Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Lý thuyết về Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Bài 20: CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

1. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

- Chuyển dịch theo hướng: tăng tỉ trọng của khu vực II (công nghiệp và xây dựng), giảm tỉ trọng của khu vực I (nông – lâm – thủy sản), tỉ trọng của khu vực III (dịch vụ) khá cao nhưng chưa ổn định. 

- Xu hướng chuyển dịch như vậy là phù hợp với yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, tốc độ chuyển dịch còn chậm.

* Khu vực I

- Xu hướng là giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành thủy sản. 

- Rong nông nghiệp (theo nghĩa hẹp), tỉ trọng của ngành trồng trọt giảm, tỉ trọng của ngành chăn nuôi tăng.

* Khu vực II

- Công nghiệp đang có xu hướng chuyển đổi cơ cấu ngành sản xuất và đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp hơn với yêu cầu thị trường và tăng hiệu quả đầu tư. 

- Ngành công nghiệp chế biến có tỉ trọng tăng, công nghiệp khai thác có tỉ trọng giảm. 

- Trong từng ngành công nghiệp, cơ cấu sản phẩm cũng chuyển đổi theo hướng tăng tỉ trọng của các sản phẩm cao cấp, có chất lượng và cạnh tranh được về giá cả, giảm các loại sản phẩm chất lượng thấp và trung bình không phù hợp với yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.

* Khu vực III

- Đang có những bước tăng trưởng, nhất là trong lĩnh vực liên quan đến kết cấu hạ tầng kinh tế và phát triển đô thị. 

- Nhiều loại hình dịch vụ mới ra đời như: viễn thông, chuyển giao công nghệ, tư vấn đầu tư,...

2. Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế

- Chuyển biến tích cực, phù hợp với đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần trong thời kì Đổi mới. 

- Kinh tế nhà nước tuy có giảm về tỉ trọng nhưng vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. 

- Tỉ trọng của kinh tế ngoài Nhà nước ngày càng tăng.

3. Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế

- Đã hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế, vùng chuyên canh và các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất có quy mô lớn. 

- Đã hình thành ba vùng kinh tế trọng điểm: Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Nhận định nào dưới đây đúng khi nói về sự chuyển dịch trong nội bộ ngành ở khu vực II?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 2: Trong khu vực ngành công nghiệp nước ta, ngành công nghiệp chế biến tỉ trọng 

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 3: Các nước phát triển, tỉ trọng các ngành trong GDP thay đổi theo xu hướng nào ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 4: Lĩnh vực nào dưới đây không phải là ngành dịch vụ mới ra đời của nước ta?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 5: Trong khu vực ngành công nghiệp nước ta, ngành công nghiệp chế biến có tỉ trọng

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 6: Ở khu vực III, lĩnh vực nào có những bước tăng trưởng lớn nhất?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 7: Trong cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế, có tỉ trọng giảm nhưng vẫn luôn giữ vai tro chủ đạo là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 8: Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng đặc điểm của khu vực dịch vụ (III) ở nước ta hiện nay?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 9: Đặc điểm của khu vực kinh tế Nhà nước là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 10: Nhận định nào sau đây đúng khi nói về tỉ trọng một số ngành trong cơ cấu ngành công nghiệp nước ta?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 11:

Ở Việt Nam hiện nay, thành phần kinh tế nào sau đây giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 12: Một nền kinh tế tăng trưởng bền vững thể hiện ở

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 13: Trong ngành trồng trọt, xu thế chuyển dịch hiện nay ở nước ta là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 14: Đặc điểm nào sau đây đúng với đặc điểm phân bố ngành dịch vụ ở nước ta?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 15: Nền kinh tế Việt Nam muốn tăng trưởng bền vững

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 16: Xu hướng chuyển dịch trong khu vực I ở nước ta là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 17: Vùng phát triển sản xuất công nghiệp nhất ở nước ta là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 18: Cơ cấu kinh tế nước ta chuyển dịch theo xu hướng

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 19: Những năm gần đây, trong cơ cấu nền kinh tế của nước ta, ngành nào tăng nhanh nhất?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 20: Loại hình dịch vụ nào không xuất hiện sau đổi mới?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 21: Tính đến năm 2009, ở nước ta có bao nhiêu vùng kinh tế trọng điểm?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 22: Nguồn gốc của sự phân hóa sản xuất giữa các vùng trong nước ta là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 23: Vùng trọng điểm sản xuất lương thực thực phẩm lớn nhất nước ta là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 24: Xu hướng chuyển dịch trong nội bộ ngành ở khu vực I của nước ta là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
© 2022 Hoc357.edu.vn. All Rights Reserved.
 • Liên hệ
 • Privacy Policy
 • Địa chỉ: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Gmail: tranthanhhung@hoc357.edu.vn | Phone: 0365798532