Pronunciation: Các âm /t/, /d/ và /ɪd/

Pronunciation: Các âm /t/, /d/ và /ɪd/

4.4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Pronunciation: Các âm /t/, /d/ và /ɪd/

Lý thuyết về Pronunciation: Các âm /t/, /d/ và /ɪd/

Pronunciation: Các âm /t/, /d/ và /ɪd/

Các động từ kết thúc bằng -ed được phát âm là /t/, /d/ và /id/ trong các trường hợp sau:

 • Được phát âm là /t/, khi động từ có âm trước -ed kết thúc bằng phụ âm vô thanh như /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/
  • Ví dụ: washed, matched
 • Được phát âm là /id/, khi động từ có âm trước -ed là các âm /t/ hoặc /d/.
  • Ví dụ: wanted, needed
 • Được phát âm là /d/, khi động từ có âm trước -ed là các nguyên âm hữu thanh và phụ âm hữu thanh
  • Ví dụ: filled, stayed

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

"ed" trong từ helped: /t/; các từ khác: /d/

Câu 2: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

"ear" trong từ "pearl": /ɜː/; các từ khác: /ə/

Câu 3: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

"ed" trong từ lied: /d/; các từ khác: /t/

Câu 4: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

"ed" trong từ tried: /d/; các từ khác: /t/

Câu 5: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

"ed" trong từ talked: /t/; các từ khác: /id/