Kế hoạch dạy học môn gdcd lớp 7, 8, 9 theo cv 4040

Kế hoạch dạy học môn gdcd lớp 7, 8, 9 theo cv 4040

4.1/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Kế hoạch dạy học môn gdcd lớp 7, 8, 9 theo cv 4040

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

TRƯỜNG: ..................................................................

TỔ: ..............................................................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN, KHỐI LỚP 7

Năm học 2021 – 2022

(Điều chỉnh theo Công văn 4040/BGDĐT -GDTrH, ngày 16/9/2021 của Bộ GDĐT)

HỌC KÌ I

Từ tuần 1 đến tuần 18 (thực học). Tổng số: 18 tiết.

STT

Tên Chủ đề/

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

Hình thức/địa điểm dạy học

(4)

Gợi ý

Hướng dẫn thực hiện

(5)

1

Bài 1: Sống giản dị

1

Dạy học trên lớp

1. Truyện đọc: HS tự đọc

2

Bài 2: Trung thực

1

Dạy học trên lớp

1. Truyện đọc: HS tự đọc

3

Bài 3: Tự trọng

1

Dạy học trên lớp

1. Truyện đọc: HS tự đọc

4

Bài 4: Đạo đức và kỉ luật

1

Dạy học trên lớp

1. Truyện đọc: HS tự đọc

5

Bài 5: Yêu thương con người

3

Dạy học trên lớp

1. Truyện đọc: HS tự đọc

1. Truyện đọc: HS tự đọc

Tích hợp bài 5 với bài 7 thành một chủ đề dạy trong 3 tiết

6

Bài 7: Đoàn kết tương trợ

7

Kiểm tra giữa kì I

1

Dạy học trên lớp

8

Bài 8: Khoan dung

1

Dạy học trên lớp

1. Truyện đọc: HS tự đọc

9

Bài 11: Tự tin

1

Dạy học trên lớp

1. Truyện đọc: HS tự đọc

2. Nội dung bài học (Mục c):

Hướng dẫn học sinh thực hành

10

Bài 6: Tôn sư trọng đạo

1

Dạy học thông qua hình thức Trải nghiệm

1. Truyện đọc: HS tự đọc

Phương án 1: Phòng học (quy mô theo từng lớp)

+ Giao việc cho cá nhân và các nhóm

+ Các nhóm thực hiện nhiệm vụ

+ Báo cáo, trưng bày, biểu diễn

Nhiệm vụ 1: Bài tập a (Sgk/19)

Nhiệm vụ 2: Bài tập b, c (Sgk/19, 20)

Phương án 2: Nhà đa năng (quy mô toàn khối)

+ Giao việc cho cá nhân và các nhóm

+ Các nhóm thực hiện nhiệm vụ

+ Báo cáo, trưng bày, biểu diễn

Nhiệm vụ 1: Bài tập a (Sgk/19)

Nhiệm vụ 2: Bài tập b, c (Sgk/19, 20)

* Định hướng:

- Phương án 3: Lồng ghép hoạt động ngoài giờ lên lớp, chủ đề “Tôn sư trọng đạo”

+ Tích hợp Ngữ văn: Viết cảm nghĩ về truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, về tình nghĩa Thầy - Trò. Tìm một số câu ca dao, tực ngữ nói về sự kính trong và biết ơn thầy cô giáo.

+ Tích hợp Mỹ thuật: Vẽ tranh về truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, về tình nghĩa Thầy - Trò.

+ Tích hợp Âm nhạc: Biểu diễn văn nghệ về tình nghĩa Thầy – Trò, về mái trường, thầy cô và bạn bè.

11

Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa

3

Dạy học trên lớp: 1 tiết

1. Truyện đọc: HS tự đọc

2. Nội dung bài học (Mục b,

d):

  • Tích hợp mục b, d thành 1 mục: Những việc cần làm để xây dựng gia đình văn hoá
  • Hướng dẫn học sinh thực hành

12

Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ

Dạy học thông qua hình thức Trải nghiệm: 2 tiết

1. Truyện đọc: HS tự đọc

Phương án 1: Phòng học (quy mô theo từng lớp)

+ Giao việc cho cá nhân và các nhóm

+ Các nhóm thực hiện nhiệm vụ

+ Báo cáo, trưng bày, biểu diễn

Nhiệm vụ 1: Bài tập a, b (Sgk/29)

Nhiệm vụ 2: Bài tập c, đ (Sgk/29)

