the world có file nghe và đáp án chi tiết

Bài tập tiếng anh 6 global success unit 9 cities of the world có file nghe và đáp án chi tiết

4.4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Bài tập tiếng anh 6 global success unit 9 cities of the world có file nghe và đáp án chi tiết

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

CITIES OF THE WORLD

9

UNIT

PRONOUNCIATION

/əʊ/

/aʊ/

show

town

1. Âm /əʊ/

1.1. “o” thường được phát âm là /əʊ/ khi nó ở cuối một từ

Examples

Transcription

Meaning

go

/gəʊ/

đi

no

/nəʊ/

không

1.2. “oa” được phát âm là /əʊ/ trong một từ có một âm tiết tận cùng bằng một hay hai phụ âm

Examples

Transcription

Meaning

coat

/kəʊt/

áo choàng

road

/rəʊd/

con đường

1.3. “ou” có thể được phát âm là /əʊ/

Examples

Transcription

Meaning

soul

/səʊl/

tâm hồn

dough

/dəʊ/

bột nhão

1.3. “ow” được phát âm là /əʊ/

Examples

Transcription

Meaning

know

/nəʊ/

biết

slow

/sləʊ/

chậm

2. Âm /aʊ/

2.1. “ou” được phát âm là /aʊ/ trong những từ có nhóm “aʊ” với một hay hai phụ âm.

Examples

Transcription

Meaning

found

/faʊnd/

tìm thấy (quá khứ của find)

cloud

/klaʊd

đám mây

2.2. “ow” được phát âm là /aʊ/.

Examples

Transcription

Meaning

tower

/taʊə(r)/

khăn mặt

power

/paʊə(r)/

sức mạnh, quyền lực

Task 1. Put the words into the correct columns.

cloud around coward about now

ago potato toe coat loan

cow house mouth tower coast know

load out found flower how

sound crown power

soap window soul shoulder drown

slow doubt tomorrow route mosquito

/ aʊ /

……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………….

/əʊ/

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………….

Task 2. Circle the word that has the underlined part pronounced differently

1. a. prize b. excite c. design d. capital

2. a. cold b. photo c. continent d. poster

3. a. city b. capital c. nice d. excite

4. a. designed b. received c. cycled d. rewarded

5. a. tomorrow b. tower c. crowd d. around

6. A. crowd B. cow C. snow D. shower

7. A. house B. now C. blouse D. slow

8. A. noisy B. coin C. tortoise D. voice

9. A. taught B. caught C. because D. laugh

10. A. bowl B. pound C. housework D. town

+*

CITIES OF THE WORLD

9

UNIT

VOCABULARY

New words

Transcription

Meaning

Africa

/ˈæfrɪkə/

châu Phi

Antarctica

/ænˈtɑːktɪkə/

châu Nam Cực

architect

/ˈɑːkɪtekt/

kiến trúc

Asia

/ˈeɪʒə/

châu Á

Australia

/ɒsˈstreɪliə/

nước Úc, châu Úc

award

/əˈwɔːd/

phần thưởng

awful

/ˈɔːfl/

kinh khủng

capital

/ˈkæpɪtəl/

thủ đô

city

/ˈsɪti/

thành phố

common

/ˈkɒmən/

thông thường

consist (of)

/kənˈsɪst əv/

bao gồm

continent

/ˈkɒntɪnənt/

lục địa, đại lục

country

/ˈkʌntri/

quốc gia, đất nước

creature

/ˈkriːtʃər/

sinh vật

crowded

/ˈkraʊdɪd/

đông đúc, chật ních

dangerous

/ˈdeɪndʒərəs/

nguy hiểm

design

/dɪˈzaɪn/

thiết kế

egg-shaped building

/eg-ʃəɪpt ˈbɪldɪŋ/

tòa nhà hình quả trứng

Europe

/ˈjʊərəp/

châu Âu

exciting

/ɪkˈsaɪtɪŋ/

hứng thú, náo nhiệt

expensive

/ɪkˈspensɪv/

đắt đỏ

famous (for)

