Trắc nghiệm gdcd 10 bài 6: khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng có đáp án

Trắc nghiệm gdcd 10 bài 6: khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng có đáp án

4.5/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Trắc nghiệm gdcd 10 bài 6: khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng có đáp án

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GDCD LỚP 10 BÀI 6:

KHUYNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG

Câu 1: Trường hợp nào dưới đây là phủ định biện chứng?

A. Sen tàn mùa hạ B. Gạo đem ra nấu cơm

C. Đầu tư tiền sinh lãi D. Lai giống lúa mới

Câu 2: Theo triết học Mác - Lênin phủ định là

A. bác bỏ một điều gì đó.

B. kế thừa sự vật nào đó.  .

C. bỏ qua một sự vật nào đó.

D. xoá bỏ sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó

Câu 3: Lê-nin viết: “Sự phát triển hình như diễn lại những giai đoạn đã qua, nhưng một hình thức khác, ở một trình độ cao hơn”. Ở câu này, Lê-nin bàn về

A. nội dung của sự phát triển,

B. điều kiện của sự phát triển.

C. cách thức của sự vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng

D. khuynh hướng vận động và phát triển của Sự vật, hiện tượng

Câu 4: Câu nào dưới đây nói về phủ định biện chứng?

A. Có mới nới cũ.

B. Vắt chanh bỏ vỏ.

C. Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh

D. Đánh bùn sang ao.

Câu 5: Quá trình phát triển từ trứng → tằm → nhộng →bướm → trứng là biểu hiện của

A. Phủ định quá khứ B. Phủ định biện chứng

C. Phủ định hiện tại D. Phủ định siêu hình

Câu 6: Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng là

A. xóa bỏ sự tồn tại của sự vật, hiện tượng.

B. quá trình lượng đổi dẫn đến chất đổi.

C. sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.

D. vận động đi lên, cái mới ra đời, kế thừa và thay thế cái cũ.

Câu 7: Câu nào dưới đây là biểu hiện của sự phủ định siêu hình?

A. Nước chảy đá mòn.

B. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh

C. Con hơn cha là nhà có phúc

D. Dốt đến đâu học lâu cũng biết

Câu 8: Câu nào dưới đây là phủ định siêu hình?

A. Vắt chanh bỏ vỏ. B. Cây có cội, nước có nguồn.

C. Kiến tha lâu cũng đây tổ. D. Có thực mới vực được đạo.

Câu 9: Biểu hiện nào dưới đây không phải là phủ định siêu hình?

A. Gió bão làm cây đổ

B. Con người đốt rừng

C. Người nông dân xay hạt lúa thành gạo ăn

D. Người tối cổ tiến hóa thành người tinh khôn.

Câu 10: Nguyễn Văn A đi tù vì buôn bán ma túy. Sau thời gian cải tạo tốt, A đã được ra tù trước thời hạn và mong muốn được hòa nhập cộng đồng. Theo quan điểm chủ nghĩa duy vật biện chứng về phát triển, em hãy lựa chọn cách ứng xử phù hợp?

A. Không muốn quan hệ vì tội lỗi A gây ra là không thể tha thứ.

B. Chỉ nói chuyện xã giao và luôn cảnh giác đề phòng.

C. Giúp A hòa nhập cộng đông vì A cải tạo tốt, được ra tù sớm chứng tỏ có tiên bộ.

D. Không nói chuyện với kẻ tù tội vì sợ người khác đánh giá.

Câu 11: Sự phủ định diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật và hiện tượng, có kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật và hiện tượng đó là

A. Phủ định siêu hình B. Phủ định biện chứng

C. Phương pháp luận siêu hình D. Phương pháp luận biện chứng

Câu 12:  Theo Triết học Mác – Lênin cái mới phủ định cái cũ, nhưng rồi nó lại bị cái mới hơn phủ định. Đó là sự

