Kế hoạch dạy học môn gdcd lớp 10,11,12 theo cv 4040

Kế hoạch dạy học môn gdcd lớp 10,11,12 theo cv 4040

4.8/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Kế hoạch dạy học môn gdcd lớp 10,11,12 theo cv 4040

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

SỞ GIÁO DỤC …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC: GDCD. KHỐI LỚP: 10

ĐIỀU CHỈNH THEO CV 4040

(Năm học 2021 - 2022)

Phần gợi ý thực hiện chỉ mang tính tham khảo. Tùy vào điều kiện từng trường quý thầy cô linh động cho phù hợp. Tranh thủ khung giờ vàng cho các kiến thức trọng tâm và lưu ý nội dung ở kỳ nào thực hiện ở kỳ đó.

STT

Bài học

Chuyên đề

Tiết

Yêu cầu cần đạt

Gợi ý

Hình thức/địa điểm dạy học

Gợi ý

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 1. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

1 +2

Phần này các đơn vị tự làm

Dạy học trên lớp kết hợp cho học sinh học qua học liệu Elearning tại địa chỉ (*1)

GỢI Ý THỰC HIỆN: Yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập sau : Quan sát hình ảnh và trình bày quan điểm của bản thân: Ai đúng? Ai sai? Em sẽ cư xử như thế nào khi có người không cùng quan điểm?

Lưu ý nội dung điều chỉnh theo cv 4040:

- Mục 1. Vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học: học sinh tự học

- Mục 2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng - Sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng: học sinh tự học

- Câu hỏi/bài tập 1,2: học sinh tự học

2

Chủ đề:

Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

5 tiết

3,4,5

6,7

- Dạy học trên lớp.

Tập trung hướng dẫn học sinh tìm ví dụ về mâu thuẫn

Tập trung hướng dẫn học sinh tìm ví dụ về chất

Tập trung hướng dẫn học sinh tìm ví dụ về lượng

GỢI Ý THỰC HIỆN:

Sử dụng phiếu học tập cho HS thực hành tìm ví dụ về mâu thuẫn.

Sử dụng phiếu học tập cho HS thực hành chỉ ra mặt chất và lượng trong các SV – HT giáo viên nêu ra.

Lưu ý nội dung điều chỉnh theo cv 4040:

- Bài 3:

+ Mục 1c. Các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất học sinh tự học

+ Mục 2b. Phát triển là khuynh hướng tất yếu của thế giới vật chất học sinh tự học

- Bài 6:

+ Mục 1b. Đặc điểm của phủ định biện chứng: học sinh tự học

+ Mục 2. Khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng học sinh tự học

3

Kiểm tra giữa kỳ 1

8

Theo ma trận chung

Theo kế hoạch của đơn vị.

4

Bài 7. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

9,10,11

- Dạy học trên lớp và dạy học dự án.

- Tiết 1 dạy học qua trò chơi trên lớp tìm hiểu khái niệm nhận thức, thực tiễn. Giao dự án cho các nhóm.

- Tiêt 2: dạy trên lớp phần vai trò của thực tiễn.

- Tiết 3: HS báo cáo dự án.

GỢI Ý THỰC HIỆN

1. Chơi trò “lật mảnh ghép” để tìm hiểu khái niệm nhận thức và thực tiễn.

2. Dự án:

- Mục 1. Hai giai đoạn của quá trình nhận thức: học sinh tự học

- Mục 2. Ba hình thức cơ bản của thực tiễn: học sinh tự học

Câu hỏi/bài tập 2: học sinh tự làm

5

Bài 9. Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội

12, 13

Dạy học dự án.

- Tiết 1 chia nhóm và giao nhiệm vụ của dự án

- Tiêt 2: báo cáo dự án.

GỢI Ý THỰC HIỆN:

1. Gợi ý cho học sinh tự tìm hiểu về các cuộc cách mạng như: cách mạng giải phóng dân tộc, cách mạng công nghiệp, cách mạng xanh hoặc 1 số chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước ta như: Xây dựng nông thôn mới, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo…để khẳng định con người là động lực tạo ra sự phát triển của xã hội.

2. Vai trò của AI (trí thông minh nhân tạo). Em hãy chứng minh con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội.

Lưu ý nội dung điều chỉnh theo cv 4040:

Mục 1. Con người là chủ thể của lịch sử:

học sinh tự học

Mục 2b. Chủ nghĩa xã hội với sự phát triển toàn diện của con người: học sinh tự học

- Câu hỏi/bài tập 4: học sinh tự làm

6

Ngoại khóa

14, 15

Chủ đề: Phòng chống bạo lực học đường

Địa điểm: Sân trường

Hình thức: chia 3 đội thi.

GỢI Ý THỰC HIỆN: GV có thê kết hợp với Đoàn trường tổ chức (cần xây dựng kịch bản, nội dung và phân công nhiệm vụ rõ ràng)

8

Ôn tập học kỳ 1

16,17

Theo ma trận chung của sở.

