Đề thi giữa hk 2 môn tin 11 năm 2022 có đáp án-đề 3

Đề thi giữa hk 2 môn tin 11 năm 2022 có đáp án-đề 3

4.7/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Đề thi giữa hk 2 môn tin 11 năm 2022 có đáp án-đề 3

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

SỞ GD - ĐT ….. KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2021-2022

TRƯỜNG THPT …….

Môn: TIN HỌC – Lớp: 11

ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1. Đâu là khai báo biến tệp văn bản đúng cú pháp?

A. Var t, h: text; B. Var f , g = text; C. Var t1 , t2: test; D. Var f ; g : text;

Câu 2. Trong các khai báo sau, khai báo nào đúng?

A. Var S = string; B. Var Q: string[256]; C. Var P: string(100); D. Var T: string[15]; Câu 3. Để gắn tệp ‘DATA.TXT’ cho biến tệp t, ta sử dụng câu lệnh nào?

A. t := ‘DATA.TXT’; B. Assign(t, ‘DATA.TXT’);

C. Assign(t := ‘DATA.TXT’); D. Assign(‘DATA.TXT’, t);

Câu 4. Hãy chọn thứ tự đúng khi thực hiện các thao tác đọc dữ liệu từ tệp?

 1. Mở tệp để đọc → Đọc dữ liệu từ tệp → Gắn tên tệp với biến tệp → Đóng tệp.
 2. Mở tệp để đọc → Gắn tên tệp với biến tệp → Đọc dữ liệu từ tệp → Đóng tệp.
 3. Gắn tên tệp với biến tệp → Mở tệp để đọc → Đọc dữ liệu từ tệp → Đóng tệp.
 4. Gắn tên tệp với biến tệp → Đọc dữ liệu từ tệp → Mở tệp → Đóng tệp.

Câu 5. Sau khi thực hiện câu lệnh P := copy(‘KiemtraGKIITin11’, 1, 11); Hãy cho biết kết quả của P?

A. ‘GKIITin11’ B. ‘IITin11’ C. ‘KiemtraGKII’ D. ‘KiemtraGK’

Câu 6. Cho biết kết quả của xâu S khi thực hiện 2 câu lệnh sau? S := ‘Tin11’; Insert(‘hoc’, S, 4);

A. ‘hocTin11’ B. ‘Tinhoc11’ C. ‘Tinhoc11’ D. ‘Tin11hoc’

Câu 7. Lệnh nào sau đây dùng để đưa ra xâu đảo ngược của xâu S?

 1. For i := length(S) downto 1 Do write(upcase(S[i]));
 2. For i :=1 to length(S) Do write(upcase(S[i]));
 3. For i :=1 to length(S) Do upcase(S[i]);
 4. For i := length(S) downto 1 Do write(S[i]);

Câu 8. Cho lệnh gán P := ‘DICHCOVID19’; Tham chiếu đến kí tự thứ 4 của xâu P, ta viết như thế

nào? A. ‘C’ B. ‘H’ C. [P4] D. P[4]

Câu 9. Khi so sánh 2 xâu A và B. Nếu kí tự đầu tiên khác nhau giữa chúng (tính từ trái sang phải) trong xâu A có mã ASCII lớn hơn trong xâu B thì kết luận nào sau đây đúng?

A. A < B B. A là xâu con của B. C. A = B D. A > B

Câu 10. Để xóa đi 2 ký tự cuối cùng của xâu Q, ta viết lệnh như thế nào?

A. Delete(Q, 2, length(Q)); B. Delete(Q, 1, 2); C. Delete(Q, length(Q)-1, 2); D. Delete(Q, length(Q), 2);

Câu 11. Thủ tục Delete(S, 1, 4); thực hiện việc gì?

A. Xóa 1 ký tự trong xâu S kể từ vị trí số 4. B. Xóa S ký tự trong xâu 1 kể từ vị trí thứ 4.

C. Xóa 4 ký tự trong xâu S kể từ vị trí số 1. D. Xóa S ký tự trong xâu 4 kể từ vị trí số 1.

Câu 12. Cho tệp ‘DL.TXT’ đã được gắn cho biến tệp f, có cấu trúc như sau: . Hãy cho biết vị trí của con trỏ tệp sau khi thực hiện lệnh: Reset(f); nằm ở giá trị nào?

A. 5 B. 10 C. 6 D. -4

Câu 13. Cho đoạn lệnh: D:=0; While not EOLN(t) Do Begin read(t,x); D := D+ 1; End; Đoạn lệnh trên thực hiện công việc gì?

A. Tính tổng các số có trong tệp. B. Đếm số lượng các số chẵn có trong tệp.

C. Tính tổng các số chẵn có trong tệp. D. Đếm số lượng các số có trong tệp.

Câu 14. Muốn tạo xâu A là 5 kí tự đầu tiên của xâu B, ta thực hiện lệnh nào sau đây?

A. A := Copy(B, 1, 5); B. B := Copy(A, 5, 1); C. B := Copy(A, 1, 5); D. Copy(B, 1, 5);

Câu 15. Trong Pascal, mở tệp để ghi dữ liệu, ta sử dụng thủ tục nào?

