Ưu thế lai

Ưu thế lai

4.9/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 11 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Ưu thế lai

Lý thuyết về Ưu thế lai

I. HIỆN TƯỢNG ƯU THẾ LAI

 - Ưu thế lai là: hiện tượng cơ thể lai ${F_1}$ có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, các tính trạng năng suất cao hơn trung bình giữa hai bố mẹ hoặc vượt trội cả hai bố mẹ.

- Hiện tượng ưu thế lai rõ nhất trong trường hợp lai giữa các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.

- Ví dụ: cây ngô, cây cà chua, gà, vịt …

II. NGUYÊN NHÂN CỦA HIỆN TƯỢNG ƯU THẾ LAI

Ở đa số các loài alen trội có lợi, alen lặn có hại. Khi tồn tại ở trạng thái đồng hợp trội cho tính trạng tốt, tồn tại ở trạng thái đồng hợp lặn cho tính trạng xấu. Khi lai hai dòng thuần chủng tương phản với nhau thu được kiểu gen dị hợp (${F_1}$ tập trung các alen trội lấn át sự biểu hiện của các gen có hại) → con lai ở ${F_1}$ có tính trạng tốt hơn so với bố mẹ.

 - Ví dụ: Một dòng mang 2 gen trội (AABBdd) × 1 dòng mang 1 gen trội (aabbDD) → con lai ${F_1}$ mang 3 gen trội (AaBbDd).

- Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở đời lai ${F_1}$ sau đó giảm dần qua các thế hệ vì: khi tự thụ phấn tỷ lệ KG dị hợp tử giảm, KG đồng hợp tử tăng qua các thế hệ → tỷ lệ KG đồng hợp tử lặn tăng gây hại.

- Muốn duy trì được ưu thế lai người ta thường dùng các biện pháp nhân giống vô tính: giâm cành, chiết cành, nuôi cấy mô…

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP TẠO ƯU THẾ LAI

 1. Phương pháp tạo ưu thế lai cây trồng

 - Lai khác dòng: tạo hai dòng thuần chủng (bằng cách cho tự thụ phấn) → cho giao phấn với nhau.

- Lai khác thứ (khác dòng): kết hợp giữa tạo ưu thế lai và tạo giống mới (được sử dụng phổ biến hơn).

2. Phương pháp tạo ưu thế lai ở vật nuôi

- Lai kinh tế: là phép lai giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc hai dòng thuần khác nhau rồi dùng cơ thể lai F1 làm sản phẩm, không dùng nó làm giống.

+ Ví dụ: ở lợn, con cái Ỉ Móng Cái × con đực Đại Bạch.  ${F_1}$: Lợn con mới đẻ nặng 0.8kg, tăng trọng nhanh, tỉ lệ thịt nạc cao.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất khi thực hiện phép lai giữa

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất khi thực hiện phép lai giữa các dòng thuần có kiểu gen khác nhau (con lai có kiểu gen dị hợp về tất cả các cặp tính trạng) SGK Sinh học 9.

Câu 2: Ưu thế lai biểu hiện như thế nào qua các thế hệ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Biểu hiện cao nhất ở thế hệ F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ .

(Kiến thức cơ bản trong SGK Sinh học 9).

Câu 3: Trong chăn nuôi, người ta sử dụng phương pháp chủ yếu nào để tạo ưu thế lai?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Lai kinh tế: Lai giữa 2 dòng thuần khác nhau về kiểu gen nhằm thu được F1 biểu hiện ưu thế lai rồi dùng làm sản phẩm chứ không dùng làm giống.

Câu 4: Để tạo ưu thế lai ở cây trồng người ta dùng phương pháp chủ yếu nào sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Lai khác dòng: Tức là tạo hai dòng tự thụ phấn rồi cho chúng giao phấn với nhau. Phương pháp này được sử dụng rộng rãi ở ngô, tạo ra nhiều giống ngô lai F1 có năng suất và chất lượng tốt.

(Các em quan sát hình ảnh hiện tượng ưu thế lai ở Ngô)