Kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm 7 ctst

Kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm 7 ctst

4.4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm 7 ctst

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

Phụ lục III

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG: THCS…………

TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Họ và tên giáo viên: ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, HƯỚNG NGHIÊP LỚP 7

( Chân trời sáng tạo)

(Năm học 2022 - 2023)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

Chủ đề 1. Rèn luyện thói quen.

4

Tuần 1; 2; 3; 4

Tranh, ảnh về chủ đề

Lớp học

2

Chủ đề 2. Rèn luyện sự kiên trì và chăm chỉ.

4

Tuần 5; 6; 7; 8

Tranh, ảnh về chủ đề

Lớp học

3

Kiểm tra giữa kì I

1

Tuần 9

Lớp học

4

Chủ đề 3. Hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung.

4

Tuần 10; 11; 12; 13

Tranh, ảnh về chủ đề

Lớp học

5

Chủ đề 4. Chia sẻ trách nhiệm trong gia đình.

3

Tuần 14; 15; 16

Tranh, ảnh về chủ đề

Lớp học

6

Chủ đề 5. Chi tiêu có kế hoạch.

3

Tuần 17; 19

Tranh, ảnh về chủ đề

Lớp học

7

Kiểm tra cuối kì I

1

Tuần 18

Lớp học

8

Chủ đề 6. Sống hòa hợp trong cộng đồng.

4

Tuần 20; 21; 22; 23

Tranh, ảnh về chủ đề

Lớp học

9

Chủ đề 7. Góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính.

3

Tuần 24; 25; 26

Tranh, ảnh về chủ đề

Lớp học

10

Kiểm tra giữa kì II

1

Tuần 27

Lớp học

11

Chủ đề 8. Tìm hiểu các nghề ở địa phương.

3

Tuần 28; 29; 30

Tranh, ảnh về chủ đề

Lớp học

12

Chủ đề 9. Tìm hiểu các năng lực và phẩm chất cần có ở người lao động.

3

Tuần 31; 32; 33

Tranh, ảnh về chủ đề

Lớp học

13

Kiểm tra cuối kì II

1

Tuần 34

Lớp học

14

Tạm biệt lớp 7.

1

Tuần 35

Lớp học

2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)

STT

Chuyên đề

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

2

...

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

….……., ngày 15 tháng 03 năm 2022

GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)