Kế hoạch giáo dục thể dục 6 sách kết nối tri thức

Kế hoạch giáo dục thể dục 6 sách kết nối tri thức

4.2/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Kế hoạch giáo dục thể dục 6 sách kết nối tri thức

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

TRƯỜNG THCS ….

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Giáo viên: …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

Môn: Giáo dục thể chất; lớp 6

Năm học: 2021 – 2022

Học kì I: 2tiết/tuần x 18tuần = 36tiết (Từ tiết 1 – 36)

Học kì II: 2tiết/tuần x 17tuần = 34tiết (Từ tiết 37 – 70)

I. Phân phối chương trình.

Học kì I (Từ ngày.......tháng.........năm 2021)

Tiết

Bài học

Nội dung

Số tiết

Thời điểm

Thiết bị dạy học

Địa điểm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Phần 1: Kiến thức chung: Chế độ dinh dưỡng trong luyện tập Thể dục thể thao

0

Chế độ dinh dưỡng trong luyện tập Thể dục thể thao

- Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ và sự phát triển thể chất.

- Dinh dưỡng đối với sức khỏe và phát triển thể chất.

- Chế độ dinh dưỡng hợp lý trong quá trình luyện tập thể dục thể thao.

Dạy lồng ghép vào một số tiết học

Tuần 1, 2, 3

0

Sân trường

Phần 2: Vận động cơ bản

Chủ đề 1: Chạy cự ly ngắn 60m

1

Bài 1: Các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy cự li ngắn

- Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ và sự phát triển thể chất.

- Học: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi.

- Trò chơi phát triển sức nhanh(gv chọn)

2

Tuần 1

Còi, đồng hồ bấm giây, nấm (maxco), tranh kĩ thuật chạy cự ly ngắn 60m

Sân trường

2

- Ôn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi.

- Học: Chạy đạp sau.

- Trò chơi phát triển sức nhanh gv chọn)

Tuần 1

3

Bài 2: Chạy giữa quãng

- Dinh dưỡng đối với sức khỏe và phát triển thể chất.

- Ôn: Các động tác bổ trợ.

- Học: Chạy giữa quãng

2

Tuần 2

Còi, đồng hồ bấm giây, nấm (maxco), tranh kĩ thuật chạy cự ly ngắn 60m

Sân trường

4

- Ôn: Các động tác bổ trợ, chạy giữa quãng.

- Cách thở trong khi chạy nhanh.

- Trò chơi phát triển sức nhanh(gv chọn)

Tuần 2

5

Bài 3: Xuất phát và chạy lao sau xuất phát

- Chế độ dinh dưỡng hợp lý trong quá trình luyện tập thể dục thể thao.

- Ôn: Các động tác bổ trợ, chạy giữa quãng.

- Học: Xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát.

3

Tuần 3

Còi, đồng hồ bấm giây, nấm(maxco), cờ xuất phát, tranh kĩ thuật chạy cự ly ngắn 60m

Sân trường

6

- Ôn: Xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát, chạy giữa quãng.

- Trò chơi phát triển sức nhanh(gv chọn)

Tuần 3

7

- Ôn: Xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát, chạy giữa quãng.

- Trò chơi phát triển sức nhanh(gv chọn) - Một số điều luật trong thi đấu các môn chạy.

Tuần 4

8

Bài 4: Chạy về đích

- Ôn: Xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát, chạy giữa quãng.

- Học: Chạy về đích.

- Trò chơi phát triển sức nhanh(gv chọn)

3

Tuần 4

Còi, đồng hồ bấm giây, nấm(maxco), cờ xuất phát, tranh kĩ thuật chạy cự ly ngắn 60m

Sân trường

9

- Hoàn thiện các giai đoạn chạy cự li ngắn (60m).

-Trò chơi phát triển sức nhanh( gv chọn)

Tuần 5

10

- Hoàn thiện các giai đoạn chạy cự li ngắn (60m).

-Trò chơi phát triển sức nhanh (gv chọn)

- Một số điều luật trong thi đấu các môn chạy.

Tuần 5

Chủ đề 2: Bài thể dục

11

Bài 1: Bài thể dục liên hoàn (Từ nhịp 1 – 11)

- Học từ nhịp 1 – 11.