A. Phủ định sạch trơn B. Phủ định của phủ định

C. Ra đời của các sự vật D. Thay thế các sự vật, hiện tượng.

Câu 13: Vòng đời phát triển của con Tằm từ trứng — tằm —› nhộng — ngài — trứng là biểu hiện của

A. Phủ định biện chứng. B. Phủ định siêu hình.

C. Phủ định hiện tại. D. Phủ định quá khứ.

Câu 14: Sự vận động đi lên, cái mới ra đời, kế thừa và thay thế cái cũ nhưng ở trình độ ngày càng cao hơn, hoàn thiện hơn thể hiện khuynh hướng nào dưới đây của sự vật và hiện tượng?

A. Thụt lùi. B. Phát triển. C. Tuần hoàn. D. Ngắt quãng.

Câu 15: Sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, sự tác động của bên ngoài cản trở hoặc xoá bó sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật gọi là

A. phủ định biện chứng. B. phủ định siêu hình.

C. phương pháp luận biện chứng. D. phương pháp luận siêu hình.

Câu 16: Khẳng định nào dưới đây không đúng khi nói về phủ định biện chứng?

A. Cái mới ra đời từ trong lòng cái cũ.

B. Cái mới ra đời kế thừa yếu tổ tích cực cái cũ.

C. Sự phủ định nằm trong bản thân sự vật hiện tượng.

D. Con người sử dụng hóa chất độc hại tiêu diệt sinh vật.

Câu 17: Quan điểm nào phủ định sạch trơn sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật?

A. Quan điểm biện chứng duy vật. B. Quan điểm duy tâm.

C. Quan điểm siêu hình. D. Quan điểm biện chứng duy vật.

Câu 18: Trong quá trình vận độ phát triển của sự vật và hiện tượng, cái mới xuất hiện phủ định cái cũ, nhưng rồi nó lại bị cái mới hơn phủ định, Triết học gọi đó là

A. phủ định biện chứng B. lượng đổi dẫn đến chất đổi

C. sự phủ định của phủ định D. phương pháp luận siêu hình

Câu 19: Phủ định biện chứng có những đặc điểm nào dưới đây?

A. Tính khách quan và tính kế thừa. B. Tính khách quan và tính thời đại.

C. Tính dân tộc và tính kế thừa D. Tính truyền thống và tính hiện đại.

Câu 20: Tục ngữ nào dưới đây là phủ định siêu hình?

A. ở bầu thì tròn, ở ống thì dài B. cây có cội, nước có nguồn

C. kiến tha lâu cũng đầy tổ D. có thực mới vực được đạo

Câu 21: V. I Lê-nin viết: “Cho rằng lịch sử thể giới phát triển đều đặn không va vấp, không đổi khi nhảy lùi những bước lớn là không biện chứng, không khoa học, không đúng về mặt lí luận”. Em hiệu câu nói đó như thể nào?

A. Sự phát triển diễn ra theo đường vòng. .

B. Sự phát triển diễn ra theo đường thẳng.

C. Sự phát triển diễn ra theo đường xoáy tròn ốc

D. Phát triển là quá trình phức tạp, quanh co, đôi khi cái lạc hậu lấn át cái tiến bộ.

Câu 22: Ví dụ nào dưới đây là biểu hiện của phủ định siêu hình?

A. Xóa bỏ hoàn toàn nền văn hóa phong kiến B. Xây dựng nên văn hóa tiên tiến

C. Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại D. Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc

Câu 23: Khẳng định nào dưới đây đúng về phủ định siêu hình?

A. Phủ định siêu hình xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật.

B. Phủ định siêu hình kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật cũ.

C. Phủ định siêu hình là kết quả của quá trình giải quyết mâu thuẫn.

D. Phủ định siêu hình thúc đẩy sự vật, hiện tượng phát triển.

Câu 24: Câu tục ngữ nào dưới đây là đúng khi nói về phủ định siêu hình?