Giải đáp thắc mắc của HS

9

Kiểm tra học kỳ 1

18

Theo kế hoạch chung

Theo kế hoạch chung

10

Chủ đề:

Quan niệm về đạo đức và một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

19,20

21,22

- Dạy học trên lớp:

Mục 1b. (Bài 11) Nghĩa vụ của thanh niên Việt Nam hiện nay: Tập trung hướng dẫn học sinh nêu những việc học sinh trung học cần làm để sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

GỢI Ý THỰC HIỆN: Gv yêu cầu HS hoàn thiện phiếu học tập với các nội dung sau:

1. Làm thế nào để phân biệt hành vi có đạo đức và vô đạo đức?

2. Em nghĩ gì về sự tương thân tương ái của người Việt trong đại dịch covid19?

3. Vì sao con người cần thực hiện nghĩa vụ với cộng đồng? Tại sao cần phải có lương tâm, nhân phẩm và danh dự?

Lưu ý nội dung điều chỉnh theo cv 4040:

- Bài 10:

+ Mục 1b. Phân biệt đạo đức với pháp luật và phong tục, tập quán trong sự điều chỉnh hành vi của con người: học sinh tự học

+ Câu hỏi/bài tập 1: học sinh tự làm

- Bài 11:

+ Mục 2b.(Bài 11) Làm thế nào để trở thành người có lương tâm - Hướng dẫn học sinh thực hành

+ Mục 4b. Hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc xã hội: học sinh tự học

11

Bài 12. Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

23,24

Dạy học dự án.

HS báo cáo sản phẩm.

GV điều chỉnh, dẫn dắt và kết luận.

Mục 2b. Chế độ hôn nhân ở nước hiện nay - Hướng dẫn học sinh nêu những điểm tiến bộ của chế độ của chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay

GỢI Ý THỰC HIỆN:

Dự án 1. Quan điểm của em về tình yêu tuổi học trò? Những điều nên tránh để có một tình yêu đẹp?

Dự án 2. Em hiểu gì về bạo lực gia đình? Trách nhiệm của em trong việc xây dựng 1 gia đình hạnh phúc?

Dự án 3.

Lưu ý nội dung điều chỉnh theo cv 4040:

- Mục 1a. Tình yêu là gì? Học sinh tự học: Tình yêu mang tính xã hội

Mục 3c. Mối quan hệ gia đình và trách nhiệm của các thành viên: Học sinh tự học

12

Ôn tập giữa kỳ 2

25

Theo kế hoạch của đơn vị.

Theo kế hoạch của đơn vị.

13

Kiểm tra giữa kỳ 2

26

- Kiểm tra tự luận kết hợp trắc nghiệm

Theo kế hoạch của đơn vị.

13

Bài 13. Công dân với cộng đồng

27, 28

- Tiết 1: Dạy học qua trò chơi giải mật thư, xem phim minh họa từ nguồn quà tặng cuộc sống youtube.

- Tiết 2: HS báo cáo các kết quả tìm hiểu theo gợi ý hướng dẫn của GV.

GỢI Ý THỰC HIỆN:

GV tìm video thích hợp (Vd chọn bạn hay kẻ thù) để chiếu cho HS xem

Nội dung các mật thư hướng vào 3 đơn vị kiến thức cần tìm hiểu.

Lưu ý điều chỉnh theo cv 4040:

Mục 2. Trách nhiệm của công dân với cộng đồng: Hướng dẫn học sinh thực hành

15

Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

29, 30

Dạy học trên lớp kết hợp trải nghiệm

GỢI Ý THỰC HIỆN:

GV cho HS tìm hiểu các truyền thống văn hóa,danh nhân, di tích lịch sử tại địa phương và viết bài luận về lòng tự hào của mình đối với quê hương.

Lưu ý điều chỉnh theo cv 4040:

- Mục 1b. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam: - Hướng dẫn học sinh thực hành

Mục 2. Trách nhiệm xây dựng tổ quốc. Và Mục 3. Trách nhiệm bảo vệ tổ quốc : Tích hợp thành 1 mục và hướng dẫn học sinh tự học.

15

Bài 15. Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

31

Dạy học trên lớp.

HS báo cáo nhiệm vụ theo nhóm

GỢI Ý THỰC HIỆN:

GV giao nhiệm vụ cho Hs chọn và thuyết trình một vấn đề cấp thiết của nhân loại. Từ đó rút ra trách nhiệm của bản thân.

Lưu ý điều chỉnh theo cv 4040:

Mục 1a. Ô nhiễm môi trường : học sinh tự học

Mục 2a . Sự bùng nổ dân số: học sinh tự học

Mục 3a. Những dịch bệnh hiểm nghèo: học sinh tự học

- Mục 3b. Trách nhiệm của công dân trong việc hạn chế sự bùng nổ dân số: Hướng dẫn học sinh thực hành

16

Bài 16. Tự hoàn thiện bản thân

32

Dạy học trên lớp tích hợp hướng nghiệp.

HS chuẩn bị bài ở nhà và báo cáo sản phẩm trên lớp

GỢI Ý THỰC HIỆN:

GV thiết kế bảng hỏi để HS trả lời nhằm đánh giá năng lực tự nhận thức của Hs và giúp Hs nhận ra điểm mạnh, điểm yếu để hướng nghiệp.