A. Reset(<biến tệp>); B. Read(<biến tệp>); C. Rewrite(<biến tệp>); D. Write(<biến tệp>);

Câu 16. Kết quả sau khi thực hiện đoạn lệnh sau là gì?

Assign(g,’DL.OUT’); Rewrite(g); Writeln(g,’DT = ’); Writeln(g, 5*4);

A. B. C. D.

Câu 17. Cho xâu A, để đếm các kí tự in hoa có trong xâu A, thực hiện đoạn lệnh nào sau đây?

 1. D := 0; For i:= 1 to length(A) do D := D + 1;
 2. D := 0; For i :=1 to length(A) Do If (A[i]>=’A’) and (A[i]<=’Z’) then D := D + 1;
 3. D := ’’; For i:= 1 to length(A) do D := D + A[i];
 4. D := ‘’; For i :=1 to length(A) Do If (A[i]>=’A’) and (A[i]<=’Z’) then D := A[i];

Câu 18. Khi mở tệp để đọc bằng thủ tục Reset(<biến tệp>). Nếu tệp chưa có trên đĩa thì sao? A. Chương trình sẽ đọc dữ liệu từ tệp. B. Chương trình sẽ báo lỗi.

C. Chương trình sẽ thực hiện các lệnh kế tiếp. D. Một tệp mới rỗng sẽ được tạo ra.

Câu 19. Cho tệp ‘sn.txt’ được gắn cho biến tệp x có cấu trúc như sau: . Hãy cho biết giá trị của 2 biến số nguyên m, n sau khi thực hiện các lệnh: Reset(x); Readln(x,m); Readln(x,n)?

A. m = 20, n = 8. B. m = 20, n = 15. C. m = 8, n = 6. D. m = 15, n = 0.

Câu 20. Xâu có độ dài bằng 0 được gọi là gì?

A. Xâu không. B. Xâu trắng. C. Xâu rỗng. D. Xâu đặc biệt.

Câu 21. Để gắn tên tệp cho biến tệp, ta sử dụng câu lệnh nào?

A. Assign (<tên tệp>,<biến tệp>); B. <biến tệp> := <tên tệp>; C. <tên tệp> := <biến tệp>; D. Assign (<biến tệp>,<tên tệp>);

Câu 22. Hàm EOF(<biến tệp>) cho kết quả True khi con trỏ ở đâu?

A. Đầu tệp. B. Đầu dòng. C. Cuối tệp. D. Cuối dòng.

Câu 23. Cho tệp ‘BB.TXT’ có cấu trúc như sau: , để đọc 7 ra biến a và 4 ra biến b, ta sử dụng lệnh nào? (Giả sử tệp ‘BB.TXT’ đã được gắn cho biến tệp t và mở ra để đọc).

A. Readln(t,a); Readln(t,b); B. Readln(t,7,4); C. Readln(t); Read(t,a,b); D. Readln(t,a,b);

Câu 24. Sau khi thực hiện lệnh: st:= ‘THPTAAABBBBB’; k:= length(st); Hãy cho biết kết quả của

biến k? A. 13 B. 14 C. 15 D. 12

Câu 25. Chọn phương án ghép đúng? Số lượng phần tử trong tệp:

A. Phụ thuộc vào dung lượng đĩa. B. Phải được khai báo trước.

C. Không được lớn hơn 128. D. Không được lớn hơn 255.

Câu 26. Phép toán: ‘GK’ + ’II’ cho kết quả là gì? A. ‘GKII’ B. ‘gkII’ C. ‘GK II’ D. Báo lỗi.

Câu 27. Hàm Copy(a,b,c) trả về giá trị có kiểu dữ liệu gì?

A. String. B. Integer. C. Char. D. Logic.

Câu 28. Đoạn chương trình sau thực hiện việc gì?

T := ‘’; for i := 1 to length(S) do if (S[i] = ‘B’) or (S[i] = ‘b’) then T := T + S[i];

A. Đếm ký tự ‘B’ hoặc ‘b’ có trong xâu S. B. Xóa ký tự ‘B’ hoặc ‘b’ có trong xâu S.

C. Tạo xâu T chứa ký tự ‘B’ hoặc ‘b’ có trong xâu S. D. Tạo xâu S chứa ký tự ‘B’ hoặc ‘b’ có trong T.

Câu 29. Để ghi giá trị của 2 biến a và b vào tệp g, mỗi giá trị trên 1 dòng, ta viết như thế nào?

(Giả sử đã thực hiện gắn tên tệp và mở ra để ghi).

A. Writeln(g, a); Write(g, b); B. Write(g, a,’ ‘,b); C. Writeln(g, a, b); D. Writeln(g, ‘a’); Write(g, ‘b’);

Câu 30. Cho hai biến xâu a và b, xâu b đã có giá trị. Câu lệnh nào sau đây hợp lệ?

A. a := Insert(‘B’, b, 1); B. Length(b); C. a := Delete(b, 1, 2); D. a := copy(b, 1, 2);

----- HẾT -----

ĐÁP ÁN

1

A

6

B

11

C

16

B

21

D

26

A

2

D

7

D

12

A

17

B

22

C

27

A

3

B

8

D

13

D

18

B

23

C

28

C

4

C

9

D

14

A

19

B

24

B

29

A

5

D

10

C

15

C

20

C

25

A

30

D