A. Tre già măng mọc B. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

C. Con hơn cha là nhà có phúc D. Có mới nới cũ

Câu 25: Sau khi học xong bài 6 môn GDCD lớp 10, Bạn B cho rằng: “Cứ thay cái cũ bằng cái mới là sự phát triển rồi”. Theo em, bạn B nói đúng hay sai, vì sao?

A. Bạn B nói đúng, vì thực chất của sự phát triển là cái mới ra đời.

B. Bạn B nói sai, vì cái cũ và cái mới phải liên quan đến nhau thì sự thay thế đó mới là sự phát triển.

C. Bạn B nói đúng, vì trong sự phát triển của sự vật bao giờ cũng có cái mới xuất hiện thay cái cũ.

D. Bạn B nói sai, vì không phải cứ thay thế cái cũ bằng cái mới là sự phát triển.

Câu 26: Câu nào dưới đây là phủ định biện chứng?

A. Hết mưa là nắng B. Hết bĩ cực đến hồi thái lai

C. Hết hạ sang đông D. Hết ngày đến đêm

Câu 27: Sự phủ định diễn ra do sự can thiệp, tác động từ bên ngoài hoặc xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật, hiện tượng là phủ định

A. Tự nhiên B. Siêu hình C. Biện chứng D. Xã hội

Câu 28: Khái niệm dùng để chỉ việc xóa bỏ sự tồn tại của sự vật, hiện tượng gọi là phủ định

A. chủ quan. B. khách quan C. biện chứng D. siêu hình

Câu 29:  Một trong những đặc điểm của phủ định biện chứng là

A. tính di truyền B. tính khách quan. C. Tính truyền thống D. tính chủ quan.

Câu 30: Khẳng định nào dưới đây không đúng về phủ định biện chứng?

A. Phủ định biện chứng kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật, hiện tượng cũ

B. Phủ định biện chứng diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật, hiện tượng

C. Phủ định biện chứng đảm bảo cho các sự vật, hiện tượng phát triển liên tục

D. Phủ định biện chứng không tạo ra và không liên quan đến sự vật mới

Câu 31: Phương pháp học tập nào dưới đây không phù hợp với yêu cầu của phủ định biện chứng?

A. Lập kế hoạch học tập B. Sơ đồ hóa bài học

C. Học vẹt D. Ghi thành dàn bài

Câu 32: Phủ định siêu hình là sự phủ định được diễn ra do

A. sự tác động từ bên ngoài B. sự phát triển của sự vật, hiện tượng

C. sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng. D. sự tác động từ bên trong.

Câu 33: Phủ định biện chứng là sự phủ định diễn ra do

A. Sự phát triển của bản thân sự vật, hiện tượng

B. Sự tác động của ngoại cảnh

C. Sự tác động thường xuyên của sự vật, hiện tượng

D. Sự tác động của con người

Câu 34: Theo quy luật phủ định của phủ định, con đường phát triển của sự vật diễn ra như thế nào?

A. Đường xoáy ốc đi lên. B. Đường thăng đi lên.

C. Đường tròn khép kín. D. Đường Parabol.

Câu 35: Phủ định biện chứng là sự phủ định diễn ra do

A. sự tác động thường xuyên của sự vật, hiện tượng

B. sự phát triên của bản thân sự vật, hiện tượng.

C. sự tác động của ngoại cảnh.

D. sự tác động của con người.

Câu 36: Khắng định nào dưới đây là đúng khi nói về phủ định biện chứng?

A. Bão làm đổ cây. B. Cây lúa trổ bông.

C. Đổ hoá chất xuống hồ làm cá chết. D. Chiên trứng gà để ăn.

Câu 37: Khẳng định nào dưới đây là đúng khi nói về phủ định biện chứng?

A. Bão làm đổ cây B. Đổ hóa chất xuống hồ làm cá chết

C. Cây lúa trổ bông D. Sen tàn mùa hạ

Câu 38: Nhận định nào đưới đây là đúng về phủ định của phủ định ?