Lưu ý điều chỉnh theo cv 4040:

- Mục 2b. Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân: Hướng dẫn học sinh giải thích một cách đơn giản ý nghĩa của tự hoàn thiện bản thân

- Mục 3. Tự hoàn thiện bản thân như thế nào: Hướng dẫn học sinh thực hành

17

Ngoại khóa

33

Theo kế hoạch của đơn vị.

Theo kế hoạch của đơn vị.

18

Ôn tập HK 2

1 tiết

34

Theo kế hoạch của đơn vị.

Theo kế hoạch của đơn vị.

19

Kiểm tra học kỳ 2

35

Theo kế hoạch của đơn vị.

Theo kế hoạch của đơn vị.

Lưu ý (*1) https://drive.google.com/drive/folders/1OYL0RH3y7uMaJdEmCXzmXRmg99XScfCi?usp=sharing

(*2) Kênh Khoahoc.tv hoặc Khám phá khoa học VTV7

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU TỔ TRƯỞNG NHÓM TRƯỞNG

TRƯỜNG ..................................................

TỔ ............................................................

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC NĂM HỌC........

MÔN: CÔNG DÂN

KHỐI 11

Mẫu 1(Dùng cho tổ Bộ môn-thay phân phối chương trình)

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC GDCD, KHỐI LỚP 11

(Năm học 2021 - 2022)

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

Gợi ý

Hình thức/địa điểm dạy học

Gợi ý

Hướng dẫn thực hiện

HỌC KỲ I

PHẦN I: CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ

1

Bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế.

2

- Phần này quý thầy cô các đơn vị cơ sở tự làm.

- Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh học tập tìm hiểu trước tại nhà/Máy chiếu (nếu có), Bảng phụ.

- Tiết 1: Gv linh hoạt về phương pháp để tổ chức cho HS tìm hiểu khái niệm sản xuất của cải vật chất và vai trò của nó.

+GV sử dụng kỹ thuật sơ đồ tư duy để dạy về các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất.

- Tiết 2: Gv linh hoạt về phương pháp…để tổ chức cho HS tìm hiểu về phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế.

- Mục 3a. Cơ cấu kinh tế : Học sinh tự học

- Mục 3b. Ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội: Tập trung hướng dẫn học sinh nêu ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân và xã hội.

2

Bài 2. Hàng hóa - tiền tệ - thị trường.

2

- Tiết 1: Dạy học trên lớp.

- Tiết 2: Dạy học trên lớp kết hợp với nghiên cứu tại nhà.

-Tiết 1: Gv linh hoạt về phương pháp.. .để tổ chức cho HS tìm hiểu khái niệm hàng hóa, hai thuộc tính của hàng hóa.

- Mục 1b. Lượng giá trị hàng hóa: Tập trung làm rõ 2 khái niệm:

+ Thời gian lao động cá biệt

+ Thời gian lao động xã hội cần thiết

-Tiết 2: Hướng dẫn HS nghiên cứu theo nội dung được GV phân công và tổ chức báo cáo trên lớp. - GV hướng dẫn theo dõi và đánh giá qua sản phẩm của HS.

- Mục 2a. Nguồn gốc, bản chất của tiền tệ: Học sinh tự học.

- Mục 2c. Quy luật lưu thông tiền tệ: Học sinh tự học.

3

Chủ đề. Các quy luật kinh tế trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

2

- Tiết 1, 2: Dạy học trên lớp.

- Tiết 1: Gv linh hoạt về phương pháp… để tổ chức cho HS tìm hiểu nội dung của các quy luật.

- Tiết 2: Gv linh hoạt về phương pháp…để tổ chức cho HS tìm hiểu tác động của các quy luật.

* Bài 3. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

- Mục 3a. Về phía Nhà nước: Học sinh tự học.

- Mục 3b. Về phía công dân: Hướng dẫn học sinh tìm ví dụ về vận dụng nội dung và tác động của quy luật giá trị.

IV. Câu hỏi và bài tập: Câu hỏi/bài tập 5,10: Học sinh tự làm.

4

Ôn tập kiểm tra giữa học kỳ I

1

- Ôn tập trên lớp.

- GV ôn tập cho học sinh theo nội dung đã học.

5

Kiểm tra định kỳ giữa HKI

1

- Kiểm tra trên lớp.

- Kiểm tra tập trung theo kế hoạch.

6

Chủ đề. Các quy luật kinh tế trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

2

- Tiết 3, 4: Dạy học trên lớp, HS báo cáo các kết quả tìm hiểu theo gợi ý hướng dẫn của GV.

-Tiết 3: Tổ chức cho HS rút ra việc vận dụng các quy luật này trong thực tế đối với nhà nước và người sản xuất kinh doanh.

Tiết 4: Cho học sinh lập bảng thống kê một số mặt hàng chịu tác động của một hay cả 3 quy luật kinh tế.

- GV hướng dẫn theo dõi và đánh giá qua sản phẩm của HS.

* Bài 4. Cạnh tranh trong sản

xuất và lưu thông hàng hóa.

- Mục 2a. Mục đích của cạnh tranh. Ghép vào Mục 1 (Cạnh tranh, nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh).

- Mục 2b. Các loại cạnh tranh: Học sinh tự học.

