Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 ngữ văn trường chuyên thoại ngọc hầu lần 1 có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 ngữ văn trường chuyên thoại ngọc hầu lần 1 có đáp án

4.3/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 ngữ văn trường chuyên thoại ngọc hầu lần 1 có đáp án

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

 ‌SỞ‌ ‌GD‌ ‌&‌ ‌ĐT‌ ‌AN‌ ‌GIANG‌ ‌

TRƯỜNG‌ ‌THPT‌ ‌CHUYÊN‌ ‌

THOẠI‌ ‌NGỌC‌ ‌HẦU‌ ‌

 ‌

ĐỀ‌ ‌THAM‌ ‌KHẢO‌ ‌THI‌ ‌THỬ‌ ‌TỐT‌ ‌NGHIỆP‌ ‌THPT‌ ‌LẦN‌ ‌1‌ ‌

ĐỀ‌ ‌THI‌ ‌MÔN:‌ ‌NGỮ‌ ‌VĂN‌ ‌12‌ ‌

Thời‌ ‌gian‌ ‌làm‌ ‌bài:‌ ‌120‌ ‌phút;‌ ‌không‌ ‌kể‌ ‌thời‌ ‌gian‌ ‌phát‌ ‌đề‌ ‌

 ‌

‌‌I.‌ ‌Đọc‌ ‌hiểu‌ ‌(3,0‌ ‌điểm)‌ ‌ ‌

Đọc‌ ‌đoạn‌ ‌trích‌ ‌sau‌ ‌và‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌các‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌ở‌ ‌bên‌ ‌dưới‌ ‌ ‌

Để‌ ‌trưởng‌ ‌thành,‌ ‌tất‌ ‌cả‌ ‌chúng‌ ‌ta‌ ‌đều‌ ‌phải‌ ‌trải‌ ‌qua‌ ‌hai‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh:‌ ‌một‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌bên‌ ‌ngoài‌ ‌và‌ ‌

một‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌ngay‌ ‌trong‌ ‌tâm‌ ‌trí‌ ‌mỗi‌ ‌người.‌ ‌Nhưng‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌quan‌ ‌trọng‌ ‌nhất‌ ‌và‌ ‌có‌ ‌ý‌ ‌nghĩa‌ ‌

nhất‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌diễn‌ ‌ra‌ ‌ngay‌ ‌trong‌ ‌tâm‌ ‌hồn‌ ‌mỗi‌ ‌người.‌ ‌Đó‌ ‌là‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌chống‌ ‌lại‌ ‌

những‌ ‌thói‌ ‌quen‌ ‌không‌ ‌lành‌ ‌mạnh,‌ ‌những‌ ‌cơn‌ ‌nóng‌ ‌giận‌ ‌sắp‌ ‌bùng‌ ‌phát,‌ ‌những‌ ‌lời‌ ‌gian‌ ‌dối‌ ‌chực‌ ‌trào,‌ ‌

những‌ ‌phán‌ ‌xét‌ ‌thiếu‌ ‌cơ‌ ‌sở‌ ‌và‌ ‌cả‌ ‌những‌ ‌căn‌ ‌bệnh‌ ‌hiểm‌ ‌nghèo….‌ ‌Những‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌như‌ ‌thế‌ ‌diễn‌ ‌ra‌ ‌

liên‌ ‌tục‌ ‌và‌ ‌thật‌ ‌sự‌ ‌rất‌ ‌gian‌ ‌khó,‌ ‌nhưng‌ ‌lại‌ ‌là‌ ‌điều‌ ‌kiện‌ ‌giúp‌ ‌bạn‌ ‌nhận‌ ‌ra‌ ‌cảnh‌ ‌giới‌ ‌cao‌ ‌nhất‌ ‌của‌ ‌mình.‌ ‌ ‌

Hãy‌ ‌luôn‌ ‌cẩn‌ ‌trọng‌ ‌và‌ ‌can‌ ‌đảm.‌ ‌Hãy‌ ‌tiếp‌ ‌thu‌ ‌ý‌ ‌kiến‌ ‌những‌ ‌người‌ ‌xung‌ ‌quanh‌ ‌nhưng‌ ‌đừng‌ ‌để‌ ‌họ‌ ‌chi‌ ‌

phối‌ ‌quá‌ ‌nhiều‌ ‌đến‌ ‌cuộc‌ ‌đời‌ ‌bạn.‌ ‌Hãy‌ ‌giải‌ ‌quyết‌ ‌những‌ ‌bất‌ ‌đồng‌ ‌trong‌ ‌khả‌ ‌năng‌ ‌của‌ ‌mình‌ ‌nhưng‌ ‌

đừng‌ ‌quên‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌đến‌ ‌cùng‌ ‌để‌ ‌hoàn‌ ‌thành‌ ‌mục‌ ‌tiêu‌ ‌đề‌ ‌ra.‌ ‌‌Đừng‌ ‌để‌ ‌bóng‌ ‌đen‌ ‌của‌ ‌nỗi‌ ‌lo‌ ‌sợ‌ ‌bao‌ ‌trùm ‌đến‌ ‌cuộc‌ ‌sống‌ ‌của‌ ‌bạn.‌ ‌ ‌

Bạn‌ ‌phải‌ ‌hiếu‌ ‌rằng,‌ ‌dù‌ ‌có‌ ‌thất‌ ‌bại‌ ‌thảm‌ ‌hại‌ ‌đến‌ ‌mấy‌ ‌chăng‌ ‌nữa‌ ‌thì‌ ‌bạn‌ ‌cũng‌ ‌đã‌ ‌học‌ ‌hỏi‌ ‌được‌ ‌điều‌ ‌gì‌ ‌đó‌ ‌bổ‌ ‌ích‌ ‌cho‌ ‌mình.‌ ‌Vì‌ ‌vậy,‌ ‌hãy‌ ‌tin‌ ‌tưởng‌ ‌vào‌ ‌con‌ ‌đường‌ ‌mình‌ ‌đang‌ ‌đi‌ ‌và‌ ‌vững‌ ‌vàng‌ ‌trong‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌vì‌ ‌những‌ ‌mục‌ ‌tiêu‌ ‌cao‌ ‌cả.‌ ‌ ‌

Với‌ ‌sự‌ ‌hi‌ ‌sinh,‌ ‌lòng‌ ‌kiên‌ ‌trì,‌ ‌quyêt‌ ‌tâm‌ ‌nỗ‌ ‌lực‌ ‌không‌ ‌mệt‌ ‌mỏi‌ ‌và‌ ‌tính‌ ‌tự‌ ‌chủ‌ ‌của‌ ‌mình,‌ ‌nhất‌ ‌định‌ ‌bạn‌ ‌sẽ‌ ‌thành‌ ‌công.‌ ‌Bạn‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌người‌ ‌làm‌ ‌chủ‌ ‌số‌ ‌phận‌ ‌của‌ ‌mình…”‌ ‌ ‌

(Trích‌ ‌Đánh‌ ‌thức‌ ‌khát‌ ‌vọng,‌ ‌‌nhiều‌ ‌tác‌ ‌giả,‌ ‌First‌ ‌News‌ ‌tổng‌ ‌hợp‌ ‌NXB‌ ‌Hồng‌ ‌Đức,‌ ‌2017,‌ ‌tr.67,78‌)‌ ‌ ‌

Câu‌ ‌1‌.‌ ‌‌Nhận‌ ‌biết‌ ‌ ‌

Xác‌ ‌định‌ ‌phương‌ ‌thức‌ ‌biểu‌ ‌đạt‌ ‌chính‌ ‌được‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌trong‌ ‌văn‌ ‌bản.‌ ‌‌(0.5‌ ‌điểm)‌ ‌ ‌