Nhiệm vụ 3: Bài tập e, g (Sgk/29)

Nhiệm vụ 4: Bài tập a (Sgk/32)

Nhiệm vụ 5: Bài tập b (Sgk/32)

Nhiệm vụ 6: Bài tập d (Sgk/32)

Phương án 2: Nhà đa năng (quy mô toàn khối)

+ Giao việc cho cá nhân và các nhóm

+ Các nhóm thực hiện nhiệm vụ

+ Báo cáo, trưng bày, biểu diễn

Nhiệm vụ 1: Bài tập a, b (Sgk/29)

Nhiệm vụ 2: Bài tập c, đ (Sgk/29)

Nhiệm vụ 3: Bài tập e, g (Sgk/29)

Nhiệm vụ 4: Bài tập a (Sgk/32)

Nhiệm vụ 5: Bài tập b (Sgk/32)

Nhiệm vụ 6: Bài tập d (Sgk/32)

* Định hướng:

13

Thực hành, ngoại khóa các vấn đề của địa phương.

2

Dạy học thông qua hình thức Trải nghiệm

Hướng dẫn học sinh thực hành tại lớp hoặc ngoài lớp học tùy thuộc vào các vấn đề của mỗi địa phương

14

Ôn tập Học kỳ I

1

Dạy học trên lớp

15

Kiểm tra cuối kỳ I

1

Dạy học trên lớp

Tổng cộng

18

HỌC KÌ II

Từ tuần 19 đến tuần 35 (thực học). Tổng số: 17 tiết.

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

Hình thức/địa điểm dạy học

(4)

Gợi ý

Hướng dẫn thực hiện

(5)

1

Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam

2

Dạy học trên lớp

1. Truyên đọc: HS tự đọc

2. Nội dung bài học (Mục c):

Hướng dẫn học sinh lấy ví dụ về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc thực hiện quyền trẻ em

2

Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

2

Dạy học trên lớp

1. Thông tin, sự kiện: HS tự đọc.

3

Bài 17: Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

3

Dạy học trên lớp

1. Thông tin, sự kiện: HS tự đọc.

1. Thông tin, sự kiện: HS tự đọc.

Cả bài: Tích hợp bài 17 với bài 18 thành một chủ đề dạy trong 3 tiết.

Lấy dẫn chứng bộ máy nhà nước cấp cơ sở (bài 18) làm ví dụ phân tích cho (bài 17)

4

Bài 18: Bộ máy Nhà nước cấp cơ sở (Xã, phường, thị trấn)

5

Kiểm tra giữa kỳ II

1

Dạy học trên lớp

6

Bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch

2

Dạy học trên lớp: 1 tiết

1. Thông tin: Hướng dẫn học sinh tự đọc.

2. Nội dung bài học (Mục b, c, d):

Tích hợp thành một mục và hướng dẫn học sinh thực hành xây dựng kế hoạch và rèn luyện lối sống và làm việc có kế hoạch

Dạy học thông qua hình thức Trải nghiệm: 1 tiết

- Hướng dẫn học sinh thực hành.

7

Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

2

Dạy học trên lớp: 1 tiết

1. Thông tin, sự kiện: HS tự đọc.

2. Nội dung bài học (Mục c):

Học sinh tự học.

Dạy học thông qua hình thức Trải nghiệm: 1 tiết

Hướng dẫn học sinh thực hành: Vẽ tranh, xử lý tình huống, sắm vai….

4

Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa

2

Dạy học trên lớp: 1 tiết

1. Thông tin sự kiện: HS tự đọc.

2. Nội dung bài học:

(Mục b): HS tự học.

(Mục c): Hướng dẫn HS nêu được một số quy định của PL về bảo vệ di sản văn hóa.

Dạy học thông qua hình thức Trải nghiệm: 1 tiết

- Phương án 1: Phòng học (quy mô theo từng lớp)

+ Giao việc cho cá nhân và các nhóm

+ Các nhóm thực hiện nhiệm vụ

+ Báo cáo, trưng bày, biểu diễn

Nhiệm vụ 1: Bài tập c (Sgk/51)

Nhiệm vụ 2: Bài tập d (Sgk/51)

Nhiệm vụ 3: Bài tập đ (Sgk/51)

Nhiệm vụ 4: Bài tập e (Sgk/51)

- Phương án 2: Lồng ghép với hoạt động ngoài giờ lên lớp, chủ đề “Hoạt động về nguồn - Tìm hiểu địa chỉ đỏ”, Nghề truyền thống, Làng nghề, …

- Phương án 3: Một ngày làm hướng dẫn viên du lịch

9

Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương.

