Phân phối chương trình thể dục 6 sách chân trời sáng tạo

Phân phối chương trình thể dục 6 sách chân trời sáng tạo

4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Phân phối chương trình thể dục 6 sách chân trời sáng tạo

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

TRƯỜNG:THCS…………………….

TỔ: …………..

Họ và tên giáo viên:………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN THỂ DỤC LỚP 6- SGK CTST

I. Kế hoạch dạy học

II. Phân phối chương trình

CẢ NĂM: 70 tiết

Học kì I: 18 tuần x 2 tiết/ tuần= 36 tiết

Học kì II: 17 tuần x 2 tiết/ tuần= 34 tiết

HỌC KÌ 1

Chủ đề

Tuần

Tiết

Tên bài

1. CHẠY CỰ LI NGẮN

1

Bài 1: Động tác bổ trợ kĩ thuật chạy, kĩ thuật chạy cự li ngắn

2

Bài 1: Động tác bổ trợ kĩ thuật chạy, kĩ thuật chạy cự li ngắn

3

Bài 2: Chạy giữa quãng

4

Bài 2: Chạy giữa quãng

5

Bài 3: Xuất phát và chạy lao sau xuất phát

6

Bài 3: Xuất phát và chạy lao sau xuất phát

7

Bài 3: Xuất phát và chạy lao sau xuất phát

8

Bài 4: Chạy về đích

9

Bài 4: Chạy về đích

10

Bài 4: Chạy về đích

2. NÉM BÓNG

11

Bài 1. Các động tác bổ trợ kĩ thuật ném bóng

12

Bài 1. Các động tác bổ trợ kĩ thuật ném bóng

13

Bài 1. Các động tác bổ trợ kĩ thuật ném bóng

14

Bài 2. Ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng

15

Bài 2. Ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng

16

Bài 2. Ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng

17

Bài 2. Ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng

18

Kiểm tra đánh giá giữa kì I

19

Bài 2. Ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng

20

Bài 2. Ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng

21

Bài 3. Chuẩn bị chạy đà và chạy đà

22

Bài 3. Chuẩn bị chạy đà và chạy đà

23

Bài 3. Chuẩn bị chạy đà và chạy đà

24

Bài 3. Chuẩn bị chạy đà và chạy đà

25

Bài 3. Chuẩn bị chạy đà và chạy đà

3. CHẠY CỰ LI TRUNG BÌNH

26

Bài 3. Chuẩn bị chạy đà và chạy đà

27

Bài 1. Các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy cự li trung bình

28

Bài 1. Các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy cự li trung bình

29

Bài 2. Chạy giữa quãng trên đường thẳng, đường vòng

30

Bài 2. Chạy giữa quãng trên đường thẳng, đường vòng

31

Bài 2. Chạy giữa quãng trên đường thẳng, đường vòng

32

Bài 3. Xuất phát, tăng tốc độ sau, xuất phát và chạy về đích

33

Bài 3. Xuất phát, tăng tốc độ sau, xuất phát và chạy về đích

34

Bài 3. Xuất phát, tăng tốc độ sau, xuất phát và chạy về đích

35

Kiểm tra đánh giá kì I

36

Kiểm tra đánh giá kì I

HỌC KÌ 2

4. BÀI TẬP THỂ DỤC

37

Bài 1. Bài thể dục liên hoàn (nhịp 1 đến nhịp 11)

38

Bài 1. Bài thể dục liên hoàn (nhịp 1 đến nhịp 11)

39

Bài 2. Bài thể dục liên hoàn (nhịp 12 đến nhịp 23)

40

Bài 2. Bài thể dục liên hoàn (nhịp 12 đến nhịp 23)

41

Bài 2. Bài thể dục liên hoàn (nhịp 24 đến nhịp 30)

42

Bài 2. Bài thể dục liên hoàn (nhịp 24 đến nhịp 30)

PHẦN BA. THỂ THAO TỰ CHỌN

43

Bài 1. Bài tập bổ trợ và di chuyển đơn bước

44

Bài 1. Bài tập bổ trợ và di chuyển đơn bước

45

Bài 1. Bài tập bổ trợ và di chuyển đơn bước

46

Bài 1. Bài tập bổ trợ và di chuyển đơn bước

47

Bài 1. Bài tập bổ trợ và di chuyển đơn bước

48

Bài 1. Bài tập bổ trợ và di chuyển đơn bước

49

Bài 1. Bài tập bổ trợ và di chuyển đơn bước

50

Bài 2. Kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái

51

Bài 2. Kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái

52

Bài 2. Kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái

53

Bài 2. Kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái

54

Kiểm tra giữa kì II

55

Bài 2. Kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái

56

Bài 2. Kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái

57

Bài 2. Kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái

58

Bài 2. Kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái

59

Bài 2. Kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái

60

Bài 2. Kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái

61

Bài 3. Kĩ thuật phát cầu trái tay

62

Bài 3. Kĩ thuật phát cầu trái tay

63

Bài 3. Kĩ thuật phát cầu trái tay

64

Bài 3. Kĩ thuật phát cầu trái tay

65

Bài 3. Kĩ thuật phát cầu trái tay

66

Bài 3. Kĩ thuật phát cầu trái tay

67

Bài 3. Kĩ thuật phát cầu trái tay

68

Ôn tập

69

Kiểm tra đánh giá kìII

70

Kiểm tra đánh giá kìII