Câu‌ ‌2‌.‌ ‌‌Nhận‌ ‌biết‌ ‌ ‌

Xác‌ ‌định‌ ‌và‌ ‌phân‌ ‌tích‌ ‌hiệu‌ ‌quả‌ ‌của‌ ‌biện‌ ‌pháp‌ ‌tu‌ ‌từ‌ ‌được‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌ở‌ ‌phần‌ ‌in‌ ‌đậm‌ ‌trong‌ ‌văn‌ ‌bản‌ ‌trên‌ ‌‌(0,75‌ ‌

điểm)‌ ‌ ‌

Câu‌ ‌3.‌ ‌Thông‌ ‌hiểu‌ ‌

Theo‌ ‌tác‌ ‌giả:‌ ‌‌"Cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌quan‌ ‌trọng‌ ‌nhất‌ ‌và‌ ‌có‌ ‌ý‌ ‌nghĩa‌ ‌nhất”‌ ‌‌là‌ ‌gì?‌ ‌‌(0,75‌ ‌điểm)‌ ‌ ‌

Câu‌ ‌4:‌ ‌Thông‌ ‌hiểu‌ ‌ ‌

Anh/‌ ‌chị‌ ‌hiểu‌ ‌như‌ ‌thế‌ ‌nào‌ ‌về‌ ‌ý‌ ‌kiến:‌ ‌‌“Dù‌ ‌có‌ ‌thất‌ ‌bại‌ ‌thảm‌ ‌hại‌ ‌đến‌ ‌mấy‌ ‌chăng‌ ‌nữa‌ ‌thì‌ ‌bạn‌ ‌cũng‌ ‌đã‌ ‌học‌ ‌

hỏi‌ ‌được‌ ‌một‌ ‌điều‌ ‌gì‌ ‌đó‌ ‌bổ‌ ‌ích‌ ‌cho‌ ‌mình”.‌ ‌‌(1‌ ‌điểm)‌ ‌ ‌

II.‌ ‌Làm‌ ‌văn‌ ‌(7,0‌ ‌điểm)‌ ‌Vận‌ ‌dụng‌ ‌cao‌ ‌ ‌

Câu‌ ‌1.‌ ‌‌(2‌ ‌điểm)‌ ‌ ‌

Từ‌ ‌nội‌ ‌dung‌ ‌đoạn‌ ‌trích‌ ‌phần‌ ‌Đọc‌ ‌hiểu,‌ ‌anh/chị‌ ‌hãy‌ ‌viết‌ ‌một‌ ‌đoạn‌ ‌văn‌ ‌(khoảng‌ ‌200‌ ‌chữ)‌ ‌trình‌ ‌bày‌ ‌suy‌ ‌ghĩ‌ ‌

của‌ ‌anh‌ ‌chị‌ ‌về‌ ‌ý‌ ‌kiến:‌ ‌‌“Bạn‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌người‌ ‌làm‌ ‌chủ‌ ‌số‌ ‌phận‌ ‌mình”.‌ ‌ ‌

Câu‌ ‌2.‌ ‌‌(5‌ ‌điểm)‌ ‌ ‌

Nhận‌ ‌xét‌ ‌về‌ ‌hìn‌ ‌tượng‌ ‌sông‌ ‌Đà‌ ‌có‌ ‌ý‌ ‌kiến‌ ‌cho‌ ‌rằng:‌ ‌‌“Con‌ ‌Sông‌ ‌Đà‌ ‌thu‌ ‌hút‌ ‌người‌ ‌đọc‌ ‌bởi‌ ‌sự‌ ‌hung‌ ‌bạo‌ ‌

nhưng‌ ‌cũng‌ ‌làm‌ ‌say‌ ‌đắm‌ ‌lòng‌ ‌người‌ ‌bởi‌ ‌vẻ‌ ‌đẹp‌ ‌trữ‌ ‌tình”‌.‌ ‌Bằng‌ ‌việc‌ ‌cảm‌ ‌nhận‌ ‌vẻ‌ ‌đẹp‌ ‌đoạn‌ ‌trích‌ ‌sau,‌ ‌anh/‌ ‌chị‌ ‌hãy‌ ‌làm‌ ‌rõ‌ ‌ý‌ ‌kiến‌ ‌trên.‌ ‌ ‌

…..‌ ‌Hùng‌ ‌vĩ‌ ‌của‌ ‌Sông‌ ‌Đà‌ ‌không‌ ‌phải‌ ‌chỉ‌ ‌có‌ ‌thác‌ ‌đá.‌ ‌Mà‌ ‌nó‌ ‌còn‌ ‌là‌ ‌những‌ ‌cảnh‌ ‌đá‌ ‌bờ‌ ‌sông,‌ ‌dựng‌ ‌vách‌ ‌

thành,‌ ‌mặt‌ ‌sông‌ ‌chỗ‌ ‌ấy‌ ‌chỉ‌ ‌lúc‌ ‌đúng‌ ‌ngọ‌ ‌mới‌ ‌có‌ ‌mặt‌ ‌trời.‌ ‌Có‌ ‌chỗ‌ ‌vách‌ ‌đá‌ ‌thành‌ ‌chẹt‌ ‌lòng‌ ‌Sông‌ ‌Đà‌ ‌như‌ ‌

một‌ ‌cái‌ ‌yết‌ ‌hầu.‌ ‌Đứng‌ ‌bên‌ ‌này‌ ‌bờ‌ ‌nhẹ‌ ‌tay‌ ‌ném‌ ‌hòn‌ ‌đá‌ ‌qua‌ ‌bên‌ ‌kia‌ ‌vách.‌ ‌Có‌ ‌quãng‌ ‌con‌ ‌nai‌ ‌con‌ ‌hổ‌ ‌đã‌ ‌có‌ ‌

lần‌ ‌vọt‌ ‌từ‌ ‌bờ‌ ‌bên‌ ‌này‌ ‌sang‌ ‌bờ‌ ‌bên‌ ‌kia.‌ ‌Ngồi‌ ‌trong‌ ‌khoang‌ ‌đò‌ ‌qua‌ ‌quãng‌ ‌ấy,‌ ‌đang‌ ‌mùa‌ ‌hè‌ ‌mà‌ ‌cũng‌ ‌thấy‌ ‌

lạnh,‌ ‌cảm‌ ‌thấy‌ ‌mình‌ ‌như‌ ‌đứng‌ ‌ở‌ ‌hè‌ ‌một‌ ‌cái‌ ‌ngõ‌ ‌mà‌ ‌ngóng‌ ‌vọng‌ ‌lên‌ ‌một‌ ‌khung‌ ‌cửa‌ ‌sổ‌ ‌nào‌ ‌trên‌ ‌cái‌ ‌tầng‌ ‌

nhà‌ ‌thứ‌ ‌mấy‌ ‌nào‌ ‌vừa‌ ‌tắt‌ ‌phụt‌ ‌đèn‌ ‌điện.‌ ‌ ‌

Lại‌ ‌như‌ ‌quãng‌ ‌mặt‌ ‌ghềnh‌ ‌Hát‌ ‌Loóng,‌ ‌dài‌ ‌hàng‌ ‌ngàn‌ ‌cây‌ ‌số‌ ‌nước‌ ‌xô‌ ‌đá,‌ ‌đá‌ ‌xô‌ ‌sóng,‌ ‌sóng‌ ‌xô‌ ‌gió,‌ ‌cuồn‌ ‌

cuộn‌ ‌gió‌ ‌gùn‌ ‌ghè‌ ‌suốt‌ ‌năm‌ ‌như‌ ‌lúc‌ ‌nào‌ ‌cũng‌ ‌đòi‌ ‌nợ‌ ‌xuýt‌ ‌bất‌ ‌cứ‌ ‌người‌ ‌lái‌ ‌đò‌ ‌Sông‌ ‌Đà‌ ‌nào‌ ‌tóm‌ ‌được‌ ‌qua‌ ‌

