Đề thi học kì 1 toán 1 cánh diều 2021-2022 có đáp án và ma trận

Đề thi học kì 1 toán 1 cánh diều 2021-2022 có đáp án và ma trận

4.3/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Đề thi học kì 1 toán 1 cánh diều 2021-2022 có đáp án và ma trận

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2021 - 2022

Môn: Toán – Lớp 1 (Thời gian: 35 phút)

Họ và tên:…………….................................................………..………………………. Lớp….....................….

Trường: Tiểu học ...............

Điểm

Lời nhận xét của thầy, cô giáo

...…………………………………………………………………….......................................................................................

…………………………………………………………..............................................................................................……...

……………………………………………………………..............................................................................................…..

1. PHẦN TRẮC NGHIỆM

C©u 1: Sè?

C©u 2: Các số viết theo tứ tự từ bé đến lớn là:

A. 0, 3, 6, 10 B. 6, 0, 3, 10 C. 6, 3, 0, 10 D. 10, 3, 6, 0

C©u 3: Số ? 7 - … = 2

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

C©u 4. Khoanh vào chữ cái đặt trước phép tính

Phép tính phù hợp nhất đặt trong dãy ô trống trên là:

A. 5 + 2 + 3 = 10 B. 5 - 2 - 3 = 0

C. 5 - 2 + 3 = 6 D. 5 + 2 - 3 = 4

C©u 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

5 + 3 = 8

9 – 5 = 5

C©u 6: Nối với hình thích hợp 

Hình tròn

Hình chữ nhật

Hình tam giác

2. PHẦN TỰ LUẬN

C©u 7: Tính

2 + 3 =.....................................

7 – 2 = ................................

4 + 5 = ................

3 + 4 = ....................................

9 – 5 = ...............................

3 + 4 = ................

C©u 8: >< = ?

4 6 9 3 7 6 8 8

C©u 9: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

+ 2 43

+ 4 43

- 4

3 43

- 2 43

3

C©u 10: Viết phép tính thích hợp vào mỗi hình vẽ dưới đây:

=

b)

=

Đáp án và cách cho điểm

Câu 1: 1 điểm . Đúng mỗi số được 0,5 đ

Câu

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Đáp án

A

C

Điền đúng

Nối đúng

A

Điểm

1

1

1

1

1

Câu 7: 1 điểm - mỗi ý đúng: 0,15 điểm

Câu 8: Mỗi ý điền đúng: 0,25 điểm

Câu 9: 1 điểm: mỗi vế đúng: 0,5 điểm

Câu 10: 1 điểm: Mỗi vế dúng 0,5 điểm

MA TRẬN ĐỀ THI – MÔN TOÁN- LỚP 1

Mạch

KT

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học

Số câu

3

2

1

1

1

1

Số điểm

3

2

1

1

1

1

Câu số

1; 3; 4

7; 8

2

9

6

10

Hình học

Số câu

1

Số điểm

1

Câu số

5

Tổng

Số câu

3

2

2

1

1

1

6

4

Số điểm

3

2

2

1

1

1

6

4