Trắc nghiệm gdcd 10 bài 4: nguồn gốc vận động-phát triển của sự vật và hiện tượng có đáp án

Trắc nghiệm gdcd 10 bài 4: nguồn gốc vận động-phát triển của sự vật và hiện tượng có đáp án

4.8/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Trắc nghiệm gdcd 10 bài 4: nguồn gốc vận động-phát triển của sự vật và hiện tượng có đáp án

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GDCD LỚP 10 BÀI 4:

NGUỒN GỐC VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG

Câu 1:  Theo quan điểm Triết học, mâu thuẫn là

A. Một chỉnh thể B. Một cấu trúc

C. Một tập hợp D. Một thể thống nhất

Câu 2:  Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập có biểu hiện là, các mặt đối lập luôn luôn

A. Xung đột với nhau B. Tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau

C. Có xu hướng ngược chiều nhau D. Mâu thuẫn với nhau.

Câu 3: Lê-nin viết: “Sự phát triển là một cuộc "đấu tranh” giữa các mặt đối lập”. Câu nói đó bàn về vấn đê gì?

A. Nội dung của sự phát triển B. Điều kiện của sự phát triển.

C. Nguyên nhân của sự phát triển D. Hình thức của phát triển

Câu 4:  Trong đời sống văn hóa ở nước ta hiện nay, bên cạnh những tư tưởng văn hóa tiến bộ còn tồn tại những hủ tục lạc hậu. Cần làm gì để xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa theo quan điểm mâu thuẫn Triết học?

A. Giữ nguyên đời sống văn hóa như hiện nay.

B. Phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.

C. Đấu tranh xóa bỏ những hủ tục cũ

D. Tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới.

Câu 5:  Trong một chỉnh thể, hai mặt đối lập vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau, Triết học gọi đó là

A. Vận động. B. Phát triển C. Xung đột D. Mâu thuẫn

Câu 6:  “Trải qua nhiều cuộc đấu tranh giữa giai cấp nông dân và giai cấp địa chủ trong xã hội phong kiến, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã dẫn đến việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Đoạn văn trên thể hiện những quy luật nào của Triết học?

A. Quy luật mâu thuẫn, quy luật lượng – chất, quy luật phủ định của phủ định.

B. Quy luật lượng – chất, quy luật vận động, quy luật phủ định của phủ định.

C. Quy luật lượng – chất, quy luật phủ định của phủ định, quy luật tiến hóa.

D. Quy luật mâu thuẫn, quy luật phủ định của phủ định, quy luật biến đổi.

Câu 7:  Trong mỗi mâu thuẫn, hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau. Triết học gọi đó là:

A. sự bài trừ và phủ định lẫn nhau.

B. sự xung đột, chống đối nhau các mặt đối lập.

C. sự ràng buộc lẫn nhau.

D. sự thống nhất giữa các mặt đối lập.

Câu 8: Mỗi sinh vật có quá trình đồng hóa thì phải có quá trình dị hóa, nếu chỉ có một quá trình thì sinh vật sẽ chết, theo quan điểm Triết học đây là

A. Quy luật tồn tại của sinh vật B. Sự đồng nhất giữa các mặt đối lập

C. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập D. Sự liên hệ giữa các mặt đối lập

Câu 9:  Nội dung nào dưới đây đúng khi nói về mâu thuẫn Triết học

A. Mâu thuẫn là cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

B. Mẫu thuẫn là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

C. Mâu thuẫn Triết học là phương thức tồn tại của thế giới vật chất

D. Mâu thuẫn là khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng

Câu 10:  Trong mỗi mâu thuẫn, sự thống nhất giữa các mặt đối lập không tách rời

A. sự đấu tranh giữa chúng. B. sự chuyển hoá giữa các mặt đối lập.

C. sự điều hòa giữa các mặt đối lập D. sự phủ định giữa các mặt đối lập.

Câu 11:  Mặt đối lập của mâu thuẫn là những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng, chúng phát triển theo những chiều hướng