1

Dạy học thông qua hình thức Trải nghiệm

Hướng dẫn học sinh thực hành tại lớp hoặc ngoài lớp học tùy thuộc vào các vấn đề của mỗi địa phương

10

Ôn tập Học kỳ II

1

Dạy học trên lớp

11

Kiểm tra cuối kỳ II

1

Dạy học trên lớp

Tổng cộng

17

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

…., ngày tháng năm 20…

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG: ..................................................................

TỔ: ..............................................................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN, KHỐI LỚP 8

Năm học 2021 - 2022

(Điều chỉnh theo Công văn 4040/BGDĐT -GDTrH, ngày 16/9/2021 của Bộ GDĐT)

HỌC KÌ I

Từ tuần 1 đến tuần 18 (thực học). Tổng số: 18 tiết.

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

Hình thức/địa điểm dạy học

Gợi ý

Hướng dẫn thực hiện

(5)

1

Bài 1: Tôn trọng lẽ phải

1

Dạy học trên lớp

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc

2

Bài 2: Liêm khiết

1

Dạy học trên lớp

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc

3

Bài 3: Tôn trọng người khác

1

Dạy học trên lớp

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc

4

Bài 4: Giữ chữ tín

1

Dạy học trên lớp

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc

II. Nội dung bài học (Mục 3): Hướng dẫn học sinh thực hành

5

Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

1

Dạy học trên lớp

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc

II. Nội dung bài học (Mục 3):

Hướng dẫn HS thực hành.

6

Bài 10: Tự lập

1

Dạy học trên lớp

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc

II. Nội dung bài học (Mục 3):

Hướng dẫn HS thực hành.

7

Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo

1

Dạy học trên lớp

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc

II. Nội dung bài học (Mục 4):

Hướng dẫn HS thực hành.

8

Kiểm tra giữa kỳ I

1

Dạy học trên lớp

9

Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

1

Dạy học trên lớp

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc

10

Bài 5: Pháp luật và kỉ luật

4

Dạy học trên lớp: 3 tiết

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc

Bài 5 và bài 21 sau khi điều chỉnh tích hợp thành một chủ đề dạy trong 4 tiết

11

Bài 21: pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Dạy học thông qua hình thức Trải nghiệm: 1 tiết

Phương án 1: Phòng học (quy mô theo từng lớp)

+ Giao việc cho cá nhân và các nhóm

+ Các nhóm thực hiện nhiệm vụ

+ Báo cáo, trưng bày, biểu diễn

Nhiệm vụ 1: Bài tập 1, 2 (Sgk/15)

Nhiệm vụ 2: Bài tập 3, 4 (Sgk/15)

Nhiệm vụ 3: Bài tập 1, 2 (Sgk/59)

Nhiệm vụ 4: Bài tập 3, 4 (Sgk/59)

Phương án 2: Nhà đa năng (quy mô toàn khối)

+ Giao việc cho cá nhân và các nhóm

+ Các nhóm thực hiện nhiệm vụ

+ Báo cáo, trưng bày, biểu diễn

Nhiệm vụ 1: Bài tập 1, 2 (Sgk/15)

Nhiệm vụ 2: Bài tập 3, 4 (Sgk/15)

Nhiệm vụ 3: Bài tập 1, 2 (Sgk/59)

Nhiệm vụ 4: Bài tập 3, 4 (Sgk/59)

* Định hướng:

Cho HS chuẩn bị trước ở nhà tiểu phẩm có nội dung BT1, lồng ghép các việc thực hiện nội quy của trường em. Đến lớp các nhóm trình bày tiểu phẩm của mình, các nhóm khác đưa ra ý kiến chất vấn

12

Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

1

Dạy học thông qua hình thức Trải nghiệm

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc

II. Nội dung bài học (Mục 2, phần xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh): Hướng dẫn học sinh thực hành

Phương án 1: Phòng học (quy mô theo từng lớp)

+ Giao việc cho cá nhân và các nhóm

+ Các nhóm thực hiện nhiệm vụ

+ Báo cáo, trưng bày, biểu diễn

Nhiệm vụ 1: Bài tập 1 (Sgk/17)

Nhiệm vụ 2: Bài tập 2 (Sgk/17)