đấy.‌ ‌Quãng‌ ‌này‌ ‌mà‌ ‌khinh‌ ‌suất‌ ‌tay‌ ‌lái‌ ‌thì‌ ‌cũng‌ ‌dễ‌ ‌lật‌ ‌ngửa‌ ‌bụng‌ ‌thuyền‌ ‌ra.‌ ‌ ‌

Lại‌ ‌như‌ ‌quãng‌ ‌Tà‌ ‌Mường‌ ‌Vát‌ ‌phía‌ ‌dưới‌ ‌Sơn‌ ‌La.‌ ‌Trên‌ ‌sông‌ ‌bỗng‌ ‌có‌ ‌những‌ ‌cái‌ ‌hút‌ ‌nước‌ ‌giống‌ ‌như‌ ‌cái‌ ‌

giếng‌ ‌bê‌ ‌tông‌ ‌thả‌ ‌xuống‌ ‌sông‌ ‌để‌ ‌chuẩn‌ ‌bị‌ ‌làm‌ ‌móng‌ ‌cầu.‌ ‌Nước‌ ‌ở‌ ‌đây‌ ‌thở‌ ‌và‌ ‌kêu‌ ‌hư‌ ‌cái‌ ‌cống‌ ‌bị‌ ‌sặc.‌ ‌Trên‌ ‌

mặt,‌ ‌cái‌ ‌hút‌ ‌xoáy‌ ‌tít‌ ‌đáy,‌ ‌cũng‌ ‌cũng‌ ‌đang‌ ‌quay‌ ‌lừ‌ ‌lừ‌ ‌những‌ ‌cánh‌ ‌quạ‌ ‌đàn.‌ ‌ ‌

(…)‌ ‌Hình‌ ‌như‌ ‌khi‌ ‌mà‌ ‌ta‌ ‌đã‌ ‌quen‌ ‌đọc‌ ‌bản‌ ‌đồ‌ ‌sông‌ ‌núi,‌ ‌thì‌ ‌mỗi‌ ‌lúc‌ ‌ngồi‌ ‌tàu‌ ‌bay‌ ‌trên‌ ‌chiều‌ ‌cao‌ ‌mà‌ ‌nhìn‌ ‌

xuống‌ ‌đất‌ ‌nước‌ ‌Tổ‌ ‌quốc‌ ‌bao‌ ‌la,‌ ‌càng‌ ‌thấy‌ ‌quen‌ ‌thuộc‌ ‌với‌ ‌từng‌ ‌nét‌ ‌sông‌ ‌tãi‌ ‌ra‌ ‌trên‌ ‌đại‌ ‌dương‌ ‌đá‌ ‌lờ‌ ‌lờ‌ ‌

bóng‌ ‌mây‌ ‌dưới‌ ‌chân‌ ‌mình.‌ ‌Con‌ ‌Sông‌ ‌Đà‌ ‌tuôn‌ ‌dài‌ ‌như‌ ‌một‌ ‌áng‌ ‌tóc‌ ‌trữ‌ ‌tình,‌ ‌đầu‌ ‌tóc,‌ ‌chân‌ ‌tóc‌ ‌ẩn‌ ‌hiện‌ ‌

trong‌ ‌mây‌ ‌trời‌ ‌Tây‌ ‌Bắc‌ ‌bung‌ ‌nở‌ ‌hoa‌ ‌ban‌ ‌hoa‌ ‌gạo‌ ‌tháng‌ ‌hai‌ ‌và‌ ‌cuồn‌ ‌cuộn‌ ‌mù‌ ‌khói‌ ‌núi‌ ‌mèo‌ ‌đốt‌ ‌nương‌ ‌

xuân.‌ ‌Tôi‌ ‌đã‌ ‌nhìn‌ ‌say‌ ‌sưa‌ ‌làn‌ ‌mây‌ ‌mùa‌ ‌xuân‌ ‌bay‌ ‌trên‌ ‌Sông‌ ‌Đà,‌ ‌tôi‌ ‌đã‌ ‌xuyên‌ ‌qua‌ ‌đám‌ ‌mây‌ ‌mùa‌ ‌thu‌ ‌mà‌ ‌

nhìn‌ ‌xuống‌ ‌dòng‌ ‌nước‌ ‌Sông‌ ‌Đà.‌ ‌Mùa‌ ‌xuân,‌ ‌dòng‌ ‌sông‌ ‌xanh‌ ‌ngọc‌ ‌bích,‌ ‌chứ‌ ‌nước‌ ‌Sông‌ ‌Đà‌ ‌không‌ ‌xanh‌ ‌

màu‌ ‌xanh‌ ‌canh‌ ‌hến‌ ‌của‌ ‌sông‌ ‌Gâm,‌ ‌sông‌ ‌Lô.‌ ‌Mùa‌ ‌thu‌ ‌nước‌ ‌Sông‌ ‌Đà‌ ‌lừ‌ ‌lừ‌ ‌chín‌ ‌đỏ‌ ‌như‌ ‌da‌ ‌mặt‌ ‌một‌ ‌người‌ ‌

bầm‌ ‌đi‌ ‌vì‌ ‌rượu‌ ‌bữa,‌ ‌lừ‌ ‌lừ‌ ‌cái‌ ‌màu‌ ‌đỏ‌ ‌giận‌ ‌dữ‌ ‌ở‌ ‌một‌ ‌người‌ ‌bất‌ ‌mãn,‌ ‌bưc‌ ‌bội‌ ‌gì‌ ‌mỗi‌ ‌độ‌ ‌thu‌ ‌về.‌ ‌ ‌

(‌Người‌ ‌lái‌ ‌đò‌ ‌Sông‌ ‌Đà,‌ ‌‌Nguyễn‌ ‌Tuân,‌ ‌Ngữ‌ ‌văn‌ ‌lớp‌ ‌12,‌ ‌Tập‌ ‌1,‌ ‌NXB‌ ‌Giáo‌ ‌Dục‌ ‌Việt‌ ‌Nam,‌ ‌2018,‌ ‌T‌ ‌186)‌ ‌

 ‌

ĐÁP ÁN

 ‌Phần‌ ‌

Nội‌ ‌dung‌ ‌

I‌ ‌

1.‌ ‌ ‌

Phương‌ ‌pháp:‌ ‌‌Căn‌ ‌cứ‌ ‌các‌ ‌phương‌ ‌thức‌ ‌biểu‌ ‌đạt‌ ‌đã‌ ‌học‌ ‌ ‌

Cách‌ ‌giải:‌ ‌ ‌

-‌ ‌Phương‌ ‌thức‌ ‌biểu‌ ‌đạt‌ ‌chính:‌ ‌Nghị‌ ‌luận‌ ‌ ‌

2.‌ ‌ ‌

Phương‌ ‌pháp:‌ ‌‌Đọc,‌ ‌phát‌ ‌hiện‌ ‌biện‌ ‌pháp‌ ‌tu‌ ‌từ‌ ‌dựa‌ ‌vào‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ ‌đã‌ ‌học,‌ ‌nêu‌ ‌tác‌ ‌dụng.‌ ‌ ‌

Cách‌ ‌giải:‌ ‌ ‌

-‌ ‌Biện‌ ‌pháp‌ ‌tu‌ ‌từ:‌ ‌Điệp‌ ‌cấu‌ ‌trúc‌ ‌(Hãy….‌ ‌nhưng…)‌ ‌ ‌

-‌ ‌Tác‌ ‌dụng:‌ ‌Nhấn‌ ‌mạnh‌ ‌cần‌ ‌cân‌ ‌bằng‌ ‌giữa‌ ‌việc‌ ‌giải‌ ‌quyết‌ ‌những‌ ‌vấn‌ ‌đề,‌ ‌những‌ ‌tác‌ ‌động‌ ‌từ‌ ‌bên‌ ‌

ngoài‌ ‌với‌ ‌các‌ ‌vấn‌ ‌đề‌ ‌trong‌ ‌nội‌ ‌tại‌ ‌mỗi‌ ‌cá‌ ‌nhân.‌ ‌ ‌

3.‌ ‌ ‌

Phương‌ ‌pháp:‌ ‌‌Đọc‌ ‌kỹ‌ ‌nỗi‌ ‌dung‌ ‌câu‌ ‌nói,‌ ‌phân‌ ‌tích,‌ ‌lý‌ ‌giải.‌ ‌ ‌