IV. Câu hỏi và bài tập: Câu hỏi/bài tập 2: Học sinh tự làm.

* Bài 5. Cung - cầu trong sản

xuất và lưu thông hàng hóa.

- Mục 2b. Vai trò của quan hệ cung – cầu: Học sinh tự học.

- Mục 3. Vận dụng quan hệ cung – cầu: Hướng dẫn học sinh thực hành.

IV. Câu hỏi và bài tập: Câu hỏi/bài tập 3: Học sinh tự làm.

7

Bài 6. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2

- Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh học tập tìm hiểu trước tại nhà/Máy chiếu (nếu có), Bảng phụ.

- Tiết 1: Gv linh hoạt về phương pháp… để tổ chức cho HS tìm hiểu nội dung khái niệm CNH, HĐH.

+ Gv linh hoạt về phương pháp…để tổ chức cho HS tìm hiểu về tính tất yếu khách quan và tác dụng của CNH, HĐH đất nước.

- Mục 1. Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Chỉ tập trung làm rõ thế nào là công nghiệp

hóa, hiện đại hóa.

- Mục 2c. Củng cố và tăng cường địa vị chủ đạo của quan hệ sản xuất XHCN trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân: Học sinh tự đọc.

-Tiết 2: Gv linh hoạt về phương pháp… để tổ chức cho HS tìm hiểu nội dung cơ bản của CNH, HĐH ở nước ta và trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

- Mục 3. Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: Hướng dẫn học sinh thực hành.

IV. Câu hỏi và bài tập: Các câu hỏi/ bài tập số

5, 6, 7, 8: Học sinh tự làm

8

Chủ đê: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của nhà nước, chủ nghĩa xã hôi. (3 Tiết)

3

-Tiết 1: Dạy học trên lớp.

-Tiết 2, 3: Dạy học trên lớp kết hợp với nghiên cứu chuẩn bị trước tại nhà.

-Tiết 1: GV linh hoạt về phương pháp cho Hs tìm hiểu nội dung khái niệm thành phần kinh tế, sự cần thiết khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta.

Tiết 2: Hướng dẫn HS nghiên cứu theo nội dung được GV phân công về các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay (trong thực tế) và rút ra trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần.

- GV hướng dẫn HS theo dõi và đánh giá qua sản phẩm HS trình bày.

- Mục 1b. Các thành phần kinh tế ở nước ta: Chỉ tập trung hướng dẫn học sinh nêu khái niệm và vai trò của từng thành phần kinh tế .ở nước ta.

- Mục 1c. Trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần: Hướng dẫn học sinh thực hành.

- Mục 2. Vai trò quản lí kinh tế của nhà nước: Học sinh tự học.

IV. Câu hỏi và bài tập: Câu hỏi/bài tập 9,10: Học sinh tự làm.

-Tiết 3: Sử dụng phương pháp thuyết trình để nắm được nội dung những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam.

- Mục 1a. Chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu của xã hội cộng sản chủ nghĩa: Học sinh tự học.

- Mục 2b. Đặc điểm của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta: Học sinh tự học.

9

Ngoại khóa. Các vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương.

1

Hoạt động trải nghiệm

- Dạy học trên lớp hoặc tổ chức tập trung cả khối 11 ngoài sân trường.

- Gv có thể tổ chức trò chơi rung chuông vàng hoặc đường lên đỉnh Ôlympia, ai là triệu phú, đuổi hình bắt chữ...

10

Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ I

1

- Ôn tập trên lớp.

- GV ôn tập cho HS theo giới hạn chương trình và bảng đặc tả của Sở.

11

Kiểm tra cuối học kỳ I

1

- Kiểm tra HKI trên lớp.

- Kiểm tra tập trung theo kế hoạch của Sở.

HỌC KỲ 2

PHẦN II: CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ

12

Bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

3

-Tiết 1, 2: Dạy học trên lớp.

-Tiết 3: HS báo cáo các kết quả tìm hiểu theo gợi ý hướng dẫn của GV.

-Tiết 1, 2: + Dạy học giải quyết vấn đề để tìm hiểu KN Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

+Thảo luận cặp đôi để tìm hiểu bản chất của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

+ Xử lí tình huống để tìm hiểu chức năng của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

-Tiết 3: Tổ chức cho HS báo cáo các kết quả tìm hiểu theo gợi ý hướng dẫn của GVvới các hình thức phù hợp với thực tiễn. (Video, thuyết trình, ..)

- GV hướng dẫn theo dõi và đánh giá sản phẩm của HS.

- Mục 1. Nguồn gốc và bản chất của nhà nước: Học sinh tự học.

- Mục 2d. Vai trò của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị:

Học sinh tự học.

- Mục 3. Trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Hướng dẫn học sinh thực hành.

IV. Câu hỏi và bài tập: Câu hỏi/bài tập 2, 5: Học sinh tự làm.

13

Bài 10. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

2

- Dạy học trên lớp.

- Tích hợp nội dung phòng chống tham nhũng.

- Tiết 1, 2: +Thảo luận cặp đôi để tìm hiểu bản chất của nền dân chủ XHCN.

+ Thảo luận nhóm tìm hiểu việc xây dựng nền dân chủ XHCN VN trong trong lĩnh vực chính trị ,văn hóa.