/ˈfeɪməs fɔːr/

nổi tiếng

heritage

/ˈherɪtɪdʒ/

di sản

historic

/hɪˈstɒrɪk/

có tính lịch sử

journey

/ˈdʒɜːni/

chuyến đi, hành trình

landmark

/ˈlændmɑːk/

mốc bờ, giới hạn

leisure activity

/ˈleʒər ækˈtɪvɪti /

hoạt động giải trí

lovely

/ˈlʌvli/

đáng yêu

merlion

/mɜˈlaɪən/

sư tử cá

noisy

/ˈnɔɪzi/

ầm ĩ, ồn ào

North America

/nɔːθ əˈmerɪkə/

Bắc Mỹ

overall

/əʊvəˈrɔːl/

toàn bộ

palace

/pæləs/

lâu đài

peaceful

/ˈpiːsfl/

thanh bình

place of interest

/pleɪs əv ˈɪntrəst/

nơi/ điểm tham quan

playwright

/ˈpleɪraɪt/

nhà viết kịch

polluted

/pəˈluːtɪd/

bị ô nhiễm

popular

/ˈpɒpjələr/

phổ biến

postcard

/ˈpəʊstkɑːd/

bưu thiếp

purpose

/ˈpɜːpəs/

mục đích

quiet

/ˈkwaɪət/

yên tĩnh

royal

/ˈrɔɪəl/

thuộc hoàng gia

safe

/seɪf/

an toàn

South America

/saʊθ əˈmerɪkə/

Nam Mỹ

square

/skweər/

quảng trường

Sweden

/ˈswiːdn/

nước Thụy Điển

symbol

/ˈsɪmbl/

biểu tượng

Temple of Literature

/ˈtempəl əv ˈlɪtrətʃər /

Văn Miếu

tower

/ˈtaʊər/

tòa tháp

UNESCO World Heritage

/juːˈneskəʊ wɜːld ˈherɪtɪdʒ/

di sản thế giới được UNESCO công nhận

university

/ˌjuːnɪˈvɜːsəti/

trường đại học

web page

/web peɪdʒ/

trang web

well-known

/wel ˈnəʊn/

nổi tiếng

writer

/ˈraɪtər/

nhà văn

Task 1. Look at the pictures and complete the blanks with the words given.

Sydney Opera House

Tower of Pisa

Mount Fuji

The Statue of Liberty

Eiffel Tower

Buckingham Palace

Great Pyramid

One Pillar Pagoda

3…………………

1………………

4…………………

2…………………

8…………………

7…………………

6…………………

5………………

Task 2. Match the continents with countries and their capitals

Continent Country Capital

1. Asia Italy Kuala Lumpur

2. Europe Malaysia Canberra

3. Australia The USA Rome

4. North America Australia Cairo

5. Africa Brazil Washington D.C

6. South America Egypt Brasilia

Task 3. Write the name of the landmarks.

.

Eiffel Tower Taj Mahal Great Wall of China Empire state Building

Big Ben Petronas Towers Sydney Opera House Angkor Wat

1. _____________________ 200BC; protects borders; longest man made structure. Capital: Beijing

2. _____________________ world’s tallest twin buildings - 452 meters tall. There is a sky bridge between the towers. Capital: Kuala Lumpur.

3. _____________________ largest 4 sided clock. Symbol of the UK. Capital: London

4. _____________________ 300 meters tall - 3 floors; tallest structure until 1930; most visited landmark in the world. Capital: Paris

5. _____________________ NYC Skyscraper - 103 floors; from 1931 - 1970 world’s tallest building. Capital: Washington, D.C.

6. _____________________ built of white marble; tomb built by emperor in memory of3rd wife. Capital: New Delhi

7. _____________________ 1150 AD completed; pictured on flag; largest religious monument in the world. Capital: Phnom Penh

8. _____________________ one of the most loved buildings in the world; performing artscenter; supposed to represent a sail boat. Capital: Canberra

Task 4. Fill in each blank with the correct adjective from the box.