- Trò chơi phát triển khéo léo (gv chọn)

2

Tuần 6

Còi, đồng hồ bấm giây, nấm(maxco), tranh kĩ thuật động tác bài thể dục

Nhà đa năng

12

- Ôn từ nhịp 1 – 11.

- Trò chơi phát triển khéo léo (gv chọn)

Tuần 6

13

Bài 2: Bài thể dục liên hoàn (Từ nhịp 12 – 23)

- Ôn từ nhịp 1 – 11.

- Học từ nhịp 12 – 23.

- Trò chơi phát triển khéo léo (gv chọn)

2

Tuần 7

Còi, đồng hồ bấm giây, nấm(maxco), tranh kĩ thuật động tác bài thể dục

Nhà đa năng

14

- Ôn từ nhịp 1 – 23.

- Trò chơi phát triển khéo léo (gv chọn)

Tuần 7

15

Bài 3: Bài thể dục liên hoàn (Từ nhịp 24 – 30)

- Ôn từ nhịp 1 – 23.

- Học từ nhịp 24 – 30.

- Trò chơi phát triển khéo léo (gv chọn)

3

Tuần 8

Còi, đồng hồ bấm giây, nấm(maxco), tranh kĩ thuật động tác bài thể dục

Nhà đa năng

16

- Hoàn thiện bài TD từ nhịp 1 – 30.

- Trò chơi phát triển khéo léo (gv chọn)

Tuần 8

17

- Hoàn thiện bài TD từ nhịp 1 – 30.

- Trò chơi phát triển khéo léo (gv chọn)

Tuần 9

18

Kiểm tra giữa học kì 1:

Bài thể dục liên hoàn

(Từ nhịp 1 – 30)

- Thực hiện cơ bản đủng các động tác theo nhịp.

- Phát hiện và tự sửa chữa được một số sai sót đơn giản.

- Thực hành được bài tập theo nhịp tự hô.

1

Tuần 9

Còi, đồng hồ, sổ điểm cá nhân, bảng đánh giá kĩ thuật động tác

Nhà đa năng

Chủ đề 3: Ném bóng

19

Bài 1: Các động tác bổ trợ kĩ thuật ném bóng

- Học: Cách cầm bóng, tung và bắt bóng bằng hai tay, một tay.

- Trò chơi phát triển khéo léo (gv chọn)

3

Tuần 10

Còi, đồng hồ bấm giây, nấm(maxco), bóng ném, lưới chắn bóng, tranh kĩ thuật các giai đoạn ném bóng

Sân trường

20

- Ôn: Cách cầm bóng, tung và bắt bóng bằng hai tay, một tay, hai tay phối hợp tung và bắt bóng.

- Học: Ném bóng bằng một tay trên cao.

- Trò chơi phát triển khéo léo (gv chọn)

Tuần 10

21

- Ôn: Các động tác bổ trợ kĩ thuật ném bóng đã học.

- Ném bóng bằng một tay trên cao.

Tuần 11

22

Bài 2: Ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng

- Ôn: Các động tác bổ trợ kĩ thuật ném bóng đã học.

- Học: Kĩ thuật ra sức cuối cùng.

- Trò chơi phát triển sức mạnh tay - ngực (gv chọn).

5

Tuần 11

Còi, đồng hồ bấm giây, nấm(maxco), bóng ném, lưới chắn bóng, tranh kĩ thuật các giai đoạn ném bóng

Sân trường

23

- Ôn: Các động tác bổ trợ kĩ thuật ném bóng đã học.

- Ôn: Kĩ thuật ra sức cuối cùng.

- Trò chơi phát triển sức mạnh tay - ngực (gv chọn).

Tuần 12

24

- Ôn: Các động tác bổ trợ kĩ thuật ném bóng đã học; Kĩ thuật ra sức cuối cùng.

- Học: Giữ thăng bằng.

Tuần 12

25

- Ôn: Các động tác bổ trợ kĩ thuật ném bóng đã học.

- Phối hợp kĩ thuật ra sức cuối cùng và giữu thăng bằng.

- Trò chơi phát triển sức mạnh tay - ngực (gv chọn)

Tuần 13

26

- Ôn: Các động tác bổ trợ kĩ thuật ném bóng đã học.

- Phối hợp kĩ thuật ra sức cuối cùng và giữu thăng bằng.

- Trò chơi phát triển sức mạnh tay - ngực (gv chọn).

