10 đề thi cuối học kì 1 toán 1 kết nối tri thức có đáp án

10 đề thi cuối học kì 1 toán 1 kết nối tri thức có đáp án

4.6/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa 10 đề thi cuối học kì 1 toán 1 kết nối tri thức có đáp án

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

Họ và tên:………………….Số báo danh:………

Lớp: 1……….

Giám thị 1:…………..Giám thị 2:………………

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI

NĂM HỌC 2021 - 2022

Ngày kiểm tra:……./……./ 2022

Môn: Toán

Thời gian: 35 phút

Điểm

Nhận xét

Giám khảo 1:

Giám khảo 2:

  1. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng từng bài tập dưới đây :

Câu 1.a. (M1) (0.5đ) Số 15 đọc là:

A. Mười lăm

B. Mười năm

C. Năm mươi

D. Mươi năm

b. (M1) (0.5đ) Số “sáu mươi tư” được viết là:

A. 60

B. 63

C. 64

D. 65

Câu 2. a. (M1) (0.5đ) Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

A. 12 giờ

C. 2 giờ

B. 1 giờ

D. 3 giờ

b. (M1) (0.5đ) Hình bên có....... hình vuông ?

A. 3

C. 5

B. 4

D. 6

Câu 3. Cho dãy số: 23, 56, 65, 32

a. (M1) (0.5đ) Số nào lớn nhất ?

A. 23

B. 56

C. 65

D. 32

b. (M1) (0.5đ) Số nào bé nhất ?

A. 23

B. 56

C. 65

D. 32

Câu 4. a. (M1) (0.5đ) Kết quả của phép tính 65 – 3 là:

A. 68

B. 35

C. 62

D. 95

b. (M1) (0.5đ) Kết quả của phép tính 46 + 12 là:

A. 67

B. 57

C. 34

D. 25

Câu 5. Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. (M1) (0.5đ) Trong các số 14, 25, 39, 67 số nào là số chẵn ?

A. 14

B. 25

C. 39

D. 67

b. (M1) (0.5đ) Cho dãy số 5,10,15,20, ......, 30,35,40. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 22

B. 23

C. 24

D. 25

Câu 6.a. (M2) (0.5đ) Dãy số nào sau đây xếp theo thứ tự từ bé đến lớn ?

A. 23, 12, 15, 45

B. 12,15, 23, 45

C. 45, 12, 23, 15

D. 15,12, 23, 45

b. (M2) Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là:

A. 10

B. 11

C. 22

D. 33

Câu 7. (M2) (1đ) Lan hái 15 bông hoa. Mai hái 10 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa ?

A. 20

B. 25

C. 30

C. 35

Câu 8. (M2) (1đ) Hôm nay là thứ hai ngày 10 tháng 5. Vậy ngày 13 tháng 5 là thứ mấy ?

A. Thứ ba

B. Thứ tư

C. Thứ năm

C. Thứ sáu

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 9. (M2) (1đ)

23 – 11

55 + 20

33 + 6

73 – 3

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

Câu 10. (M3) (1đ) Đàn gà có 86 con, trong đó có 5 chục con đã vào chuồng. Hỏi còn lại bao nhiêu con gà chưa vào chuồng ?

ĐÁP ÁN

  1. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng từng bài tập dưới đây :

Câu 1.a. (M1) (0.5đ) Số 15 đọc là:

A. Mười lăm

B. Mười năm

C. Năm mươi

D. Mươi năm

b. (M1) (0.5đ) Số “sáu mươi tư” được viết là:

A. 60

B. 63

C. 64

D. 65

Câu 2. a. (M1) (0.5đ) Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

A. 12 giờ

C. 2 giờ

B. 1 giờ

D. 3 giờ

b. (M1) (0.5đ) Hình bên có....... hình vuông ?

A. 3

C. 5

B. 4

D. 6

Câu 3. Cho dãy số: 23, 56, 65, 32

a. (M1) (0.5đ) Số nào lớn nhất ?

A. 23

B. 56

C. 65

D. 32

b. (M1) (0.5đ) Số nào bé nhất ?