Cách‌ ‌giải:‌ ‌ ‌

Theo‌ ‌tác‌ ‌giả,‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌quan‌ ‌trọng‌ ‌nhất‌ ‌và‌ ‌có‌ ‌ý‌ ‌nghĩa‌ ‌nhất‌ ‌là:‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌diễn‌ ‌ra‌ ‌ngay‌ ‌

trong‌ ‌tâm‌ ‌hồn‌ ‌mỗi‌ ‌người.‌ ‌Đó‌ ‌là‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌chống‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌thói‌ ‌quen‌ ‌không‌ ‌lành‌ ‌mạnh,‌ ‌

những‌ ‌cơn‌ ‌nóng‌ ‌giận‌ ‌sắp‌ ‌bùng‌ ‌phát,‌ ‌những‌ ‌lời‌ ‌gian‌ ‌dối‌ ‌chực‌ ‌trào,‌ ‌những‌ ‌phán‌ ‌xét‌ ‌thiếu‌ ‌cơ‌ ‌sở‌ ‌

và‌ ‌cả‌ ‌những‌ ‌căn‌ ‌bệnh‌ ‌hiểm‌ ‌nghèo...‌ ‌ ‌

4.‌ ‌ ‌

Phương‌ ‌pháp:‌ ‌‌phân‌ ‌tích,‌ ‌lí‌ ‌giải‌ ‌ ‌

Cách‌ ‌giải:‌ ‌ ‌

-‌ ‌Nội‌ ‌dung‌ ‌câu‌ ‌nói:‌ ‌‌“Dù‌ ‌có‌ ‌thất‌ ‌bại‌ ‌thảm‌ ‌hại‌ ‌đến‌ ‌mấy‌ ‌chăng‌ ‌nữa‌ ‌thì‌ ‌bạn‌ ‌cũng‌ ‌đã‌ ‌học‌ ‌hỏi‌ ‌được‌ ‌

một‌ ‌điều‌ ‌gì‌ ‌đó‌ ‌bổ‌ ‌ích‌ ‌cho‌ ‌mình”‌ ‌‌:‌ ‌Mỗi‌ ‌thất‌ ‌bại‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌lần‌ ‌chúng‌ ‌ta‌ ‌rút‌ ‌ra‌ ‌những‌ ‌kinh‌ ‌nghiệm,‌ ‌

những‌ ‌bài‌ ‌học‌ ‌xương‌ ‌máu‌ ‌cho‌ ‌bản‌ ‌thân‌ ‌trên‌ ‌con‌ ‌đường‌ ‌dẫn‌ ‌đến‌ ‌thành‌ ‌công.‌ ‌Như‌ ‌vậy,‌ ‌thất‌ ‌bại‌ ‌

còn‌ ‌là‌ ‌nguồn‌ ‌động‌ ‌lực‌ ‌để‌ ‌ta‌ ‌không‌ ‌ngừng‌ ‌nỗ‌ ‌lực,‌ ‌cố‌ ‌gắng,‌ ‌trau‌ ‌dồi‌ ‌bản‌ ‌thân‌ ‌trở‌ ‌nên‌ ‌tốt‌ ‌đẹp‌ ‌hơn,‌ ‌

hoàn‌ ‌thiện‌ ‌hơn.‌ ‌ ‌

-‌ ‌Nêu‌ ‌suy‌ ‌nghĩ‌ ‌của‌ ‌bản‌ ‌thân:‌ ‌ ‌

+‌ ‌Đừng‌ ‌ngại‌ ‌vấp‌ ‌ngã,‌ ‌đừng‌ ‌sợ‌ ‌thất‌ ‌bại,‌ ‌đừng‌ ‌chán‌ ‌nản‌ ‌bi‌ ‌quan‌ ‌khi‌ ‌gặp‌ ‌phải‌ ‌thất‌ ‌bại.‌ ‌ ‌

+‌ ‌Hãy‌ ‌biết‌ ‌cách‌ ‌đứng‌ ‌lên‌ ‌sau‌ ‌mỗi‌ ‌lần‌ ‌vấp‌ ‌ngã‌ ‌bằng‌ ‌chính‌ ‌những‌ ‌kinh‌ ‌nghiệm,‌ ‌bài‌ ‌học‌ ‌đúc‌ ‌kết‌ ‌

từ‌ ‌thất‌ ‌bại.‌

II‌ ‌

Câu‌ ‌1‌ ‌ ‌

Phương‌ ‌pháp:‌ ‌‌Tìm‌ ‌hiểu‌ ‌đề,‌ ‌xác‌ ‌định‌ ‌rõ‌ ‌vấn‌ ‌đề‌ ‌cần‌ ‌nghị‌ ‌luận‌ ‌(nghị‌ ‌luận‌ ‌về‌ ‌một‌ ‌tư‌ ‌tưởng‌ ‌đạo‌ ‌lý‌ ‌

“Bạn‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌người‌ ‌làm‌ ‌chủ‌ ‌số‌ ‌phận‌ ‌mình”‌).‌ ‌Phân‌ ‌tích,‌ ‌lí‌ ‌giải,‌ ‌tổng‌ ‌hợp.‌ ‌ ‌

Cách‌ ‌giải:‌ ‌ ‌

1.‌ ‌Giải‌ ‌thích:‌ ‌ ‌

-‌ ‌Số‌ ‌phận:‌ ‌Có‌ ‌thể‌ ‌hiểu‌ ‌một‌ ‌cách‌ ‌đơn‌ ‌giản‌ ‌là‌ ‌sự‌ ‌sắp‌ ‌đặt‌ ‌từ‌ ‌trước‌ ‌của‌ ‌một‌ ‌thế‌ ‌lực‌ ‌siêu‌ ‌nhiên‌ ‌nào‌ ‌

đó‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌cuộc‌ ‌đời‌ ‌một‌ ‌người.‌ ‌Theo‌ ‌đó,‌ ‌cuộc‌ ‌đời‌ ‌người‌ ‌này‌ ‌sẽ‌ ‌diễn‌ ‌ra‌ ‌đúng‌ ‌như‌ ‌sự‌ ‌định‌ ‌đoạt.‌ ‌ ‌

Vui‌ ‌vẻ,‌ ‌hạnh‌ ‌phúc,‌ ‌khổ‌ ‌đau‌ ‌tất‌ ‌cả‌ ‌dều‌ ‌dựa‌ ‌vào‌ ‌sự‌ ‌sắp‌ ‌đặt.‌ ‌ ‌

-‌ ‌Làm‌ ‌chủ:‌ ‌Là‌ ‌tự‌ ‌mình‌ ‌quyết‌ ‌định‌ ‌cuộc‌ ‌sống‌ ‌của‌ ‌mình,‌ ‌không‌ ‌dựa‌ ‌dẫm‌ ‌hay‌ ‌bị‌ ‌chi‌ ‌phối‌ ‌bởi‌ ‌bất‌ ‌

cứ‌ ‌yếu‌ ‌tố‌ ‌nào.‌ ‌ ‌

=>‌ ‌Số‌ ‌phận‌ ‌mỗi‌ ‌con‌ ‌người‌ ‌do‌ ‌chính‌ ‌bản‌ ‌thân‌ ‌nắm‌ ‌giữ,‌ ‌quyết‌ ‌định.‌ ‌Cuộc‌ ‌đời‌ ‌một‌ ‌người‌ ‌có‌ ‌vui‌ ‌

hay‌ ‌buồn,‌ ‌khổ‌ ‌đau‌ ‌hay‌ ‌hạnh‌ ‌phúc‌ ‌là‌ ‌do‌ ‌chính‌ ‌bản‌ ‌thân‌ ‌họ‌ ‌tạo‌ ‌ra,‌ ‌nắm‌ ‌bắt‌ ‌và‌ ‌quyết‌ ‌định.‌ ‌ ‌