1. Manchester is famous _________ its football teams.

a. in b. with c. for d. as

2. Oxford University was built _________ the 12th century.

a. in b. of c. at d. on

3. The Golden Gate Bridge is San Francisco’s most famous _________.

a. building b. monument c. palace d. landmark

4. The package includes a tour of Sydney’s famous _________.

a. Opera House b. Eiffel Tower c. Big Ben d. White House

5. What is the capital of Greece? - _________

a. Amsterdam b. Athens c. Stockholm d. Sydney

6. The Sydney Opera House is considered as the symbol of __________.

A. Asia B. America C. Australia D. Europe

7. Vietnam is located in Southeast __________.

A. America B. Asia C. Australia D. Europe

8. The smallest __________ in the world is Australia.

A. continent B. ocean C. country D. city

9. Some developed nations namely Britain, France and Germany are located in _______.

A. America B. Asia C. Australia D. Europe

10. Have you ever seen Big Ben? It is the most visited __________in Britain.

A. city B. country C. landmark D. continent

+*

CITIES OF THE WORLD

9

UNIT

GRAMMAR

Tính từ sở hữu (Possessive adjective)

Tính từ sở hữu thể hiện tính chất sở hữu của người hoặc vật với danh từ đi sau nó. Tính từ sở hữu tùy thuộc chủ sở hữu.

Các tính từ sở hữu cùng với các đại từ nhân xưng (personal pronouns) tương quan như sau:

Đại từ nhân xưng

Tính từ sở hữu

I

My

You

Your

He

His

She

Her

It

Its

We

Our

They

Their

Các tính từ sở hữu luôn đi trước danh từ mà nó sở hữu và các danh từ này không có mạo từ đi theo.

Ví dụ: My mother (Mẹ của tôi), his work (công việc của anh ta), our office (cơ quan của chúng tôi), your good friend (người bạn tốt của bạn)

Ví dụ:

 • He sees his grandmother: Anh ấy thăm bà.
 • He sees his grandparents: Anh ấy thăm ông bà.

Đại từ sở hữu (Possessive Pronouns)

Đại từ sở hữu là từ chỉ sự sở hữu của người hoặc vật với người hoặc một sự vật khác. Đại từ sở hữu được sử dụng để thay thế cho tính từ sở hữu theo sau để tránh lặp lại. (Đại từ sở hữu = Tính từ sở hữu + Danh từ).

Eg: This is my pen and that isyours. (yours = your pen)

Her shirt is new, and mine is old. (mine = my shirt)

Tim is a friend ofmine.

Bảng liệt kê đại từ nhân xưng chủ ngữ, tính từ sở hữu và đại từ sở hữu

Đại từ nhân xưng chủ ngữ

Tính từ sở hữu

Đại từ sở hữu

Nghĩa

I

my

mine

của tôi

you

your

yours

của bạn/các bạn

we

our

ours

của chúng tôi

they

their

theirs

của họ

he

his

his

của anh ấy

she

her

hers

của cô ấy

it

its

its

của nó

Task 1. Choose whether each sentence requires a possessive adjective or a possessive pronoun.

1. She’s not his friend, she’s (my/mine).

2. Robert didn’t drive his own car. He drove (her/ hers).

3. That is one of (hers/ her) best friends.

4. Hid neighbourhood is safe, while (my/ mine) neighbourhood isn’t.

5. Did (your/ yours) mother call you yesterday evening?

6. I don’t know (them/their) very well.

7. I don’t know (them/their) daughter very well.

8. I talked to (my/ me) grandmother for three hours last night.

9. She will never tell (him/his) about that.

10. I think I got my notes mixed up with (your/ yours).

Task 2. Complete the following sentences using possessive adjectives or pronouns.

1. Why did you lend Minh your jacket?

- Because she forgot _________ and it was cold.

2. I like _________ bike.

- Oh, it’s not _________. My sister lent it to me.

3. Are these their bags?

-No, they aren’t _________. They’re _________. They belong to us.

4. Mr. Hoang must be very rich. _________ house is like a palace.

-Yes, it’s beautiful.

5. I wish I could have a computer of my own.

- I can give _________ to you as a gift.

6. He has a fierce dog.

- Yes, you must watch out on _________ dog. It can attack you any time.

7. You’re using my eraser without asking!

-No, it’s _________, not _________.

8. Have you seen _________ glasses somewhere?

-They’re on _________ head!

9. This shirt looks nice on you.

- Thanks. I really like _________ colour.

10. That house has a beautiful fence around _________ garden.

- Yes, I love the fence, especially _________ pattern.

Task 3. Choose the correct answer.