Nhiệm vụ 3: Bài tập 3 (Sgk/17)

Nhiệm vụ 4: Bài tập 4 (Sgk/17)

Phương án 2: Nhà đa năng (quy mô toàn khối)

+ Giao việc cho cá nhân và các nhóm

+ Các nhóm thực hiện nhiệm vụ

+ Báo cáo, trưng bày, biểu diễn

Nhiệm vụ 1: Bài tập 1 (Sgk/17)

Nhiệm vụ 2: Bài tập 2 (Sgk/17)

Nhiệm vụ 3: Bài tập 3 (Sgk/17)

Nhiệm vụ 4: Bài tập 4 (Sgk/17)

- Phương án 3: Lồng ghép với hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổ chức chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”

* Định hướng:

GV sưu tầm đoạn Clip về tình bạn Lưu Bình - Dương Lễ và đoạn clip về bạo lực học đường, chiếu cho học sinh cả lớp xem và đưa ra ý kiến của cá nhân trước lớp về tình bạn

13

Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

1

Dạy học thông qua hình thức Trải nghiệm

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc

II. Nội dung bài học (Mục 4):

Hướng dẫn HS thực hành.

Phương án 1: Phòng học (quy mô theo từng lớp)

+ Giao việc cho cá nhân và các nhóm

+ Các nhóm thực hiện nhiệm vụ

+ Báo cáo, trưng bày, biểu diễn

Nhiệm vụ 1: Bài tập 1 (Sgk/24)

Nhiệm vụ 2: Bài tập 2 (Sgk/24)

Nhiệm vụ 3: Bài tập 3 (Sgk/25)

Nhiệm vụ 4: Bài tập 4 (Sgk/25)

Phương án 2: Nhà đa năng (quy mô toàn khối)

+ Giao việc cho cá nhân và các nhóm

+ Các nhóm thực hiện nhiệm vụ

+ Báo cáo, trưng bày, biểu diễn

Nhiệm vụ 1: Bài tập 1 (Sgk/24)

Nhiệm vụ 2: Bài tập 2 (Sgk/24)

Nhiệm vụ 3: Bài tập 3 (Sgk/25)

Nhiệm vụ 4: Bài tập 4 (Sgk/25)

- Phương án 3: Lồng ghép thực hiện phong trào “Ngày thứ 6 Công dân”, tham gia xây dựng Nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu, …

* Định hướng:

Dạy học dự án, giao việc cho HS chụp hình, quay phim theo nhóm về những hoạt động góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa bàn mình sinh sống, trình chiếu ở lớp, cả lớp đánh giá sp

14

Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương, lồng ghép với Bài 7: Tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội

1

Dạy học thông qua hình thức Trải nghiệm

Cả bài:

- Chuyển thành hoạt động ngoại khóa

- Hướng dẫn học sinh thực hành

15

Ôn tập Học kỳ I

1

Dạy học trên lớp

16

Kiểm tra cuối kỳ I

1

Dạy học trên lớp

Tổng cộng

18

HỌC KÌ II

Từ tuần 19 đến tuần 35 (thực học). Tổng số: 17 tiết.

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

Hình thức/địa điểm dạy học

Gợi ý

Hướng dẫn thực hiện

(5)

1

Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS

1

Dạy học trên lớp

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc

2

Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại.

1

Dạy học trên lớp

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc

Mục II. Nội dung bài học (Mục 4):

Hướng dẫn học sinh thực hành

3

Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

1

Dạy học trên lớp

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc

4

Bài 19: Quyền tự do ngôn luận

1

Dạy học trên lớp

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc

5

Bài 20: Hiến pháp nước CH XHCN Việt Nam

2

Dạy học trên lớp

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc

6

Kiểm tra giữa kỳ II

1

Dạy học trên lớp

7

Bài 13: Phòng, chống tệ nạn xã hội

2

Dạy học trên lớp: 1 tiết

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc

II. Nội dung bài học (Mục 4):

Hướng dẫn HS thực hành.

Dạy học thông qua hình thức Trải nghiệm: 1 tiết/Phòng học (Phòng đa năng, sân trường, …)

Phương án 1: Phòng học (quy mô theo từng lớp)

+ Giao việc cho cá nhân và các nhóm

+ Các nhóm thực hiện nhiệm vụ

+ Báo cáo, trưng bày, biểu diễn

Nhiệm vụ 1: Bài tập 4 (Sgk/36)

Nhiệm vụ 2: Bài tập 5 (Sgk/37)

- Phương án 2: Lồng ghép với hoạt động ngoài giờ lên lớp: Chuyên đề “Phòng chống tệ nạn xã hội trong học đường”

* Định hướng:

Cho học sinh vẽ tranh cổ động theo nhóm, lớp đánh giá sản phẩm

8

Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.