A. Cái mới là cái tiến bộ và không thể thay thế

B. Cái mới ra đời thay thế không kế thừa cái cũ

C. Cái mới ra đời có kế thừa và thay thế cái cũ.

D. Cái mới ra đời phủ định toàn bộ cái cũ

Câu 39: Theo Triết học Mác - Lênin, xoá bỏ sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó được gọi là

A. thay thế B. kế thừa C. khách quan D. Phủ định

Câu 40: Phủ định siêu hình là sự phủ định được diễn ra do

A. Sự phát triển của sự vật, hiện tượng B. Sự tác động từ bên ngoài

C. Sự tác động từ bên trong D. Sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng

Câu 41: Theo quan điểm Triết học Mác - Lê nin, phủ định biện chứng là

A. xoá bỏ sự tồn tại của sự vật.

B. không kế thừa cái cũ.

C. cái mới ra đời nhằm xoá bỏ cái cũ.

D. cái mới ra đời, kế thừa và tiến bộ hơn cái cũ.

Câu 42: Nội dung nào đưới đây không phải là biểu hiện của sự phủ định biện chứng?

A. Cái mới ra đời phủ định hoàn toàn cái cũ.

B. Là sự phủ định có tính khách quan.

C. Nguyên nhân của sự phủ định nằm bên trong sự vật, hiện tượng.

D. Cái mới ra đời có sự kế thừa những yếu tô tiến bộ, tích cực của cái cũ.

Câu 43: Khẳng định nào dưới đây phù hợp với quan điểm phủ định biện chứng?

A. Tự phê bình là đánh giá ưu điểm và khuyết điểm của bản thân, nhằm phát huy cái tốt khắc phục cái xấu.

B. Phê bình là chỉ ra khuyết điểm của người khác để họ sữa chữa cho tốt

C. Phê bình là đánh giá khuyết điểm của bản thân, nhằm khắc phục cái xấu

D. Tự phê bình là đánh giá ưu điểm và khuyết điểm, nhằm phát huy điểm mạnh của bản thân

Câu 44: Câu nào dưới đây không phải là phủ định biện chứng?

A. Tre già măng mọc.

B. Uống nước nhớ nguồn.

C. Có mới nới cũ.

D. Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông,

Câu 45: Sự phủ định diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật và hiện tượng, có kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật và hiện tượng là phủ định

A. Khách quan B. Chủ quan C. Biện chứng D. Siêu hình

Câu 46:  Trong quá trình vận động và phát triển vô tận của các sự vật hiện tượng, cái mới xuất hiện phủ định cái cũ, nhưng rồi nó lại bị cái mới hơn phủ định. Điều này chỉ ra

A. Cách thức phát triển của sự vật, hiện tượng

B. Nguồn gốc phát triển của sự vật, hiện tượng

C. Khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng

D. Quá trình phát triển của sự vật, hiện tượng

Câu 47: Câu nào dưới đây thể hiện đặc điểm kế thừa của phủ định biện chứng?

A. Người có lúc vinh, lúc nhục. B. Giấy rách phải giữ lấy lề

C. Một tiền gà, ba tiền thóc D. Ăn cây nào, rào cây nấy

Câu 48: Nội dung nào dưới đây là đặc trưng của phủ định siêu hình?

A. Sự phủ định diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật

B. Sự phủ định diễn ra do ảnh hưởng của hoàn cảnh sống.

C. Sự phủ định diễn ra do sự can thiệp, tác động từ bên ngoài.

D. Sự phủ định diễn ra do ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên

ĐÁP ÁN

1

D

11

B

21

C

31

C

41

D

2

D

12

B

22

A

32

A

42

A

3

D

13

A

23

A

33

A

43

A

4

C

14

B

24

D

34

A

44

C

5

B

15

B

25

D

35

B

45

C

6

D

16

D

26

B

36

B

46

C

7

A

17

C

27

B

37

C

47

B

8

A

18

C

28

D

38

C

48

C

9

D

19

A

29

B

39

D

10

C

20

A

30

D

40

B