1. Have you got _________ pen, or would you like to borrow _________?

A. your – mine B. yours – my C. yours – mine

2. Jane’s voice is good. _________ is good, too.

A. I B. my C. mine

3. _________ cat is adorable. _________ is adorable too.

A. Your – My B. Your – Mine C. Yours – Mine

4. My face looks like _________ face.

A. she B.her C. hers

5. It’s not _________ fault. It’s_________.

A. your – mine B. yours – mine C. your – my

6. Jim’s car was parked here. _________ parked _________ car here too.

A. I – mine B. I – my C. my – mine

7. I know Louis is _________ friend. He’s also a friend of _________.

A. your – my B. your – I C. your – mine

8. I lost my pencil. Can I have one of _________?

A. your B. you C. yours

9. This is not _________ car. _________ is black.

A. my – My B. my – Mine C.my – I

10. Has the cat had _________ food?

A. its B. it C.him

+*

CITIES OF THE WORLD

9

UNIT

SPEAKING

Task 1. Match the questions and answer. Then practice.

 1. What is the largest country in South America?
 1. It’s Antarctica
 1. What is the biggest continent?

b. It’s Eiffel Tower.

 1. What is the coldest place on earth?

c. It’s Vatican City

 1. What is the most beautiful capital in the world?

d. It’s BurjKhalifa

 1. What is the smallest city in the world?

e. It’s Mercury.

 1. What is the most famous landmark in France?

f. It’s London.

 1. What is the closest planet to the sun?

g. It’s Brazil.

 1. What is the tallest building in the world?
 1. It’s Asia.

Task 2. Write the questions.

 1. ……………………………….

A. Brazil is in the continent of South America

 1. ……………………………….

……………………………….

B. Canberra is the capital city of Australia.

 1. ……………………………….

……………………………….

C. The weather in Stockholm has been perfect.

 1. ……………………………….

D. New York is 54,555 square miles big.

 1. ……………………………….

……………………………….

E. We have lived in New York for ten years.

 1. ……………………………….

F. My family moved to Sydney in 1997.

 1. ……………………………….

G. I have never been to South Africa.

 1. ……………………………….

H. He travelled to Mexico by train.

+*

CITIES OF THE WORLD

9

UNIT

LISTENING

Task 1. Look at the picture and write:

A…………………………….

B…………………………

C……………………………

D……………………………

E………………………….

F…………………………..

Name of the place City Country

Picture A: ....................... ....................... .......................

Picture B: ....................... ....................... .......................

Picture C: ....................... ....................... .......................

Picture D: ....................... ....................... .......................

Picture E: ....................... ....................... .......................

Picture F: ………………………… ……………… …… ………

Task 2. Listen and decide if the statements below are true (T) or false (F).

1. Paris is the least crowded city of France.

2. It is often dry in this city.

3. There is a big art museum in Paris.

4. There is no famous church in Paris.

5. Paris attracts many foreign visitors. …………….

Task 3. Listen again and fill in the blanks.

1. Paris has an area of ......................... square kilometers.

2. Summer days have the average temperatures between ......................... and ......................... Degree Celsius.

3. Paris attracts about ......................... million foreign visitors per year.

+*

CITIES OF THE WORLD

9

UNIT

READING

Task 1. Read and answer the questions.

Sydney Opera House

The Sydney Opera House is one of the most popular landmarks in Australia. It is located on Bennelong Point in Sydney Harbour. More than 7 million tourists visit it each year. There are so many restaurants, bars, hotels that surround the Harbour. It also gives a lot of different shows and performance every year. The Sydney Opera House is known as one of the busiest and the most well-known centres not only in Australia but all over the world.

1. Where is The Sydney Opera House located?

3. How many tourists visit The Sydney Opera House every year?

4. Does it give any shows and performance every year?

Task 2. Complete the passage with the words from the box.

second places kilometers island fresh

beautiful in like photos festival

There are two (1) ..................... in Vietnam I want to visit this summer: Hue city and Ha Long Bay. Hue is a city which is filled mostly by trees, so the weather here is very cool, (2) ..................... and quiet. However, it is not as busy and crowded as other cities (3) ..................... Vietnam. Each year, the city celebrates a very fantastic (4) ..................... to introduce Vietnamese traditional food, flowers, trees, kite flying and costumes. Hue attracts a lot of visitors every year to its ancient tombs, temples, pagodas. The (5) ..................... place I’m planning to go is Ha Long Bay. It is in Quang Ninh province. It is about over 100 (6) ..................... from my house. It is really a (7) ..................... landmark in Vietnam. It has many islands, caves and nice seafood. I (8) ..................... to take a boat ride to Tuan Chau (9) ..................... and sunbathe on the beach. Surely, when I visit both Hue and Ha Long Bay, I will take lots of (10) .....................

