Trắc nghiệm công dân 10 bài 3: sự vận động và phát triển của thế giới vật chất có đáp án

Trắc nghiệm công dân 10 bài 3: sự vận động và phát triển của thế giới vật chất có đáp án

4.4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Trắc nghiệm công dân 10 bài 3: sự vận động và phát triển của thế giới vật chất có đáp án

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GDCD LỚP 10 BÀI 3:

SỰ VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI VẬT CHẤT

Câu 1:  Triết học Mác - Lê nin khái quát thế giới vật chất có mấy hình thức vận động?

A. Ba hình thức. B. Hai hình thức C. Bốn hình thức. D. Năm hình thức.

Câu 2: Giới tự nhiên đã phát triển từ vô cơ đến hữu cơ, từ vật chất chưa có xương sống, đến các loài thực vật, động vật, đến con người thể hiện sự phát triển trong lĩnh vực

A. tư duy B. lao động C. xã hội D. tự nhiên

Câu 3:  Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, phát triển theo chiều hướng vận động nào dưới đây?

A. Thụt lùi. B. Tiến lên. C. Ngắt quãng. D. Tuần hoàn.

Câu 4:  Sự vận động nào dưới đây là sự phát triển?

A. Cây cối lớp lên ra hoa, kết quả. B. Cây khô hẻo.

C. Một số động vật bị tuyệt chủng. D. Thanh sắt bị rỉ

Câu 5:  Sự sống trên Trái đất được hình thành từ sự chuyển hóa của hình thức vận động nào?

A. Vận động cơ học B. Vận động lý học C. Vận động sinh học D. Vận động hóa học

Câu 6:  Sự biến đổi nào dưới đây được coi là sự phát triển?

A. Nước đun nóng bốc thành hơi nước.

B. Sự thoái hóa của một số loài động vật theo thời gian

C. Sự thay thế chế độ xã hội này bằng một chế độ xã hội khác tiến bộ hơn

D. Cây khô héo mục nát.

Câu 7:  Nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức vận động cơ học?

A. Sự tiến bộ của những học sinh cá biệt. B. Quá trình bốc hơi của nước.

C. Sự biến đổi của nền kinh tế. D. Sự di chuyển các vật thể trong không gian.

Câu 8:  Thế giới vật chất biểu hiện sự tồn tại của mình thông qua

A. vận động B. các dạng tồn tại cụ thể

C. các sự vật, hiện tượng. D. Các sự vật hiện tượng cụ thể.

Câu 9:  Nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức vận động xã hội:

A. Sự tiến bộ của những học sinh cá biệt.

B. Quá trình bốc hơi của nước

C. Sự biến đổi, thay thế của các xã hội trong lịch sử.

D. Sự di chuyển các vật thể trong không gian.

Câu 10:  Các sự vật, hiện tượng trong thế giới vật chất tồn tại được là do

A. chúng đứng yên

B. chúng luôn luôn biến đổi.

C. chúng luôn luôn vận động

D. sự cân bằng giữa các yếu tố bên trong của sự vật, hiện tượng.

Câu 11:  Khi xem xét các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, trong Xã hội chúng ta phải xem xét chúng như thế nào?

A. Trong trạng thái bất biến.

B. Trong hình thức vận động cao nhất của nó.

C. Trong trạng thái vận động, không ngừng biến đổi.

D. Trong hoàn cảnh cụ thể của nó để tránh nhầm lẫn.

Câu 12:  Hình thức vận động nào dưới đây là cao nhất và phức tạp nhất?

A. Vận động xã hội. B. Vận động vật lí C. Vận động cơ học. D. Vận động hóa học

Câu 13:  Các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất có mối quan hệ với nhau như thế nào?

A. Tồn tại riêng vì chúng có đặc điểm riêng biệt.

B. Độc lập tách rời nhau, không có mối quan hệ với nhau.

C. Có mối quan hệ hữu cơ với nhau và có thể chuyển hóa lẫn nhau.

D. Không có mối quan hệ với nhau và không thể chuyển hóa lẫn nhau.

Câu 14:  Sự biên đổi các công cụ lao động từ đồ đá đến kim loại là vận động:

A. hóa học B. sinh học C. cơ học D. xã hội

Câu 15:  Quan điểm nào đưới đây không đúng khi bàn về mối quan hệ giữa các hình thức vận động?