+ Sử dụng phương pháp đàm thoại gợi mở để tìm hiểu về các hình thức cơ bản của dân chủ.

- Mục 1. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa: Chỉ tập trung làm rõ những thể hiện cụ thể về bản chất của dân chủ XHCN trên 5 phương diện. Các nội dung còn lại khuyến khích học sinh tự học.

- Mục 2a, 2d. Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực xã hội: Học sinh tự học.

- Mục 3. Các hình thức cơ bản của dân chủ: Hướng dẫn HS tìm ví dụ về dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp.

Các hình thức cơ bản của dân chủ (có thể hướng dẫn học sinh liên hệ ví dụ thực tế ở địa phương em)

Tích hợp nội dung phòng chống tham nhũng.

IV. Câu hỏi và bài tập: Câu hỏi/bài tập 2: Học sinh tự làm.

14

Bài 11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm.

1

- Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh học tập tại nhà/Máy chiếu (nếu có), Bảng phụ.

-Cho học sinh xem phim tài liệu, vi deo… về dân số và việc làm (có thể chuyển trước cho HS) kết hợp với việc giáo viên giao nội dung cho các em nghiên cứu trước ở nhà.

-Sau đó các em viết báo cáo trên cơ sở yêu cầu của giáo viên.

- Trên lớp giáo viên sẽ cho học sinh trình bày và đánh giá qua sản phẩm của HS.

- Mục 1a. Tình hình dân số nước ta: Học sinh tự học.

- Mục 3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm: Tập trung hướng dẫn học sinh thực hiện trách nhiệm của bản thân trong việc:

+ Tuyên truyền, động viên người thân trong gia đình nghiêm chỉnh thực hiện chính sách dân số, pháp luật về dân số.

+ Tích cực tìm hiểu về nghề và định hướng nghề nghiệp; chủ động tìm kiếm việc làm.

IV. Câu hỏi và bài tập: Câu hỏi/bài tập 1: Học sinh tự làm.

15

Ôn tập giữa học kỳ II

1

- Ôn tập trên lớp.

- GV ôn tập cho học sinh theo nội dung đã học.

16

Kiểm tra định kỳ giữa HKII

1

- Kiểm tra trên lớp.

- Kiểm tra tập trung theo kế hoạch.

17

Bài 12. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.

1

- Dạy học trên lớp và hướng dẫn cho hs nghiên cứu học tập ở nhà.

- Gv linh hoạt về phương pháp..

để tổ chức cho HS tìm hiểu: Mục tiêu, phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo về môi trường.

- Mục 1. Tình hình tài nguyên, môi trường nước: Học sinh tự học.

- Mục 3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường: Tập trung hướng dẫn học sinh tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường ở địa

phương, tuyên truyền và vận

động người thân cùng tham gia.

18

Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa.

3

- Tiết 1, 2: Dạy học trên lớp.

- Tiết 3: HS báo cáo các kết quả tìm hiểu theo gợi ý hướng dẫn của GV.

-- Tiết 1, 2, 3: Dạy học trên lớp, (Gv linh hoạt về phương pháp..) để tổ chức cho HS tìm hiểu nội dung của các chính sách giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và văn hóa.

Mục 4: Trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục - đào tạo, khoa học-công nghệ và văn hóa: Tập trung hướng dẫn học sinh thực hiện trách nhiệm của bản thân trong học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức; nghiên cứu và ứng dụng khoa học, giữ gìn phát huy giá trị văn hóa dân tộc

19

Chủ đề. Chính sách quốc phòng - an ninh, đối ngoại.

2

- Tiết 1: Dạy học trên lớp.

- Tiết 2: Dạy học trên lớp kết hợp với nghiên cứu tại nhà.

- Tiết 1: Cho học sinh xem phim tài liệu hoặc video ( nếu có) về Chính sách ( công tác) quốc phòng-an ninh, đối ngoại của nhà nước ta kết hợp nghiên cứu bài học có định hướng của giáo viên.

- Tiết 2: Yêu cầu học sinh viết báo cáo nội dung bài học theo yêu cầu định hướng của giáo viên.

- GV cho HS trình bày và đánh giá qua sản phẩm của HS.

* Bài 14. Chính sách quốc

phòng và an ninh

- Mục 1. Vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh: Học sinh tự học.

- Mục 3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh: Tập trung hướng dẫn học sinh thực hiện

trách nhiệm của bản thân trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự;

tích cực tham gia vào các hoạt động trên lĩnh vực quốc, an ninh tại nơi cư trú.

*Bài 15. Chính sách đối

ngoại

- Mục 1. Vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại: Học sinh tự học.

- Mục 4. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách đối ngoại:

Tập trung hướng dẫn học sinh thực hiện trách nhiệm của bản thân trong việc nâng cao

trình độ văn hoá, rèn luyện khả năng giao tiếp, ứng xử…

20

Ngoại khóa. Các vấn đề chính trị - xã hội ở địa phương.

1

Hoạt động trải nghiệm

- Dạy học trên lớp hoặc tổ chức tập trung cả khối 11 ngoài sân trường.