A. 23

B. 56

C. 65

D. 32

Câu 4. a. (M1) (0.5đ) Kết quả của phép tính 65 – 3 là:

A. 68

B. 35

C. 62

D. 95

b. (M1) (0.5đ) Kết quả của phép tính 46 + 12 là:

A. 67

B. 57

C. 34

D. 25

Câu 5. Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. (M1) (0.5đ) Trong các số 14, 25, 39, 67 số nào là số chẵn ?

A. 14

B. 25

C. 39

D. 67

b. (M1) (0.5đ) Cho dãy số 5,10,15,20, ......, 30,35,40. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 22

B. 23

C. 24

D. 25

Câu 6.a. (M2) (0.5đ) Dãy số nào sau đây xếp theo thứ tự từ bé đến lớn ?

A. 23, 12, 15, 45

B. 12,15, 23, 45

C. 45, 12, 23, 15

D. 15,12, 23, 45

b. (M2) Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là:

A. 10

B. 11

C. 22

D. 33

Câu 7. (M2) (1đ) Lan hái 15 bông hoa. Mai hái 10 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa ?

A. 20

B. 25

C. 30

C. 35

Câu 8. (M2) (1đ) Hôm nay là thứ hai ngày 10 tháng 5.Vậy ngày 12 tháng 5 là thứ mấy ?

A. Thứ ba

B. Thứ tư

C. Thứ năm

C. Thứ sáu

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 9. (M2) (1đ)

23 – 11

55 + 20

33 + 6

73 – 3

2 3

-

+

+

-

5 5

3 3

7 3

1 1

2 0

6

3

1 2

7 5

3 9

7 0

Câu 10. (M3) (1đ) Đàn gà có 86 con, trong đó có 5 chục con đã vào chuồng. Hỏi còn lại bao nhiêu con gà chưa vào chuồng ?

86

-

50

=

36

Họ và tên:………………….Số báo danh:………

Lớp: 1……….

Giám thị 1:…………..Giám thị 2:………………

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI

NĂM HỌC 2021 - 2022

Ngày kiểm tra:……./……./ 2022

Môn: Toán

Thời gian: 35 phút

Điểm

Nhận xét

Giám khảo 1:

Giám khảo 2:

(3 điểm)

…../ 0.5đ

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM:

I. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.

Câu 1: Số lớn nhất trong các số 7, 0, 10, 8 là:

A. 7 B. 8 C. 10

…../ 0.5đ

Câu 2. Quan sát hình bên, cho biết:

A. Lọ hoa ở dưới bàn.

B. Con mèo ở dưới bàn.

C. Lọ hoa ở bên trái con mèo.

..../ 0.5đ

Câu 3: 9 gồm 4 và ………. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 4 B. 5 C. 6

…/ 0.5đ

Câu 4: Dãy số nào dưới đây được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé:

A. 10, 8, 4, 1 B. 5, 4, 6, 0 C. 6, 7, 8, 9

……./ 1đ

Câu 5: Hình vẽ bên có:

A. 6 hình tròn và 3 hình tam giác

B. 7 hình tròn và 4 hình tam giác

C. 9 hình tròn và 4 hình tam giác

(7 điểm)

..…/ 3đ

PHẦN B. TỰ LUẬN:

Bài 1

a. Tính

9 – 4 = …. ; 4 + 3 = …. ; 10 – 5 = …. ; 8 + 0 = ….

b. Số?

2

3

5

8

c. Viết các số 6, 3, 0, 8 theo thứ tự từ bé đến lớn.

………………………………………………………

……/ 1đ

Bài 2. Nối (theo mẫu):

……/ 1đ

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm (…)

Hình bên có:

……….hình tròn

……….hình tam giác

……/ 2đ

Bài 4: Viết số và phép tính sao cho phù hợp với hình vẽ:

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA VÀ CHẤM CUỐI KÌ I - MÔN TOÁN

LỚP 1

Phần A: Trắc nghiệm (3 điểm) Học sinh khoanh đúng đạt

Câu 1: C (0.5đ)

Câu 2: B (0.5đ)

Câu 3: B (0.5đ)

Câu 4: A (0.5đ)

Câu 5: B (1đ)

- Học sinh khoanh 2 đáp án trở lên/1 câu: 0 điểm

Phần II: Tự luận (7 điểm)

Bài 1 (3 điểm)

a. Tính (1 điểm)

9 – 4 = 5 ; 4 + 3 = 7 ; 10 – 5 = 5 ; 8 + 0 = 8

- Học sinh thực hiện đúng kết quả 4 phép tính đạt 1 điểm.