4

Dạy học trên lớp: 2 tiết

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc

Bài 16 và bài 17 sau khi điều chỉnh tích hợp thành một chủ đề dạy trong 4 tiết

9

Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.

Dạy học thông qua hình thức Trải nghiệm: 2 tiết

10

Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương.

2

Dạy học thông qua hình thức Trải nghiệm

Hướng dẫn học sinh thực hành tại lớp hoặc ngoài lớp học tùy thuộc vào các vấn đề của mỗi địa phương

Cho học sinh hợp tác nhóm vẽ tranh hoàn thành sp ở nhà về chủ đề môi trường hoặc xây dựng nông thôn mới ở quê em

11

Ôn tập Học kỳ II

1

Dạy học trên lớp

12

Kiểm tra cuổi kỳ II

1

Dạy học trên lớp

Tổng cộng

17

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

…., ngày tháng năm 20…

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG: ..................................................................

TỔ: ..............................................................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN, KHỐI LỚP 9

Năm học 2021 – 2022

(Điều chỉnh theo Công văn 4040/BGDĐT -GDTrH, ngày 16/9/2021 của Bộ GDĐT)

HỌC KÌ I

Từ tuần 1 đến tuần 18 (thực học). Tổng số: 18 tiết.

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

Hình thức/địa điểm dạy học

Gợi ý

Hướng dẫn thực hiện

(5)

1

Bài 1: Chí công vô tư

1

Dạy học trên lớp

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc

II. Nội dung bài học (Mục 3): Hướng dẫn học sinh thực hành

2

Bài 2: Tự chủ

1

Dạy học trên lớp

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc

II. Nội dung bài học (Mục 3): Hướng dẫn học sinh thực hành

3

Bài 3: Dân chủ và kỷ luật

1

Dạy học trên lớp

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc.

II. Nội dung bài học

Khái niệm kỉ luật: Học sinh tự đọc.

III. Bài tập:

Câu hỏi 3: Học sinh tự làm

4

Bài 4: Bảo vệ hòa bình

2

Dạy học trên lớp

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc

II. Nội dung bài học (Mục 3): Học sinh tự đọc.

5

Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc

1

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc

II. Nội dung bài học (Mục 3): Học sinh tự đọc.

6

Bài 6: Hợp tác cùng phát triển

1

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc

7

Kiểm tra giữa kỳ I

1

Dạy học trên lớp

8

Bài 7: Kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

2

Dạy học trên lớp: 1 tiết

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc

Dạy học thông qua hình thức Trải nghiệm: 1 tiết/ Phòng học (nhà đa năng)

Phương án 1: Phòng học (quy mô theo từng lớp)

+ Giao việc cho cá nhân và các nhóm

+ Các nhóm thực hiện nhiệm vụ

+ Báo cáo, trưng bày, biểu diễn

Nhiệm vụ 1: Bài tập 2 (Sgk/26)

Nhiệm vụ 2: Bài tập 4 (Sgk/26)

Phương án 2: Nhà đa năng (quy mô toàn khối)

+ Giao việc cho cá nhân và các nhóm

+ Các nhóm thực hiện nhiệm vụ

+ Báo cáo, trưng bày, biểu diễn

Nhiệm vụ 1: Bài tập 2 (Sgk/26)

Nhiệm vụ 2: Bài tập 4 (Sgk/26)

* Định hướng:

+ Bước 1: Chuẩn bị _Giao việc trước cho cá nhân/nhóm: Tìm hiểu về các truyền thống tốt đẹp của dân tộc/ địa phương nơi mình sinh sống và chuẩn bị để tổ chức một tiết dạy học trải nghiệm (Ví dụ: Tổ chức tiết trải nghiệm hát bài chòi, tổ chức/ tham gia trò chơi dân gian, trình diễn thời trang truyền thống hoặc tham quan làng nghề truyền thống và trải nghiệm làm gốm, lồng đèn, làm nón, mộc,…).

+ Bước 2: Cá nhân/ nhóm chuẩn bị theo phân công.