- Gv có thể tổ chức trò chơi rung chuông vàng hoặc đường lên đỉnh Ôlympia, ai là triệu phú, đuổi hình bắt chữ...

21

Ôn tập cuối học kỳ II

1

- Ôn tập trên lớp.

- GV ôn tập cho HS theo giới hạn chương trình và bảng đặc tả của Sở.

22

Kiểm tra cuối học kỳ II

1

- Kiểm tra cuối HKII trên lớp.

- Kiểm tra tập trung theo kế hoạch của Sở.

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

…., ngày tháng năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)


TRƯỜNG: ..................................................................

TỔ: ..............................................................................

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC: Giáo dục Công dân, KHỐI LỚP 12.

(Năm học 2021 - 2022.)

THỰC HIỆN THEO CÔNG VĂN 4040 BGDĐT- GDTrH Ngày 16/9/2021.

STT

Bài học/Chủ đề

(1)

Số tiết

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

Gợi ý

Hình thức/địa điểm dạy học

(4)

Gợi ý

Hướng dẫn thực hiện

(5)

1

Bài 1: Pháp luật và đời sống.

2

(PPCT: 1,2)

Phần này quý thầy cô các đơn vị tự làm.

Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà.

GV hướng dẫn cho HS quan sát tranh ảnh và hoàn thành kết quả thông qua phiếu học tập để tìm hiểu khái niệm pháp luật,

- Mục 1b. Đặc trưng cơ bản của pháp luật : (Hướng dẫn học sinh tìm ví dụ về đặc trưng cơ bản của pháp luật).

- Mục 2. Bản chất của pháp luật. (Hướng dẫn học sinh tự học)

- Mục 3a, 3b. Quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị.( Học sinh tự học).

- Mục 4. Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội (Hướng dẫn học sinh tìm ví dụ về vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội).

IV. Câu hỏi bài tập: Câu hỏi/Bài tập 8 (Học sinh tự làm)

GV có thể cho HS hoàn thành kết quả thông qua phiếu học tập.

Gv có thể đưa tình huống cụ thể, mục tiêu hướng vào đơn vị kiến thức cần tìm hiểu với nội dung thực tế đời sống.

2

Bài 2: Thực hiện pháp luật.

3

(PPCT: 3,4, 5)

Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà.

Dạy học trên lớp.

Hoạt động trải nghiệm.

GV có thể linh động xây dựng các hình thức trải nghiệm.

Tiết 1,2 : GV có thể sử dụng tranh, ảnh, tài liệu hay các tình huống PL để dạy phần này.

Mục 1c. Các giai đoạn thực hiện pháp luật (Học sinh tự học).

Mục 2b. Trách nhiệm pháp lí

(Hướng dẫn học sinh tìm ví dụ về trách nhiệm pháp lí và mục đích của việc áp dụng trách nhiệm pháp lí)

Tiết 2:

Mục 2c: Các loại vi phạm và trách nhiệm pháp lí.

Phần này GV có thể cho HS thực hiện các hoạt động trải nghiệm trên cơ sở GV phân công các nhóm chuẩn bị trước 4 tình huống và các câu hỏi theo 4 loại vi phạm pháp luật.

GV có thể cho HS nêu việc làm được, chưa được, Cách khắc phục việc chưa làm được?

Bài này GV cũng có thể cho học sinh đóng tình huống theo sự phân công của giáo viên, HS chuẩn bị và trình bày trên lớp, GV kết luận

Cho học sinh xem video về những hình thực thực hiện pháp luật, những mẫu chuyện pháp luật.

3

Chủ đề: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.

I. Công dân bình đẳng trước pháp luật.

II. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.

4

Dạy 2 tiết 1,2

(PPCT:

6, 7)

Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà.

Tiết 1:

Mục I. Công dân bình đẳng trước pháp luật.

Mục 1,2 Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.

Phần này Gv có thể sử dụng thêm tranh, ảnh, tài liệu hay các tình huống PL cụ thể liên quan đến đơn vị kiến thức cần tìm hiểu để xử lí, giải quyết các vấn đề trong thực tế đời sống. GV Giúp HS đưa ra nhiều ví dụ cụ thể.

Mục 3. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật (Học sinh tự học)

Tiết 2:

Mục II. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.

Mục 1. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.

Mục 1b. Nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.

(Hướng dẫn học sinh nêu một số ví dụ về quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình)

Mục 1c. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình . (Học sinh tự học)

GV cũng có thể cho HS hoàn thành nội dung theo phiếu học tập và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm để củng cố nội dung kiến thức đã học.

GV cũng có thể gợi ý cho HS đưa ra ý kiến nhận định của bản thân để đánh giá, xử lí những vấn đề liên quan đến thực tế cuộc sống.

4

Kiểm tra

giữa học kì I

1

(PPCT: 8)

Kiểm tra tập trung

Theo kế hoạch của Sở GD & ĐT.

5

Chủ đề: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.

I. Công dân bình đẳng trước pháp luật.

II. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.

4

Dạy 2 tiết tiếp theo.

(PPCT: 9, 10)

Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn học sinh tự học và khuyến khích học sinh tự học ở nhà.

Tiết 3,4.