A. Các hình thức vận động có thể chuyển hóa lẫn nhau

B. Các hình thức vận động có mối quan hệ hữu cơ với nhau

C. Hình thức vận động thấp bao hàm các hình thức vận động cao

D. Hình thức vận động cao bao hàm các hình thức vận động thấp

Câu 16:  Trong các dạng vận động dưới đây dạng vận động nào được xem là sự phát triển?

A. Tư duy trong quá trình học tập.

B. Chiếc xe ô tô từ điểm A đến điểm B.

C. Các nguyên tử quay quanh hạt nhân của nó.

D. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thay đổi trong năm.

Câu 17:  Sự biến đổi thay thế các xã hội trong lịch sử là hình thức vận động nào dưới đây?

A. Vận động vật lý B. Vận động sinh học C. Vận động cơ học D. Vận động xã hội

Câu 18:  Bằng vận động và thông qua vận động, sự vật hiện tượng đã thể hiện đặc tính nào dưới đây?

A. Phong phú và đa dạng. B. Vận động và phát triển không ngừng

C. Phổ biến và đa dạng. D. Khái quát và cơ bản.

Câu 19:  Quá trình cây xanh hấp thụ khí cacbonic, thải ra khí oxy thuộc đạng vận động nào sau đây?

A. Hóa học B. Sinh học. C. Cơ học D. Xã hội

Câu 20:  Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, ý kiến nào dưới đây là đúng?

A. Sự vật và hiện tượng không biến đổi.

B. Sự vật và hiện tượng luôn không ngừng biến đổi.

C. Sự vật và hiện tượng trong xã hội lặp đi lặp lại.

D. Sự vật và hiện tượng biến đổi phụ thuộc vào con người.

Câu 21:  Sự biến đổi nào dưới đây được coi là sự phát triển?

A. Sự biến đổi của sinh vật từ đơn bào đến đa bào.

B. Sự thoái hóa của một loài động vật theo thời gian.

C. Cây khô héo mục nát.

D. Nước đun nóng bốc thành hơi nước.

Câu 22:  Sự trao đổi chất giữa cơ thể sống với môi trường là hình thức vận động nào dưới đây?

A. Vận động vật lý B. Vận động cơ học

C. Vận động sinh học. D. Vận động xã hội

Câu 23:  Khẳng định nào dưới đây không phải là phát triển trong lĩnh vực tự nhiên?

A. Sự phát triển từ vô cơ đến hữu cơ.

B. Sự phát triển từ tư bản chủ nghĩa lên xã hội chủ nghĩa

C. Sự phát triển từ vật chất chưa có sự sống đến các loài thực vật.

D. Sự phát triển từ vật chất chưa có sự sống đến con người.

Câu 24:  Quá trình hóa hợp phân giải các chất là hình thức vận động nào dưới đây?

A. Vận động cơ học. B. Vận động hóa học. C. Vận động vật lý D. Vận động xã hội.

Câu 25:  Giai đoạn cách mạng nào dưới đây có vai trò quyết định trực tiếp đến sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa?

A. 1030-1931 B. 1932-1935 C. 1936-1939 D. 1939- 1245

Câu 26:  Mọi sự biến đổi nói chung của các sự vật và hiện tượng trong giới tự nhiên và đời sống xã hội được gọi là gì?

A. Tuần hoàn. B. Phát triển C. Vận động. D. Nhận thức

Câu 27:  Khẳng định nào dưới đây đúng theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?

A. Vận động và phát triển không có mỗi quan hệ với nhau.

B. Mọi sự vận động đều là phát triển.

C. Mọi vận động chỉ theo hướng đi lên.

D. Không phải bất kì sự vận động nào cũng là phát triển.

Câu 28:  Quan điểm nào dưới đây đúng khi bàn về mối quan hệ giữa các hình thức vận động?

A. Hình thức vận động cao bao hàm các hình thức vận động thấp.

B. Các hình thức vận động không có mối quan hệ với nhau.

C. Các hình thức vận động không bao hàm nhau.

D. Hình thức vận động thấp bao hàm các hình thức vận động cao.

Câu 29:  Khẳng định nào dưới đây không đúng theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?