- Học sinh thực hiện đúng kết quả 2-3 phép tính đạt 0.5 điểm.

- Học sinh thực hiện đúng kết quả 1 phép tính 0 điểm.

b. Số?(1 điểm)

2

3

5

8

- Học sinh viết đúng thứ tự các số đạt 1 điểm.

c. Viết các số 6, 3, 0, 8 theo thứ tự từ bé đến lớn. (1 điểm)

0, 3, 6, 8

- Học sinh viết đúng thứ tự các số từ bé đến lớn đạt 1 điểm.

Bài 2. Nối (theo mẫu):

- Học sinh nối đúng đúng 4 kết quả đạt 1 đ.

- Học sinh nối đúng đúng 2-3 kết quả đạt 0.5 đ.

- Học sinh nối đúng đúng 1 kết quả 0 đ.

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm (…)

Hình bên có:

4 hình tròn

3 hình tam giác

Bài 4: Viết số và phép tính sao cho phù hợp với hình vẽ: (1đ)

6 + 4 = 10

- Học sinh thực hiện đúng số đạt 1đ và phép tính đạt 1đ.

Họ và tên:………………….Số báo danh:………

Lớp: 1……….

Giám thị 1:…………..Giám thị 2:………………

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI

NĂM HỌC 2021 - 2022

Ngày kiểm tra:……./……./ 2022

Môn: Toán

Thời gian: 35 phút

Điểm

Nhận xét

Giám khảo 1:

Giám khảo 2:

Khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc kÕt qu¶ ®óng ë c¸c sè d­íi ®©y:

Bài 1:(1,0 ®iÓm) M1.

a. Sè bÐ nhÊt lµ:

A. 7 B. 9 C. 3

b. Sè lớn nhÊt lµ:

A. 9 B. 6 C. 2

Bµi 2. (1,0 ®iÓm) M2:

a. (0,25 ®iÓm) KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh 6 + 4 =....

A. 2 B. 10 C. 4

b. (0,25 ®iÓm) KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh 9 - 7 =....

A. 2 B. 7 C. 9

c. (0,5 ®iÓm) KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh 2 + 2 + 1 = ....

A. 9 B. 5 C. 3

Bµi 3. ( 1,0 ®iÓm) M1 Sè?

H×nh bªn cã .........h×nh tam gi¸c

H×nh bªn cã ........ h×nh vu«ng

H×nh bªn cã .........h×nh trßn

Bµi 4. ( 1,0 ®iÓm) M2 Sè?

Bªn tr¸i cã ............khèi lËp ph­¬ng

Bªn ph¶i cã ............khèi hép ch÷ nhËt

Bµi 5: ( 1,0 ®iÓm) M 1. Điền số thÝch hợp vào « trống

0

1

3

5

6

9

Bµi 6: (1,0 ®iÓm) M2. TÝnh

10 - 3 = .......... 9 - 5 = .........

7 + 2 = ............ 3 + 2 = ..........

Bµi 7: (1,0 ®iÓm ) M2. §iÒn dÊu >, < , =

10 5 7 7

6 9 9 5

Bµi 8. (1,0 ®iÓm) M3. TÝnh

10 - 5 - 3 =....... 9 + 1 - 3 =.......

1 + 2 + 3 =........ 6 - 3 + 5 =........

Bµi 9. (1,0 ®iÓm) M3. ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp với hình vẽ

Bài 10. (1,0 ®iÓm) M4.

Tõ c¸c sè 3, 6, 9 vµ c¸c dÊu +, -, = em h·y lËp 1 phÐp tÝnh céng vµ 1 phÐp tÝnh trõ ?

