Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn gdcd 11 có đáp án (đề 1)

Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn gdcd 11 có đáp án (đề 1)

4.1/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn gdcd 11 có đáp án (đề 1)

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: GDCD, LỚP 11

Thời gian làm bài: 45 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 6 Điểm)

Câu 1:  Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước xuất hiện khi nào?

    A. Thời kì đầu CSNT.                                                B.  Xuất hiện chế độ tư hữu TLSX.

    C. Cuối xã hội chiếm hữu nô lệ.                                D. Thời kì giữa xã hội CSNT.

Câu 2:  Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì?

    A.  Nâng cao chất lượng dân số để phát triển nguồn nhân lực

    B.  Nâng cao đời sống nhân dân để phát triển nguồn nhân lực

    C.  Nâng cao hiệu quả của chính sách dân số để phát triển nguồn nhân lực

    D.  Nâng cao chất lượng cuộc sống để phát triển nguồn nhân lực

Câu 3:  Tài nguyên thiên nhiên thường chia làm mấy loại?

    A.  Ba loại; không thể phục hồi, có thể phục hồi và vô tận

    B.  Ba loại: không thể phục hồi, có thể phục hồi và khoáng sản.

    C.  Ba loại: khoáng sản, đất đai, động thực vật

    D.  Ba loại: đất đai, động vật, thực vật

Câu 4:  Để thực hiện mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường chúng ta cần có những biện pháp nào?

    A.  Gắn trách nhiệm và nghĩa vụ                B.  Gắn lợi ích và quyền

    C.  Xử lí kịp thời những hành vi vi phạm.  D.  Tài nguyên đưa vào sử dụng phải nộp thuế.

Câu 5:  Một trong những nguyên tắc cơ bản để xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân là gì?

    A. Nhân dân làm chủ                                  B. Nhà nước quản lí mọi mặt xã hội

    C. Quyền lực thuộc về nhân dân                D. Quyền lực tập trung trong tay nhà nước

Câu 6:  Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ của ai?

    A.  Giai cấp công nhân.                             

    B.  Giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động.

    C.  Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.

    D.  Người thừa hành trong xã hội.

Câu 7:  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân vì sao?

    A.  Nhà nước có được là thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động

    B.  Nhà nước có được là thành quả cách mạng của giai cấp công nhân

    C.  Nhà nước có được là thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

    D.  Nhà nước có được là thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động do giai cấp công nhân thông qua chính đảng là Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Câu 8: Nói đến chất lượng dân số là nói đến tiêu chí nào sau đây?

    A. Yếu tố thể chất và tinh thần                              B. Yếu tố thể chất

    C. Yếu tố trí tuệ                                                      D. Yếu tố thể chất, trí tuệ và tinh thần

Câu 9:  Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì?

    A. Nâng cao hiểu biết của người dân                     B. Nâng cao hiệu quả đời sống nhân dân

    C. Tăng cường nhận thức, thông tin                      D.  Nâng cao đời sống nhân dân

Câu 10:  Nền dân chủ XHCN dựa trên cơ sở kinh tế như thế nào?                                           

    A. Kinh tế nhiều thành phần.                                     B. Kinh tế xã hội chủ nghĩa.

    C.  Chế độ công hữu về TLSX.                                 D. Chế độ tư hữu về TLSX.

Câu 11:  Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì?

    A.  Sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số                

    B.  Sớm ổn định mức tăng tự nhiên

    C.  Sớm ổn định quy mô và tốc độ gia tăng dân số

    D.  Sớm ổn định cơ cấu và tốc độ gia tăng dân số

Câu 12: Nền dân chủ XHCN dựa trên  hệ tư tưởng  nào?

    A. Giai cấp nông dân.                                                B. Giai cấp tư sản.

    C. Giai cấp công nhân.                                               D. Hệ tư tưởng Mác – Lênin.

Câu 13:  Bản chất của nhà nước là gì?

    A.  Vì lợi ích của tất cả các giai cấp trong xã hội.

    B.  Mang bản chất của các giai cấp chủ yếu trong xã hội.

    C.  Vì lợi ích của giai cấp áp đảo về số lượng.

    D.  Mang bản chất của giai cấp thống trị.

Câu 14:  Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì?

    A. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục

    B. Làm tốt công tác tuyên truyền

    C. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền

    D. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục

Câu 15:  Dân chủ là gì?

