Trắc nghiệm sử 8 bài 10: trung quốc thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 có đáp án

Trắc nghiệm sử 8 bài 10: trung quốc thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 có đáp án

4.1/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Trắc nghiệm sử 8 bài 10: trung quốc thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 có đáp án

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 8 BÀI 10:

TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX-ĐẦU THẾ KỈ XX

Câu Câu 1: Tại sao không phải một nước mà nhiều nước đế quốc cùng xâu xé, xâm lược Trung Quốc?

A. Vì triều đình phong kiến Mãn Thanh còn rất mạnh.

B. Vì Trung Quốc đất rộng, người đông.

C. Vì phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến mạnh.

D. Vì triều đình phong kiến không chấp nhận con đường thỏa hiệp.

Câu 2: Cách mạng Tân Hợi kết thúc vào ngày nào?

A. 1/1923 B. 7/1922 C. 2/1922 D. 3/1923

Câu 3:  Cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc nổ ra vào thời gian nào? Ở đâu?

A. Ngày 01 - 11 - 1851. Ở Quảng Tây (Trung Quốc).

B. Ngày 11 - 01 - 1852. ở Quảng Đông (Trung Quốc),

C. Ngày 11 - 01 – 1851. ở Quảng Tây (Trung Quốc).

D. Ngày 01 - 01 - 1851. ở Thiên Kinh (Trung Quốc).

Câu 4: Vùng nào của Trung Quốc chịu ảnh hưởng của Nhật?

A. Bắc kinh B. Đài Loan và Đông Bắc Trung Quốc

C. Hồng Kông D. Thượng Hải

Câu 5:  Cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc do ai lãnh đạo?

A. Khương Hữu Vi. B. Lương Khải Siêu. C. Tôn Trung Sơn. D. Hồng Tú Toàn.

Câu 6:  Điểm nào sau đây là cơ bản nhất chứng tỏ Cách mạng Tân Hợi (1911) là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để:

A. Không nêu vấn đề đánh đổ đế quốc và không tích cực chống phong kiến.

B. Chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến.

C. Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

D. Không giải quyết được vấn đề mâu thuẫn của một xã hội nửa thuộc địa nửa phong kiến.

Câu 7: Vùng Vân Nam của Trung Quốc bị nước nào chiếm đóng?

A. Nước Đức B. Nước Pháp C. Nước Anh D. Nước Nhật

Câu 8: Mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc thực dân Anh đã làm gì?

A. Khuất phục triều đình Mãn Thanh.

B. Cấu kết với các đế quốc khác để xâu xé Trung Quốc,

C. Tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiện.

D. Tiến hành chiến tranh với nước đế quốc Âu, Mĩ, Nhật Bản.

Câu 9:  Đến cuối thế kỉ XIX, Đức xâm chiếm vùng nào ở Trung Quốc?

A. Tỉnh Sơn Đông. B. Vùng Châu thổ sông Dương Tử.

C. Vùng Đông Bắc. D. Thành phố Bắc Kinh.

Câu 10: Điểm nào sau đây là cơ bản nhất chứng tỏ Cách mạng Tân Hợi (1911) là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để:

A. Không nêu vấn đề đánh đổ đế quốc và không tích cực chống phong kiến.

B. Chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến.

C. Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

D. Không giải quyết được vấn đề mâu thuẫn của một xã hội nửa thuộc địa nửa phong kiến.

Câu 11: Đến cuối thế kỉ XIX, Đức xâm chiếm vùng nào ở Trung Quốc?

A. Tỉnh Sơn Đông. B. Vùng Châu thổ sông Dương Tử.

C. Vùng Đông Bắc. D. Thành phố Bắc Kinh.

Câu 12:  Đại diện tiêu biểu cho phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ XX là ai?

A. Lương Khải Siêu B. Khang Hữu Vi C. Vua Quang Tự D. Tôn Trung Sơn

Câu 13: Cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc do ai lãnh đạo?

A. Khương Hữu Vi. B. Lương Khải Siêu, C. Tôn Trung Sơn. D. Hồng Tú Toàn.

Câu 14: Thực dân Anh tiến hành “Chiến tranh thuốc phiện” mở đầu cho phương Tây xâm lược Trung Quốc vào năm nào?

A. 1840- 1842 B. 1840- 1841 C. 1840- 1844 D. 1841- 1842

Câu 15:  Vùng Vân Nam của Trung Quốc bị nước nào chiếm đóng?

A. Nước Đức B. Nước Pháp C. Nước Anh D. Nước Nhật

Câu 16:  Tại sao có rất nhiều nước cùng xâu xé, xâm lược Trung Quốc?