Tuần 13

27

Bài 3: Chuẩn bị chạy đà và chạy đà

- Ôn: Các động tác bổ trợ kĩ thuật ném bóng đã học; Phối hợp kĩ thuật ra sức cuối cùng và giữu thăng bằng.

- Học: Chuẩn bị chạy đà và chạy đà.

4

Tuần 14

Còi, đồng hồ bấm giây, nấm(maxco), bóng ném, lưới chắn bóng, tranh kĩ thuật các giai đoạn ném bóng

Sân trường

28

- Ôn: Chuẩn bị chạy đà và chạy đà.

- Tập phối hợp giữa kĩ thuật chuẩn bị chạy đà và chạy đà với phối hợp ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng.

Tuần 14

29

- Ôn: Một số bài tập bổ trợ ném bóng đã học.

- Hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật ném bóng.

- Trò chơi phát triển sức mạnh tay - ngực (gv chọn).

Tuần 15

30

- Ôn: Một số bài tập bổ trợ ném bóng đã học.

- Hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật ném bóng.

- Trò chơi phát triển sức mạnh tay - ngực (gv chọn).

Tuần 15

31

Kiểm tra cuối học kì 1:

Chạy cự ly ngắn (60m)

- Kiểm tra kiến thức học sinh bằng bài trắc nghiệm (15').

- Hướng dẫn học sinh cách thức kiểm tra năng lực và kiểm tra thử.

2

Tuần 16

Còi, đồng hồ bấm giây, sổ điểm cá nhân, bảng thành tích, cờ xp

Sân trường

32

- Kiểm tra năng lực học sinh theo tiêu chuẩn RLTT.

- Đánh giá phẩm chất.

Tuần 16

33

Bài 3: Chuẩn bị chạy đà và chạy đà.(tiếp)

- Hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật ném bóng, nâng cao thành tích.

- Một số điều luật cơ bản trong thi đấu ném bóng.

- Trò chơi phát triển sức mạnh tay - ngực (gv chọn).

2

Tuần 17

Còi, đồng hồ , nấm(maxco), bóng ném, lưới chắn bóng, tranh kt các giai đoạn ném bóng

Sân trường

34

- Ôn: Một số bài tập bổ trợ ném bóng đã học.

- Hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật ném bóng, nâng cao thành tích.

- Trò chơi phát triển sức mạnh tay - ngực (gv chọn).

Tuần 17

Chủ đề 4: Chạy cự ly trung bình

35

Bài 1: Các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy cự li trung bình

- Học: Đi, chạy thở sâu theo nhịp đơn; Đi, chạy thở sâu theo nhịp kép; Chạy theo đường hình số 8.

- Trò chơi phát triển sức bền (gv chọn).

2

Tuần 18

Còi, đồng hồ bấm giây, nấm(maxco), tranh kĩ thuật các giai đoạn chạy cự ly trung bình

Sân trường

36

- Ôn: Đi, chạy thở sâu theo nhịp đơn; Đi, chạy thở sâu theo nhịp kép.

- Học: Chạy luồn cọc; Chạy theo đường dích dắc.

- Trò chơi phát triển sức bền (gv chọn).

Tuần 18

Tổng học kì I

36 tiết

18 tuần

Học kì II (Từ ngày.......tháng.........năm 2022)

37

Bài 2: Chạy giữa quãng trên đường thẳng, đường vòng

- Ôn: Một số động tác bổ trợ, trò chơi chạy cự ly trung bình đã học (gv chọn).

- Học: Kĩ thuật chạy giữa quãng trên đường thẳng.

3

Tuần 19

Còi, đồng hồ bấm giây, nấm(maxco), tranh kĩ thuật các giai đoạn chạy cự ly trung bình

Sân trường

38

- Ôn: Một số động tác bổ trợ, trò chơi chạy cự ly trung bình đã học (gv chon). Kĩ thuật chạy giữa quãng trên đường thẳng.

- Học: Kĩ thuật chạy giữa quãng trên đường vòng.

Tuần 19

39

- Ôn: Một số động tác bổ trợ chạy cự ly trung bình đã học (gv chon).

- Tập phối hợp giữa kĩ thuật chạy trên đường thẳng với kĩ thuật chạy trên đường vòng.

- Trò chơi phát triển sức bền (gv chọn).

Tuần 20

40

Bài 3: Xuất phát, tăng tốc độ sau xuất phát và chạy về đích

- Ôn: Một số động tác bổ trợ chạy cự ly trung bình đã học (gv chon).

