Biểu đồ

Biểu đồ

4.2/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 11 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Biểu đồ

Lý thuyết về Biểu đồ

Ngoài bảng số liệu thống kê ban đầu, bảng tần số, người ta còn dùng biểu đồ cho một hình ảnh cụ thể về giá trị của dấu hiệu về tần số.

- Các loại biểu đồ thường gặp là: biểu đồ đoạn thẳng, biểu đồ hình chữ nhật, biểu đồ hình quạt.

* Ví dụ về biểu đồ đoạn thẳng:

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Cho biểu đồ sau (đơn vị của các cột là triệu người): Sau bao nhiêu năm (kể từ năm $ 1921 $ ) thì dân số nước ta tăng thêm $ 60 $ triệu người?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dân số tăng $ 60 $ triệu người thì dân số là $ 16+60=76 $ (triệu người)

Dựa vào biểu đồ thì năm $ 1999 $ dân số nước ta đạt $ 76 $ triệu người, do đó sau $ 78 $ năm kể từ năm $ 1921 $ thì dân số nước ta tăng $ 60 $ triệu người.

Câu 2: Cho biểu đồ biểu diễn sản lượng lúa của các thửa ruộng có cùng diện tích trên một cánh đồng:

Số đơn vị điều tra là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Từ biểu đồ ta có bảng "tần số" sau:

Số đơn vị điều tra là tổng các tần số của các giá trị.

Do đó số đơn vị điều tra là: $ 5+10+8+12+7=42 $ .

Câu 3: Thời gian giải một bài toán (tính theo phút) của học sinh lớp 7B được thể hiện ở biểu đồ sau:

Hỏi có bao nhiêu học sinh giải xong bài toán trước 6 phút?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Từ biểu đồ ta có:

Có 5 học sinh giải xong bài toán trong 4 phút; có 7 học sinh giải xong bài toán trong 5 phút.

Do đó, số học sinh giải xong bài toán trước 6 phút là: $ 5+7=12 $ (học sinh).

Câu 4: Biểu đồ sau biểu diễn dân số nước ta qua các năm:

Qua biểu đồ cho biết sau bao nhiêu năm (kể từ năm 2005) thì dân số nước ta tăng thêm 10 triệu người?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Từ biểu đồ ta có bảng sau:

Từ bảng thống kê ta thấy năm 2005 dân số là 84 triệu người, đến năm 2016 dân số là 94 triệu người, tức là tăng thêm 10 triệu người.

Vậy kể từ năm 2005 dân số nước ta tăng thêm 10 triệu người sau số năm là:

$ 2016-2005=11 $ (năm).

Câu 5: Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được biểu diễn bởi biểu đồ sau:

Hỏi xạ thủ đó đã bắn bao nhiêu phát ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Từ biểu đồ ta có bảng "tần số" sau:

Số phát súng xạ thủ bắn = tổng các tần số của các giá trị là: $ 4+8+10+8=30 $ (phát).

Câu 6: Số liệu điều tra số điện dùng trong 6 tháng đầu năm của một hộ gia đình được thể hiện trong biểu đồ sau:

Hãy cho biết tháng 6 hộ gia đình đó dùng nhiều hơn tháng 1 bao nhiêu số điện?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Từ biểu đồ ta có:

Tháng 6 hộ gia đình đó dùng hết 300 số điện; tháng 1 hộ gia đình dùng hết 200 số điện.

Vậy tháng 6 hộ gia đình đó dùng nhiều hơn tháng 1 số điện là:

$ 300-200=100 $ (số điện).

Câu 7: Kết quả điều tra về số con của 30 hộ thuộc một xã được cho trong bảng sau: Biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta có bảng tần số

Vậy ta có biểu đồ như sau:

Câu 8: Câu 10. Quan sát biểu đồ sau (đơn vị của các cột là triệu người):

Các giai đoạn dân số tăng nhiều nhất là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Giai đoạn $ 19211960 $ dân số nước ta tăng $ 20-16=4 $ triệu người.

Giai đoạn $ 19601980 $ dân số nước ta tăng $ 54-20=34 $ triệu người

Giai đoạn $ 19801990 $ dân số nước ta tăng $ 66-54=12 $ triệu người

Giai đoạn $ 19901999 $ dân số nước ta tăng $ 76-66=10 $ triệu người

Vậy giai đoạn $ 19601980 $ dân số nước ta tăng nhiều nhất

Câu 9: Biểu đồ sau thể hiện số học sinh từng lớp của khối 7 ở một trường Trung học cơ sở:

Chọn câu trả lời sai:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Từ biểu đồ ta thấy:

Lớp 7A có 30 học sinh;

Lớp 7B có 32 học sinh;

Lớp 7C có 36 học sinh;

Lớp 7D có 32 học sinh;

Lớp 7E có 30 học sinh.

Vậy lớp 7C hơn lớp 7A số học sinh là: $ 36-30=6 $ (học sinh).

Lớp 7E kém lớp 7D số học sinh là: $ 32-30=2 $ (học sinh).

Câu 10: Biểu đồ sau biểu diễn diện tích rừng nước ta bị phá, được thống kê từ năm 1995 đến 1998:

Từ năm 1996 đến năm 1998 diện tích rừng bị phá tăng lên:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Từ biểu đồ ta thấy:

Năm 1996 diện tích rừng bị phá 5 nghìn ha;

Năm 1998 diện tích rừng bị phá 15 nghìn ha.

Vậy từ năm 1996 đến năm 1998 diện tích rừng bị phá tăng lên:

$ 15-5=10 $ (nghìn ha).

Câu 11: Điểm kiểm tra 45 phút môn Toán của lớp 7A được thể hiện ở biểu đồ sau:

Số học sinh lớp 7A là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Từ biểu đồ ta có bảng "tần số" sau:

Số học sinh lớp 7A = tổng các tần số của các giá trị là: $ 5+7+3+6+3+2=26 $ (học sinh).

Câu 12: Cho biểu đồ về thiệt hai do thiên tai, bão lũ từ năm 2012 đến năm 2017: Hỏi năm 2017 bị thiệt hại gấp mấy lần năm 2013?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Từ biểu đồ ta thấy:

Năm 2013 thiệt hại 30 nghìn tỷ đồng;

Năm 2017 thiệt hại 60 nghìn tỷ đồng.

Vậy năm 2017 thiệt hai gấp số lần so với năm 2013 là:

$ 60:30=2 $ (lần).