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN CUỐI KÌ 1 – LỚP 1

Bài 1:(1,0 ®iÓm) M1. Khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc kÕt qu¶ ®óng ë c¸c sè d­íi ®©y:

a. Sè bÐ nhÊt lµ: (0,5 điểm) C. 3

b. Sè lớn nhÊt lµ: (0,5 điểm) A. 9

Bµi 2. (1,®iÓm) M2:

a (0,25 ®iÓm) B. 10

b. (0,25 ®iÓm) A. 2

c. (0,5 ®iÓm) B. 5

Bµi 3. ( 1,0 ®iÓm) M1 Sè?

H×nh bªn cã 4 h×nh tam gi¸c

H×nh bªn cã 2 h×nh vu«ng

H×nh bªn cã 1 h×nh trßn

Bµi 4. ( 1,0 ®iÓm) M2 Sè?

Bªn tr¸i cã 2 khèi lËp ph­¬ng

Bªn ph¶i cã 1 khèi hép ch÷ nhËt

Bµi 5: ( 1,0 ®iÓm) M 1. Học sinh điền đúng mỗi ô, cho 0,2 điểm

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bµi 6: (1,0 ®iÓm) M2. TÝnh

Học sinh làm đúng mỗi phép tính, cho 0,25 điểm

10 - 3 = 7 9 - 5 = 4

7 + 2 = 9 3 + 2 =5

Bµi 7: (1,0 ®iÓm ) M2. §iÒn dÊu >, < , =

Học sinh điền mỗi dấu đúng cho 0,25 điểm

<

=

>

>

10 5 7 7

6 9 9 5

Bµi 8. (1,0 ®iÓm) M3. TÝnh

Học sinh làm đúng mỗi phép tính, cho 0,25 điểm

10 - 5 - 3 = 2 9 + 1 - 3 = 7

1 + 2 + 3 = 6 6 - 3 + 5 = 8

Bµi 9. (1,0 ®iÓm) M3. Häc sinh viÕt ®óng phÐp tÝnh víi h×nh vÏ, cho 1,0 ®iÓm

4

+

5

=

9

Bài 10. (1,0 ®iÓm) M3.

Tõ c¸c sè 3, 6, 9 vµ c¸c dÊu +, -, = em h·y lËp 1 phÐp tÝnh céng vµ 1 phÐp tÝnh trõ ?

- Häc sinh lËp ®­îc 1 phÐp tÝnh ®óng, cho 0,5 ®iÓm

VÝ dô:

3 + 6 = 9

9 - 6 = 3

Họ và tên:………………….Số báo danh:………

Lớp: 1……….

Giám thị 1:…………..Giám thị 2:………………

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI

NĂM HỌC 2021 - 2022

Ngày kiểm tra:……./……./ 2022

Môn: Toán

Thời gian: 35 phút

Điểm

Nhận xét

Giám khảo 1:

Giám khảo 2:

Bài 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Cho các số: 2, 10, 7, 4, 6

a) Số bé nhất là:

A. 4 B. 10 C. 2

b) Số lớn nhất là:

A. 6 B.10 C. 7

Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

a) Kết quả của phép tính 3 + 6 là:

A. 9 B. 8 C. 7

b) Hình phù hợp điền vào chỗ chấm là

………..

A. B. C.

Bài 3. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Các số: 8, 1, 5, 0

a) Viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. 2, 8, 1, 5 B. 8, 5, 1, 0 C. 1, 5, 0, 8

b) Viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 8, 5, 1, 0 B. 1,0,5, 8 C. 8, 5, 1, 0

Bài 4. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

a) Cho phép tính 5 < . Số cần điền vào ô trống là:

A. 5 B. 3 C. 6

b) Cho phép tính 9 > + 4. Số cần điền vào ô trống là:

A. 9 B. 5 C. 4

Bài 5. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Hình bên có:

a) Số hình vuông là:

  1. 1 B. 4 C. 3

b) Số hình tam giác là:

A. 2 B. 1 C. 4

Bài 6. Tính

a) 2 + 4 - 2 =.............. 8 - 3 - 1 =................

b) 5 + 0 + 3 =……. 9 - 6 + 4 = ……….

Bài 7. Số?