- Tập phối hợp giữa kĩ thuật kĩ thuật chạy trên đường thẳng với kĩ thuật chạy trên đường vòng.

- Học: Xuất phát cao và chạy tăng tốc độ sau xuất phát; Chạy về đích.

3

Tuần 20

Còi, đồng hồ bấm giây, nấm(maxco), tranh kĩ thuật các giai đoạn chạy cự ly trung bình

Sân trường

41

- Hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật chạy cự ly trung bình.

- Một số điều luật trong thi đấu các môn chạy.

- Trò chơi phát triển sức bền (gv chọn).

Tuần 21

42

- Hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật chạy cự ly trung bình, nâng cao thành tích.

- Trò chơi phát triển sức bền (gv chọn).

Tuần 21

Phần 3: Thể thao tự chọn

Chủ đề: Đá cầu

43

Bài 1. Kĩ thuật di chuyển ngang và tâng cầu bằng đùi

- Học: Di chuyển ngang; Tung cầu và tâng cầu bằng đùi.

- Trò chơi phát triển khéo léo (gv chọn).

6

Tuần 22

Còi, đồng hồ bấm giây, nấm(maxco), tranh kĩ thuật tâng cầu bằng đùi

Sân trường + Nhà đa năng

44

- Ôn: Di chuyển ngang và tâng cầu bằng đùi.

- Trò chơi phát triển khéo léo (gv chọn).

Tuần 22

45

- Ôn: Di chuyển ngang và tâng cầu bằng đùi.

- Trò chơi phát triển khéo léo (gv chọn).

Tuần 23

46

- Ôn: Di chuyển ngang và tâng cầu bằng đùi.

- Trò chơi phát triển khéo léo (gv chọn).

Tuần 23

47

- Ôn: Di chuyển ngang và tâng cầu bằng đùi, nâng cao thành tích.

- Trò chơi phát triển khéo léo (gv chọn).

Tuần 24

48

- Ôn: Di chuyển ngang và tâng cầu bằng đùi, nâng cao thành tích.

- Trò chơi phát triển khéo léo (gv chọn).

Tuần 24

49

Bài 2. Kĩ thuật di chuyển tiến, lùi và tâng cầu bằng mu bàn chân

- Ôn: Di chuyển ngang và tâng cầu bằng đùi.

- Học: Kĩ thuật di chuyển tiến, lùi.

3

Tuần 25

Còi, đồng hồ bấm giây, nấm(maxco), tranh kĩ thuật tâng cầu bằng mu bàn chân

Sân trường + Nhà đa năng

50

- Ôn: Kĩ thuật di chuyển ngang, kĩ thuật di chuyển tiến, lùi và tâng cầu bằng đùi.

- Học: Tâng cầu bằng mu bàn chân.

Tuần25

51

- Ôn: Kĩ thuật di chuyển ngang, kĩ thuật di chuyển tiến, lùi và tâng cầu bằng đùi.

- Tâng cầu bằng mu bàn chân.

- Trò chơi phát triển khéo léo (gv chọn).

Tuần 26

52

Kiểm tra giữa học kì 2:

Ném bóng

- Kiểm tra năng lực học sinh theo tiêu chuẩn RLTT

1

Tuần 26

Còi, đồng hồ bấm giây, sổ điểm cá nhân, bảng thành tích, bóng ném

Sân trường

53

Bài 2. Kĩ thuật di chuyển tiến, lùi và tâng cầu bằng mu bàn chân (Tiếp)

- Ôn: Kĩ thuật di chuyển ngang, kĩ thuật di chuyển tiến, lùi và tâng cầu bằng đùi.

- Tâng cầu bằng mu bàn chân.

- Một số bài tập thể lực (gv chọn).

3

Tuần 27

Còi, đồng hồ bấm giây, nấm(maxco), tranh kĩ thuật tâng cầu bằng mu bàn chân

Sân trường + Nhà đa năng

54

- Ôn: Kĩ thuật di chuyển ngang, kĩ thuật di chuyển tiến, lùi và tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng mu bàn chân.

- Một số bài tập thể lực (gv chọn).

Tuần 27

55

- Ôn: Kĩ thuật di chuyển ngang, kĩ thuật di chuyển tiến, lùi và tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng mu bàn chân.