GV cũng có thể xây dựng kế hoạch cho học sinh thực hành trải nghiệm và để học sinh thể hiện quyền bình đẳng của mình trong cuộc sống được pháp luật thừa nhận

Mục 2b, 3b. Nội dung bình đẳng, trong lao động, trong kinh doanh.

(Hướng dẫn học sinh nêu một số ví dụ bình đẳng trong lao động, bình đẳng trong kinh doanh )

Mục 2c, 3c. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền bình đẳng trong lao động, trong kinh doanh. (Học sinh tự học)

GV cũng có thể cho HS hoàn thành nội dung theo phiếu học tập và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm để củng cố nội dung kiến thức đã học.

GV cũng có thể gợi ý cho HS đưa ra ý kiến nhận định của bản thân để đánh giá, xử lí những vấn đề liên quan đến thực tế cuộc sống.

6

Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.

2

(PPCT: 11, 12)

Dạy học trên lớp kết hợp với khuyến khích học sinh tự học ở nhà.

Mục 1a. Khái niệm dân tộc (Học sinh tự học)

Phần này Gv có thể sử dụng tranh, ảnh, tài liệu cụ thể liên quan đến Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo các vấn đề sát thực trong thực tế đời sống , để HS tham gia thảo luận.

Mục 1d, 2d. Chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo. (Học sinh tự học)

Câu hỏi/bài tập 1,4 (Học sinh tự làm)

GV có thể tổ chức trò chơi trên cơ sở nội dung bài học trong khoản thời gian 20-25 phút sau của tiết 2.

7

Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản.

4

Dạy 2 tiết 1,2.

(PPCT: 13, 14)

Dạy học trên lớp kết hợp với khuyến khích học sinh tự học ở nhà.

Tiết 1,2: Nội dung Mục 1a, 1b, 1c.

- Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

- Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.

- Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

Mục 1a, 1b, 1c. Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân, quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm, quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. (Học sinh tự học)

GV có thể sử dụng tranh, ảnh, tài liệu, tình huống PL cụ thể liên quan đến nội dung bài học.

GV cũng có thể cho HS hoàn thành nội dung theo phiếu học tập và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm để củng cố nội dung kiến thức đã học.
GV cũng có thể cho học sinh thực hành những quyền cơ bản của công dân học sinh trong phạm vi trường lớp

8

Ngoại khóa: Tìm hiểu pháp luật an toàn giao thông đường bộ.

1

(PPCT: 15)

Hoạt động trải nghiệm:

- Có thể dạy học bằng Elearning hoặc zoom

- Có thể tổ chức trên lớp hoặc tổ chức tập trung cả khối 12.

- Hình thức rung chuông vàng hoặc đường lên đỉnh Ôlympia,ai là triệu phú, đuổi hình bắt chữ.

- GV có thể đưa ra một số tình huống để học sinh xử lí, giải quyết.

- GV cũng có thể gợi ý cho HS đưa ra ý kiến nhận định của bản thân để đánh giá, xử lí những vấn đề liên quan đến thực tế cuộc sống.

9

Ôn tập

kiểm tra cuối

HK 1

2

(PPCT: 16,17)

- HS làm bài tập trắc nghiệm tại lớp và ôn tập ở nhà.

- HS tham gia các hình thức trải nghiệm do GV xây dựng.

GV chuẩn bị đề cương câu hỏi trắc nghiệm và các bài tập tình huống hướng tới phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Phần này GV có thể linh động trong việc sử dụng hình thức để ôn tập cho học sinh.( Rung chuông vàng hoặc chia nhóm để HS tham gia trò chơi đố vui để học..)

10

Kiểm tra

cuối học kỳ 1

1

(PPCT: 18)

Kiểm tra tập trung theo kế hoạch của Sở GD & ĐT.

Theo kế hoạch của Sở GD & ĐT.

HỌC KÌ II. (17 TIẾT/ 17 TUẦN)

STT

Bài học/Chủ đề

(1)

Số tiết

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

Gợi ý

Hình thức/địa điểm dạy học

(4)

Gợi ý

Hướng dẫn thực hiện

(5)

1

Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (tiếp theo).

Dạy 2 tiết tiếp theo.

(PPCT: 19, 20)

Phần này quý thầy cô các đơn vị tự làm.

Dạy học trên lớp kết hợp với khuyến khích học sinh tự học ở nhà.

Tiết 3,4:

Mục 1d, 1e

- Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

- Quyền tự do ngôn luận.

GV có thể sử dụng tranh, ảnh, tài liệu, tình huống PL cụ thể liên quan đến nội dung bài học.

GV cũng có thể cho HS hoàn thành nội dung theo phiếu học tập và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm để củng cố nội dung kiến thức đã học.

Mục 2a. Trách nhiệm của Nhà nước. (Học sinh tự học)

Câu hỏi/bài tập 8 (Học sinh tự làm)

2

Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ.

3

(PPCT: 21, 22,23)

Dạy học trên lớp kết hợp với khuyến khích học sinh tự học ở nhà.