+ Bước 3: Tùy vào điều kiện giáo viên tổ chức trong phòng học cho từng lớp hoặc phối hợp tổ chức dạy trải nghiệm cho toàn khối.

+ Bước 4: Tổng kết, đánh giá.

9

Bài 8: Năng động, sáng tạo

4

Dạy học trên lớp: 2 tiết

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc

Bài 8, bài 9 sau khi điều chỉnh tích hợp thành chủ đề dạy trong 4 tiết

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc

10

Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả

Dạy học thông qua hình thức Trải nghiệm: 2 tiết

Phương án 1: Phòng học (quy mô theo từng lớp)

+ Giao việc cho cá nhân và các nhóm

+ Các nhóm thực hiện nhiệm vụ

+ Báo cáo, trưng bày, biểu diễn

Nhiệm vụ 1: Bài tập 2 (Sgk/30)

Nhiệm vụ 2: Bài tập 3 (Sgk/33)

Phương án 2: Nhà đa năng (quy mô toàn khối)

+ Giao việc cho cá nhân và các nhóm

+ Các nhóm thực hiện nhiệm vụ

+ Báo cáo, trưng bày, biểu diễn

Nhiệm vụ 1: Bài tập 2 (Sgk/30)

Nhiệm vụ 2: Bài tập 3 (Sgk/33)

* Định hướng:

+ Bước 1: Chuẩn bị _Giao việc trước cho các bạn ở lớp có thành tích học tốt hoặc tham gia tốt các phong trào trong nhà trường chuẩn bị bài tham luận chia sẻ kinh nghiệm với cả lớp, các thành viên khác tìm hiểu trước 1 phương pháp học tốt để chia sẻ.

+ Bước 2: Cá nhân được giao nhiệm vụ chuẩn bị bài tham luận để chia sẻ trước lớp.

+ Bước 3: Tổ chức dạy học trải nghiệm dưới hình thức chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, những việc làm sáng tạo trong học tập/ tham gia các hoạt động.

+ Bước 4: Tổng kết/ yêu cầu học sinh viết thu hoạch.

13

Bài 10: Lý tưởng sống của thanh niên

1

Dạy học thông qua hình thức Trải nghiệm Phòng học (Phòng đa năng)

Cả bài:

  • Chuyển sang hoạt động ngoại khoá
  • Hướng dẫn học sinh tự học

- Phương án 1: Tổ chức trao đổi/từng lớp

- Phương án 2: Tổ chức diễn đàn/Toàn Khối

- Phương án 3: Kết hợp với hoạt động ngoài giờ lên lớp

* Định hướng:

+ Bước 1: Chuẩn bị _Giao việc cho cá nhân/nhóm về vẽ bức tranh giới về lý tưởng sống của từng thành viên trong nhóm (trên giấy A0) và từng thành viên chuẩn bị giới thiệu về lý tưởng sống (Gợi ý: Giới thiệu lý tưởng sống của bản thân? Vì sao có lý tưởng sống đó? Hướng phấn đấu để đạt được lý tưởng đó?).

+ Bước 2: Cá nhân/ nhóm chuẩn bị các nhiệm vụ được giao.

+ Bước 3: Tổ chức dạy học trải nghiệm dưới hình thức chia sẻ, trao, góp ý, định hướng để từng cá nhân hoàn thiện lý tưởng sống và có lý tưởng sống đúng đắn.

+ Bước 4: Nhận xét, định hướng.

14

Thực hành ngoại khóa các vấn đề địa phương

1

Dạy học thông qua hình thức Trải nghiệm/Phòng học (Phòng đa năng)

Hướng dẫn học sinh thực hành tại lớp hoặc ngoài lớp học tùy thuộc vào các vấn đề của mỗi địa phương

15

Ôn tập học kỳ I

1

Dạy học trên lớp

16

Kiểm tra cuổi kỳ I

1

Dạy học trên lớp

Tổng cộng

18

Dạy học trên lớp

HỌC KÌ II

Từ tuần 19 đến tuần 35 (thực học). Tổng số: 17 tiết.

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

Hình thức/địa điểm dạy học

Gợi ý

Hướng dẫn thực hiện

(5)

1

Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

2

Dạy học trên lớp

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc

2

Bài 15: Vi phạm PL và trách nhiệm pháp lí của CD

2

Dạy học trên lớp

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc

II. Nội dung bài học:

Mục 1,2: Tích hợp thành 1 mục theo hướng: Khi dạy về các loại vi phạm pháp luật thì gắn luôn với các loại trách nhiệm pháp lí tương ứng.