2.‌ ‌Chứng‌ ‌minh:‌ ‌ ‌

-‌ ‌Số‌ ‌phận‌ ‌mỗi‌ ‌cá‌ ‌nhân‌ ‌không‌ ‌phải‌ ‌do‌ ‌ông‌ ‌trời‌ ‌sắp‌ ‌đặt‌ ‌mà‌ ‌do‌ ‌sự‌ ‌lựa‌ ‌chọn,‌ ‌cách‌ ‌nhìn‌ ‌nhận‌ ‌và‌ ‌giải‌ ‌

quyết‌ ‌vấn‌ ‌đề‌ ‌của‌ ‌chính‌ ‌họ.‌ ‌ ‌

+‌ ‌Lựa‌ ‌chọn‌ ‌khổ‌ ‌đau‌ ‌hay‌ ‌hạnh‌ ‌phúc,‌ ‌lối‌ ‌mòn‌ ‌hay‌ ‌con‌ ‌đường‌ ‌mới,…‌ ‌tất‌ ‌cả‌ ‌đều‌ ‌do‌ ‌suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌cách‌ ‌

nhìn‌ ‌của‌ ‌bạn‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌cuộc‌ ‌đời‌ ‌này.‌ ‌Khi‌ ‌có‌ ‌cách‌ ‌nhìn‌ ‌tích‌ ‌cực,‌ ‌cuộc‌ ‌sống‌ ‌sẽ‌ ‌trở‌ ‌nên‌ ‌tươi‌ ‌đẹp‌ ‌hơn.‌ ‌ ‌

DC:‌ ‌Nick‌ ‌Vujjik‌ ‌một‌ ‌người‌ ‌khuyết‌ ‌tật‌ ‌nhưng‌ ‌chọn‌ ‌cách‌ ‌nhìn‌ ‌cuộc‌ ‌sống‌ ‌đầy‌ ‌tích‌ ‌cực.‌ ‌Anh‌ ‌

không‌ ‌chỉ‌ ‌tạo‌ ‌ta‌ ‌cho‌ ‌mình‌ ‌một‌ ‌cuộc‌ ‌sống‌ ‌ý‌ ‌nghĩa‌ ‌mà‌ ‌còn‌ ‌truyền‌ ‌cảm‌ ‌hứng‌ ‌sống‌ ‌tới‌ ‌rất‌ ‌nhiều‌ ‌

nhiều‌ ‌trên‌ ‌thế‌ ‌giới.‌ ‌ ‌

+‌ ‌Lựa‌ ‌chọn‌ ‌đứng‌ ‌lên‌ ‌sau‌ ‌vấp‌ ‌ngã‌ ‌hay‌ ‌chết‌ ‌chìm‌ ‌trong‌ ‌thất‌ ‌bại‌ ‌cũng‌ ‌là‌ ‌từ‌ ‌tư‌ ‌duy,‌ ‌sự‌ ‌kiên‌ ‌trì,‌ ‌nỗ‌ ‌

lực‌ ‌của‌ ‌mỗi‌ ‌con‌ ‌người.‌ ‌ ‌

DC:‌ ‌Nhà‌ ‌văn‌ ‌Bandac‌ ‌vốn‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌tiểu‌ ‌thương.‌ ‌Sau‌ ‌đó‌ ‌ông‌ ‌gặp‌ ‌phải‌ ‌thất‌ ‌bại‌ ‌lớn‌ ‌trong‌ ‌kinh‌ ‌doanh‌ ‌

khiến‌ ‌ông‌ ‌lâm‌ ‌vào‌ ‌cảnh‌ ‌nghèo‌ ‌đói.‌ ‌Thế‌ ‌nhưng,‌ ‌không‌ ‌để‌ ‌cuộc‌ ‌đời‌ ‌mình‌ ‌chết‌ ‌trìm‌ ‌trong‌ ‌thất‌ ‌bại,‌ ‌

ông‌ ‌vẫn‌ ‌cố‌ ‌gắng‌ ‌từng‌ ‌ngày‌ ‌để‌ ‌thay‌ ‌đổi‌ ‌nó.‌ ‌Ông‌ ‌bắt‌ ‌đầu‌ ‌lại‌ ‌bằng‌ ‌cách‌ ‌viết‌ ‌văn‌ ‌và‌ ‌cuối‌ ‌cùng‌ ‌với‌ ‌

sự‌ ‌nỗ‌ ‌lực‌ ‌của‌ ‌bản‌ ‌thân‌ ‌ông‌ ‌đã‌ ‌thay‌ ‌đổi‌ ‌được‌ ‌cuộc‌ ‌đời,‌ ‌bước‌ ‌ra‌ ‌từ‌ ‌thất‌ ‌bại‌ ‌và‌ ‌trở‌ ‌thành‌ ‌một‌ ‌nhà‌ ‌

văn‌ ‌nổi‌ ‌tiếng‌ ‌của‌ ‌thế‌ ‌giới.‌ ‌ ‌

+‌ ‌Lựa‌ ‌chọn‌ ‌đầu‌ ‌hàng,‌ ‌phó‌ ‌mặc‌ ‌cho‌ ‌số‌ ‌phận‌ ‌hay‌ ‌vượt‌ ‌lên‌ ‌số‌ ‌phận‌ ‌đều‌ ‌nằm‌ ‌ở‌ ‌quyết‌ ‌định‌ ‌của‌ ‌con‌ ‌

người.‌ ‌Nếu‌ ‌đầu‌ ‌hàng,‌ ‌buông‌ ‌xuôi‌ ‌con‌ ‌người‌ ‌sẽ‌ ‌không‌ ‌nỗ‌ ‌lực,‌ ‌không‌ ‌cố‌ ‌gắng,‌ ‌bởi‌ ‌vì‌ ‌số‌ ‌phận‌ ‌họ‌ ‌

đã‌ ‌an‌ ‌bài,‌ ‌có‌ ‌cố‌ ‌gắng‌ ‌cũng‌ ‌không‌ ‌thể‌ ‌thay‌ ‌đổi.‌ ‌Đó‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌những‌ ‌tư‌ ‌duy‌ ‌chết,‌ ‌họ‌ ‌chỉ‌ ‌đang‌ ‌tồn‌ ‌

tại‌ ‌trong‌ ‌cuộc‌ ‌đời‌ ‌này‌ ‌chứ‌ ‌không‌ ‌phải‌ ‌sống.‌ ‌Ngược‌ ‌lại‌ ‌nếu‌ ‌luôn‌ ‌có‌ ‌ý‌ ‌chí,‌ ‌nghị‌ ‌lực‌ ‌không‌ ‌chịu‌ ‌

đầu‌ ‌hàng‌ ‌trước‌ ‌số‌ ‌phận‌ ‌con‌ ‌người‌ ‌sẽ‌ ‌tạo‌ ‌ra‌ ‌những‌ ‌điều‌ ‌tuyệt‌ ‌vời,‌ ‌một‌ ‌cuộc‌ ‌sống‌ ‌có‌ ‌ý‌ ‌nghĩa.‌ ‌ ‌

DC:‌ ‌Bill‌ ‌Porter‌ ‌sinh‌ ‌ra‌ ‌đã‌ ‌mặc‌ ‌bệnh‌ ‌bại‌ ‌não‌ ‌nhưng‌ ‌với‌ ‌quan‌ ‌niệm:‌ ‌‌“‌Một‌ ‌khi‌ ‌có‌ ‌ước‌ ‌mơ‌ ‌thì‌ ‌bệnh‌ ‌

tật‌ ‌sẽ‌ ‌không‌ ‌còn‌ ‌là‌ ‌trở‌ ‌ngại”‌ ‌ông‌ ‌đã‌ ‌từng‌ ‌ngày‌ ‌vượt‌ ‌lên‌ ‌số‌ ‌phận.‌ ‌Ông‌ ‌Bill‌ ‌vẫn‌ ‌đam‌ ‌mê,‌ ‌nỗ‌ ‌lực‌ ‌