A. Xung đột nhau B. Khác nhau C. Ngược chiều nhau D. Trái ngược nhau

Câu 12:  Hai mặt đối lập vận động và phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau, nên chúng luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau, Triết học gọi đó là

A. Sự phủ định giữa các mặt đối lập B. Sự tồn tại giữa các mặt đối lập

C. Sự đấu trah giữa các mặt đối lập. D. Sự phát triển giữa các mặt đối lập

Câu 13:  Mỗi sinh vật có quá trình đồng hoá thì phải có quá trình dị hoá, nếu chỉ có một quá trình thì sinh vật sẽ chết. Triết học đây là

A. quy luật tồn tại của sinh vật. B. sự đồng nhất giữa các mặt đối lập.

C. sự thống nhất giữa các mặt đối lập. D. sự liên hệ giữa các mặt đối lập.

Câu 14:  A và B là hai người bạn rất thân với nhau, trong giờ kiểm tra môn Giáo dục công dân, A không cho B xem bài vì muốn bạn mình phải tự lực, phấn đấu. Vì thế cả tuần nay hai bạn không chơi với nhau, thậm chí không thèm nói chuyện với nhau nữa. Nếu là A, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?

A. Im lặng không nói gì. B. Tìm bạn để cãi nhau một trận cho bỏ tức.

C. Tránh không gặp mặt bạn. D. Nhẹ nhàng gặp bạn để trao đổi thẳng thắn.

Câu 15:  Nội dung nào dưới đây không phải là mâu thuẫn theo quan niệm Triết học?

A. Mâu thuẫn giữa hai nhóm học sinh do sự hiểu nhằm lẫn nhau.

B. Mâu thuẫn giữa giai cấp chủ nô và nô lệ trong xã hội chiếm hữu nô lệ.

C. Mâu thuẫn giữa giai cấp địa chủ và nông dân trong xã hội phong kiến.

D. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và vô sản trong xã hội tư bản chủ nghĩa.

Câu 16:  Trong cuộc sống hằng ngày các em cần làm gì đề giải quyết mâu thuẫn theo quan điểm Triết học?

A. Điều hòa mâu thuẫn B. Tiến hành phê bình và tự phê bình

C. Thực hiện chủ trương “dĩ hòa vi quý” D. Tránh tư tưởng “đốt cháy giai đoạn”

Câu 17:  Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó có

A. Nhiều mặt đối lập. B. Ba mặt đối lập C. Bốn mặt đối lập D. Hai mặt đối lập

Câu 18:  Hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau, Triết học gọi đó là

A. Sự phân biệt giữa các mặt đối lập B. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập.

C. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập D. Sự khác nhau giữa các mặt đối lập

Câu 19:  Mâu thuần cũ mất đi, mâu thuẫn mới hình thành, sự vật và hiện tượng cũ được thay thế bằng sự vật, hiện tượng mới là kết quả

A. thống nhất giữa các mặt đôi lập. B. đấu tranh giữa các mặt đôi lập.

C. xung đột, tiêu diệt nhau. D. bài trừ nhau.

Câu 20:  Các mặt đối lập vận động và phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau, nên chúng luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau. Triết học gọi đó là

A. sự tồn tại giữa các mặt đối lập. B. sự phát triển giữa các mặt đối lập.

C. sự đấu tranh giữa các mặt đối lập. D. sự phủ định giữa các mặt đối lập.

Câu 21:  Sự thống nhất giữa các mặt đối lập có nghĩa là

A. hai mặt đối lập thống nhất biện chứng với nhau.

B. hai mặt đối lập cùng bổ sung cho nhau phát triển.

C. hai mặt đối lập gắn bó mật thiết với nhau, chuyển hoá lẫn nhau.

D. hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề để cho nhau tồn tại.

Câu 22:  Nội dung nào dưới đây không đúng về mâu thuẫn trong Triết học?

A. Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.

B. Các mặt đối lập của mâu thuẫn vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau.

C. Bất kì mặt đối lập nào cũng tạo thành mâu thuẫn.

D. Mâu thuẫn là một chỉnh thể.

Câu 23:  Theo quan điểm Triết học, mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng

A. Sự điều hòa giữa các mặt đối lập B. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập

C. Sự chuyển hóa giữa các mặt đối lập D. Sự phủ định giữa các mặt đối lập

Câu 24:  Theo quan điểm của Triết học Mác - Lênin, mâu thuẫn là

A. sự ràng buộc lẫn nhau.

B. sự bài trừ và phủ định lẫn nhau giữa các mặt đối lập.

C. sự xung đột, chồng đối nhau các mặt đối lập.

D. sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập.

Câu 25:  Biểu hiện nào dưới đây lí giải đúng về nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng?

A. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập. B. Sự phủ định biện chứng.

C. Sự chuyển hóa của các sự vật D. Sự biến đổi về lượng và chất

Câu 26:  Sự thống nhất giữa các mặt đối lập được hiểu là, hai mặt đối lập

A. Liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề để cho nhau tồn tại

B. Gắn bó mật thiết với nhau, chuyển hóa lẫn nhau

C. Cùng bổ sung cho nhau phát triển

D. Thống nhất biện chứng với nhau

Câu 27:  Theo Triết học Mác – Lênin mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập

A. Vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau.

B. Vừa liên hệ với nhau, vừa đấu tranh với nhau.

C. Vừa xung đột nhau, vừa bài trừ nhau.

D. Vừa chuyển hóa, vừa đấu tranh với nhau.

Câu 28:  Sự vật hiện tượng nào dưới đây được coi là hai mặt đối lập của mâu thuẫn

A. Đồng hoá và dị hoá trong tế bào B B. Dài và ngắn.

C. Cao và thấp. D. Tròn và méo

Câu 29:  Nhằm trục lợi, nhiều kẻ xấu đã thực hiện hành vi “rải đinh” trên đường giao thong. Theo quan điểm mâu thuẫn Triết học, cách nào dưới đây sẽ giải quyết triệt để tình trạng này?

A. Tham gia dọn sạch đinh trên đường.

B. Đặt biển cảnh báo tại những đoạn đường có tình trạng “đinh tặc”.

C. Chú ý điều khiển phương tiện tránh những vật sắc nhọn trên đường.

D. Đấu tranh ngăn chặn, xử lí những kẻ rải đinh.

Câu 30:  Do bị ốm, A không ôn kỹ bài nên giờ kiểm tra A không làm đượ bài. B đưa bài cho A chép. A đấu tranh tư tưởng có nên chép bài của không. Nếu là A, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây?

A. Không đồng ý, vì sợ bị phê bình. B. Đồng ý, vì do mình bị ốm

C. Không đồng ý, vì đó là hành vi sai trái. D. Đồng ý, vì sẽ được điểm cao.

Câu 31:  Điều kiện để hình thành một mẫu thuẫn theo quan điểm Triết học là

A. Có hai mặt đối lập ràng buộc, tác động lẫn nhau.

B. Có hai mặt đối lập liên hệ chặt chẽ với nhau

C. Có những mặt đối lập xung đột với nhau.

D. Có nhiều mặt đối lập trong một sự vật.

Câu 32:  Nguồn gốc vận động phát triển của sự vật hiện tượng là do

A. sự đấu tranh giữa các mặt đối lập B. sự chuyển hoá giữa các mặt đối lập

C. sự phủ đi nh giữa các mặt đối lập D. sự điều hòa giữa các mặt đỗi lập

Câu 33:  Cả lớp 10B2 ai cũng phấn đâu chăm chỉ học tập, thực hiện quy chế nhà trường. Tuy nhiên có hai bạn trong lớp thường xuyên muộn, bỏ tiết lại hay nói leo, vì thế lớp bị trừ rât nhiều điểm thị đua. Theo em tập thể lớp cần:

A. khuyên bạn nên bỏ học để không ảnh hưởng đến lớp.

B. khuyên bạn cần có ý thức học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức.

C. cả lớp không chơi và miệt thị bạn.

D. xuê xoa, dĩ hòa vi quý.

Câu 34:  Theo quan điểm Triết học, mâu thuẫn là

A. một tập hợp. B. một chỉnh thể.

C. một thể thống nhất. D. một cấu trúc.

Câu 35:  Để trở thành mặt đối lập của mâu thuẫn, các mặt đối lập phải

A. Vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau

B. Liên tục đấu tranh với nhau

C. Vừa liên hệ với nhau, vừa đấu tranh với nhau

D. Thống nhất biện chứng với nhau

Câu 36:  Khẳng định nào đưới đây đúng khi nói về mâu thuẫn Triết học?

A. Mâu thuẫn là khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng.

B. Mâu thuẫn Triết học là phương thức tồn tại của thế giới vật chất.

C. Mẫu thuẫn là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.

D. Mâu thuẫn là cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.

Câu 37:  Những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng, chúng phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau gọi là:

A. Sự thống nhất B. Đối đầu

C. Mâu thuẫn D. Mặt đối lập của mâu thuẫn

Câu 38:  Theo quan điểm Triết học Mác - Lênin, mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng

A. sự chuyển hoá giữa các mặt đối lập. B. sự phủ định giữa các mặt đối lập.

C. sự đấu tranh giữa các mặt đối lập. D. Sự điều hòa giữa các mặt đối lập

Câu 39:  Cần làm gì để giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống theo quan điểm Triết học?

A. Thực hiện chủ trương “dĩ hòa vi quý”. B. Tránh tư tưởng “đốt cháy giai đoạn”

C. Tiến hành phê bình và tự phê bình. D. Điều hòa mẫu thuẫn.

Câu 40: Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập trong bản thân sự vật dẫn đến kết quả là

A. sự vật, hiện tượng không còn mâu thuẫn.

B. sự vật, hiện tượng cũ được thay thế bằng sự vật, hiện tượng mới.

C. sự vật, hiện tượng bị tiêu vong.

D. sự vật hiện tượng được giữ nguyên trạng thái cũ.

Câu 41:  Biểu hiện nào dưới đây là mâu thuẫn theo quan điểm Triết học?

A. Giai cấp nông dân đấu tranh chống lại địa chủ trong xã hội phong kiến

B. Nam và Lan hiểu lầm nhau dẫn đến to tiếng

C. Mĩ thực hiện chính sách cấm vận I-ran

D. Hai gia đình hàng xóm tranh chấp đất đai

Câu 42:  Nội dung nào dưới đây không đúng về mâu thuẫn trong Triết học?

A. Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.

B. Bất kì mặt đối lập nào cũng tạo thành mâu thuẫn

C. Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó có hai mặt đối lập

D. các mặt đối lập của mâu thuẫn vừa thống với nhau, vừa đấu tranh với nhau.

Câu 43:  Sự vật, hiện tượng nào dưới đây là mặt đối lập của mâu thuẫn theo quan điểm Triết học?

A. Bảng đen và phấn trắng B. Thước dài và thước ngắn

C. Cây cao và cây thấp. D. Mặt thiện và ác trong con người.

ĐÁP ÁN

1

A

11

D

21

D

31

A

41

A

2

B

12

C

22

C

32

A

42

B

3

C

13

C

23

B

33

B

43

D

4

C

14

D

24

D

34

B

5

D

15

A

25

A

35

A

6

A

16

B

26

A

36

C

7

D

17

D

27

A

37

D

8

C

18

B

28

A

38

C

9

B

19

B

29

D

39

C

10

A

20

C

30

C

40

B