- Trò chơi vận động bổ trợ kĩ thuật tâng cầu (gv chon).

Tuần 28

56

Bài 3. Kĩ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân

- Ôn: Một số kĩ thuật di chuyển, kĩ thuật tâng cầu đã học.

- Học: Kĩ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân.

6

Tuần 28

Còi, đồng hồ bấm giây, nấm(maxco), tranh kĩ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, cột đa năng, lưới đá cầu

Sân trường + Nhà đa năng

57

- Ôn: Một số kĩ thuật di chuyển, kĩ thuật tâng cầu đã học.

- Kĩ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân.

Tuần 29

58

- Ôn: Một số kĩ thuật di chuyển, kĩ thuật tâng cầu đã học. Kĩ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân.

- Một số bài tập thể lực, trò chơi ( gv chọn).

Tuần 29

59

- Ôn: Một số kĩ thuật di chuyển, kĩ thuật tâng cầu đã học. Kĩ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân.

- Một số bài tập thể lực, trò chơi ( gv chọn).

Tuần 30

60

- Ôn: Một số kĩ thuật di chuyển, kĩ thuật tâng cầu đã học. Kĩ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân.

- Một số bài tập thể lực, trò chơi ( gv chọn).

- Một số điều luật cơ bản trong môn đá cầu.

Tuần 30

61

- Ôn: Một số kĩ thuật di chuyển, kĩ thuật tâng cầu đã học. Kĩ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân.

- Một số bài tập thể lực, trò chơi ( gv chọn).

- Một số điều luật cơ bản trong môn đá cầu.

Tuần 31

62

Bài 4. Kĩ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân

- Ôn: Một số kĩ thuật đá cầu, trò chơi bổ trợ đá cầu đã học.

- Học: Kĩ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân.

3

Tuần 31

Còi, đồng hồ bấm giây, nấm(maxco), tranh kĩ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân, cột đa năng, lưới đá cầu

Sân trường + Nhà đa năng

63

- Ôn: Một số kĩ thuật đá cầu, trò chơi bổ trợ đá cầu đã học.

- Kĩ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân.

Tuần 32

64

- Ôn: Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân.

- Bài tập phát triển các tố chất thể lực, trò chơi (gv chọn).

Tuần 32

65

Kiểm tra cuối học kì 2:

Chạy cự ly trung bình

- Kiểm tra kiến thức học sinh bằng bài trắc nghiệm (15').

- Hướng dẫn học sinh cách thức kiểm tra năng lực và kiểm tra thử.

2

Tuần 33

Còi, đồng hồ bấm giây, sổ điểm cá nhân, bảng thành tích

Sân trường

66

- Kiểm tra năng lực học sinh theo tiêu chuẩn RLTT.

- Đánh giá phẩm chất người học.

Tuần 33

67

Bài 4. Kĩ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân (Tiếp)

- Hoàn thiện các kĩ thuật di chuyển, tâng cầu, chuyền cầu, phát cầu đã học.

- Bài tập phát triển các tố chất thể lực, trò chơi (gv chọn).

- Một số qui định về trang phục thi đấu đá cầu.

3

Tuần 34

Còi, đồng hồ bấm giây, nấm(maxco), tranh kĩ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân, cột đa năng, lưới đá cầu

Sân trường + Nhà đa năng

68

- Hoàn thiện các kĩ thuật di chuyển, tâng cầu, chuyền cầu, phát cầu đã học.

- Bài tập phát triển các tố chất thể lực, trò chơi (gv chọn).

Tuần 34

69

- Hoàn thiện các kĩ thuật di chuyển, tâng cầu, chuyền cầu, phát cầu đã học.

- Bài tập phát triển các tố chất thể lực, trò chơi (gv chọn).

Tuần 35

70

Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT

Giáo viên chọn lựa một nội dung để kiểm tra, dựa theo QĐ 53/2008 của Bộ Giáo Dục.

1

Tuần 35

Còi, đồng hồ bấm giây, sổ điểm cá nhân, bảng đánh giá thể lực học sinh

Sân trường + Nhà đa năng

Tổng học kì II

34 tiết

17 tuần

……, ngày.......tháng........năm 2021

TỔ TRƯỞNG

GIÁO VIÊN

(Kí và ghi rõ họ tên)

(Kí và ghi rõ họ tên)