 ‌

 ‌ ‌‌

bán‌ ‌hàng.‌ ‌Sau‌ ‌nhiều‌ ‌cố‌ ‌gắng,‌ ‌ông‌ ‌trở‌ ‌thành‌ ‌một‌ ‌trong‌ ‌những‌ ‌nhân‌ ‌viên‌ ‌tiếp‌ ‌thị‌ ‌giỏi‌ ‌nhất‌ ‌nước‌ ‌

Mỹ.‌ ‌ ‌

3.‌ ‌Bình‌ ‌luận:‌ ‌ ‌

-‌ ‌Đề‌ ‌cao‌ ‌những‌ ‌con‌ ‌người‌ ‌có‌ ‌tư‌ ‌duy‌ ‌tích‌ ‌cực,‌ ‌biết‌ ‌nắm‌ ‌bắt‌ ‌tự‌ ‌làm‌ ‌chủ‌ ‌cuộc‌ ‌đời‌ ‌mình.‌ ‌ ‌

-‌ ‌Phê‌ ‌phán‌ ‌lối‌ ‌tư‌ ‌duy‌ ‌ỷ‌ ‌nại,‌ ‌phó‌ ‌mặc‌ ‌đổ‌ ‌lỗi‌ ‌cho‌ ‌số‌ ‌phận.‌ ‌ ‌

-‌ ‌Trước‌ ‌khi‌ ‌đổ‌ ‌lỗi‌ ‌cho‌ ‌số‌ ‌phận‌ ‌con‌ ‌người‌ ‌hãy‌ ‌tự‌ ‌nhìn‌ ‌lại‌ ‌bản‌ ‌thân‌ ‌xem‌ ‌thử‌ ‌mình‌ ‌đã‌ ‌làm‌ ‌được‌ ‌gì‌ ‌

đã‌ ‌vấp‌ ‌phải‌ ‌những‌ ‌lỗi‌ ‌sai‌ ‌nào‌ ‌để‌ ‌từ‌ ‌đó‌ ‌có‌ ‌đánh‌ ‌giá‌ ‌chính‌ ‌xác,‌ ‌khách‌ ‌quan‌ ‌làm‌ ‌cơ‌ ‌sở‌ ‌để‌ ‌sự‌ ‌hoàn‌ ‌

thiện‌ ‌bản‌ ‌thân‌ ‌hướng‌ ‌tới‌ ‌cuộc‌ ‌sống‌ ‌tốt‌ ‌đẹp.‌ ‌ ‌

-‌ ‌Mở‌ ‌rộng‌ ‌vấn‌ ‌đề‌ ‌và‌ ‌liên‌ ‌hệ‌ ‌bản‌ ‌thân‌ ‌ ‌

4.‌ ‌Tổng‌ ‌kết‌ ‌vấn‌ ‌đề‌ ‌ ‌

Câu‌ ‌2:‌ ‌ ‌

Phương‌ ‌pháp:‌ ‌‌Xác‌ ‌định‌ ‌rõ‌ ‌vấn‌ ‌đề‌ ‌cần‌ ‌nghị‌ ‌luận:‌ ‌‌“Con‌ ‌Sông‌ ‌Đà‌ ‌thu‌ ‌hút‌ ‌người‌ ‌đọc‌ ‌bởi‌ ‌sự‌ ‌hung‌ ‌

bạo‌ ‌nhưng‌ ‌cũng‌ ‌làm‌ ‌say‌ ‌đắm‌ ‌lòng‌ ‌người‌ ‌bởi‌ ‌vẻ‌ ‌đẹp‌ ‌trữ‌ ‌tình”‌.‌ ‌Chứng‌ ‌minh‌ ‌thông‌ ‌qua‌ ‌đoạn‌ ‌

trích.‌ ‌ ‌

Đọc‌ ‌kỹ‌ ‌đoạn‌ ‌trích,‌ ‌phân‌ ‌tích,‌ ‌bình‌ ‌luận‌ ‌ ‌

Cách‌ ‌giải:‌ ‌ ‌

I.‌ ‌Mở‌ ‌bài‌ ‌ ‌

-‌ ‌Giới‌ ‌thiệu‌ ‌một‌ ‌số‌ ‌nét‌ ‌tiêu‌ ‌biểu‌ ‌về‌ ‌tác‌ ‌giả‌ ‌Nguyễn‌ ‌Tuân:‌ ‌Cuộc‌ ‌đời,‌ ‌con‌ ‌người‌ ‌và‌ ‌phong‌ ‌cách‌ ‌

nghệ‌ ‌thuật‌ ‌đặc‌ ‌trưng‌ ‌của‌ ‌nhà‌ ‌thơ.‌ ‌ ‌

-‌ ‌Nêu‌ ‌khái‌ ‌quát‌ ‌chung‌ ‌về‌ ‌tác‌ ‌phẩm‌ ‌‌“Người‌ ‌lái‌ ‌đò‌ ‌sông‌ ‌Đà”‌:‌ ‌hoàn‌ ‌cảnh‌ ‌sáng‌ ‌tác,‌ ‌vị‌ ‌trí,‌ ‌giá‌ ‌trị‌ ‌

nội‌ ‌dung,‌ ‌giá‌ ‌trị‌ ‌nghệ‌ ‌thuật.‌ ‌ ‌

-‌ ‌Khẳng‌ ‌đinh‌ ‌luận‌ ‌đề‌ ‌và‌ ‌khái‌ ‌quát‌ ‌nội‌ ‌dung‌ ‌đoạn‌ ‌trích:‌ ‌‌Con‌ ‌sông‌ ‌Đà‌ ‌thu‌ ‌hút‌ ‌người‌ ‌đọc‌ ‌bởi‌ ‌sự‌ ‌

hung‌ ‌bạo‌ ‌nhưng‌ ‌cũng‌ ‌làm‌ ‌say‌ ‌đắm‌ ‌lòng‌ ‌người‌ ‌bởi‌ ‌vẻ‌ ‌đẹp‌ ‌trữ‌ ‌tình‌ ‌ ‌

II.‌ ‌Thân‌ ‌bài‌ ‌ ‌

1.‌ ‌Con‌ ‌sông‌ ‌Đà‌ ‌thu‌ ‌hút‌ ‌người‌ ‌đọc‌ ‌bởi‌ ‌sự‌ ‌hung‌ ‌bạo.‌ ‌ ‌

-‌ ‌Vách‌ ‌đá:‌ ‌ ‌

+‌ ‌Dòng‌ ‌sông‌ ‌không‌ ‌trôi‌ ‌giữa‌ ‌đôi‌ ‌bờ‌ ‌“cát‌ ‌trắng‌ ‌phẳng‌ ‌lì”‌ ‌thơ‌ ‌mộng‌ ‌mà‌ ‌bờ‌ ‌sông‌ ‌“dựng‌ ‌vách‌ ‌

thành”,‌ ‌cao‌ ‌vút,‌ ‌dựng‌ ‌đứng.‌ ‌Sử‌ ‌dụng‌ ‌nghệ‌ ‌thuật‌ ‌ẩn‌ ‌dụ‌ ‌những‌ ‌khối‌ ‌đá‌ ‌bờ‌ ‌sông‌ ‌được‌ ‌Nguyễn‌ ‌

Tuân‌ ‌ví‌ ‌như‌ ‌những‌ ‌thành‌ ‌trì‌ ‌kiên‌ ‌cố,‌ ‌vững‌ ‌chãi‌ ‌và‌ ‌đầy‌ ‌rẫy‌ ‌sự‌ ‌nguy‌ ‌hiểm,‌ ‌bí‌ ‌ẩn,‌ ‌đe‌ ‌doạ‌ ‌trực‌ ‌chờ.‌ ‌ ‌

