Ma trận đề kiểm tra môn sinh lớp 9 giữa học kỳ 1 năm học 2020-2021

Ma trận đề kiểm tra môn sinh lớp 9 giữa học kỳ 1 năm học 2020-2021

4.6/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Ma trận đề kiểm tra môn sinh lớp 9 giữa học kỳ 1 năm học 2020-2021

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

MÔN SINH HỌC 9

NỘI DUNG

MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

NHẬN BIẾT

THÔNG HIỂU

VẬN DỤNG THẤP

VẬN DỤNG CAO

Chương I

Các thí nghiệm của MenDen

- Nêu được các khái niệm: Kiểu gen, kiểu hình, giống thuần chủng, cặp tính trạng tương phản, di truyền, biến dị…

- Nêu được nội dung: Thí nghiệm, kết quả và qui luật của các thí nghiệm về lai một cặp tính trạng, 2 cặp tính trạng của Menđen.

- Xác định được kết quả của phép lai phân tích.

- phân tích được các kết luận trong thí nghiệm của Menden.

10 câu

(4 điểm)

7 câu (3 điểm)

3 câu (1 điểm)

Chương II

Nhiễm sắc thể

- Biết được số lần phân bào và các kì trong nguyên phân, giảm phân.

- Nêu được bộ NST lưỡng bội 2n của một số loài.

- Quá trình phát sinh giao tử đực và cái ở động vật.

- Vận dụng tính được số NST ở các kì của nguyên phân và giảm phân.

- Tính được số tế bào con tạo ra qua quá trình nguyên phân.

7 câu

(4 điểm)

3 câu (1 điểm)

1 câu (2 điểm)

3 câu (1 điểm)

Chương III

ADN và gen

- Viết được cấu trúc của phân tử ADN.

- Tính được số nuclêôtit mỗi loại của phân tử ADN.

1 câu

(2 điểm)

1 câu (2 điểm)

Tổng

Số câu: 18

Số điểm: 10

Tỉ lệ %

10 câu

4 điểm

40%

4 câu

3 điểm

30%

1 câu

2 điểm

20%

3 câu

1 điểm

10%