5 - 5 + = 4 8 - 7 + = 7

7 + 3 - = 5 6 + 2 - = 4

Bài 8. Số?; phép tính ?

a) Lan có 6 que tính , Lan bớt đi 4 que tính, Lan còn lại … que tính.

b) 🏵 🏵 🏵

🏵 🏵

🏵 🏵 🏵

Bài 9. Điền dấu + ; - (1 điểm)

a) 6 3 3 0 = 3 b) 7 3 5 = 5

Bài 10. Viết tiếp vào chỗ chấm cho phù hợp và viết phép tính tương ứng với bài toán.

Minh có 10 quả táo, Minh cho ………………………………….Minh còn lại ………………………………..

Họ và tên:………………….Số báo danh:………

Lớp: 1……….

Giám thị 1:…………..Giám thị 2:………………

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI

NĂM HỌC 2021 - 2022

Ngày kiểm tra:……./……./ 2022

Môn: Toán

Thời gian: 35 phút

Điểm

Nhận xét

Giám khảo 1:

Giám khảo 2:

Em hãy khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1

a, Kết quả của phép tính 10 - 4 là:

A. 4

B.5

C. 6

b, Số 9 bé hơn số nào sau đây:

A. 9

B. 8

C. 10

Câu 2

a, Số lớn nhất có 1 chữ số là

A. 9

B. 1

C. 10

b, Điền số vào chỗ chấm 4 + … = 9

A. 6

B. 4

C. 5

Câu 3:

a, Tự chọn số và dấu để viết tiếp cho phù hợp.

1

=

b, Dùng các số và dấu 5, 2, 7 , +, = để tạo thành phép tính đúng

Câu 4 . Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

a) Kết quả của phép tính 3 + 6 bé hơn số nào :

A. 9 B. 8 C. 10

b) Hình phù hợp điền vào chỗ chấm là

………..

A. B. C.

Câu 5: Viết phép tính phù hợp.

Câu 6.

10 - 7 …. 9 9 + 0…. 9 - 0

>

<

=

?

4 + 5….. 7 5 + 2 + 3 …. 9 - 2

Câu 7. Viết các số 9; 3; 5; 7; 1

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn:………………………………............

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé:………………………………………

Câu 8. Tính nhẩm:

8 – 3 + 4 = .......

10 – 6 + 5 <..........

5 + 4 - 2 >........

Câu 9: Số ?

9 – 9 = 4 - ...........

+2 - 5 - 2 + 6 + 0 + 1

- 3 + 7 - 6 +0 + 5 - 4

Câu 10: Viết 5 phép tính có kết quả bằng 10

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên:………………….Số báo danh:………

Lớp: 1……….

Giám thị 1:…………..Giám thị 2:………………

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI

NĂM HỌC 2021 - 2022

Ngày kiểm tra:……./……./ 2022

Môn: Toán

Thời gian: 35 phút

Điểm

Nhận xét

Giám khảo 1:

Giám khảo 2:

Câu 1: M1 Đếm rồi viết số (1điểm)

…..

…..

…..

…..

Câu 2:M2 Quan sát và viết số thích hợp vào 2 ô trống dưới tranh (1điểm)

…..

…..

…..

Có khối hộp chữ nhật .Có khối lập phương

>

<

=

Câu3: M2(1điểm)

8 +0 … 8 - 0

5 +4 … 7

7 … 6 + 3

9 - 2 … 6

Câu 4:M1 (1điểm) Nối kết quả với phép tính đúng để tìm cánh hoa cho mỗi chú ong.

77777

6

9

8

10

Câu 5:M1 Tính (1điểm

3 + 6 =

4 - 0 =

4 + 5 =

10 - 4 =

2 + 8 =

7 - 1 =

Câu 6:M3 (1 điểm)

Số?

Câu 7: M2 Viết số thích hợp (1 điểm)

5 + 0 + 4 = ......... 10 – 7 + 1 = .........

....... + 5 = 7 9 – ...... = 4

Câu 8:M1 (1 điểm) Viết tên hình thích hợp

a/…………………………… b/……………………………………

Câu 9: M1 (1 điểm) Quan sát tranh viết phép tính phù hợp với câu trả lời: “Có tất cả bao nhiêu con vịt?”