    A. Quyền lực cho giai cấp áp đảo trong xã hội.

    B. Quyền lực cho giai cấp chiếm số đông trong xã hội

    C. Quyền lực thuộc về nhân dân.

    D. Quyền lực cho giai cấp thống trị.

Câu 16: Bản chất giai cấp của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện tập trung nhất là gì?

    A. Thể hiện ý chí của nhân dân

    B.  Phục vụ lợi ích của nhân dân

    C. Sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam đối với nhà nước

    D. Do nhân dân xây dựng nên

Câu 17:  Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thực hiện trên các lĩnh vực nào?

    A. Kinh tế, chính trị, văn hóa.                    B. Kinh tế, chính trị, văn hóa, tinh thần.

    C. Chính trị, văn hóa, xã hội.                      D.  Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

Câu 18:  Cách xử lí rác nào sau đây có thể đỡ gây ô nhiễm môi trường nhất?

    A.  Đổ tập trung vào bãi rác                       B.  Phân loại và tái chế

    C.  Đốt và xả khí lên cao                            D.  Chôn sâu

Câu 19:  Vấn đề nào dưới đây được đặc biệt chú ý ở nước ta do tác động lâu dài của nó đối với chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững?

    A.  Phát triển chăn nuôi gia đình                B.  Giáo dục và rèn luyện thể chất cho thế hệ trẻ

    C.  Giáo dục môi trường cho thế hệ trẻ      D.  Phát triển đô thị

Câu 20:  Nhà nước xuất hiện do đâu?

    A. Do lực lượng siêu nhiên áp đặt từ bên ngoài vào.         B.  Là một tất yếu khách quan.

    C. Do ý chí của giai cấp thống trị.                                      D. Do ý muốn chủ quan của con người.

Câu 21:  Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì?

    A. Tiếp tục giảm cơ cấu dân cư                  B.  Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số

    C. Tiếp tục giảm quy mô dân số                 D. Tiếp tục tăng chất lượng dân số

Câu 22:  Một yếu tố không thể thiếu để xây dựng nền dân chủ XHCN là gì?

    A. Pháp luật, quân đội.                               B. Pháp luật,nhà tù.

    C. Pháp luật, kỷ luật.                                  D. Pháp luật, kỉ luật, kỉ cương.

Câu 23:  Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì?

    A. Tăng cường công tác giáo dục                           B. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí

    C. Tăng cường công tác tổ chức                            D. Tăng cường công tác vận động

Câu 24:  Đặc điểm của nền dân chủ XHCN là gì?

    A.  Tuyệt đối nhất trong lịch sử                              B.  Hoàn bị nhất trong lịch sử.

    C. Rộng rãi nhất và triệt để nhất trong lịch sử.      D.  Phát triển cao nhất trong lịch sử.

II. PHẦN TỰ LUẬN (4 Điểm)

Câu 1: Thế nào là Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam? Hãy trình bày chức năng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam? ( 2 điểm)

Câu 2: Trình bày mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm? (2 điểm)

 

------ HẾT ------

ĐÁP ÁN

I. Phần trắc nghiệm:

1

B

5

C

9

A

13

D

17

D

21

B

2

A

6

B

10

C

14

A

18

B

22

D

3

A

7

D

11

A

15

C

19

C

23

B

4

D

8

D

12

D

16

C

20

C

24

C

II. Phần tự luận

Câu 1: Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân và vì dân, quản lí mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

* Chức năng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

- Chức năng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

- Chức năng tổ chức và xây dựng, bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân. chức năng này bao gồm các nội dung cơ bản sau:

+ Tổ chức xây dựng và quản lí nền kinh tế.

+ Tổ chức xây dựng và quản lí văn hóa, giáo dục và khoa học.

+ Tổ chức xây dựng và đảm bảo thực hiện các chunhs sách xã hội.

+ Xây dựng hệ thống pháp luật để bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.

Câu 2: Trình bày mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm? (2 điểm)

- Mục tiêu

+ Giải quyết việc làm (ở cả TT và NT)

+ Phát triển nguồn nhân lực

+ Mở rộng thị trường lao động

+ Tăng lao động đã qua đào tạo nghề

- Phương hướng

+ Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ

+ Khuyến khích làm giàu hợp pháp, tự do hành nghề

+ Đẩy mạnh xuất khẩu lao động

+ Sử dụng nguồn vốn có hiệu quả

- Trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm.

+ Chấp hành chính sách dân số và việc làm; pháp luật về dân số và pháp luật lao động

+ Động viện mọi người cùng thực hiện và tham gia vào chính sách đó

+ Bản thân  có ý chí vươn lên trong học tập  và trong cuộc sống.

-------------------------------