Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lý 12 năm học 2020-2021

Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lý 12 năm học 2020-2021

4.7/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lý 12 năm học 2020-2021

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Môn: VẬT LÍ - LỚP 12

STT

Nội dung kiểm tra

Mức độ nhận thức

Tổng câu

Chú ý

Chương/chủ đề

Bài học

NB

TH

VD

VDC

01

Dao động cơ

Dao động điều hòa

2

2

1

1

6

Con lắc lò xo

2

1

1

1

5

Con lắc đơn

1

1

1

3

Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức

1

1

Tổng hợp dao động

1

1

1

3

Thực hành

02

Sóng cơ và sóng âm

Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

1

1

1

3

Giao thoa sóng

1

1

1

3

Sóng dừng

1

1

1

3

Đặc trưng vật lí của âm

1

1

2

Đặc trưng sinh lí của âm

1

1

Tổng câu

12

9

6

3

30

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

MÔN VẬT LÝ – KHỐI 12

Đề gốc 1

Câu

Mức độ nhận thức

Đặc tả

Ghi chú

1

NB

Cho phương trình li độ của một dao động điều hòa, xác định: pha ban đầu, tần số góc hoặc biên độ.

2

TH

Cho tần số của một dao động điều hòa, tính chu kì hoặc tần số góc của dao động.

3

4

5

30

VDC

Đề gốc 1

Câu 1. Dao động điều hòa (A > 0) có pha ban đầu là

A. B. C. D.

Câu 2. Chu kì của một dao động điều hòa có tần số 5 Hz là

A. 5,0 s. B. 0,2 s. C. 31,4 s. D. 2,5 s.

Câu …..

Câu 30. ……………………………………………………………………………………………………………...