Câu 10: M3 Viết số thích hợp:

…..

…..

a/ 9 < 6 + b/ 5 > 5 _

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 1 CUỐI KÌ 1

Câu 1: M1 Đếm rồi viết số (1điểm) Mỗi ý đúng 0,25 đ

5

8

6

10

Câu 2:M2 Quan sát và viết số thích hợp vào 2 ô trống dưới tranh (1điểm)

Mỗi sỗ đúng 0,5

…..

3

3

Có khối hộp chữ nhật .Có khối lập phương

>

<

=

Câu3: M2(1điểm)

Mỗi dấu đúng 0,25 điểm

8 +0 = 8 - 0

5 +4 >7

7 < 6 + 3

9 - 2 > 6

Câu 4:M1 (1điểm) Nối kết quả với phép tính đúng để tìm cánh hoa cho mỗi chú ong.

Mỗi phép tính nối đúng 0, 15đ

Câu 5:M1 Tính (1điểm Mỗi sai trừ 0,15

Câu 6 M3 (1 điểm) số? Mỗi ô điền đứng sau điền đúng 0,25đ, riêng ô đầu điền đúng o,5 đ

Câu 7: M2 Viết số thích hợp (1 điểm) Mỗi phép tính đúng 0,25

Câu 8:M1 (1 điểm) Viết tên hình thích hợp. Viết đúng tên mỗi hình 0, 5đ

a/Hình Vuông b/Hình tròn

Câu 9: M1 (1 điểm) Quan sát tranh viết phép tính phù hợp với câu trả lời: “Có tất cả bao nhiêu con vịt?”

3+ 2= 5

Câu 10: M3 Viết số thích hợp: Mỗi ý đúng 0, 5đ

a/ 4 ; b/ từ 1 đến 5

Họ và tên:………………….Số báo danh:………

Lớp: 1……….

Giám thị 1:…………..Giám thị 2:………………

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI

NĂM HỌC 2021 - 2022

Ngày kiểm tra:……./……./ 2022

Môn: Toán

Thời gian: 35 phút

Điểm

Nhận xét

Giám khảo 1:

Giám khảo 2:

I/ TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1: Các số bé hơn 8: (1 điểm) - M1

A. 4, 9, 6 B. 0, 4, 7 C. 8, 6, 7

Câu 2: Kết quả phép tính: 9 – 3 = ? (1 điểm) – M2

A. 2 B. 4 C. 6
Câu 3: Sắp xếp các số 3, 7, 2, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn (1 điểm) – M2

A. 2, 3, 7, 10 B. 7, 10, 2, 3 C. 10, 7, 3, 2

Câu 4: Số cần điền vào phép tính 8 + 0 = 0 + …. là: (1 điểm) – M3

A. 7 B. 8 C. 9

Câu 5: Hình nào là khối lập phương? (1 điểm) – M2

A B C

II/ TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6: Khoanh vào số thích hợp? (1 điểm) - M1

Câu 7: Số (theo mẫu) (1 điểm) - M1

Câu 8: Tính (1 điểm) – M2

8 + 1 = ……….. 10 + 0 - 5 = ……………

Câu 9: Viết phép tính thích hợp vào ô trống: (1 điểm) – M3

Câu 10: Số? (1 điểm) – M3

Có ……khối lập phương?

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu hỏi

1

2

3

4

5

Đáp án

B

C

A

B

C

Điểm

1

1

1

1

1

II/ TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6: Khoanh vào số thích hợp? (1 điểm)

Câu 7: ( 1 điểm): Điền đúng mỗi số ghi 0,25 điểm

8

4

3

2

Câu 8: (1 điểm) Tính đúng kết quả mỗi phép tính ghi 0,5 điểm

8 + 1 = 9 10 + 0 - 5 = 5

Câu 9: Viết phép tính thích hợp vào ô trống: (1 điểm)

Viết đúng phép tính thích hợp 4 + 3 = 7 ( 3 + 4 =7)

Viết đúng phép tính, tính sai kết quả ( 0,5 điểm)

Câu 10: Số? (1 điểm)

Có 8 khối lập phương