+‌ ‌Quãng‌ ‌sông‌ ‌thì‌ ‌hẹp‌ ‌đến‌ ‌nỗi‌ ‌“con‌ ‌nai,‌ ‌con‌ ‌hổ‌ ‌có‌ ‌lần‌ ‌vọt‌ ‌từ‌ ‌bờ‌ ‌sông‌ ‌này‌ ‌sang‌ ‌bờ‌ ‌kia”.‌ ‌“Mặt‌ ‌

sông‌ ‌chỗ‌ ‌ấy‌ ‌chỉ‌ ‌đúng‌ ‌ngọ‌ ‌mới‌ ‌có‌ ‌mặt‌ ‌trời”.‌ ‌Các‌ ‌liên‌ ‌tưởng‌ ‌tưởng‌ ‌chừng‌ ‌như‌ ‌bâng‌ ‌quơ,‌ ‌ngẫu‌ ‌

nhiên‌ ‌nhưng‌ ‌lại‌ ‌chứa‌ ‌đựng‌ ‌đầy‌ ‌dụng‌ ‌ý‌ ‌nghệ‌ ‌thuật‌ ‌của‌ ‌tác‌ ‌giả.‌ ‌Chỗ‌ ‌sông‌ ‌phải‌ ‌đến‌ ‌tận‌ ‌giữa‌ ‌trưa,‌ ‌

khi‌ ‌mặt‌ ‌trời‌ ‌lên‌ ‌cao‌ ‌nhất‌ ‌mới‌ ‌có‌ ‌ánh‌ ‌nắng‌ ‌chiếu‌ ‌vào.‌ ‌Động‌ ‌từ‌ ‌mạnh‌ ‌xen‌ ‌lẫn‌ ‌với‌ ‌nghệ‌ ‌thuật‌ ‌so‌ ‌

sánh‌ ‌“như‌ ‌một‌ ‌cái‌ ‌yết‌ ‌hầu”‌ ‌và‌ ‌hình‌ ‌ảnh‌ ‌hai‌ ‌bên‌ ‌bờ‌ ‌con‌ ‌hươu‌ ‌con‌ ‌nai‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌nhảy‌ ‌qua‌ ‌đã‌ ‌được‌ ‌tác‌ ‌giả‌ ‌khéo‌ ‌léo‌ ‌lồng‌ ‌vào,‌ ‌giúp‌ ‌người‌ ‌đọc‌ ‌hình‌ ‌dung‌ ‌ra‌ ‌độ‌ ‌cao‌ ‌của‌ ‌vách‌ ‌đá,‌ ‌độ‌ ‌hẹp‌ ‌của‌ ‌lòng‌ ‌

sông.‌ ‌ ‌

+‌ ‌Ngồi‌ ‌trong‌ ‌khoang‌ ‌thuyền‌ ‌đi‌ ‌qua‌ ‌khúc‌ ‌sông‌ ‌ấy‌ ‌“mùa‌ ‌hè‌ ‌cũng‌ ‌thấy‌ ‌lạnh”.‌ ‌Tác‌ ‌giả‌ ‌miêu‌ ‌tả‌ ‌

thông‌ ‌qua‌ ‌cảm‌ ‌giác,‌ ‌giữa‌ ‌mùa‌ ‌hè‌ ‌nóng‌ ‌nực‌ ‌oi‌ ‌bức‌ ‌tác‌ ‌giả‌ ‌lại‌ ‌cảm‌ ‌thấy‌ ‌lạnh‌ ‌khi‌ ‌qua‌ ‌đây.‌ ‌Phải‌ ‌

chăng‌ ‌chính‌ ‌cái‌ ‌khung‌ ‌cảnh‌ ‌choáng‌ ‌ngợp,‌ ‌kỳ‌ ‌vĩ,‌ ‌chật‌ ‌hẹp‌ ‌đã‌ ‌làm‌ ‌cho‌ ‌người‌ ‌ta‌ ‌cảm‌ ‌thấy‌ ‌sợ‌ ‌hãi‌ ‌

và‌ ‌nhỏ‌ ‌bé‌ ‌giữa‌ ‌giữa‌ ‌thiên‌ ‌nhiên.‌ ‌Khi‌ ‌đi‌ ‌qua‌ ‌quãng‌ ‌này,‌ ‌người‌ ‌ta‌ ‌cảm‌ ‌tưởng‌ ‌như‌ ‌mình‌ ‌“đang‌ ‌

đứng‌ ‌ở‌ ‌một‌ ‌cái‌ ‌ngõ‌ ‌nào‌ ‌mà‌ ‌ngóng‌ ‌vọng‌ ‌lên‌ ‌cái‌ ‌cửa‌ ‌sổ‌ ‌trên‌ ‌cái‌ ‌tầng‌ ‌nhà‌ ‌thứ‌ ‌mấy‌ ‌nào‌ ‌vừa‌ ‌tắt‌ ‌

phụt‌ ‌đèn‌ ‌điện”.‌ ‌Bằng‌ ‌một‌ ‌loạt‌ ‌hình‌ ‌ảnh‌ ‌miêu‌ ‌tả,‌ ‌Nguyễn‌ ‌Tuân‌ ‌đã‌ ‌đẩy‌ ‌người‌ ‌đọc‌ ‌từ‌ ‌phố‌ ‌xá‌ ‌đô‌ ‌

thị‌ ‌về‌ ‌khung‌ ‌cảnh‌ ‌hoang‌ ‌sơ‌ ‌đến‌ ‌đáng‌ ‌sợ‌ ‌của‌ ‌thiên‌ ‌nhiên‌ ‌sông‌ ‌nước.‌ ‌Người‌ ‌ta‌ ‌thấy‌ ‌hiện‌ ‌ra‌ ‌trước‌ ‌

mắt‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌khúc‌ ‌sông‌ ‌Đà‌ ‌vừa‌ ‌sâu,‌ ‌vừa‌ ‌hẹp,‌ ‌vừa‌ ‌tối,‌ ‌vừa‌ ‌lạnh‌ ‌đủ‌ ‌để‌ ‌bất‌ ‌kỳ‌ ‌ai‌ ‌đến‌ ‌đây‌ ‌cũng‌ ‌phải‌ ‌

rùng‌ ‌mình‌ ‌sợ‌ ‌hãi.‌ ‌ ‌

-‌ ‌Ghềnh‌ ‌Hát‌ ‌Loóng‌ ‌hung‌ ‌dữ:‌ ‌ ‌

+‌ ‌‌Hàng‌ ‌ngàn‌ ‌cây‌ ‌số‌ ‌“nước‌ ‌xô‌ ‌đá,‌ ‌đá‌ ‌xô‌ ‌sóng,‌ ‌sóng‌ ‌xô‌ ‌gió”.‌ ‌Một‌ ‌loạt‌ ‌thanh‌ ‌sắc‌ ‌xuất‌ ‌hiện‌ ‌tạo‌ ‌

cho‌ ‌ta‌ ‌cảm‌ ‌giác‌ ‌sóng‌ ‌gió‌ ‌ngày‌ ‌càng‌ ‌mạnh‌ ‌mẽ‌ ‌và‌ ‌cao‌ ‌dần.‌ ‌Nghệ‌ ‌thuật‌ ‌điệp‌ ‌từ,‌ ‌điệp‌ ‌cấu‌ ‌trúc‌ ‌nối‌ ‌

tiếp‌ ‌nhau,‌ ‌động‌ ‌từ‌ ‌mạnh‌ ‌“xô”‌ ‌được‌ ‌lặp‌ ‌lại‌ ‌nhiều‌ ‌lần.‌ ‌Sức‌ ‌mạnh‌ ‌của‌ ‌thiên‌ ‌nhiên‌ ‌rất‌ ‌khủng‌ ‌khiếp,‌ ‌