Mục 1b. Những trường hợp không được thực hiện quyền ứng cử. (Học sinh tự học)

Mục 1b. Cách thức nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua các đại biểu và cơ qian quyền lực nhà nước-cơ quan đại biểu của nhân dân. (Học sinh tự học)

Mục 1c.2c, 3c. Ý nghĩa của quyền bầu cử và quyền ứng cử của công dân, quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, quyền khiếu nại, tố cáo của công dân (Học sinh tự học)

Mục 3b. Quy trình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo. (Học sinh tự học)

Mục 4a. Trách nhiệm của Nhà nước (Học sinh tự học)

Câu hỏi/bài tập 1 (Học sinh tự làm)

Nội dung bài này GV có thể sử dụng tranh, ảnh, tài liệu, tình huống PL cụ thể liên quan đến nội dung bài học.

GV cũng có thể cho HS hoàn thành nội dung theo phiếu học tập và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm để củng cố nội dung kiến thức đã học.

GV có thể tổ chức trò chơi ai là triệu phú, đuổi hình bắt chữ liên quan đến nội dung bài học.

GV có thể cho HS liên hệ thực tế về việc thực hiện các quyền dân chủ của công dân nói chu và của bản thân các em nói riêng.

Bài này GV cũng có thể cho học sinh đóng giả tình huống về quyền được bầu cử, ứng cử, quyền khiếu nại tố cáo, quyền tham gia quán lý nhà nước và xã hội thông qua đó học sinh sẽ nắm được nội dung bài học.

3

Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân.

2

(PPCT: 24, 25)

Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn và khuyến khích học sinh tự học ở nhà.

GV cho HS đọc đoạn thư của Bác Hồ trong SGK, chiếu đoạn phim liên quan đến nội dung bài học.

GV có thể chiếu những đoạn phim siêu trí tuệ Việt Nam hay các cuộc thi sáng tạo cuả các bạn trẻ hay có thể tổ chức trò chơi đuổi hình bắt chữ liên quan đến nội dung bài học.

GV có thể cho HS định hướng việc làm của mình trong tương lai, ý chí phấn đấu hay khả năng đam mê nghiên cứu sáng tạo những vấn đề, công việc mình ưa thích.

Mục 2. Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân. (Học sinh tự học)

Mục 3. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân (Tập trung hướng dẫn học sinh trình bày được trách nhiệm của nhà nước)

Câu hỏi/bài tập 2(Học sinh tự làm)

4

Kiểm tra giữa HK II

1

(PPCT: 26)

Kiểm tra tập trung theo kế hoạch của Sở GD & ĐT.

Theo kế hoạch của Sở GD & ĐT.

5

Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước.

2

(PPCT: 27, 28)

Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn và khuyến khích học sinh tự học ở nhà.

Mục 1. Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

(Học sinh tự học)

Mục 2b. Nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển văn hóa (Học sinh tự học)

Mục 2d, Nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệmôi trường.

GV hướng dẫn học sinh nêu ví dụ cho nội dung

cơ bản của pháp luật bảo vệ môi trường.

Mục 2e. Nội dung cơ bản của pháp luật về quốc phòng, an ninh. (Học sinh tự học).

Câu hỏi/bài tập 4,5.( HS tự làm)

GV có thể cho HS học qua học liệu Elearning hoặc SGK theo sự hướng dẫn của Gv.

GV sử dụng tranh, ảnh, tài liệu, tình huống PL cụ thể liên quan đến nội dung bài học.

GV cũng có thể cho HS hoàn thành nội dung theo phiếu học tập và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm để củng cố nội dung kiến thức đã học.

6

Ngoại khóa: Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng.

2

(PPCT: 29, 30)

Hoạt động trải nghiệm:

- Có thể tổ chức trên lớp hoặc tổ chức tập trung cả khối 12.

Tiết 1: GV giúp HS củng cố kiến thức về nội dung pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Tiết 2: GV tổ chức cho HS tham gia các hoạt động.

- Có thể dạy học bằng giáo án điện tử hoặc zoom.

- Gv có thể tổ chức trò chơi rung chuông vàng hoặc đường lên đỉnh Ôlympia, ai là triệu phú, đuổi hình bắt chữ.

7

Ôn tập

kiểm tra cuối

HK 1

2

(PPCT: 31, 32)

- Dạy học trên lớp kết hợp với khuyến khích học sinh tự học ở nhà.

- HS tham gia các hình thức trải nghiệm do GV xây dựng.

GV hướng dẫn học sinh hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức các bài mà HS đã học.

Phần này GV có thể linh động trong việc sử dụng hình thức để ôn tập cho học sinh.( Rung chuông vàng hoặc chia nhóm để HS tham gia trò chơi đố vui để học..)

8

Ôn tập

kiểm tra cuối HK II

2

(PPCT: 33, 34)

HS làm bài tập trắc nghiệm tại lớp và ôn tập ở nhà.

GV chuẩn bị đề cương câu hỏi trắc nghiệm và các bài tập tình huống hướng tới phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

9

Kiểm tra cuối học kỳ II

1

(PPCT: 35)

Kiểm tra tập trung theo kế hoạch của Sở GD & ĐT.

Theo kế hoạch của Sở GD & ĐT.

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

…., ngày tháng năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý :Theo gợi ý của Sở là thời gian kiểm tra giữa học kì I là vào tuần 7-8 và thời gian kiểm tra giữa học kì II là vào tuần 25-26.