Task 3. Circle the best answer A, B, C or D to complete the passage.

Because you travel to the US, you (1)______ out what documents you need. British people do not (2) ______ to get a visa, but there are different rules for (3) ______ nationalities. (4) ______ example, you don’t need to show that you have enough money (5) ______ you. (6) ______ there is one rule you can be sure about: everyone (7)______ to show their passport. The roads in New York are very busy, but don’t worry, you can get around cheaply and easily by subway. Remember that you are not allowed to smoke (8) ______ public transport or in shops. And don’t forget that you must tip taxi drivers and waiters. New York is not the most dangerous city in the US, but you really (9) ______ walk along empty streets at night. And it is (10) ______ to travel around in groups.

 1. A. must B. would C. can D. could
 2. A. ought B. have C. should D. used
 3. A. other B. many C. different D. some
 4. A. In B. On C. For D. At
 5. A. on B. in C. of D. with
 6. A. But B. Then C. Now D. And
 7. A. could B. must C. has D. should
 8. A. in B. on C. at D. by
 9. A. shouldn’t B. couldn’t C. wouldn’t D. might not
 10. A. safe B. safer C. safest D. more safe

+*

CITIES OF THE WORLD

9

UNIT

WRITING

Task 1. Make the question for the underline part in each sentences.

1.London is on the River Thames.

🖎 ……………………………………………………………………………………

2.The Eiffel Tower first opened on 6th May 1889.

🖎 ……………………………………………………………………………………

3.We are going to visit the Empire State Building tomorrow.

🖎 ……………………………………………………………………………………

4.I went to London in my last vacation.

🖎 ……………………………………………………………………………………

5.The weather in London was very cloudy and wind.

🖎 ……………………………………………………………………………………

Task 2. Put the words in the correct order.

1. from/ vacation/ come/ Nha Trang/ I/ just have/ a/back/ in.

🖎 ……………………………………………………………………………………

2.university/ Viet Nam/ the/ was/ Quoc Tu Giam/ first/ in.

🖎 ……………………………………………………………………………………

3.world/ six/ in/ are/ continents/ there/ the.

🖎 ……………………………………………………………………………………

4.England/ tower/ it/ famous/ in/ the/ is/ most.

🖎 ……………………………………………………………………………………

5.years/ new/ building/ is/ but/ looks/ 100/ more than/ old/ the/ it.

🖎 …………………………………………………………………………………

Task 3. Write 6 sentences about Ha Noi.

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

+*

CITIES OF THE WORLD

9

UNIT

PRONOUNCIATION

Task 1. Put the words into the correct columns.

/əʊ/

/aʊ/

ago potato

soap load

slow window

toe coat

soul shoulder

tomorrow coast

loan know

mosquito

cow house

out how

doubt mouth

tower power

now about

route found

around coward

drown sound

flower crown

cloud

Task 2. Circle the word that has the underlined part pronounced differently

1.D

3.B

5.A

7.A

9.D

2.C

4.D

6.C

8.B

10.B

+*

CITIES OF THE WORLD

9

UNIT

VOCABULARY

Task 1. Look at the pictures and complete the blanks with the words given.

1. The Statue of Liberty – the USA 2. Buckingham Palace – England

3. Tower of Pisa – Italy 4. Sydney Opera House – Australia

5. One Pillar Pagoda – Vietnam 6. Mount Fuji – Japan

7. Great Pyramid – Egypt 8. Eiffel Tower – France

Task 2. Match the continents with countries and their capitals

Continent Country Capital

1. Asia Italy Kuala Lumpur

2. Europe Malaysia Canberra

3. Australia The USA Rome

4. North America Australia Cairo

5. Africa Brazil Washington D.C

6. South America Egypt Brasilia

Task 3. Write the name of the landmarks.