rất‌ ‌lạnh‌ ‌lùng,‌ ‌nó‌ ‌‌“gùn‌ ‌ghè”‌,‌ ‌hầm‌ ‌hè‌ ‌như‌ ‌một‌ ‌con‌ ‌thú‌ ‌hoang‌ ‌hung‌ ‌dữ,‌ ‌lì‌ ‌lợm,‌ ‌sẵn‌ ‌sàng‌ ‌thách‌ ‌

thức‌ ‌với‌ ‌con‌ ‌người‌ ‌nơi‌ ‌đây‌ ‌

 ‌-‌ ‌Ở‌ ‌Tà‌ ‌Mường‌ ‌Vát:‌ ‌ ‌

+‌ ‌Xoáy‌ ‌nước‌ ‌‌“như‌ ‌những‌ ‌cái‌ ‌giếng‌ ‌bê-tông”‌ ‌‌được‌ ‌thả‌ ‌xuống‌ ‌làm‌ ‌móng‌ ‌cầu,‌ ‌nước‌ ‌ở‌ ‌đây‌ ‌‌“thở‌ ‌

và‌ ‌kêu‌ ‌như‌ ‌một‌ ‌cái‌ ‌cống‌ ‌bị‌ ‌sặc”‌.‌ ‌Nghệ‌ ‌thuật‌ ‌nhân‌ ‌hoá‌ ‌kết‌ ‌hợp‌ ‌so‌ ‌sánh‌ ‌của‌ ‌Nguyễn‌ ‌Tuân‌ ‌làm‌ ‌

tạo‌ ‌cho‌ ‌câu‌ ‌văn‌ ‌trở‌ ‌nên‌ ‌sinh‌ ‌động,‌ ‌hấp‌ ‌dẫn‌ ‌hơn‌ ‌bao‌ ‌giờ‌ ‌hết.‌ ‌ ‌

+‌ ‌Khúc‌ ‌sông‌ ‌này‌ ‌nguy‌ ‌hiểm‌ ‌đến‌ ‌mức‌ ‌không‌ ‌một‌ ‌con‌ ‌thuyền‌ ‌nào‌ ‌dám‌ ‌tiến‌ ‌lại‌ ‌gần,‌ ‌nếu‌ ‌không‌ ‌sẽ‌ ‌

bị‌ ‌hút‌ ‌vào‌ ‌trong,‌ ‌bị‌ ‌dìm‌ ‌xuống‌ ‌lòng‌ ‌sông‌ ‌và‌ ‌biến‌ ‌mất‌ ‌một‌ ‌cách‌ ‌đáng‌ ‌sợ.‌ ‌ ‌

 ‌

 ‌

2.‌ ‌Con‌ ‌sông‌ ‌Đà‌ ‌làm‌ ‌say‌ ‌đắm‌ ‌người‌ ‌đọc‌ ‌bởi‌ ‌vẻ‌ ‌đẹp‌ ‌trữ‌ ‌tình..‌ ‌ ‌

-Vẻ‌ ‌đẹp‌ ‌Đà‌ ‌giang‌ ‌được‌ ‌miêu‌ ‌tả‌ ‌qua‌ ‌nhiều‌ ‌điểm‌ ‌nhìn,‌ ‌nhiều‌ ‌góc‌ ‌cạnh,‌ ‌không‌ ‌gian‌ ‌và‌ ‌thời‌ ‌gian‌ ‌

khác‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌

+‌ ‌Từ‌ ‌trên‌ ‌cao‌ ‌nhìn‌ ‌xuống,‌ ‌con‌ ‌sông‌ ‌Đà‌ ‌uốn‌ ‌lượn,‌ ‌mềm‌ ‌mại‌ ‌như‌ ‌áng‌ ‌tóc‌ ‌của‌ ‌người‌ ‌con‌ ‌gái‌ ‌Tây‌ ‌

Bắc‌ ‌kiều‌ ‌diễm,‌ ‌xinh‌ ‌đẹp.‌ ‌Dòng‌ ‌sông‌ ‌Đà‌ ‌được‌ ‌nhà‌ ‌văn‌ ‌bằng‌ ‌những‌ ‌hình‌ ‌ảnh‌ ‌rất‌ ‌biểu‌ ‌cảm,‌ ‌gây‌ ‌

ấn‌ ‌tượng‌ ‌sâu‌ ‌sắc,‌ ‌“tuôn‌ ‌dài‌ ‌như‌ ‌một‌ ‌áng‌ ‌tóc‌ ‌trữ‌ ‌tình,‌ ‌đầu‌ ‌tóc‌ ‌chân‌ ‌tóc‌ ‌ẩn‌ ‌hiện‌ ‌trong‌ ‌mây‌ ‌trời‌ ‌

Tây‌ ‌Bắc‌ ‌bung‌ ‌nở‌ ‌hoa‌ ‌ban,‌ ‌hoa‌ ‌gạo‌ ‌tháng‌ ‌hai‌ ‌và‌ ‌cuồn‌ ‌cuộn‌ ‌khói‌ ‌núi‌ ‌Mèo‌ ‌đốt‌ ‌nương‌ ‌xuân”.‌ ‌ ‌

+‌ ‌Màu‌ ‌nước‌ ‌sông‌ ‌Đà‌ ‌biến‌ ‌đổi‌ ‌theo‌ ‌từng‌ ‌mùa‌ ‌khác‌ ‌nhau,‌ ‌mỗi‌ ‌mùa‌ ‌mang‌ ‌một‌ ‌vẻ‌ ‌đẹp‌ ‌độc‌ ‌đáo,‌ ‌

riêng‌ ‌biệt:‌ ‌Mùa‌ ‌xuân‌ ‌dòng‌ ‌sông‌ ‌“xanh‌ ‌ngọc‌ ‌bích”,‌ ‌mùa‌ ‌thu‌ ‌“lừ‌ ‌lừ‌ ‌chín‌ ‌đỏ”.‌ ‌Con‌ ‌sông‌ ‌như‌ ‌

người‌ ‌thiếu‌ ‌nữ‌ ‌xinh‌ ‌đẹp,‌ ‌mơ‌ ‌mộng‌ ‌đang‌ ‌tuổi‌ ‌xuân‌ ‌thì‌ ‌tràn‌ ‌đầy‌ ‌niềm‌ ‌kiêu‌ ‌hãnh‌ ‌nên‌ ‌tính‌ ‌cách‌ ‌đôi‌ ‌

phần‌ ‌khó‌ ‌hiểu,‌ ‌thay‌ ‌đổi‌ ‌thất‌ ‌thường.‌ ‌ ‌

 ‌

 ‌

III.‌ ‌Kết‌ ‌bài‌ ‌ ‌

-‌ ‌Khẳng‌ ‌định‌ ‌lại‌ ‌nhận‌ ‌định‌ ‌về‌ ‌Sông‌ ‌Đà:‌ ‌‌“Con‌ ‌sông‌ ‌Đà‌ ‌thu‌ ‌hút‌ ‌người‌ ‌đọc‌ ‌bởi‌ ‌sự‌ ‌hung‌ ‌bạo‌ ‌

nhưng‌ ‌cũng‌ ‌làm‌ ‌say‌ ‌đắm‌ ‌lòng‌ ‌người‌ ‌bởi‌ ‌vẻ‌ ‌đẹp‌ ‌trữ‌ ‌tình”‌ ‌ ‌

-‌ ‌Đánh‌ ‌giá‌ ‌nhận‌ ‌xét‌ ‌về‌ ‌nghệ‌ ‌thuật‌ ‌độc‌ ‌đáo,‌ ‌tài‌ ‌hoa,‌ ‌uyên‌ ‌bác‌ ‌của‌ ‌Nguyễn‌ ‌Tuân.‌ ‌ ‌

 ‌