A. Phát triển là vận động thụt lùi

B. Vận động và phát triển có quan hệ mật thiệt với nhau.

C. Phát triển khái quát xu hướng vận động đi lên của các sự vật.

D. Phát triển khái quát các hình thức vận động từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn.

Câu 30:  Sự di chuyển vị trí của các vật thể trong không gian là hình thức vận động nào dưới đây?

A. Vận động cơ học B. Vận động hóa học C. Vận độngvật lý D. Vận động xã hội.

Câu 31:  Sự vận động nào dưới đây không phải là sự phát triển?

A. Học lực yếu —> học lực trung bình —> học lực khá

B. Sự thoái hóa của một loài động Vật.

C. Máy móc thay thế công cụ bằng đá.

D. Xã hội từ công xã nguyên thủy lên xã hội chiếm hữu nô lệ.

Câu 32:  Vận động viên điền kinh chạy trên sân vận động thuộc hình thức vận động nào dưới đây?

A. Cơ học B. Xã hội C. Sinh học D. Vật lí

Câu 33:  Sự vận động của các phân tử, các hạt cơ bản, các quá trình điện, nhiệt là hình thức vận động nào dưới đây?

A. Vận động cơ học. B. Vận động hóa học. C. Vận động vật lý D. Vận động xã hội.

Câu 34:  Ý kiến nào dưới đây về vận động là không đúng?

A. Vận động là mọi sự biến đổ nói chung của các sự vật hiện tượng trong tự nhiên và đời sống xã hội.

B. Vận động là thuộc tính vốn có, là phương thức tồn tại của sự vật, hiện tượng.

C. Trong thế giới vật chất có những sự vật, hiện tượng không vận động và phát triển.

D. Triết học Mác – Lênin khái quát có năm hình thức vận động cơ bản trong thế giới vật chất.

Câu 35:  Khẳng định nào dưới đây đúng theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?

A. Sự vật và hiện tượng trong xã hội lặp đi lặp lại.

B. Sự vật và hiện tượng biến đổi phụ thuộc vào con người.

C. Sự vật và hiện tượng không biển đổi.

D. Sự vật và hiện tượng luôn không ngừng biến đổi.

Câu 36:  Trong một buổi thảo luận của học sinh lớp 10A bạn M cho rằng: “Con tàu thì vận động còn đường tàu thì không”. Nếu bạn là bạn của M em sẽ giải thích như thế nào?

A. Đúng, vì đường tàu không vận động.

B. Đúng, vì con tàu chạy còn đường sắt thì đứng im

C. Đúng, vì đó là phương thức tồn tại của sự vật, hiện tượng.

D. Sai, vì theo Triết học Mác - Lênin tất cả mọi sự vật, hiện tượng đều vận động

Câu 37:  Khái quát những vận động theo chiêu hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn là nội dung khái niệm nào dưới đây?

A. Vận động. B. Phát triển C. Nhận thức D. Thực tiễn

Câu 38: Câu nào dưới đây nói về sự phát triển?

A. Tre già măng mọc B. Nước chảy đá mòn.

C. Có chí thì nên. D. Rút dây động rừng

Câu 39:  Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, ý kiến nào dưới đây là đúng?

A. Mọi sự biến đổi của sự vật, hiện tượng xuất phát từ ý thức của con người.

B. Mọi sự vật, hiện tượng không biến đổi.

C. Mọi sự biến đổi của sự vật hiện tượng là khách quan.

D. Mọi sự biến đổi đều là tạm thời.

Câu 40:  Nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức vận động vật lí?

A. Sư thay đổi thời tiết của các mùa trong năm.

B. Quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật.

C. Quá trình thay thế các chế độ xã hội trong lịch sử.

D. Quá trình điện năng chuyển hóa thành quang năng.

Câu 41:  Khuynh hướng phát triển tất yếu của thế giới vật chất là

A. cái mới ra đời thay thế cái cũ. B. cái mới ra đời giống như cái cũ.

C. cái mới ra đời lạc hậu hơn cái cũ. D. cái mới ra đời kém hoàn thiện hơn cái cũ.

Câu 42:  Những vận động theo hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn là:

A. tiến hoá. B. phát triển. C. tăng trưởng. D. tuần hoàn

Câu 43:  Trí tuệ của con người đã phát triển không ngừng, từ việc chế tạo ra công cụ lao động đến những máy móc tinh vi là thể hiện sự phát triển trong lĩnh vực:

A. Tư duy B. xã hội C. tự nhiên D. lao động

Câu 44:  Học sinh chạy trên sân tập cự ly 100m do giáo viên yêu cầu là hình thức vận động nào dưới đây?