.

1. Great Wall of China 2. Petronas Towers

3.Big Ben 4. Eiffel Tower

5.Empire State Building 6. TajMahal

7.Angkor Wat 8. Sydney Opera House

Task 4. Fill in each blank with the correct adjective from the box.

1. c 2. a 3. d 4. a 5. c

6. C 7. B 8. A 9. D 10. C

+*

CITIES OF THE WORLD

9

UNIT

GRAMMAR

Task 1. Choose whether each sentence requires a possessive adjective or a possessive pronoun.

1.mine 2. hers 3. her 4. my 5. your

6. them 7. their 8.my 9. him 10. yours

Task 2. . Rewrite the following sentences using possessive adjectives or pronouns.

1. hers 2. your – mine 3. theirs – ours 4. His 5.it

6. his 7. mine – yours 8. my – your 9. its 10. its – its

Task 3. Choose the correct answer.

1. A. your – mine 2. C. mine

3.B. your – mine 4. B. her

5. A. your – mine 6. B. I – my

7. C. your – mine 8. C. yours

9.B. my – mine 10. A. its

+*

CITIES OF THE WORLD

9

UNIT

SPEAKING

Task 1. Match the questions and answer. Then practice.

1. g 2. h 3. a 4. f 5. c 6.b 7. e 8. D

Task 2. Write the questions.

1. What continent is Brazil in?

2.What is the capital city of Australia?

3.How has the weather been like in Stockholm?

4.How big is New York?

5.How long have you lived in New York?

6.When did your family move to Sydney?

7.What countries have you never been to?

8.How did he travel to Mexico?

+*

CITIES OF THE WORLD

9

UNIT

LISTENING

Task 1. Look at the picture and write:

Name of the place

City

Country

Picture

A:

Big Ben

London

England

Picture

B:

Eiffel

Tower

Paris

France

Picture

C:

Statue of Liberty

New York

America

Picture

D:

Red Square

Moscow

Russia

Picture

E:

Colosseum

Rome

Italy

Picture

F:

Petronas

Twin

Towers

Kuala

Lumpur

Malaysia

Task 2. Listen and decide if the statements below are true (T) or false (F).

1. F 2. F 3. T 4. F 5. T

Task 3. Listen again and fill in the blanks.

1. 105 2. 15 – 25 3. 30

Listening transcript:

Paris is the capital city of France. Paris

is known as “The City of Light”. It is the most crowded city in this country. It has an area of 105 square kilometers. The climate is mild and wet all year round. Summer days are usually warm and pleasant. The average temperatures are between 15 and 25 degree Celsius. Paris is very well-known with the Eiffel Tower. It is the landmark of the city. There is a famous church named Notre Dame, and an art museum named The Louvre. For its beauty, Paris has about 30 million foreign visitors every year.

+*

CITIES OF THE WORLD

9

UNIT

READING

Task 1. Read and answer the questions.

1. It’s in Australia

2. More than 7 million tourists visit The Sydney Opera House each year.

3. Yes, it does.

Task 2. Complete the passage with the words from the box.

1. places 2. fresh

3. in 4. festival

5.second 6. kilometers

7. beautiful 8. like

9.island 10. photos

Task 3. Circle the best answer A, B, C or D to complete the passage.

1. A

2. B

3.C

4. C

5. D

6.A

7.C

8.B

9.A

10. B

+*

CITIES OF THE WORLD

9

UNIT

WRITING

Task 1. Make questions for the underlined part in each sentence.

1. Where is London?

2. When did the Eiffel Tower first open?

3. What are you going to do tomorrow?

4. Where did you in your last vacation?

5. How was the weather in London?

Task 2. Put the words in the correct order.

1. I have just come back from a vacation in Nha Trang.

2. Quoc Tu Giam was the first university in Viet Nam.

3. There are six continents in the world.

4. It is the most famous tower in England.

5. The building is new, but it looks more than 100 years old.

Task 3. Write 6 sentences about Ha Noi.

© 2022 Hoc357.edu.vn. All Rights Reserved.
 • Liên hệ
 • Privacy Policy
 • Địa chỉ: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Gmail: tranthanhhung@hoc357.edu.vn | Phone: 0365798532