A. Vì triều đình phong kiến Mãn Thanh còn rất mạnh.

B. Vì Trung Quốc đất rộng, người đông.

C. Vì phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến mạnh.

D. Vì triều đình phong kiến không chấp nhận con đường thỏa hiệp.

Câu 17:  Nga, Nhật chiếm vùng nào của Trung Quốc?

A. Vùng Đông Bắc B. Vùng Vân Nam.

C. Vùng châu thổ sông Dương Tử. D. Tỉnh Sơn Đông.

Câu 18:  Người đứng đầu cuộc vận động Duy tân năm 1898 là ai?

A. Khang Hữu Vi B. Vua Quang Tự

C. Tôn Trung Sơn D. Lương Khải Siêu và Khang Hữu Vi.

Câu 19:  Mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc thực dân Anh đã làm gì?

A. Khuất phục triều đình Mãn Thanh.

B. Cấu kết với các đế quốc khác để xâu xé Trung Quốc,

C. Tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiện.

D. Tiến hành chiến tranh với nước đế quốc Âu, Mĩ, Nhật Bản.

Câu 20: Vùng đồng bằng sông Dương Tử của Trung Quốc bị nước nào chiếm đóng?

A. Nước Đức B. Nước Pháp C. Nước Anh D. Nước Nga

Câu 21:  Thực dân Anh tiến hành "Chiến tranh thuốc phiện" mở đầu cho phương Tây xâm lược Trung Quốc vào năm nào?

A. 1840 - 1842 B. 1840 - 1841 C. 1840- 1844 D. 1841- 1842

Câu 22:  Mở đầu cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) là cuộc khởi nghĩa ở đâu?

A. Sơn Đông B. Nam Kinh C. Vũ Xương D. Bắc Kinh

Câu 23: Đế quốc nào là nước đầu tiên chiếm Trung Quốc

A. Pháp B. Anh C. D. Đức

Câu 24: Cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc nổ ra vào thời gian nào? Ở đâu?

A. Ngày 01 - 11 - 1851. Ở Quảng Tây (Trung Quốc).

B. Ngày 11 - 01 - 1852. ở Quảng Đông (Trung Quốc),

C. Ngày 11 - 01 – 1851. ở Quảng Tây (Trung Quốc).

D. Ngày 01 - 01 - 1851. ở Thiên Kinh (Trung Quốc).

Câu 25: Trung Quốc Đồng Minh Hội được thành lập năm nào?

A. 5- 1905 B. 8- 1906 C. 8- 1904 D. 8- 1905

Câu 26:  Mục đích của cuộc vận động Duy Tân (1898) ở Trung Quốc là gì?Mặc dù thất bại, nhưng cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc (1898) có ý nghĩa gì?

A. Làm lung lay trật tự, nền tảng chế độ phong kiến Trung Quốc.

B. Mở đường cho trào lưu tư tưởng tiến bộ xâm nhập vào Trung Quốc.

C. Mâu thuẫn giữa các thế lực trong triều đình Mãn Thanh phát triển gay gắt.

D. Lôi kéo được đông đảo quần chúng tham gia, tạo nền tảng cho các cuộc cách mạng sau này.

Câu 27:  Cách mạng Tân Hợi kết thúc vào ngày nào?

A. 1/1923 B. 7/1922 C. 2/1922 D. 3/1923

Câu 28: Kết quả của cuộc cách mạng Tân Hợi

A. Là cuộc cách mạng tư sản lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế.

B. Thành lập chế độ Cộng Hòa, tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở Trung Quốc.

C. Ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á

D. A, B, C đúng

Câu 29:  Đế quốc nào là nước đầu tiên chiếm Trung Quốc?

A. Pháp B. Anh C. D. Đức

Câu 30:  Mục tiêu đấu tranh của phong trào Nghĩa Hòa đoàn Trung Quốc là gì?

A. Làm lung lay trật tự, nền tảng chế độ phong kiến Trung Quốc.

B. Mở đường cho trào lưu tư tưởng tiến bộ xâm nhập vào Trung Quốc.

C. Mâu thuẫn giữa các thế lực trong triều đình Mãn Thanh phát triển gay gắt.

D. Lôi kéo được đông đảo quần chúng tham gia, tạo nền tảng cho các cuộc cách mạng sau này.

ĐÁP ÁN

1

B

7

B

13

D

19

C

25

D

2

C

8

C

14

A

20

C

26

C

3

C

9

A

15

B

21

A

27

C

4

B

10

A

16

B

22

C

28

D

5

D

11

A

17

A

23

B

29

B

6

A

12

D

18

B

24

C

30

D

© 2022 Hoc357.edu.vn. All Rights Reserved.
  • Liên hệ
  • Privacy Policy
  • Địa chỉ: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Gmail: tranthanhhung@hoc357.edu.vn | Phone: 0365798532