II. Bài tập:Câu hỏi 3: Học sinh tự làm

3

Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

1

Dạy học trên lớp

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc

II. Nội dung bài học (Mục 2):

HS tự đọc

4

Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của CD trong hôn nhân

2

Dạy học trên lớp: 1 tiết

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc

Dạy học thông qua hình thức Trải nghiệm: 1 tiết

Phương án 1: Phòng học (quy mô theo từng lớp)

+ Giao việc cho cá nhân và các nhóm

+ Các nhóm thực hiện nhiệm vụ

+ Báo cáo, trưng bày, biểu diễn

Nhiệm vụ 1: Bài tập 2, 3 (Sgk/43)

Nhiệm vụ 2: Bài tập 4, 5 (Sgk/43, 44)

Nhiệm vụ 3: Bài tập 6, 7 (Sgk/44)

Phương án 2: Nhà đa năng (quy mô toàn khối)

+ Giao việc cho cá nhân và các nhóm

+ Các nhóm thực hiện nhiệm vụ

+ Báo cáo, trưng bày, biểu diễn

Nhiệm vụ 1: Bài tập 2, 3 (Sgk/43)

Nhiệm vụ 2: Bài tập 4, 5 (Sgk/43, 44)

Nhiệm vụ 3: Bài tập 6, 7 (Sgk/44)

* Định hướng:

5

Kiểm tra giữa kỳ II

1

Dạy học trên lớp

6

Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của CD

2

Dạy học trên lớp: 1 tiết

II. Nội dung bài học (Mục 1)

Học sinh tự đọc

III. Bài tập: Câu hỏi: Học sinh tự làm

Dạy học thông qua hình thức Trải nghiệm: 1 tiết

Phương án 1: Phòng học (quy mô theo từng lớp)

+ Giao việc cho cá nhân và các nhóm

+ Các nhóm thực hiện nhiệm vụ

+ Báo cáo, trưng bày, biểu diễn

Nhiệm vụ 1: Bài tập 2 (Sgk/50)

Nhiệm vụ 2: Bài tập 5 (Sgk/51)

Phương án 2: Nhà đa năng (quy mô toàn khối)

+ Giao việc cho cá nhân và các nhóm

+ Các nhóm thực hiện nhiệm vụ

+ Báo cáo, trưng bày, biểu diễn

Nhiệm vụ 1: Bài tập 2 (Sgk/50)

Nhiệm vụ 2: Bài tập 5 (Sgk/51)

* Định hướng:

7

Bài 16: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của CD

2

Dạy học trên lớp: 1 tiết

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc

III. Bài tập: Các câu hỏi 4 và 6: HS tự làm.

Dạy học thông qua hình thức Trải nghiệm: 1 tiết

Phương án 1: Phòng học (quy mô theo từng lớp)

+ Giao việc cho cá nhân và các nhóm

+ Các nhóm thực hiện nhiệm vụ

+ Báo cáo, trưng bày, biểu diễn

Nhiệm vụ 1: Bài tập 2 (Sgk/59)

Nhiệm vụ 2: Bài tập 5 (Sgk/60)

Phương án 2: Nhà đa năng (quy mô toàn khối)

+ Giao việc cho cá nhân và các nhóm

+ Các nhóm thực hiện nhiệm vụ

+ Báo cáo, trưng bày, biểu diễn

Nhiệm vụ 1: Bài tập 2 (Sgk/59)

Nhiệm vụ 2: Bài tập 5 (Sgk/60)

* Định hướng:

8

Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo PL

2

Dạy học thông qua hình thức Trải nghiệm

I. Đặt vấn đề: Học sinh tự đọc

II. Nội dung bài học (Mục 4):

Hướng dẫn HS thực hành.

9

Thực hành ngoại khóa các vấn đề về địa phương

1

Dạy học thông qua hình thức Trải nghiệm

Hướng dẫn học sinh thực hành tại lớp hoặc ngoài lớp học tùy thuộc vào các vấn đề của mỗi địa phương

10

Ôn tập Học kỳ II

1

Dạy học trên lớp

11

Kiểm tra cuối kỳ II

1

Dạy học trên lớp

Tổng cộng

17

* Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước: Cả bài (Học sinh tự đọc)

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

…., ngày tháng năm 20…

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)