A. Sinh học B. Cơ học C. Vật lí D. Hóa học

Câu 45:  Ví dụ nào dưới đây không phải là vận động cơ học?

A. Con chim đang bay

B. Bạn A đang nhảy

C. Xã hội tư bản chủ nghĩa lên xã hội chủ nghĩa.

D. Đoàn tàu đang chạy.

Câu 46:  Khi xem xét các sự vật, hiện tượng trong thế giới vật chất, chúng ta phải lưu ý những điều gì dưới đây?

A. Xem xét sự vật hiện tượng trong trạng thái bất biến.

B. Xem xét sự vật hiện tượng trong trạng thái vận động, biến đổi không ngừng.

C. Xem xét sự vật hiện tượng trong hoàn cảnh cụ thể của nó để tránh nhầm lẫn.

D. Xem xét sự vật hiện tượng trong hình thức vận động cao nhất của nó.

Câu 47:  Phát triển là quá trình diễn ra

A. đơn giản, thăng tắp. B. nhảy vọt.

C. từ từ, thận trọng. D. quanh co, phức tạp.

Câu 48:  Sự biến đổi của công cụ lao động từ đồ đá đến kim loại thuộc hình thức vận động nào dưới đây?

A. Xã hội B. Vật lí C. Hóa học D. Cơ học

Câu 49:  Hình thức vận động nào dưới đây là thấp nhất?

A. Vận động cơ học. B. Vận động vật lí C. Vận động hóa học D. Vận động xã hội.

Câu 50:  Theo quan điểm của Triết học Mác - Lênin, vận động là mọi sự

A. phát triển nói chung của các sự vật, hiện tượng.

B. di chuyển nói chung của các sự vật, hiện tượng.

C. biến mất nói chung của các sự vật, hiện tượng.

D. biến đổi nói chung của các sự vật, hiện tượng.

Câu 51:  Xã hội loài người phát triển từ chế độ công xã nguyên thủy đến  xã hội chủ nghĩa thể hiện sự phát triển trong lĩnh vực

A. tư duy B. xã hội. C. tự nhiên D. lao động

Câu 52:  Đối với sự vật hiện và hiện tượng, vận động được coi là

A. thuộc tính vốn có. B. khuynh hướng tất yếu.

C. hiện tượng phổ biến. D. cách thức phát triển.

Câu 53:  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Chế độ cộng sản nguyên thủy biên đổi thành chế độ nô lệ, chế độ nô lệ bến thành chế độ phong kiến. Chế độ phong kiến biến thành chế độ tư bản chủ nghĩa, chế độ tư bản chủ nghĩa nhất định biến đổi thành chế độ xã hội chủ nghĩa". Đoạn viết trên đề cập đến hình thức vận động nào dưới đây?

A. Vận động xã hội B. Vận động sinh học C. Vận động lý học D. Vận động cơ học

Câu 54:  Vận động là mọi sự biến đổi nói chung của các sự vật, hiện tượng trong

A. Đời sống xã hội và tư duy. B. Giới tự nhiên và tư duy.

C. Thế giới khách quan và xã hội. D. Giới tự nhiên và đời sống xã hội

Câu 55:  Em không đồng ý với quan điểm nào dưới đây khi bàn về phát triển?

A. Sự phát triển diễn ra quanh co, phức tạp, không dễ dàng.

B. Cần xem xét và ủng hộ cái mới, cái tiến bộ

C. Cần giữ nguyên những đặc điểm của cái cũ

D. Cần tránh bảo thủ, thái độ thành kiến về cái mới.

ĐÁP ÁN

1

D

11

C

21

A

31

B

41

A

51

B

2

D

12

A

22

C

32

A

42

B

52

A

3

B

13

C

23

B

33

C

43

A

53

A

4

A

14

C

24

B

34

C

44

B

54

D

5

B

15

C

25

D

35

D

45

C

55

C

6

C

16

D

26

C

36

D

46

B

7

D

17

D

27

D

37

B

47

D

8

A

18

B

28

A

38

A

48

A

9

A

19

B

29

A

39

C

49

A

10

C

20

B

30

A

40

D

50

D